ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*水*

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: , -水-
Longdo Dictionary ภาษา ศัพท์แพทย์ศาสตร์สำหรับคนไทย (MED) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
技術[ぎじゅつすいじゅん] (adj) ล่าสุด, ใหม่สุด, ทันสมัย, ขณะนี้, See also: S. latest, newest, up-to-date, up-to-the-minute, A. old, obsolete

Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[水, shuǐ, ㄕㄨㄟˇ] water, liquid, lotion, juice
Radical: , Decomposition:   亅 [jué, ㄐㄩㄝˊ]  ?
Etymology: [pictographic] A river running between two banks; compare 川, Rank: 202
[益, yì, ㄧˋ] to profit, to benefit; advantage
Radical: , Decomposition:   水 [shuǐ, ㄕㄨㄟˇ]  皿 [mǐn, ㄇㄧㄣˇ]
Etymology: [ideographic] A container 皿 overflowing with water 水, Rank: 649
[永, yǒng, ㄩㄥˇ] long; perpetual, eternal; forever
Radical: , Decomposition:   ?  水 [shuǐ, ㄕㄨㄟˇ]
Etymology: -, Rank: 842
[暴, bào, ㄅㄠˋ] violent, brutal, tyrannical
Radical: , Decomposition:   日 [, ㄖˋ]    共 [gòng, ㄍㄨㄥˋ]  水 [shuǐ, ㄕㄨㄟˇ]
Etymology: [ideographic] A man with head 日 and hands 共 tormenting a deer 水, Rank: 1028
[冰, bīng, ㄅㄧㄥ] ice; ice-cold
Radical: , Decomposition:   冫 [bīng, ㄅㄧㄥ]  水 [shuǐ, ㄕㄨㄟˇ]
Etymology: [ideographic] Ice-cold冫 water 水, Rank: 1070
[泉, quán, ㄑㄩㄢˊ] spring, fountain; wealth, money
Radical: , Decomposition:   白 [bái, ㄅㄞˊ]  水 [shuǐ, ㄕㄨㄟˇ]
Etymology: [ideographic] Water 水 flowing from a spring 白, Rank: 1641
尿[尿, niào, ㄋㄧㄠˋ] urine; to urinate
Radical: , Decomposition:   尸 [shī, ]  水 [shuǐ, ㄕㄨㄟˇ]
Etymology: [ideographic] A person, crouched 尸 passing water 水, Rank: 1877
[浆, jiāng, ㄐㄧㄤ] pulp, starch, syrup; a thick fluid
Radical: , Decomposition:     丬 [qiáng, ㄑㄧㄤˊ]  夕 [, ㄒㄧ]  水 [shuǐ, ㄕㄨㄟˇ]
Etymology: [pictophonetic] water, Rank: 2626
[汞, gǒng, ㄍㄨㄥˇ] mercury (element)
Radical: , Decomposition:   工 [gōng, ㄍㄨㄥ]  水 [shuǐ, ㄕㄨㄟˇ]
Etymology: [pictophonetic] water, Rank: 3772
[泵, bèng, ㄅㄥˋ] to pump
Radical: , Decomposition:   石 [shí, ㄕˊ]  水 [shuǐ, ㄕㄨㄟˇ]
Etymology: [ideographic] To pull water 水 out of stone 石, Rank: 3800
[沓, tà, ㄊㄚˋ] connected, joined; repeated
Radical: , Decomposition:   水 [shuǐ, ㄕㄨㄟˇ]  日 [, ㄖˋ]
Etymology: -, Rank: 3806
[颍, yǐng, ㄧㄥˇ] a river in Anhui
Radical: , Decomposition:     匕 [, ㄅㄧˇ]  水 [shuǐ, ㄕㄨㄟˇ]  页 [, ㄧㄝˋ]
Etymology: [pictophonetic] water, Rank: 3881
[淼, miǎo, ㄇㄧㄠˇ] infinity; flooding; a wide expanse of water
Radical: , Decomposition:   水 [shuǐ, ㄕㄨㄟˇ]    水 [shuǐ, ㄕㄨㄟˇ]  水 [shuǐ, ㄕㄨㄟˇ]
Etymology: [ideographic] Water 水 everywhere, Rank: 4600
[盥, guàn, ㄍㄨㄢˋ] to wash
Radical: , Decomposition:     ?  水 [shuǐ, ㄕㄨㄟˇ]  彐 [, ㄐㄧˋ]  皿 [mǐn, ㄇㄧㄣˇ]
Etymology: [ideographic] Washing 水 one's hands 彐 in a basin 皿, Rank: 4758
[荥, xíng, ㄒㄧㄥˊ] a county in Henan; the sound of waves crashing
Radical: , Decomposition:   艹 [cǎo, ㄘㄠˇ]  冖 [, ㄇㄧˋ]  水 [shuǐ, ㄕㄨㄟˇ]
Etymology: [pictophonetic] water, Rank: 5047
[凼, dàng, ㄉㄤˋ] ditch; pool
Radical: , Decomposition:   凵 [qiǎn, ㄑㄧㄢˇ]  水 [shuǐ, ㄕㄨㄟˇ]
Etymology: [ideographic] Water 水 in a container 凵, Rank: 5490
[泶, xué, ㄒㄩㄝˊ]
Radical: , Decomposition:       冖 [, ㄇㄧˋ]  水 [shuǐ, ㄕㄨㄟˇ]
Etymology: -, Rank: 5819
[氽, tǔn, ㄊㄨㄣˇ] to float; to deep-fry
Radical: , Decomposition:   人 [rén, ㄖㄣˊ]  水 [shuǐ, ㄕㄨㄟˇ]
Etymology: [pictophonetic] water, Rank: 6416
[汆, cuān, ㄘㄨㄢ] to parboil; to boil; a kettle of hot water
Radical: , Decomposition:   入 [, ㄖㄨˋ]  水 [shuǐ, ㄕㄨㄟˇ]
Etymology: [pictophonetic] water, Rank: 6885
[氶, zhěng, ㄓㄥˇ] name of a river in Shandong
Radical: , Decomposition:   ?  水 [shuǐ, ㄕㄨㄟˇ]
Etymology: [pictophonetic] water
[氹, dàng, ㄉㄤˋ] ditch; pool
Radical: , Decomposition:   乙 [, ㄧˇ]  水 [shuǐ, ㄕㄨㄟˇ]
Etymology: [ideographic] A furrow 乙 filled with water 水
[滎, xíng, ㄒㄧㄥˊ] a county in Henan; the sound of waves crashing
Radical: , Decomposition:   炏 [kài, ㄎㄞˋ]  冖 [, ㄇㄧˋ]  水 [shuǐ, ㄕㄨㄟˇ]
Etymology: [pictophonetic] water
漿[漿, jiāng, ㄐㄧㄤ] pulp, starch, syrup; a thick fluid
Radical: , Decomposition:   將 [jiāng, ㄐㄧㄤ]  水 [shuǐ, ㄕㄨㄟˇ]
Etymology: [pictophonetic] water

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[shuǐ, ㄕㄨㄟˇ, ] water; river; surname Shui, #228 [Add to Longdo]
[shuǐ píng, ㄕㄨㄟˇ ㄆㄧㄥˊ, ] level (of achievement etc); standard; horizontal, #420 [Add to Longdo]
[shuǐ guǒ, ㄕㄨㄟˇ ㄍㄨㄛˇ, ] fruit, #2,981 [Add to Longdo]
[shuǐ ní, ㄕㄨㄟˇ ㄋㄧˊ, ] cement, #4,120 [Add to Longdo]
[wū shuǐ, ㄨ ㄕㄨㄟˇ, ] sewage, #5,085 [Add to Longdo]
[Chén Shuǐ biǎn, ㄔㄣˊ ㄕㄨㄟˇ ㄅㄧㄢˇ, / ] Chen Shui-Bian (1950-), Taiwanese DPP 民進黨|民进党 politician, President of Republic of China 2000-2008, #5,261 [Add to Longdo]
[shuǐ lì, ㄕㄨㄟˇ ㄌㄧˋ, ] water conservancy; irrigation works, #5,332 [Add to Longdo]
[shuǐ kù, ㄕㄨㄟˇ ㄎㄨˋ, / ] reservoir, #5,496 [Add to Longdo]
[shuǐ fèn, ㄕㄨㄟˇ ㄈㄣˋ, ] moisture content, #6,142 [Add to Longdo]
[lèi shuǐ, ㄌㄟˋ ㄕㄨㄟˇ, / ] teardrop; tears, #6,540 [Add to Longdo]
[shuǐ miàn, ㄕㄨㄟˇ ㄇㄧㄢˋ, ] water surface, #6,561 [Add to Longdo]
[shuǐ jīng, ㄕㄨㄟˇ ㄐㄧㄥ, ] crystal, #6,794 [Add to Longdo]
[hóng shuǐ, ㄏㄨㄥˊ ㄕㄨㄟˇ, ] deluge; flood, #6,824 [Add to Longdo]
[shuǐ zhǔn, ㄕㄨㄟˇ ㄓㄨㄣˇ, / ] level, #7,002 [Add to Longdo]
[gōng shuǐ, ㄍㄨㄥ ㄕㄨㄟˇ, ] to supply water, #7,029 [Add to Longdo]
[rè shuǐ, ㄖㄜˋ ㄕㄨㄟˇ, / ] hot water, #7,314 [Add to Longdo]
[xiāng shuǐ, ㄒㄧㄤ ㄕㄨㄟˇ, ] perfume; cologne, #7,358 [Add to Longdo]
[shuǐ zhì, ㄕㄨㄟˇ ㄓˋ, / ] water quality, #7,658 [Add to Longdo]
[shuǐ diàn, ㄕㄨㄟˇ ㄉㄧㄢˋ, / ] hydroelectric power, #7,751 [Add to Longdo]
[shuǐ dào, ㄕㄨㄟˇ ㄉㄠˋ, ] rice; paddy, #7,889 [Add to Longdo]
[shuǐ yuán, ㄕㄨㄟˇ ㄩㄢˊ, ] water source; water supply; headwaters of a river, #7,905 [Add to Longdo]
[shuǐ wèi, ㄕㄨㄟˇ ㄨㄟˋ, ] water level, #7,972 [Add to Longdo]
资源[shuǐ zī yuán, ㄕㄨㄟˇ ㄗ ㄩㄢˊ, / ] water resources; drinking water, #7,982 [Add to Longdo]
[Qīng shuǐ, ㄑㄧㄥ ㄕㄨㄟˇ, ] (N) Qingshui (place in Gansu), #8,165 [Add to Longdo]
[kǒu shuǐ, ㄎㄡˇ ㄕㄨㄟˇ, ] saliva, #8,232 [Add to Longdo]
[hǎi shuǐ, ㄏㄞˇ ㄕㄨㄟˇ, ] seawater, #8,284 [Add to Longdo]
[tiào shuǐ, ㄊㄧㄠˋ ㄕㄨㄟˇ, ] to dive; diving (sport, a Chinese speciality), #8,434 [Add to Longdo]
自来[zì lái shuǐ, ㄗˋ ㄌㄞˊ ㄕㄨㄟˇ, / ] running water; tap water, #8,500 [Add to Longdo]
[shuǐ zhǒng, ㄕㄨㄟˇ ㄓㄨㄥˇ, / ] (med.) edema; dropsy, #8,655 [Add to Longdo]
[yǐn shuǐ, ㄧㄣˇ ㄕㄨㄟˇ, / ] drinking water, #8,710 [Add to Longdo]
[shān shuǐ, ㄕㄢ ㄕㄨㄟˇ, ] landscape, #9,293 [Add to Longdo]
[kāi shuǐ, ㄎㄞ ㄕㄨㄟˇ, / ] boiled water; boiling water, #9,733 [Add to Longdo]
[shuǐ shàng, ㄕㄨㄟˇ ㄕㄤˋ, ] on water; aquatic, #9,876 [Add to Longdo]
[Yǔ shuǐ, ㄩˇ ㄕㄨㄟˇ, ] Yushui or Rain Water, 2nd of the 24 solar terms 二十四節氣|二十四节气 19th February-5th March, #10,106 [Add to Longdo]
[pái shuǐ, ㄆㄞˊ ㄕㄨㄟˇ, ] drain, #10,451 [Add to Longdo]
[shuǐ chǎn, ㄕㄨㄟˇ ㄔㄢˇ, / ] aquatic; produced in sea, rivers or lakes, #10,468 [Add to Longdo]
[shuǐ yù, ㄕㄨㄟˇ ㄩˋ, ] (territorial) waters, #10,679 [Add to Longdo]
[jié shuǐ, ㄐㄧㄝˊ ㄕㄨㄟˇ, / ] to save water, #10,849 [Add to Longdo]
[jiàng shuǐ, ㄐㄧㄤˋ ㄕㄨㄟˇ, ] rain and snow; precipitation (meterology), #10,978 [Add to Longdo]
[liú shuǐ, ㄌㄧㄡˊ ㄕㄨㄟˇ, ] running water, #11,040 [Add to Longdo]
[lěng shuǐ, ㄌㄥˇ ㄕㄨㄟˇ, ] cold water; unboiled water; fig. not yet ready (of plans), #11,286 [Add to Longdo]
[xīn shuǐ, ㄒㄧㄣ ㄕㄨㄟˇ, ] salary; wage, #11,864 [Add to Longdo]
矿泉[kuàng quán shuǐ, ㄎㄨㄤˋ ㄑㄩㄢˊ ㄕㄨㄟˇ, / ] mineral spring water, #11,978 [Add to Longdo]
[rè shuǐ qì, ㄖㄜˋ ㄕㄨㄟˇ ㄑㄧˋ, / ] water heater, #12,368 [Add to Longdo]
[fèi shuǐ, ㄈㄟˋ ㄕㄨㄟˇ, / ] drain water; effluent, #12,439 [Add to Longdo]
[xià shuǐ, ㄒㄧㄚˋ ㄕㄨㄟˇ, ] downstream; to put into water; to launch (a ship); fig. to fall into bad ways; to lead astray; to go to pot, #12,580 [Add to Longdo]
[xià shui, ㄒㄧㄚˋ ㄕㄨㄟ˙, ] offal; viscera; tripe, #12,580 [Add to Longdo]
[fēng shuǐ, ㄈㄥ ㄕㄨㄟˇ, / ] fengshui; geomancy, #12,586 [Add to Longdo]
饮用[yǐn yòng shuǐ, ㄧㄣˇ ㄩㄥˋ ㄕㄨㄟˇ, / ] drinking water; potable water, #13,237 [Add to Longdo]
[suō shuǐ, ㄙㄨㄛ ㄕㄨㄟˇ, / ] shrink, #13,279 [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
[ふんすい, funsui] (n) น้ำพุ
[だんすい, dansui] (n) น้ำ (เช่นน้ำประปา)ไม่ไหล, การขาดน้ำ
[すいさい, suisai] (n) สีน้ำ (彩画{すいさいが}ภาพสีน้ำ)
[すいせん, suisen] (n) ก๊อกน้ำ
[すいえい, suiei] (n) การว่ายน้ำ
[すいじゅん, suijun] (n) ระดับน้ำ,ระดับมาตรฐาน
[すいきゅう, suikyuu] (n) กีฬาโปโลน้ำ
瓶座[みずがめざ, mizugameza] (n) ราศีกุมภ์
[すいどう, suidou] (n) ประปา
[すいぎん, suigin] (n) ปรอท
[すいなん, suinan] (n) อุทกภัย(น้ำท่วม, จมน้ำ)
[せんすいかん, sensuikan] (n) เรือดำน้ำ
[こうすい, kousui] (n) น้ำกระด้าง
[ちょすいそう, chosuisou] (n) ถังเก็บน้ำ, แท็งค์น้ำ

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
飲料[いんりょうすい, inryousui, inryousui , inryousui] (n) น้ำดื่ม, น้ำกิน
溜り[みずたまり, mizutamari] (n) น้ำขังตามพื้นถนน
[みなかみ, minakami] (n) กระแสน้ำช่วงต้นน้ำ
化物[たんすいかぶつ, tansuikabutsu] (n) คาร์โบไฮเดรด
[すいし, suishi] การจมน้ำตาย
[はいすい, haisui] (n) การปล่อยน้ำทิ้ง, การระบายน้ำ
炭酸[たんさんすい, tansansui] น้ำอัดลม
[みずいろ, mizuiro] สีฟ้า
[うすいみぞ, usuimizo] (n) ร่องน้ำ ทางน้ำ ท่อน้ำ
平偏波[すいへいへんぱ, suiheihenpa] (n) Horizontal Polarization
曜日[すいようび, suiyoubi, suiyoubi , suiyoubi] (n) วันพุธ
[みず, mizu, mizu , mizu] (n) น้ำ
[すいとう, suitou] (n) อีสุกอีใส
[すいせい, suisei] (n, name) ดาวพุธ
[れいすい, reisui] น้ำเย็น
[すいさい, suisai] (n) อุทกภัย,น้ำท่วม, See also: S. 洪水

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
[みず, mizu] TH: น้ำ  EN: water
[すいおん, suion] TH: อุณหภูมิน้ำ  EN: water temperature
[うすい, usui] TH: น้ำฝน  EN: rain water
平線[すいへいせん, suiheisen] TH: เส้นแนวระดับ  EN: horizon

Japanese-English: EDICT Dictionary
おやしお型潜[おやしおがたせんすいかん, oyashiogatasensuikan] (n) Oyashio class submarine [Add to Longdo]
[おみず, omizu] (n) (1) (a cup of) water; (adj-na) (2) racy; titillating; sexy; suggestive [Add to Longdo]
取り;御取り[おみずとり, omizutori] (n) water-drawing ceremony (Toudaiji); rite of drawing sacred water [Add to Longdo]
はるしお型潜[はるしおがたせんすいかん, harushiogatasensuikan] (n) Harushio class submarine [Add to Longdo]
ほぐし[ほぐしみず, hogushimizu] (n) (See 解す・ほぐす・1) water to add to packaged noodles (provided in a separate packet); softening water, loosening water [Add to Longdo]
アセチレン系炭化[アセチレンけいたんかすいそ, asechiren keitankasuiso] (n) (obsc) (See アルキン) alkyne [Add to Longdo]
アフリカ[アフリカすいぎゅう;アフリカスイギュウ, afurika suigyuu ; afurikasuigyuu] (n) (uk) African buffalo; Cape buffalo (Syncerus caffer) [Add to Longdo]
アメリカ芭蕉[アメリカみずばしょう;アメリカミズバショウ, amerika mizubashou ; amerikamizubashou] (n) (uk) yellow skunk cabbage (Lysichiton americanum) [Add to Longdo]
アンモニア[アンモニアすい, anmonia sui] (n) ammonia water; aqueous ammonia [Add to Longdo]
イオン交換[イオンこうかんすい, ion koukansui] (n) deionized water; DI water [Add to Longdo]
インド[インドすいぎゅう, indo suigyuu] (n) Indian buffalo [Add to Longdo]
エチレン系炭化[エチレンけいたんかすいそ, echiren keitankasuiso] (n) (obsc) (See アルケン) alkene; olefin; olefine [Add to Longdo]
クシクラゲ類;櫛母類[クシクラゲるい(クシクラゲ類);くしくらげるい(櫛水母類), kushikurage rui ( kushikurage rui ); kushikuragerui ( kushi kurage rui )] (n) (See 有櫛動物) comb jellies (jellyfish-like animals of the phylum Ctenophora) [Add to Longdo]
シアン化[シアンかすいぎん, shian kasuigin] (n) mercury cyanide [Add to Longdo]
シアン化[シアンかすいそ, shian kasuiso] (n) hydrogen cyanide [Add to Longdo]
セパレート[セパレートみずぎ, separe-to mizugi] (n) two-piece swimming suit (not bikini style) [Add to Longdo]
ソーダ[ソーダすい, so-da sui] (n) soda water [Add to Longdo]
ダム放流[ダムほうりゅうすい, damu houryuusui] (n) discharge water from a dam [Add to Longdo]
ナフテン系炭化[ナフテンけいたんかすいそ, nafuten keitankasuiso] (n) naphthenic hydrocarbon [Add to Longdo]
ニッケル[ニッケルすいそ, nikkeru suiso] (n) {comp} nickel metal hydride (NiMH) [Add to Longdo]
ニッケル素バッテリ[ニッケルすいそバッテリ, nikkeru suiso batteri] (n) {comp} nickel metal hydride battery [Add to Longdo]
ニッケル素電池[ニッケルすいそでんち, nikkeru suisodenchi] (n) {comp} Nickel-Metal Hydride battery (NiMH battery) [Add to Longdo]
フッ化素;弗化[フッかすいそ(フッ化水素);ふっかすいそ(弗化水素), futsu kasuiso ( futsu ka suiso ); fukkasuiso ( futsu ka suiso )] (n) hydrogen fluoride; HF [Add to Longdo]
フッ化素酸;弗化素酸[フッかすいそさん(フッ化水素酸);ふっかすいそさん(弗化水素酸), futsu kasuisosan ( futsu ka suiso san ); fukkasuisosan ( futsu ka suiso san )] (n) hydrofluoric acid [Add to Longdo]
プロペラ[プロペラすいしゃ, puropera suisha] (n) propeller water turbine [Add to Longdo]
ポンプ[ポンプすいしゃ, ponpu suisha] (n) reversible pump-turbine [Add to Longdo]
マルチレベル潜[マルチレベルせんすい, maruchireberu sensui] (n) multilevel diving [Add to Longdo]
メタン系炭化[メタンけいたんかすいそ, metan keitankasuiso] (n) (obsc) (See アルカン) alkane [Add to Longdo]
メチル[メチルすいぎん, mechiru suigin] (n) methylmercury; methyl mercury [Add to Longdo]
ヨウ化素;沃化[ヨウかすいそ(ヨウ化水素);ようかすいそ(沃化水素), you kasuiso ( you ka suiso ); youkasuiso ( yoku ka suiso )] (n) hydrogen iodide; HI [Add to Longdo]
リン化素;燐化[リンかすいそ(リン化水素);りんかすいそ(燐化水素), rin kasuiso ( rin ka suiso ); rinkasuiso ( rin ka suiso )] (n) (1) {chem} (See ホスフィン) phosphine; phosphane; PH3; hydrogen phosphide; phosphorus trihydride; (2) diphosphine; diphosphane; P2H4; (3) solid hydrogen phosphides (a yellow powder) [Add to Longdo]
レモン[レモンすい, remon sui] (n) (1) lemon water; (2) (See レモネード) lemonade [Add to Longdo]
亜硫酸素ナトリウム[ありゅうさんすいそナトリウム, aryuusansuiso natoriumu] (n) sodium hydrogen sulfite [Add to Longdo]
[あくすい, akusui] (n) undrinkable water [Add to Longdo]
悪性[あくせいすいしゅ, akuseisuishu] (n) malignant edema; malignant oedema [Add to Longdo]
暗渠排[あんきょはいすい, ankyohaisui] (n) underdrainage [Add to Longdo]
伊予[いよみずき;イヨミズキ, iyomizuki ; iyomizuki] (n) (uk) (See 土佐木) iyomizugi winter hazel (Corylopsis spicata) [Add to Longdo]
管系[いすいかんけい, isuikankei] (n) gastrovascular system [Add to Longdo]
井戸[いどみず, idomizu] (n) well water [Add to Longdo]
[せいすい, seisui] (n) well water [Add to Longdo]
一衣帯[いちいたいすい, ichiitaisui] (n) (being separated only by a) narrow strip of water; narrow strait (channel, river) [Add to Longdo]
一次冷却[いちじれいきゃくすい, ichijireikyakusui] (n) primary cooling water [Add to Longdo]
[いっすい, issui] (n) current (of water); drop [Add to Longdo]
和物[いっすいわぶつ, issuiwabutsu] (n) mono-hydrate [Add to Longdo]
[いっすい, issui] (n,vs) inundation; overflow [Add to Longdo]
象虫[いねみずぞうむし;イネミズゾウムシ, inemizuzoumushi ; inemizuzoumushi] (n) (uk) rice water weevil (Lissorhoptrus oryzophilus) [Add to Longdo]
飲み(P);飲[のみみず, nomimizu] (n) drinking water; (P) [Add to Longdo]
[いんすいりょう, insuiryou] (n) amount of drinking [Add to Longdo]
飲用[いんようすい, inyousui] (n) potable water [Add to Longdo]
飲料[いんりょうすい, inryousui] (n) drinking water; (P) [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
"I did that," she complained, "but there was no water in it!"「そうしたわよ」彼女は文句を言った。「でもなんかなかったわよ」 [F]
"Please give me some water." "All right."を少しください」「いいですよ」
"I'm not good at swimming." "Neither am I."「僕は泳が下手です」「私もそうなのです」 [M]
In 1994, there was a shortage of water and rice in Japan.1994年、日本はと米不足だった。
As cold as a flood in January.1月の洪のように寒い。
A fallen leaf floated on the surface of the water.1枚の落ち葉が面に浮かんでいた。
There was complete silence. You could hear a pin drop.あたりはを打ったように静かだった。
There came a complete silence. You could hear a pin drop.あたりはを打ったように静まり返った。
I will come on Wednesday evening unless I hear from you to the contrary.あなたからご都合が悪いというお知らせがなければ曜の夕方に参ります。
I suspect they water down the beer in that pub.あのパブではビールを増ししているのではないか。
I don't feel well after drinking that water.あのを飲むと気持ちが悪い。
That swimsuit looks really good on you.あの着は、とっても似合いますよ。
The politician receives on Wednesdays.あの政治家は曜日が面会日だ。
Alice wears a sweet perfume.アリスは甘い香りの香をつけている。
Is that a cow or a buffalo?あれは牛ですか牛ですか。
No. He doesn't like water!いいや。あいつはがキライなんだ。
Some Italian fashion designers are saying that white bathing suits will catch on this year.イタリアのファッション・デザイナーは、今年は白の着が流行るだろうと言っている。
No matter how much you hurry your effort is just a drop in the bucket.いまさら焦っても焼け石にじゃないの。
I prepared a weak solution of sugar and water.うすい砂糖を作った。
Galoshes are impervious to water.オーバーシューズはを通さない。
Shall I change the water for the flowers?お花のを替えましょう。
Just water please.だけでけっこうです。
May I have a glass of water?を1杯もらえますか。
Could I get some water, please?をいただけますか。
Can I have some water, please?をください。
Could you bring me some water?を持ってきてください。
The tea is too strong. Add some water.お茶が濃すぎるのでを少し加えて下さい。
A frog came out of the water.カエルがの中から出てきた。
A goose is a water bird.ガチョウは鳥である。
We must be careful to drink only pure water.きれいなだけ飲むように気をつけなければならない。
Pure water is necessary to our daily life.きれいなは我々の日常生活に必要だ。
Everything (Rev. Martin Luther) King had worked so hard for seemed lost.キング牧師が献身的に力を尽くしたものすべてが泡に帰したかのように思われた。
Whales can remain submerged for a long time.くじらは長い間に潜っていられる。
Smaller classes mean a higher standard of education, and that's what we want for our kids.クラスの人数が減るということは、教育準が高まるということであり、それこそ、我々が子供たちのために求めていることなのです。
Ken goes swimming day after day.ケンは毎日泳に行く。
Coke has always been the top dog when it comes to soft drinks.コカ・コーラは清涼飲料ではいつも最有力会社だ。
Here's some water.ここにが少しある。
Give me a glass of water, please.コップ1杯のをください。
There is little water in the glass.コップにはほとんどがありません。
There is little water left in the glass.コップにはが少し残っている。
There is a little water in glass.コップに少しが入っている。
Fill a glass with water.コップにをいっぱい入れる。
The glass is full of water.コップはでいっぱいだ。
This glass contains water.このコップにはが入っている。
You can see this easily if you put a straw into a glass of water.このことはの入ったグラスにストローを入れて見れば容易にわかる。
Let's qualify this gin with tonic water.このジンをトニックで割ろう。
This dam supplies us with water and electricity.このダムは私たちにと電力を供給している。
Is this dress wash-able?このドレスは洗いができますか。
Please fill this bucket with water.このバケツにを入れて下さい。
Does this bus go to the beach?このバスは海浴場に行きますか。

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
ニッケル[ニッケルすいそ, nikkeru suiso] nickel metal hydride (NiMH) [Add to Longdo]
準言語[こうすいじゅんげんご, kousuijungengo] high-level language [Add to Longdo]
平タブ[すいへいタブ, suihei tabu] horizontal tabulation (HT) [Add to Longdo]
平ピッチ[すいへいピッチ, suihei picchi] horizontal pitch [Add to Longdo]
平磁気記録[すいへいじききろく, suiheijikikiroku] longitudinal magnetic recording [Add to Longdo]
平情報検査[すいへいじょうほうけんさ, suiheijouhoukensa] Horizontal Redundancy Check [Add to Longdo]
平方向[すいへいほうこう, suiheihoukou] horizontal direction [Add to Longdo]
平方向奇偶検査[すいへいほうこうきぐうけんさ, suiheihoukoukiguukensa] LRC, Longitudinal Redundancy Check [Add to Longdo]
調整[ちょうせいすいじゅん, chouseisuijun] coordination level [Add to Longdo]
準言語[ていすいじゅんげんご, teisuijungengo] low-level language [Add to Longdo]
内容モデル入れ子[ないようモデルいれこすいじゅん, naiyou moderu irekosuijun] content model nesting level [Add to Longdo]
内容体系[ないようたいけいすいじゅん, naiyoutaikeisuijun] content architecture level [Add to Longdo]
評定[ひょうていすいじゅん, hyouteisuijun] rating level [Add to Longdo]
文書概要[ぶんしょがいようすいじゅん, bunshogaiyousuijun] document profile level [Add to Longdo]
文書体系[ぶんしょたいけいすいじゅん, bunshotaikeisuijun] document architecture level [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[げすい, gesui] Abwasser, Kanalisation [Add to Longdo]
[げすいこう, gesuikou] Abflussrohr, Kanalisation [Add to Longdo]
[れいすい, reisui] kaltes_Wasser [Add to Longdo]
摩擦[れいすいまさつ, reisuimasatsu] kalte_Abreibung [Add to Longdo]
[ふんすい, funsui] Springbrunnen, Fontaene [Add to Longdo]
[しおみず, shiomizu] Salzwasser, Salzlauge [Add to Longdo]
[しおみず, shiomizu] Salzwasser, Salzlauge [Add to Longdo]
[おおみず, oomizu] Hochwasser, Ueberschwemmung [Add to Longdo]
山紫[さんしすいめい, sanshisuimei] schoene_Landschaft [Add to Longdo]
[ようすいしゃ, yousuisha] Schoepfrad [Add to Longdo]
[みず, mizu] Wasser [Add to Longdo]
かさ[みずかさ, mizukasa] Wasserstand [Add to Longdo]
がめ[みずがめ, mizugame] Wasserkrug [Add to Longdo]
[すいじょう, suijou] auf_dem_Wasser, Wasser- [Add to Longdo]
[すいせん, suisen] Narzisse [Add to Longdo]
[すいぶん, suibun] Wassergehalt [Add to Longdo]
[すいりょく, suiryoku] Wasserkraft [Add to Longdo]
墨画[すいぼくが, suibokuga] Tuschzeichnung [Add to Longdo]
[すいふ, suifu] Matrose, Seemann [Add to Longdo]
[すいがい, suigai] Wasserschaden, Ueberschwemmung [Add to Longdo]
彩画[すいさいが, suisaiga] Aquarell [Add to Longdo]
族館[すいぞくかん, suizokukan] Aquarium [Add to Longdo]
[すいせい, suisei] Merkur [Add to Longdo]
[すいしょう, suishou] Bergkristall, Rauchtopas [Add to Longdo]
[すいよう, suiyou] Mittwoch [Add to Longdo]
曜日[すいようび, suiyoubi] Mittwoch [Add to Longdo]
[すいそう, suisou] Wasserbehaelter, Wasserspeicher [Add to Longdo]
[すいし, suishi] ertrinken [Add to Longdo]
[すいほう, suihou] Wasserblase [Add to Longdo]
[すいえい, suiei] das_Schwimmen, das_Baden [Add to Longdo]
浸し[みずびたし, mizubitashi] Ueberschwemmung, Ueberflutung [Add to Longdo]
[すいおん, suion] Wassertemperatur [Add to Longdo]
[すいじゅん, suijun] Wasserstand, Niveau, Durchschnitt [Add to Longdo]
溶性[すいようせい, suiyousei] wasserloeslich [Add to Longdo]
[すいてき, suiteki] Wassertropfen [Add to Longdo]
[すいぎゅう, suigyuu] Wasserbueffel [Add to Longdo]
[みずたま, mizutama] Wassertropfen [Add to Longdo]
[すいでん, suiden] Reisfeld [Add to Longdo]
[すいとう, suitou] Windpocken [Add to Longdo]
[すいばん, suiban] Wasserbecken [Add to Longdo]
[すいとう, suitou] Feldreis [Add to Longdo]
[すいとう, suitou] Feldflasche [Add to Longdo]
[すいそ, suiso] Wasserstoff [Add to Longdo]
菓子[みずがし, mizugashi] -Obst [Add to Longdo]
蒸気[すいじょうき, suijouki] Wasserdampf [Add to Longdo]
[すいろ, suiro] Wasserweg, Wasserstrasse [Add to Longdo]
[すいしゃ, suisha] Wasserrad [Add to Longdo]
[すいどう, suidou] Wasserleitung [Add to Longdo]
道栓[すいどうせん, suidousen] Wasserhahn [Add to Longdo]
道管[すいどうかん, suidoukan] Wasserrohr, Wasserleitungsrohr [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top