ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*段*

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: , -段-
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[段, duàn, ㄉㄨㄢˋ] section, piece, division
Radical: , Decomposition:   ?  殳 [shū, ㄕㄨ]
Etymology: [ideographic] A hand using a chisel 殳 to cut stone, Rank: 567
[锻, duàn, ㄉㄨㄢˋ] to temper, to refine; to forge metal
Radical: , Decomposition:   钅 [jīn, ㄐㄧㄣ]  段 [duàn, ㄉㄨㄢˋ]
Etymology: [pictophonetic] metal, Rank: 2531
[缎, duàn, ㄉㄨㄢˋ] satin
Radical: , Decomposition:   纟 [, ]  段 [duàn, ㄉㄨㄢˋ]
Etymology: [pictophonetic] silk, Rank: 3108
[椴, duàn, ㄉㄨㄢˋ] aspen, poplar
Radical: , Decomposition:   木 [, ㄇㄨˋ]  段 [duàn, ㄉㄨㄢˋ]
Etymology: [pictophonetic] tree, Rank: 5472
[煅, duàn, ㄉㄨㄢˋ] discipline; to forge metal; to hone a skill
Radical: , Decomposition:   火 [huǒ, ㄏㄨㄛˇ]  段 [duàn, ㄉㄨㄢˋ]
Etymology: [pictophonetic] fire, Rank: 5608
[鍛, duàn, ㄉㄨㄢˋ] to temper, to refine; to forge metal
Radical: , Decomposition:   釒 [jīn, ㄐㄧㄣ]  段 [duàn, ㄉㄨㄢˋ]
Etymology: [pictophonetic] metal, Rank: 7892
[緞, duàn, ㄉㄨㄢˋ] satin
Radical: , Decomposition:   糹 [, ]  段 [duàn, ㄉㄨㄢˋ]
Etymology: [pictophonetic] silk, Rank: 9457

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[duàn, ㄉㄨㄢˋ, ] surname Duan; paragraph; section; segment, #774 [Add to Longdo]
[jiē duàn, ㄐㄧㄝ ㄉㄨㄢˋ, / ] stage; section; phase; period, #1,067 [Add to Longdo]
[shǒu duàn, ㄕㄡˇ ㄉㄨㄢˋ, ] method; means (of doing sth); strategy; trick, #1,338 [Add to Longdo]
[shí duàn, ㄕˊ ㄉㄨㄢˋ, / ] time interval; work shift; time slot; the twelve two hour divisions of the day, #7,155 [Add to Longdo]
[dì duàn, ㄉㄧˋ ㄉㄨㄢˋ, ] section; district, #7,300 [Add to Longdo]
现阶[xiàn jiē duàn, ㄒㄧㄢˋ ㄐㄧㄝ ㄉㄨㄢˋ, / ] at the present stage, #10,132 [Add to Longdo]
[jiē duàn xìng, ㄐㄧㄝ ㄉㄨㄢˋ ㄒㄧㄥˋ, / ] in stages; step by step, #10,634 [Add to Longdo]
[bō duàn, ㄅㄛ ㄉㄨㄢˋ, ] wave band, #18,865 [Add to Longdo]
[duàn luò, ㄉㄨㄢˋ ㄌㄨㄛˋ, ] part; paragraph, #21,872 [Add to Longdo]
[shēn duàn, ㄕㄣ ㄉㄨㄢˋ, ] a woman's physique; posture on stage, #22,737 [Add to Longdo]
不择手[bù zé shǒu duàn, ㄅㄨˋ ㄗㄜˊ ㄕㄡˇ ㄉㄨㄢˋ, / ] by fair means or foul; by hook or by crook; unscrupulously, #24,556 [Add to Longdo]
[pín duàn, ㄆㄧㄣˊ ㄉㄨㄢˋ, / ] (radio) band; frequency band, #31,437 [Add to Longdo]
[zì duàn, ㄗˋ ㄉㄨㄢˋ, ] (numeric, data) field, #41,690 [Add to Longdo]
线[xiàn duàn, ㄒㄧㄢˋ ㄉㄨㄢˋ, 线 / ] line segment, #44,014 [Add to Longdo]
祺瑞[Duàn Qí ruì, ㄉㄨㄢˋ ㄑㄧˊ ㄖㄨㄟˋ, ] Duan Qirui (1864-1936), commander of Beiyang Army under Yuan Shikai, then politician and powerful warlord, #62,739 [Add to Longdo]
机务[jī wù duàn, ㄐㄧ ㄨˋ ㄉㄨㄢˋ, / ] locomotive depot, #76,592 [Add to Longdo]
[Duàn shì, ㄉㄨㄢˋ ㄕˋ, ] a branch of the Xianbei 鮮卑|鲜卑 nomadic people, #77,959 [Add to Longdo]
[sān duàn lùn, ㄙㄢ ㄉㄨㄢˋ ㄌㄨㄣˋ, / ] syllogism (deduction in logic), #82,606 [Add to Longdo]
数据[shù jù duàn, ㄕㄨˋ ㄐㄩˋ ㄉㄨㄢˋ, / ] data segment, #162,741 [Add to Longdo]
代码[dài mǎ duàn, ㄉㄞˋ ㄇㄚˇ ㄉㄨㄢˋ, / ] code segment [Add to Longdo]
[qián duàn, ㄑㄧㄢˊ ㄉㄨㄢˋ, ] first part; front end; forepart; front segment; the preceding section [Add to Longdo]
前词汇阶[qián cí huì jiē duàn, ㄑㄧㄢˊ ㄘˊ ㄏㄨㄟˋ ㄐㄧㄝ ㄉㄨㄢˋ, / ] pre-lexical stage [Add to Longdo]
[xiǎo duàn zi, ㄒㄧㄠˇ ㄉㄨㄢˋ ㄗ˙, ] short paragraph; news article [Add to Longdo]
[hòu duàn, ㄏㄡˋ ㄉㄨㄢˋ, / ] final part; rear; back end; final segment; the following section; last paragraph [Add to Longdo]
拼音阶[pīn yīn jiē duàn, ㄆㄧㄣ ㄧㄣ ㄐㄧㄝ ㄉㄨㄢˋ, / ] alphabetic stage [Add to Longdo]
分析[shí duàn fēn xī, ㄕˊ ㄉㄨㄢˋ ㄈㄣ ㄒㄧ, / ] time interval analysis [Add to Longdo]
山脉[Héng duàn shān mài, ㄏㄥˊ ㄉㄨㄢˋ ㄕㄢ ㄇㄞˋ, / ] Hengduan mountains dividing Sichuan from Tibet [Add to Longdo]
正字法阶[zhèng zì fǎ jiē duàn, ㄓㄥˋ ㄗˋ ㄈㄚˇ ㄐㄧㄝ ㄉㄨㄢˋ, / ] orthographic stage [Add to Longdo]
汛期[duàn xùn qī, ㄉㄨㄢˋ ㄒㄩㄣˋ ㄑㄧ, ] high water period; spate [Add to Longdo]
玉裁[Duàn Yù cái, ㄉㄨㄢˋ ㄩˋ ㄘㄞˊ, ] Duan Yucai (1735-1815), author of Commentary on Shuowen (1815) 說文解字註|说文解字注 [Add to Longdo]
错误[duàn cuò wù, ㄉㄨㄢˋ ㄘㄨㄛˋ ㄨˋ, / ] segmentation fault [Add to Longdo]
[wǎng duàn, ㄨㄤˇ ㄉㄨㄢˋ, / ] network segment [Add to Longdo]
圣经[shèng jīng duàn luò, ㄕㄥˋ ㄐㄧㄥ ㄉㄨㄢˋ ㄌㄨㄛˋ, / ] Bible passage [Add to Longdo]
[háng duàn, ㄏㄤˊ ㄉㄨㄢˋ, ] leg of air or sea voyage [Add to Longdo]
[jiē duàn, ㄐㄧㄝ ㄉㄨㄢˋ, ] block [Add to Longdo]
表意符阶[biǎo yì fú jiē duàn, ㄅㄧㄠˇ ㄧˋ ㄈㄨˊ ㄐㄧㄝ ㄉㄨㄢˋ, / ] logographic stage [Add to Longdo]
连续译码阶[lián xù yì mǎ jiē duàn, ㄌㄧㄢˊ ㄒㄩˋ ㄧˋ ㄇㄚˇ ㄐㄧㄝ ㄉㄨㄢˋ, / ] sequential decoding stage [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
[ねだん, nedan] (n) ราคา
[だんさ, dansa] (n) ผิวต่างระดับ (วิศวะ), ระดับขั้นบรรทัด

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
[しゅだん, shudan] วิธี,หนทาง
[だんかい, dankai] (n) ขั้นตอน ระดับชั้น ลำดับ อันดับ
[だんだん, dandan] ค่อยๆ ; ทีละเล็กทีละน้อย
[しょうだん, shoudan] (n) แนะนำ
[かいだん, kaidan, kaidan , kaidan] (n) บันได
ベッド[にだんベッド, nidan beddo] (n) เตียงสองชั้น

Japanese-English: EDICT Dictionary
[あだん, adan] (n) {ling} (See 五十音) 'a' row [Add to Longdo]
[いだん, idan] (n) {ling} (See 五十音) 'i' row [Add to Longdo]
[うだん, udan] (n) {ling} (See 五十音) 'u' row [Add to Longdo]
[えだん, edan] (n) {ling} (See 五十音) 'e' row [Add to Longdo]
[おだん, odan] (n) {ling} (See 五十音) 'o' row [Add to Longdo]
ひな壇;雛壇;ひな;雛[ひなだん, hinadan] (n) tiered doll stand; tiered platform or gallery [Add to Longdo]
データ階化[データだんかいか, de-ta dankaika] (n) {comp} data staging [Add to Longdo]
データ転送[データてんそうだんかい, de-ta tensoudankai] (n) {comp} data transfer phase [Add to Longdo]
意味[いみだんらく, imidanraku] (n) (See 形式落) logical paragraph (as opposed to a formal paragraph); segment of text expressing a single meaning [Add to Longdo]
[いちだん, ichidan] (adv-to,adv) (1) more; much more; still more; all the more; (n) (2) step; rung; level; rank; (3) paragraph; passage; (4) (e.g. 食べる) (See 五・1) Japanese verb group; (5) first rank (in martial arts, etc.); (P) [Add to Longdo]
階層分類体系[いちだんかいそうぶんるいたいけい, ichidankaisoubunruitaikei] (n) {comp} hierarchical classification system; monohiererchical classification system [Add to Longdo]
活用[いちだんかつよう, ichidankatsuyou] (n) conjugation (inflection, declension) of ichidan verbs [Add to Longdo]
[いちだんうえ, ichidan'ue] (n) a cut above; one step above [Add to Longdo]
動詞[いちだんどうし, ichidandoushi] (n) (See 五動詞,食べる・1) ichidan verb (one of the two main conjugation classes of verbs in modern Japanese, usually ending in -eru or -iru); type II verb [Add to Longdo]
[いちだんらく(P);ひとだんらく, ichidanraku (P); hitodanraku] (n,vs) completing the first stage; reaching a point where one can pause; (P) [Add to Longdo]
落付ける[いちだんらくつける, ichidanrakutsukeru] (v1) to complete the first stage of; to settle for the time being [Add to Longdo]
一反;一[いったん, ittan] (n) one-tenth hectare [Add to Longdo]
下位試験手[かいしけんしゅだん, kaishikenshudan] (n) {comp} lower tester [Add to Longdo]
下一[しもいちだん, shimoichidan] (n) (See 下一活用) conjugation (inflection, declension) of ichidan verbs ending in "eru" [Add to Longdo]
下一活用[しもいちだんかつよう, shimoichidankatsuyou] (n) conjugation (inflection, declension) of ichidan verbs ending in "eru" [Add to Longdo]
[げだん;かだん, gedan ; kadan] (n) (1) lower tier; lower step; lower column; lower berth; bottom shelf; (2) low position (of a sword in kendo, etc.) [Add to Longdo]
下二活用[しもにだんかつよう, shimonidankatsuyou] (n) conjugation (inflection, declension) of nidan verbs (resulting in a stem of either "e" or "u" for every conjugation) [Add to Longdo]
仮言的三論法[かげんてきさんだんろんぽう, kagentekisandanronpou] (n) (See 三論法) hypothetical syllogism [Add to Longdo]
河岸[かがんだんきゅう, kagandankyuu] (n) river terrace [Add to Longdo]
海岸[かいがんだんきゅう, kaigandankyuu] (n) coastal terrace [Add to Longdo]
階;[きざはし;きだはし(ok);はし(階)(ok), kizahashi ; kidahashi (ok); hashi ( kai )(ok)] (n) (1) (はし refers to the stairs leading from a building to a garden) (See 階) stairs; (2) (きざはし only) stairs at the front of a noh stage [Add to Longdo]
[かいだん, kaidan] (n) stairs; stairway; staircase; (P) [Add to Longdo]
の吹き抜け[かいだんのふきぬけ, kaidannofukinuke] (n) stairwell [Add to Longdo]
を上る[かいだんをのぼる, kaidanwonoboru] (exp,v5r) to go up the stairs [Add to Longdo]
ホール[かいだんホール, kaidan ho-ru] (n) stairwell [Add to Longdo]
教室[かいだんきょうしつ, kaidankyoushitsu] (n) classroom in tiers [Add to Longdo]
耕作[かいだんこうさく, kaidankousaku] (n) terrace culture [Add to Longdo]
[かいだんしつ, kaidanshitsu] (n) staircase [Add to Longdo]
昇降機[かいだんしょうこうき, kaidanshoukouki] (n) stairlift; (home) chair lift [Add to Longdo]
[かくだん, kakudan] (adj-na,adv,n) special; exceptional; remarkable; (P) [Add to Longdo]
の相違[かくだんのそうい, kakudannosoui] (n) marked difference [Add to Longdo]
慣手[かんしゅだん, kanshudan] (n) conventional means; usual means [Add to Longdo]
強圧手[きょうあつしゅだん, kyouatsushudan] (n) coercive (high-handed) measure; strong-arm method [Add to Longdo]
強硬手[きょうこうしゅだん, kyoukoushudan] (n) tough measure; firm step; strong measure [Add to Longdo]
形式[けいしきだんらく, keishikidanraku] (n) (See 意味落) formal paragraph (in opposition to a logical paragraph); paragraph as defined by its formal elements (e.g. line break and initial indentation) [Add to Longdo]
計画[けいかくだんかい, keikakudankai] (n) planning stage; planning stages [Add to Longdo]
決済手[けっさいしゅだん, kessaishudan] (n) method of payment [Add to Longdo]
遣り繰り算[やりくりさんだん, yarikurisandan] (n,vs) managing to get by [Add to Longdo]
減反(P);減[げんたん, gentan] (n,vs) reduction (of crop size); reduction of acreage (under cultivation); (P) [Add to Longdo]
[げんだんかい, gendankai] (n) (1) present stage; current phase; (2) current rank; present grade; (P) [Add to Longdo]
[ごだん, godan] (n) (1) (e.g. 話す, 読む) (See 一・いちだん・4) Japanese verb group; (2) fifth rank (in martial arts, etc.) [Add to Longdo]
活用[ごだんかつよう, godankatsuyou] (n) conjugation (inflection, declension) of godan verbs [Add to Longdo]
動詞[ごだんどうし, godandoushi] (n) (See 一動詞,話す・1) godan verb (one of the two main conjugation classes of verbs in modern Japanese, usually ending in -u, -ku, -su, -tsu, -gu, -bu, -mu, etc.); type I verb [Add to Longdo]
[こうだん, koudan] (n) latter or second part [Add to Longdo]
巧みな手[たくみなしゅだん, takuminashudan] (n) clever trick [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
For four years, he cut the grass at the original price, but I noticed that toward the end of that year, he had a helper with him quite often.4年間は彼は最初の値で芝を刈ってくれたが、その年の終わりに彼はしょっちゅう手伝いを連れていることに気がついた。
Iris, what do you usually eat for breakfast?アイリス、君は普朝食は何を食べているの? [M]
That place's food is great and their prices are good but the fly in the ointment is their terrible location.あそこの食べ物はうまいし値も安いが、地の利が悪いのが難点だね。
It is better for you to act by legal means.あなたは合法的手で行動する方がよい。
You can get a good food for a modest sum at the restaurant.あのレストランなら、妥当な値でいい料理が食べられますよ。
That yellow sweater costs twice as much as this blue one.あの黄色のセーターはこのブルーのセーターの2倍の値である。
The price of that bicycle was too high.あの自転車の値は高すぎました。
They mark down goods at that shop.あの店では商品を値下げして値がつけてある。
In America rice can be bought for a fifth of what it costs in Japan.アメリカなら、米は日本の五分の一の程度の値で手に入ります。
The USA will only use air strikes in the country as a last resort.アメリカは最後の手としてしかその国を空爆しないだろう。
All possible means have been tried.あらゆる可能な手をつくしてみた。
We tried all means possible.あらゆる可能な手を選びました。
The prices of certain foods vary from week to week.ある種の食べ物の値は毎週変化する。
At any rate, we have no means of helping him.いずれにしても、彼を助ける手はない。
Made in Italy, these jeans were very expensive.イタリー製なので、このジーンズはとても値が高かった。
We have to use the stairs because the elevator is out of order.エレベーターが故障しているので階を使わなければならない。
As the elevator is out of order, we must go down the stairs.エレベータが故障しているので、階を降りなければならない。
Grandpa fell down the stairs and got a serious injury.おじいちゃんが階から落ちておおけがをした。
The price of oranges has come down.オレンジの値が下がった。
The price of the carpet is determined by three factors.カーペットの値は3つの要素で始まる。
The price of gasoline is so high that we cannot buy a big car.ガソリンの値が非常に高いので、我々は大きな車を買うことができません。
Cancer can be cured easily if it is found in its first phase.ガンは第一階で発見すれば容易に治療できる。
The game added to the fun.ゲームで一と盛り上がった。
The price of coffee has come down.コーヒーの値が下がった。
Houses here are double the price of those in Kobe.ここの家は神戸の2倍の値だ。
Prices here are out of this world.ここの値はとても高いわ。 [F]
This costs more than that.こちらの方がこちらより値が高い。
How much is this T-shirt?このTシャツの値はいくらですか。
This elevator is out of order. Please use the stairs.このエレベーターは故障中です。階をお使いください。
This shirt costs ten dollars.このシャツの値は10ドルです。
The price of this tie is too high.このネクタイの値は高すぎる。
The building is equipped with emergency stairs.このビルは非常階を備えている。
What is the price of this radio?このラジオの値はいくらですか。
Go up these stairs.この階を上がっていきなさい。
I was at a musical recently, in the third row. Seeing the actor I love up close like that made me feel more smitten with him than ever.この間ミュージカルに見に行ったんだけど、前から3列目でさ、もう憧れの人が目の前で、もう最高だったね。一と彼を好きになった。
These shoes are expensive, and what is more, they are too small.この靴は値が高いし、その上、小さすぎる。
This watch is twice as expensive as that one.この時計はあの時計の2倍も値が高い。
What is the price of this watch?この時計は値は幾らですか。
We used the following procedures in this experiment.この実験には以下の手を使用した。
The price of this car is discounted fifteen percent.この車の値は15%引きになっています。
This letter is too long to have it translated at a reasonable price.この手紙はながすぎて手ごろな値で訳してもらえない。
This diver's watch is a little too expensive.この潜水時計は少し値が高すぎます。
From this point we go on to an even more detailed examination of the concept of repression.この階を踏まえ、抑圧という概念をさらに詳細に検証していくことになるだろう。
This paragraph is vague.この落は意味が曖昧だ。
The price of this article does not cover the cost of its manufacture.この品物の値では製造費をまかなえない。
This cloth is good in quality for its price.この布は値の割に品質が良い。
The cost of the book is 4 dollars.この本の値は、4ドルです。
This suit is anything but cheap.この洋服は決して値は安くない。
This is much the most expensive car in the shop.これが店では特に値の高い車です。
What is the price for this?これの値はいくらですか。

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
データ階化[データだんかいか, de-ta dankaika] data staging [Add to Longdo]
データ転送[データてんそうだんかい, de-ta tensoudankai] data transfer phase [Add to Longdo]
階層分類体系[いちだんかいそうぶんるいたいけい, ichidankaisoubunruitaikei] hierarchical classification system, monohiererchical classification system [Add to Longdo]
下位試験手[かいしけんしゅだん, kaishikenshudan] lower tester [Add to Longdo]
試験[しけんだんかい, shikendankai] test step [Add to Longdo]
実験[じっけんだんかい, jikkendankai] experimental phase [Add to Longdo]
実試験手[じつしけんしゅだん, jitsushikenshudan] real tester [Add to Longdo]
上位試験手[じょういしけんしゅだん, jouishikenshudan] upper tester [Add to Longdo]
シフト[だんシフト, dan shifuto] case shift [Add to Longdo]
[だんかい, dankai] stage, steps, order, class, phase [Add to Longdo]
階的詳細化[だんかいてきしょうさいか, dankaitekishousaika] stepwise refinement [Add to Longdo]
[だんらく, danraku] paragraph [Add to Longdo]
落の見出し[だんらくのみだし, danrakunomidashi] paragraph header [Add to Longdo]
落名[だんらくめい, danrakumei] paragraph-name [Add to Longdo]
化構成[にだんかこうせい, nidankakousei] two stage configuration [Add to Longdo]
構成[にだんこうせい, nidankousei] two stage construction [Add to Longdo]
命令実行[めいれいじっこうだんかい, meireijikkoudankai] execution cycle [Add to Longdo]
命令取出し[めいれいとりだしだんかい, meireitoridashidankai] instruction fetch cycle [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[いちだん, ichidan] eine_Stufe, erster_Grad [Add to Longdo]
[ねだん, nedan] Preis [Add to Longdo]
[しゅだん, shudan] Mittel, -Weg, Massnahme [Add to Longdo]
[ふだんぎ, fudangi] Alltagskleid, Alltagskleider [Add to Longdo]
[だん, dan] Stufe, Treppe, Grad, Spalte, Kolumne [Add to Longdo]
々畑[だんだんばたけ, dandanbatake] terrassenfoermige_Felder [Add to Longdo]
取り[だんどり, dandori] Programm, Plan, Vorbereitung [Add to Longdo]
[だんかい, dankai] Stufe, Stadium [Add to Longdo]
[いしだん, ishidan] Steintreppe [Add to Longdo]
販売値[はんばいねだん, hanbainedan] Verkaufspreis [Add to Longdo]
[かいだん, kaidan] Treppe, Stufe, Leiter [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top