ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*气*

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: , -气-
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[气, qì, ㄑㄧˋ] air, gas; steam, vapor; anger
Radical: , Decomposition:   亻 [rén, ㄖㄣˊ]  ?
Etymology: [ideographic] A person 亻 breathing air, Rank: 217
[汽, qì, ㄑㄧˋ] gasoline; steam, vapor
Radical: , Decomposition:   氵 [shuǐ, ㄕㄨㄟˇ]  气 [, ㄑㄧˋ]
Etymology: [ideographic] Liquid 氵 gas 气; 气 also provides the pronunciation, Rank: 1200
[氧, yǎng, ㄧㄤˇ] oxygen
Radical: , Decomposition:   气 [, ㄑㄧˋ]  羊 [yáng, ㄧㄤˊ]
Etymology: [pictophonetic] gas, Rank: 1863
[氛, fēn, ㄈㄣ] air; atmosphere
Radical: , Decomposition:   气 [, ㄑㄧˋ]  分 [fēn, ㄈㄣ]
Etymology: [pictophonetic] air, Rank: 2009
[氢, qīng, ㄑㄧㄥ] ammonia
Radical: , Decomposition:   气 [, ㄑㄧˋ]    又 [yòu, ㄧㄡˋ]  工 [gōng, ㄍㄨㄥ]
Etymology: [pictophonetic] gas, Rank: 2637
[氯, lǜ, ㄌㄩˋ] chlorine
Radical: , Decomposition:   气 [, ㄑㄧˋ]  录 [, ㄌㄨˋ]
Etymology: [pictophonetic] gas, Rank: 3013
[氨, ān, ] ammonia
Radical: , Decomposition:   气 [, ㄑㄧˋ]  安 [ān, ]
Etymology: [pictophonetic] gas, Rank: 3028
[氮, dàn, ㄉㄢˋ] nitrogen
Radical: , Decomposition:   气 [, ㄑㄧˋ]  炎 [yán, ㄧㄢˊ]
Etymology: [pictophonetic] gas, Rank: 3482
[氖, nǎi, ㄋㄞˇ] neon
Radical: , Decomposition:   气 [, ㄑㄧˋ]  乃 [nǎi, ㄋㄞˇ]
Etymology: [pictophonetic] gas, Rank: 3602
[氟, fú, ㄈㄨˊ] fluorine
Radical: , Decomposition:   气 [, ㄑㄧˋ]  弗 [, ㄈㄨˊ]
Etymology: [pictophonetic] gas, Rank: 3701
[氦, hài, ㄏㄞˋ] helium
Radical: , Decomposition:   气 [, ㄑㄧˋ]  亥 [hài, ㄏㄞˋ]
Etymology: [pictophonetic] gas, Rank: 3972
[氲, yūn, ㄩㄣ] prosperity; the breath of life; the spirit of harmony
Radical: , Decomposition:   气 [, ㄑㄧˋ]  昷 [wēn, ㄨㄣ]
Etymology: [pictophonetic] air, Rank: 4298
[氰, qíng, ㄑㄧㄥˊ] cyanogen; ethane dinitrile
Radical: , Decomposition:   气 [, ㄑㄧˋ]  青 [qīng, ㄑㄧㄥ]
Etymology: [pictophonetic] gas, Rank: 4463
[氤, yīn, ㄧㄣ] fog, mist
Radical: , Decomposition:   气 [, ㄑㄧˋ]  因 [yīn, ㄧㄣ]
Etymology: [pictophonetic] gas, Rank: 4841
[氩, yà, ㄧㄚˋ] argon
Radical: , Decomposition:   气 [, ㄑㄧˋ]  亚 [, ㄧㄚˋ]
Etymology: [pictophonetic] gas, Rank: 4914
[忾, kài, ㄎㄞˋ] anger, wrath, hatred, enmity
Radical: , Decomposition:   忄 [xīn, ㄒㄧㄣ]  气 [, ㄑㄧˋ]
Etymology: [ideographic] A heart 忄 full of anger 气; 气 also provides the pronunciation, Rank: 5024
[氚, chuān, ㄔㄨㄢ] tritium
Radical: , Decomposition:   气 [, ㄑㄧˋ]  川 [chuān, ㄔㄨㄢ]
Etymology: [pictophonetic] gas, Rank: 5050
[饩, xì, ㄒㄧˋ] sacrficial victim; gift; grain
Radical: , Decomposition:   饣 [shí, ㄕˊ]  气 [, ㄑㄧˋ]
Etymology: [pictophonetic] food, Rank: 5163
[氪, kè, ㄎㄜˋ] krypton
Radical: , Decomposition:   气 [, ㄑㄧˋ]  克 [, ㄎㄜˋ]
Etymology: [pictophonetic] gas, Rank: 5279
[氘, dāo, ㄉㄠ] deuterium
Radical: , Decomposition:   气 [, ㄑㄧˋ]  刂 [dāo, ㄉㄠ]
Etymology: [pictophonetic] gas, Rank: 5280
[氡, dōng, ㄉㄨㄥ] radon
Radical: , Decomposition:   气 [, ㄑㄧˋ]  冬 [dōng, ㄉㄨㄥ]
Etymology: [pictophonetic] gas, Rank: 5497
[氙, xiān, ㄒㄧㄢ] xenon
Radical: , Decomposition:   气 [, ㄑㄧˋ]  山 [shān, ㄕㄢ]
Etymology: [pictophonetic] gas, Rank: 6030
[氕, piē, ㄆㄧㄝ] protium
Radical: , Decomposition:   气 [, ㄑㄧˋ]  丿 [piě, ㄆㄧㄝˇ]
Etymology: [pictophonetic] gas, Rank: 7374
[氜, yáng, ㄧㄤˊ] helium
Radical: , Decomposition:   气 [, ㄑㄧˋ]  日 [, ㄖˋ]
Etymology: [ideographic] The gas 气 that comprises the sun 日
[氣, qì, ㄑㄧˋ] air, gas; steam, vapor; anger
Radical: , Decomposition:   气 [, ㄑㄧˋ]  米 [, ㄇㄧˇ]
Etymology: [ideographic] A person 亻 breathing air 米
[氫, qīng, ㄑㄧㄥ] ammonia
Radical: , Decomposition:   气 [, ㄑㄧˋ]  巠 [jīng, ㄐㄧㄥ]
Etymology: [pictophonetic] gas
[氳, yūn, ㄩㄣ] prosperity; the breath of life; the spirit of harmony
Radical: , Decomposition:   气 [, ㄑㄧˋ]    囚 [qiú, ㄑㄧㄡˊ]  皿 [mǐn, ㄇㄧㄣˇ]
Etymology: [pictophonetic] air

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[qì, ㄑㄧˋ, ] air; anger; gas, #740 [Add to Longdo]
[qì, ㄑㄧˋ, / ] gas; air; smell; weather; vital breath; to anger; to get angry; to be enraged, #740 [Add to Longdo]
[tiān qì, ㄊㄧㄢ ㄑㄧˋ, / ] weather, #1,339 [Add to Longdo]
[kōng qì, ㄎㄨㄥ ㄑㄧˋ, / ] air; atmosphere, #2,208 [Add to Longdo]
[qì fēn, ㄑㄧˋ ㄈㄣ, / ] atmosphere; mood, #2,974 [Add to Longdo]
[qì wēn, ㄑㄧˋ ㄨㄣ, / ] air temperature, #3,201 [Add to Longdo]
[shēng qì, ㄕㄥ ㄑㄧˋ, / ] angry; mad; offended; animated; to get angry; to be enraged; to take offense; animation, #3,411 [Add to Longdo]
[qì zhì, ㄑㄧˋ ㄓˋ, / ] temperament, #3,530 [Add to Longdo]
[yǒng qì, ㄩㄥˇ ㄑㄧˋ, / ] courage; valor, #4,000 [Add to Longdo]
[qì hòu, ㄑㄧˋ ㄏㄡˋ, / ] climate; atmosphere; situation, #4,376 [Add to Longdo]
[yùn qi, ㄩㄣˋ ㄑㄧ˙, / ] luck (good or bad), #4,598 [Add to Longdo]
[pí qì, ㄆㄧˊ ㄑㄧˋ, / ] temperament; disposition; temper, #4,679 [Add to Longdo]
[qì xī, ㄑㄧˋ ㄒㄧ, / ] breath, #4,697 [Add to Longdo]
[qì xiàng, ㄑㄧˋ ㄒㄧㄤˋ, / ] meteorology; atmosphere, #4,778 [Add to Longdo]
[kǒu qì, ㄎㄡˇ ㄑㄧˋ, / ] (friendly or unfriendly) tone (of comments), #4,846 [Add to Longdo]
一口[yī kǒu qì, ㄧ ㄎㄡˇ ㄑㄧˋ, / ] one breath; in one breath, #4,912 [Add to Longdo]
天然[tiān rán qì, ㄊㄧㄢ ㄖㄢˊ ㄑㄧˋ, / ] natural gas, #5,004 [Add to Longdo]
[bà qì, ㄅㄚˋ ㄑㄧˋ, / ] agressiveness; hegemony; domineering, #5,363 [Add to Longdo]
[dà qì, ㄉㄚˋ ㄑㄧˋ, / ] atmosphere, #5,627 [Add to Longdo]
[lì qi, ㄌㄧˋ ㄑㄧ˙, / ] strength, #6,444 [Add to Longdo]
[qì tǐ, ㄑㄧˋ ㄊㄧˇ, / ] gas (i.e. gaseous substance), #6,446 [Add to Longdo]
[yǔ qì, ㄩˇ ㄑㄧˋ, / ] tone; manner of speaking; mood, #6,470 [Add to Longdo]
[qì shì, ㄑㄧˋ ㄕˋ, / ] momentum; manner; energy; look of great force or imposing manner; powerful, #6,806 [Add to Longdo]
[kè qi, ㄎㄜˋ ㄑㄧ˙, / ] polite, #8,924 [Add to Longdo]
[qì fèn, ㄑㄧˋ ㄈㄣˋ, / ] indignant; furious, #9,303 [Add to Longdo]
[diàn qì, ㄉㄧㄢˋ ㄑㄧˋ, / ] electric, #9,534 [Add to Longdo]
[qì wèi, ㄑㄧˋ ㄨㄟˋ, / ] odor; scent, #9,588 [Add to Longdo]
[méi qì, ㄇㄟˊ ㄑㄧˋ, / ] coal gas; gas, #9,619 [Add to Longdo]
象台[qì xiàng tái, ㄑㄧˋ ㄒㄧㄤˋ ㄊㄞˊ, / ] meteorological office; weather forecasting office, #10,414 [Add to Longdo]
[qì guǎn, ㄑㄧˋ ㄍㄨㄢˇ, / ] windpipe; trachea; respiratory tract; air duct, #11,179 [Add to Longdo]
[shì qì, ㄕˋ ㄑㄧˋ, / ] morale (eg staff morale), #11,501 [Add to Longdo]
[shǒu qì, ㄕㄡˇ ㄑㄧˋ, / ] luck at gambling, #11,585 [Add to Longdo]
[qì sǐ, ㄑㄧˋ ㄙˇ, / ] to be very angry, #11,727 [Add to Longdo]
[fēng qì, ㄈㄥ ㄑㄧˋ, / ] general mood; atmosphere; common practice, #11,742 [Add to Longdo]
[nuǎn qì, ㄋㄨㄢˇ ㄑㄧˋ, / ] heater, #11,763 [Add to Longdo]
[míng qì, ㄇㄧㄥˊ ㄑㄧˋ, / ] repute, #11,812 [Add to Longdo]
[jǐng qì, ㄐㄧㄥˇ ㄑㄧˋ, / ] prosperity; (economic) boom, #12,068 [Add to Longdo]
发脾[fā pí qì, ㄈㄚ ㄆㄧˊ ㄑㄧˋ, / ] to get angry, #12,737 [Add to Longdo]
[yǎng qì, ㄧㄤˇ ㄑㄧˋ, / ] oxygen (gas), #12,742 [Add to Longdo]
[qì qiú, ㄑㄧˋ ㄑㄧㄡˊ, / ] balloon, #13,160 [Add to Longdo]
[qì xuè, ㄑㄧˋ ㄒㄩㄝˋ, / ] qi and blood (two basic bodily fluids of Chinese medicine), #13,242 [Add to Longdo]
[yóu qì, ㄧㄡˊ ㄑㄧˋ, / ] oil and gas, #13,331 [Add to Longdo]
预报[tiān qì yù bào, ㄊㄧㄢ ㄑㄧˋ ㄩˋ ㄅㄠˋ, / ] weather forecast, #13,526 [Add to Longdo]
[tōng qì, ㄊㄨㄥ ㄑㄧˋ, / ] ventilation; aeration; to keep each other informed; to release information, #13,631 [Add to Longdo]
[zhèng qì, ㄓㄥˋ ㄑㄧˋ, / ] healthy environment; healthy atmosphere; righteousness; vital energy (in Chinese medicine), #14,020 [Add to Longdo]
[xiāng qì, ㄒㄧㄤ ㄑㄧˋ, / ] fragrance; aroma; incense, #14,122 [Add to Longdo]
[rè qì, ㄖㄜˋ ㄑㄧˋ, / ] steam; heat, #14,260 [Add to Longdo]
[líng qì, ㄌㄧㄥˊ ㄑㄧˋ, / ] spiritual influence (of mountains etc); cleverness; ingeniousness, #14,452 [Add to Longdo]
[zhēng qì, ㄓㄥ ㄑㄧˋ, / ] to work hard for sth; to resolve on improvement; determined not to fall short, #14,836 [Add to Longdo]
[fú qì, ㄈㄨˊ ㄑㄧˋ, / ] good luck; to enjoy good fortune, #14,881 [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top