ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*氏*

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: , -氏-
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[派, pài, ㄆㄞˋ] clique, faction, group, sect
Radical: , Decomposition:   氵 [shuǐ, ㄕㄨㄟˇ]    ?  氏 [shì, ㄕˋ]
Etymology: -, Rank: 532
[旅, lǚ, ㄌㄩˇ] journey, trip; to travel
Radical: , Decomposition:   方 [fāng, ㄈㄤ]    ?  氏 [shì, ㄕˋ]
Etymology: [ideographic] A man 方 traveling with a pack 氏 on his back, Rank: 950
[纸, zhǐ, ㄓˇ] paper
Radical: , Decomposition:   纟 [, ]  氏 [shì, ㄕˋ]
Etymology: [pictophonetic] silk, Rank: 1020
[氏, shì, ㄕˋ] clan, family; maiden name
Radical: , Decomposition:
Etymology: [ideographic] A person bowing down, Rank: 1500
[昏, hūn, ㄏㄨㄣ] dusk, nightfall, twilight, dark; to faint, to lose consciousness
Radical: , Decomposition:   氏 [shì, ㄕˋ]  日 [, ㄖˋ]
Etymology: [ideographic] Th sun 日 setting behind a village 氏, Rank: 1561
[衹, zhǐ, ㄓˇ] only, merely, just
Radical: , Decomposition:   衤 [, ]  氏 [shì, ㄕˋ]
Etymology: [pictophonetic] cloth, Rank: 3736
[舐, shì, ㄕˋ] to lick, to lap up
Radical: , Decomposition:   舌 [shé, ㄕㄜˊ]  氏 [shì, ㄕˋ]
Etymology: [pictophonetic] tongue, Rank: 4344
[氐, dī, ㄉㄧ] the name of an ancient tribe
Radical: , Decomposition:   氏 [shì, ㄕˋ]  丶 [diǎn, ㄉㄧㄢˇ]
Etymology: [pictophonetic] clan, Rank: 4355
[芪, qí, ㄑㄧˊ] celery
Radical: , Decomposition:   艹 [cǎo, ㄘㄠˇ]  氏 [shì, ㄕˋ]
Etymology: [pictophonetic] plant, Rank: 4507
[祇, qí, ㄑㄧˊ] only, just, simply; one of a pair; an earth god
Radical: , Decomposition:   礻 [shì, ㄕˋ]  氏 [shì, ㄕˋ]
Etymology: [pictophonetic] spirit, Rank: 5064
[哌, pài, ㄆㄞˋ] used in transliterations
Radical: , Decomposition:   口 [kǒu, ㄎㄡˇ]    ?  氏 [shì, ㄕˋ]
Etymology: [pictophonetic] mouth, Rank: 5755
[紙, zhǐ, ㄓˇ] paper
Radical: , Decomposition:   糹 [, ]  氏 [shì, ㄕˋ]
Etymology: [pictophonetic] silk, Rank: 7200

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[shì, ㄕˋ, ] clan name; maiden name, #5,269 [Add to Longdo]
[shè shì dù, ㄕㄜˋ ㄕˋ ㄉㄨˋ, / ] degrees centigrade, #10,549 [Add to Longdo]
[xìng shì, ㄒㄧㄥˋ ㄕˋ, ] family name, #18,910 [Add to Longdo]
[Lǐ shì, ㄌㄧˇ ㄕˋ, ] Richter (scale), #27,499 [Add to Longdo]
[Lǐ shì, ㄌㄧˇ ㄕˋ, ] the Korean Yi or Lee Dynasty (1392-1910), #28,072 [Add to Longdo]
[shè shì, ㄕㄜˋ ㄕˋ, / ] Celsius; centigrade, #30,607 [Add to Longdo]
[shì zú, ㄕˋ ㄗㄨˊ, ] clan, #31,864 [Add to Longdo]
[Bā shì, ㄅㄚ ㄕˋ, ] Pasteur, #35,746 [Add to Longdo]
沙门[shā mén shì jūn, ㄕㄚ ㄇㄣˊ ㄕˋ ㄐㄩㄣ, / ] Salmonella, #38,887 [Add to Longdo]
[Huá shì, ㄏㄨㄚˊ ㄕˋ, / ] Fahrenheit, #54,410 [Add to Longdo]
[rén shì, ㄖㄣˊ ㄕˋ, ] native; a person who comes from a particular place, ie. 河北省人 means "a person from Hebei Province", #57,977 [Add to Longdo]
[Lú shì, ㄌㄨˊ ㄕˋ, / ] (N) Lushi (place in Henan), #67,308 [Add to Longdo]
神农[Shén nóng shì, ㄕㄣˊ ㄋㄨㄥˊ ㄕˋ, / ] Shennong or "Farmer God", legendary creator of agriculture and medicine, #75,444 [Add to Longdo]
[Duàn shì, ㄉㄨㄢˋ ㄕˋ, ] a branch of the Xianbei 鮮卑|鲜卑 nomadic people, #77,959 [Add to Longdo]
[Ōu shì, ㄡ ㄕˋ, / ] Euclid; abbr. for 歐幾里得|欧几里得, #86,452 [Add to Longdo]
[Huá shì dù, ㄏㄨㄚˊ ㄕˋ ㄉㄨˋ, / ] degrees Fahrenheit, #86,825 [Add to Longdo]
[Yuán shì, ㄩㄢˊ ㄕˋ, ] (N) Yuanshi (place in Hebei), #96,391 [Add to Longdo]
[Méi shì, ㄇㄟˊ ㄕˋ, ] Charles Messier (1730-1817), French astronomer who catalogued nebulas and galaxies, #108,762 [Add to Longdo]
伏羲[Fú Xī shì, ㄈㄨˊ ㄒㄧ ㄕˋ, ] Fuxi or Fu Hsi, legendary Chinese emperor 2852-2738 BC, mythical creator of fishing, trapping, and writing, #117,464 [Add to Longdo]
[Wèi shì, ㄨㄟˋ ㄕˋ, ] (N) Weishi (place in Henan), #124,109 [Add to Longdo]
轩辕[Xuān yuán shì, ㄒㄩㄢ ㄩㄢˊ ㄕˋ, / ] alternative name for the Yellow Emperor 黄帝, #145,197 [Add to Longdo]
燧人[Suì rén shì, ㄙㄨㄟˋ ㄖㄣˊ ㄕˋ, ] Suirenshi, legendary inventor of fire, #155,513 [Add to Longdo]
温度[Shè shì wēn dù, ㄕㄜˋ ㄕˋ ㄨㄣ ㄉㄨˋ, / ] Celsius (°C), #246,910 [Add to Longdo]
女娲[Nǚ wā shì, ㄋㄩˇ ㄨㄚ ㄕˋ, / ] Nüwa (creator of humans in Chinese mythology), #250,883 [Add to Longdo]
震级[Lǐ shì zhèn jí, ㄌㄧˇ ㄕˋ ㄓㄣˋ ㄐㄧˊ, / ] Richter magnitude scale, #279,443 [Add to Longdo]
盘古[Pán gǔ shì, ㄆㄢˊ ㄍㄨˇ ㄕˋ, / ] Pangu (creator of the universe in Chinese mythology), #297,300 [Add to Longdo]
庖牺[Páo xī shī, ㄆㄠˊ ㄒㄧ ㄕ, / ] another name for Fu Xi 伏羲, consort of Nu:wa 女媧, #509,774 [Add to Longdo]
伤寒沙门[shāng hán shā mén shì jūn, ㄕㄤ ㄏㄢˊ ㄕㄚ ㄇㄣˊ ㄕˋ ㄐㄩㄣ, / ] salmonella typhimurium [Add to Longdo]
克雅[Kè Yǎ shì zhèng, ㄎㄜˋ ㄧㄚˇ ㄕˋ ㄓㄥˋ, ] Creutzfeldt-Jacobs disease CJD [Add to Longdo]
克雷伯菌属[Kè léi bó shì jūn shǔ, ㄎㄜˋ ㄌㄟˊ ㄅㄛˊ ㄕˋ ㄐㄩㄣ ㄕㄨˇ, / ] Klebsiella [Add to Longdo]
温标[liè shì wēn biāo, ㄌㄧㄝˋ ㄕˋ ㄨㄣ ㄅㄧㄠ, / ] Réaumur temperature scale [Add to Longdo]
卡波西肉瘤[kǎ bō xī shì ròu liú, ㄎㄚˇ ㄅㄛ ㄒㄧ ㄕˋ ㄖㄡˋ ㄌㄧㄡˊ, 西] Kaposi's sarcoma [Add to Longdo]
吉伯特症候群[jí bó tè shì zhèng hòu qún, ㄐㄧˊ ㄅㄛˊ ㄊㄜˋ ㄕˋ ㄓㄥˋ ㄏㄡˋ ㄑㄩㄣˊ, ] Gilbert's Syndrome [Add to Longdo]
春秋[Lǚ shì chūn qiū, ㄌㄩˇ ㄕˋ ㄔㄨㄣ ㄑㄧㄡ, / ] Mr Lü's Annals, a historical miscellany from the point of view of Qin kingdom politician Lü Buwei 呂不韋|吕不韦 [Add to Longdo]
[táng shì ér, ㄊㄤˊ ㄕˋ ㄦˊ, / ] Down’s syndrome child [Add to Longdo]
[Táng shì zhèng, ㄊㄤˊ ㄕˋ ㄓㄥˋ, ] Down’s syndrome; mongolism [Add to Longdo]
土拉弗[tǔ lā fú shì jūn, ㄊㄨˇ ㄌㄚ ㄈㄨˊ ㄕˋ ㄐㄩㄣ, ] Francisella tularensis [Add to Longdo]
大月[dà yuè zhī, ㄉㄚˋ ㄩㄝˋ ㄓ, ] Tokhara; Tokharians (historic people of central asia) [Add to Longdo]
注音法[Wēi shì zhù yīn fǎ, ㄨㄟ ㄕˋ ㄓㄨˋ ㄧㄣ ㄈㄚˇ, / ] Wade-Giles transliteration scheme for Chinese (with p for unaspirated pinyin b and p' for aspirated pinyin p etc) [Add to Longdo]
春秋[Zuǒ shì chūn qiū, ㄗㄨㄛˇ ㄕˋ ㄔㄨㄣ ㄑㄧㄡ, ] Mr Zuo's Spring and Autumn Annals, attributed to famous blind historian Zuo Qiuming 左丘明; usually called Zuo Zhuan 左傳|左传 [Add to Longdo]
杀菌法[Bā shì shā jùn fǎ, ㄅㄚ ㄕˋ ㄕㄚ ㄐㄩㄣˋ ㄈㄚˇ, / ] pasteurization (sterilization by heating) [Add to Longdo]
巴金森[Bā jīn sēn shì zhèng, ㄅㄚ ㄐㄧㄣ ㄙㄣ ㄕˋ ㄓㄥˋ, ] Parkinson's disease [Add to Longdo]
杆菌病[bù shì gǎn jūn bìng, ㄅㄨˋ ㄕˋ ㄍㄢˇ ㄐㄩㄣ ㄅㄧㄥˋ, / ] brucellosis (undulant fever or Mediterranean fever) [Add to Longdo]
菌苗[bù shì jūn miáo, ㄅㄨˋ ㄕˋ ㄐㄩㄣ ㄇㄧㄠˊ, ] Brucella vaccine [Add to Longdo]
布鲁菌病[bù lǔ shì jūn bìng, ㄅㄨˋ ㄌㄨˇ ㄕˋ ㄐㄩㄣ ㄅㄧㄥˋ, / ] Brucella [Add to Longdo]
温标[Shè shì wēn biāo, ㄕㄜˋ ㄕˋ ㄨㄣ ㄅㄧㄠ, / ] Celsius (centigrade) temperature scale [Add to Longdo]
春秋左[chūn qiū Zuǒ shì zhuàn, ㄔㄨㄣ ㄑㄧㄡ ㄗㄨㄛˇ ㄕˋ ㄓㄨㄢˋ, / ] Mr Zuo's Spring and Autumn Annals, attributed to famous blind historian Zuo Qiuming 左丘明; usually called Zuo Zhuan 左傳|左传 [Add to Longdo]
[Pǔ shì, ㄆㄨˇ ㄕˋ, ] Nikolai Mikhailovich Przevalski 普爾熱瓦爾斯基|普尔热瓦尔斯基 (1839-1888), Russian explorer who made four expeditions to Central Asian from 1870 [Add to Longdo]
小羚羊[Pǔ shì xiǎo líng yáng, ㄆㄨˇ ㄕˋ ㄒㄧㄠˇ ㄌㄧㄥˊ ㄧㄤˊ, ] Przevalski's gazelle (Procapra przewalskii) of Central Asia [Add to Longdo]
立克次体[pǔ shì lì kè cì tǐ, ㄆㄨˇ ㄕˋ ㄌㄧˋ ㄎㄜˋ ㄘˋ ㄊㄧˇ, / ] Rickettsia prowazekii [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
[うじ, uji] (n) ชื่อสกุล - อย่างไรก็ตามมักจะถูกออกเสียงอย่างผิดๆโดยคนญี่ปุ่นว่า"ซัง"  ปัจจุบันออกเสียงว่า shi เช่น 田中(たなかし), Syn. 氏族

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
[かれし, kareshi] (adj) แฟน(ผู้ชาย)

Japanese-English: EDICT Dictionary
;華[カし(カ氏);かし(華氏), ka shi ( ka shi ); kashi ( kashi )] (n,adj-no) (See カ温度) degrees Fahrenheit [Add to Longdo]
[セし, se shi] (n,adj-no) Centigrade; Celsius; (P) [Add to Longdo]
ハンセン[ハンセンしびょう, hansen shibyou] (n) (obsc) Hansen's disease; leprosy [Add to Longdo]
温度;カ温度[かしおんど(華氏温度);カしおんど(カ氏温度), kashiondo ( kashi ondo ); ka shiondo ( ka shi ondo )] (n) (See カ) Fahrenheit temperature; degrees Fahrenheit [Add to Longdo]
[がいし, gaishi] (n) the said person; the target (person) [Add to Longdo]
[あやうじ, ayauji] (n) Aya clan [Add to Longdo]
;月支[げっし, gesshi] (n) Yuezhi; Rouzhi; an ancient Central Asian people [Add to Longdo]
[げんじ, genji] (n) (1) Genji (the character in the Genji Monogatari); (2) the Minamoto family; (P) [Add to Longdo]
[げんじぼし, genjiboshi] (n) Rigel; Beta Orionis; Beta Ori; Genji star [Add to Longdo]
物語[げんじものがたり, genjimonogatari] (n) the Tale of the Genji [Add to Longdo]
[げんじな, genjina] (n) "professional name" used by hostesses and geisha [Add to Longdo]
[し, shi] (n) family name; lineage; birth; (P) [Add to Longdo]
[し, shi] (suf) (1) (hon) Mr; (n) (2) clan; (3) (hon) he; him; (ctr) (4) (hon) counter for people [Add to Longdo]
[しね, shine] (exp) (sl) (vulg) (See 死ぬ) die! [Add to Longdo]
の意見[しのいけん, shinoiken] (n) his opinion [Add to Longdo]
より育ち[うじよりそだち, ujiyorisodachi] (exp) birth is much, but breeding is more [Add to Longdo]
[うじこ, ujiko] (n) shrine parishioner [Add to Longdo]
子札[うじこふだ, ujikofuda] (n) charm for shrine visitors [Add to Longdo]
子帳[うじこちょう, ujikochou] (n) shrine visitors' register [Add to Longdo]
[うじでら, ujidera] (n) shrine built to a guardian deity [Add to Longdo]
上;の上;長;[うじのかみ, ujinokami] (n) (arch) head of a clan [Add to Longdo]
[うじがみ, ujigami] (n) Shinto god; patron god; (P) [Add to Longdo]
[うじひと, ujihito] (n) person of blood lineage; clan member [Add to Longdo]
姓制度[しせいせいど, shiseiseido] (n) (See ・うじ,姓・かばね・1) uji-kabane system; system of clans and hereditary titles (of the Yamato court) [Add to Longdo]
素性;素姓[うじすじょう, ujisujou] (n) (a person's) family background; lineage [Add to Longdo]
[しぞく, shizoku] (n,adj-no) clan; family; (P) [Add to Longdo]
族制度[しぞくせいど, shizokuseido] (n) family or clan system [Add to Longdo]
[うじぶみ, ujibumi] (n) ancient clan record (inc. their origins, their achievements, etc.) [Add to Longdo]
[しめい, shimei] (n) full name; identity; (P) [Add to Longdo]
時の[ときのうじがみ, tokinoujigami] (n) person who turns up at the right moment to help [Add to Longdo]
失名[しつめいし, shitsumeishi] (n) unknown person [Add to Longdo]
住所[じゅうしょしめい, juushoshimei] (n) one's name and address [Add to Longdo]
[しょし, shoshi] (n) (all of) you or them [Add to Longdo]
[せいし, seishi] (n) full name; family name [Add to Longdo]
[せっし, sesshi] (n,adj-no) Centigrade; Celsius; (P) [Add to Longdo]
20度[せっしにじゅうど, sesshinijuudo] (n) 20 degrees Celsius [Add to Longdo]
改名[そうしかいめい, soushikaimei] (n) the order forced on Koreans to change their names to Japanese ones [Add to Longdo]
[とうじ;とじ, touji ; toji] (n) chief brewer at a sake brewery (after name of sake's alleged inventor) [Add to Longdo]
東漢;倭漢[やまとのあやうじ, yamatonoayauji] (n) Yamato no Aya clan [Add to Longdo]
[とうし, toushi] (n) Fujiwara family [Add to Longdo]
[どうし, doushi] (n) the said person; he; she; same person; (P) [Add to Longdo]
[かれし, kareshi] (pn,adj-no) boyfriend; (P) [Add to Longdo]
[へいし, heishi] (n) the Tairas [Add to Longdo]
[ぼうし, boushi] (n) certain person; unnamed person [Add to Longdo]
無名[むめいし, mumeishi] (n) anonymous person; a nobody [Add to Longdo]
朝鮮[りしちょうせん, rishichousen] (n) Joseon Dynasty; Yi Dynasty (1392-1910) Korea [Add to Longdo]
[りょうし, ryoushi] (n) both persons; (P) [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
Debit Mr Hill with $100.100ドルをヒルの借り方に記載しなさい。
In 1995, Anode received architecture's most prestigious award.1995年、安藤は建築におけるもっとも権威ある賞を受賞した。
Mr Gardner of ABC Corporation is staying at the Marriott Hotel during Feb 20-27, and would like very much to meet with you.ABC社のガードナーは、2月20日から27日までマリオットホテルに滞在中で、ぜひあなたに会いたいとのことです。
In the case of Mr A there is no excuse.については何とも申し訳ありません。
I wonder if it would be possible for you to introduce me to Mr Harrison of PC Interactive Co. Ltd?PCインタラクティブ社のハリソンをご紹介していただけませんでしょうか。
Mr Adams was foolish to agree to the proposal.アダムズがその申し出を受けたのはばかだった。
The man that you saw there yesterday was Mr Brown.あなたが昨日そこで会った人はブラウンでした。
What is your name?あなたの名は何ですか。
Write your name and address.あなたの住所名を書きなさい。
You should keep in touch with Mr Smith.あなたは、スミスと連絡を取り合うべきです。
It was Mr Smith that told me how to use that machine.あの機械の使い方を私に教えてくれたのはスミスだった。
That tall man is Mr Smith.あの背の高い人はスミスです。
The American people elected Mr Clinton President.アメリカの国民はクリントンを大統領に選んだ。
Mr Williams carries that section.ウイリアムズがその課を取り仕切っている。
Mr Wall put off going to the dentist's.ウオールは歯医者へ行くのを延期した。
Mr Wood has his secretary type his letters.ウッドは秘書に彼の手紙をタイプさせます。
The orchestra members respected Mr Smith as a conductor.オーケストラの団員たちはスミスを指揮者として尊敬した。
Mr. Brown a friend from Oregon, will visit us tomorrow.オレゴンの友人のブラウンがあす私たちを訪ねてきます。
Mr Koop would be the last person to take a bribe.クープは決して賄賂を受け取るような人ではない。
Mr Green keeps a little dog.グリーンは小さな犬を飼っている。
Mr Kennedy was inaugurated as the President of the United States.ケネディーは合衆国大統領として就任した。
Mr Kennedy pointed out our mistakes.ケネディは、私達のミスを指摘しました。
This land belongs to Mr Ikeda.この土地は池田の所有だ。
Write your name and address on this envelope.この封筒に住所・名を書きなさい。
Mr Ogata, the author of this book, used to be a newspaperman.この本を書いた緒方は元新聞記者である。
This is Mr Miller's latest book, and we hope it will not be his last.これはミラーの最新の著書ですが、これが最後のものでないことを望みます。
Such playfulness is characteristic of Mr Baker.こんなおふざけはいかにもベーカーらしい。
Sally called on Mr Taylor.サリーはテイラーを訪ねた。
Ms Jaguar offered Mr Clinton the position because she had faith in his capabilities.ジャガー夫人はクリントンにその地位を提供した、というのは彼女が彼の能力を信頼していたからである。
Is Mr Schmidt at home now?シュミットはご在宅ですか。
Mr Joel is now on duty.ジョエルは今勤務中です。
Mr George Bush is the forty-first president of the United States.ジョージブッシュは第41代のアメリカ大統領です。
A farewell meeting was held in honor of Mr Jones.ジョーンズのために送別会が開かれた。
It is said that Mr Jones is a good teacher.ジョーンズはよい先生だといわれている。
It is believed that Mr Jones is a good teacher.ジョーンズはよい先生だと信じられている。
Mr Jones believes in hard work and profits.ジョーンズは一生懸命働いて利益を得ることを良いことだと信じている。
Mr Jones is tasting the soup his wife made.ジョーンズは奥さんが作ったスープの味見をしている。
When Mr Jones gets old, he will hand over his business to his son.ジョーンズは年をとったら事業を息子に譲り渡すつもりだ。
Mr Johnson's house is next to my house.ジョンソンの家は私の家の隣にあります。
Mr Johnson's was a large room.ジョンソンの部屋は広い部屋だった。
Mr Johnson ran fastest of the three.ジョンソンは、3人の中でいちばん速く走った。
Mr Johnson insists on his theory.ジョンソンは、かれの理論に固執しています。
Mr Johnson is not a scholar but a poet.ジョンソンは学者でなくて詩人だ。
Mr Johnson's was a large room.ジョンソンは広いへやだった。
Mr Johnson is self-employed and deals in repairing furniture.ジョンソンは自営業で、家具の修理をやっている。
Mr Johnson suddenly changed his mind and signed the contract.ジョンソンは突然考えを変え、契約書に署名した。
Mr Johnson is a lawyer. He will be having three clients this afternoon.ジョンソンは弁護士だ。彼は午後3人の依頼人に会うことになっている。
May I present Mr Johnson to you?ジョンソンをご紹介いたします。
Mr Smith had his letter typed.スミスは手紙をタイプさせた。
Mr Smith is a doctor by profession.スミスは職業は医師だ。

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[りょうし, ryoushi] beide (Herren) [Add to Longdo]
[どうし, doushi] der_Betreffende, -er [Add to Longdo]
[かれし, kareshi] "er", der_Geliebte [Add to Longdo]
20度[せっしにじゅうど, sesshinijuudo] 20 o Celsius [Add to Longdo]
[ぼうし, boushi] ein_gewisser_Herr, -er, -sie [Add to Longdo]
[し, shi] Familie, Geschlecht [Add to Longdo]
[し, shi] FAMILIE, FAMILIENNAME, HERR [Add to Longdo]
[しめい, shimei] Vor-und_Zuname, Name [Add to Longdo]
[うじがみ, ujigami] Schutzgott (einer Familie-Sippe) [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top