ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*残*

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: , -残-
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[残, cán, ㄘㄢˊ] to injure, to ruin, to spoil; cruel, oppressive, savage; disabled, incomplete
Radical: , Decomposition:   歹 [dǎi, ㄉㄞˇ]  戋 [jiān, ㄐㄧㄢ]
Etymology: [pictophonetic] death, Rank: 1150

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[cán, ㄘㄢˊ, / ] to destroy; to spoil; to ruin; to injure; cruel; oppressive; savage; brutal; incomplete; disabled; to remain; to survive; remnant; surplus, #3,336 [Add to Longdo]
疾人[cán jí rén, ㄘㄢˊ ㄐㄧˊ ㄖㄣˊ, / ] disabled person, #6,172 [Add to Longdo]
[cán kù, ㄘㄢˊ ㄎㄨˋ, / ] cruel; cruelty, #6,372 [Add to Longdo]
[cán rěn, ㄘㄢˊ ㄖㄣˇ, / ] bloody; merciless, #7,423 [Add to Longdo]
[cán jí, ㄘㄢˊ ㄐㄧˊ, / ] disabled; handicapped; deformity on a person or animal, #8,601 [Add to Longdo]
[cán liú, ㄘㄢˊ ㄌㄧㄡˊ, / ] to remain; left over; surplus; remnant, #8,902 [Add to Longdo]
[cán yú, ㄘㄢˊ ㄩˊ, / ] remnant; relic; residue; vestige; surplus; to remain; to leave surplus, #13,492 [Add to Longdo]
[xiōng cán, ㄒㄩㄥ ㄘㄢˊ, / ] savage; cruel; fierce, #13,770 [Add to Longdo]
[xiōng cán, ㄒㄩㄥ ㄘㄢˊ, / ] savage, #13,770 [Add to Longdo]
[cuī cán, ㄘㄨㄟ ㄘㄢˊ, / ] to ravage; to ruin, #16,942 [Add to Longdo]
[cán fèi, ㄘㄢˊ ㄈㄟˋ, / ] deformity; handicapped, #21,151 [Add to Longdo]
[cán quē, ㄘㄢˊ ㄑㄩㄝ, / ] badly damaged; shattered, #22,333 [Add to Longdo]
[cán cún, ㄘㄢˊ ㄘㄨㄣˊ, / ] to survive, #22,752 [Add to Longdo]
[cán bào, ㄘㄢˊ ㄅㄠˋ, / ] bloody and cruel; a brutal person; to massacre; an atrocity, #23,375 [Add to Longdo]
[cán hái, ㄘㄢˊ ㄏㄞˊ, / ] remains; wreckage, #23,446 [Add to Longdo]
[cán zhā, ㄘㄢˊ ㄓㄚ, / ] remainder; filtered out residue; sediment; waste product; debris; detritus; rubbish, #30,538 [Add to Longdo]
[cán shā, ㄘㄢˊ ㄕㄚ, / ] massacre, #33,427 [Add to Longdo]
[cán pò, ㄘㄢˊ ㄆㄛˋ, / ] broken; dilapidated, #34,418 [Add to Longdo]
[cán zhàng, ㄘㄢˊ ㄓㄤˋ, / ] handicapped, #46,298 [Add to Longdo]
[cán jú, ㄘㄢˊ ㄐㄩˊ, / ] endgame (in chess); desperate situation; aftermath (of a failure), #47,716 [Add to Longdo]
[cán dí, ㄘㄢˊ ㄉㄧˊ, / ] defeated enemy, #77,183 [Add to Longdo]
守缺[bǎo cán shǒu quē, ㄅㄠˇ ㄘㄢˊ ㄕㄡˇ ㄑㄩㄝ, / ] to cherish the outmoded and preserve the outworn; conservative, #84,838 [Add to Longdo]
杀者[cán shā zhě, ㄘㄢˊ ㄕㄚ ㄓㄜˇ, / ] killer; butcher; slaughterer, #693,949 [Add to Longdo]
中国疾人联合会[Zhōng guó cán jí rén lián hé huì, ㄓㄨㄥ ㄍㄨㄛˊ ㄘㄢˊ ㄐㄧˊ ㄖㄣˊ ㄌㄧㄢˊ ㄏㄜˊ ㄏㄨㄟˋ, / ] China Disabled Person's Federation (since 1988) [Add to Longdo]
中国[Zhōng guó cán lián, ㄓㄨㄥ ㄍㄨㄛˊ ㄘㄢˊ ㄌㄧㄢˊ, / ] abbr. for 中國殘疾人聯合會|中国疾人联合会, China Disabled Person's Federation (since 1988) [Add to Longdo]
守缺[bǎo cán shǒu quē, ㄅㄠˇ ㄘㄢˊ ㄕㄡˇ ㄑㄩㄝ, / ] conservative; to preserve the outmoded [Add to Longdo]
断瓦[duàn wǎ cán yuán, ㄉㄨㄢˋ ㄨㄚˇ ㄘㄢˊ ㄩㄢˊ, / ] the tiles are broken, the walls dilapidated [Add to Longdo]
[cán juàn, ㄘㄢˊ ㄐㄩㄢˋ, / ] surviving section of a classic work; remaining chapters (while reading a book) [Add to Longdo]
[cán zhū, ㄘㄢˊ ㄓㄨ, / ] stubble [Add to Longdo]
民害物[cán mín hài wù, ㄘㄢˊ ㄇㄧㄣˊ ㄏㄞˋ ㄨˋ, / ] to harm people and damage property (成语 saw) [Add to Longdo]
疾儿[cán ji ér, ㄘㄢˊ ㄐㄧ˙ ㄦˊ, / ] a child with a birth defect; a deformed child [Add to Longdo]
[cán jīng, ㄘㄢˊ ㄐㄧㄥ, / ] stubble (the stems of plants after harvest) [Add to Longdo]
余沾染[cán yú zhān rǎn, ㄘㄢˊ ㄩˊ ㄓㄢ ㄖㄢˇ, / ] residual contamination [Add to Longdo]
余物[cán yú wù, ㄘㄢˊ ㄩˊ ㄨˋ, / ] litter; trash [Add to Longdo]
[cán xiāng, ㄘㄢˊ ㄒㄧㄤ, / ] lingering fragrance [Add to Longdo]
灰岩[huī yán cán qiū, ㄏㄨㄟ ㄧㄢˊ ㄘㄢˊ ㄑㄧㄡ, / ] mogote (steep-sided pointed hill in karst landform) [Add to Longdo]
游记[lǎo cán yóu jì, ㄌㄠˇ ㄘㄢˊ ㄧㄡˊ ㄐㄧˋ, / ] novel by late Qing novelist Liu E 劉鶚|刘鹗, classified as novel of denunciation [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
[ざんこく, zankoku] การกระทำที่โหดร้าย

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
ざんぎょう [ざんこく, zangyou zangyou] ทำงานOt
[ざんにん, zannin] การกระทำที่โหดร้าย
[ざんぱん, zanpan] (n) เศษอาหารเหลือ
[ざんぎょう, zangyou] (n) การทำงานล่วงเวลา

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
[のこる, nokoru] TH: ยังเหลือ
[のこる, nokoru] TH: ค้างอยู่  EN: to be left
生き[いきのこる, ikinokoru] TH: รอด  EN: survive
[のこす, nokosu] TH: เหลือไว้
り物[のこりもの, nokorimono] TH: ของเหลือ  EN: leftovers
り物[のこりもの, nokorimono] TH: พวกตกค้าง  EN: remnants
[ざんねん, zannen] TH: น่าเสียดาย  EN: deplorable (an)
[ざんねん, zannen] TH: โชคไม่ดี  EN: bad luck
[ざんねん, zannen] TH: เสียใจด้วย  EN: regret
[ざんねん, zannen] TH: ผิดหวังมาก  EN: disappointment

Japanese-English: EDICT Dictionary
なごり雪;名り雪;名[なごりゆき, nagoriyuki] (n) (1) (See 雪) lingering snow; (2) snowfall at the end of the winter or the beginning of spring [Add to Longdo]
やりし;遣り[やりのこし, yarinokoshi] (n) things left undone [Add to Longdo]
やりす;遣り[やりのこす, yarinokosu] (v5s) to leave undone [Add to Longdo]
サービス[サービスざんぎょう, sa-bisu zangyou] (n) unpaid overtime [Add to Longdo]
[しのこす, shinokosu] (v5s,vt) to leave unfinished [Add to Longdo]
一人らず[ひとりのこらず, hitorinokorazu] (exp) everyone [Add to Longdo]
月;花し月[はなのこしづき, hananokoshiduki] (n) (See 卯月) fourth lunar month [Add to Longdo]
疑問が[ぎもんがのこる, gimonganokoru] (exp,v5r) there are still some doubtful points [Add to Longdo]
[いのこり, inokori] (n,vs) (1) working overtime; (2) detention; being kept in (e.g. after school) [Add to Longdo]
り手当;居り手当て[いのこりてあて, inokoriteate] (n) overtime pay [Add to Longdo]
[いのこる, inokoru] (v5r,vi) to stay behind; to remain; to work overtime [Add to Longdo]
[みのこす, minokosu] (v5s,vt) to leave unseen or unread [Add to Longdo]
元帳[もとちょうざんだか, motochouzandaka] (n) ledger balance [Add to Longdo]
言いす;言[いいのこす, iinokosu] (v5s,vt) to leave word with (a person); to state in one's will; to leave (something) unsaid; to forget to mention [Add to Longdo]
咲き[さきのこる, sakinokoru] (v5r,vi) to bloom late; to remain in bloom [Add to Longdo]
散り[ちりのこる, chirinokoru] (v5r,vi) to be left blooming; to remain on the stem [Add to Longdo]
[ざん, zan] (n,pref) remaining; left-over; excess [Add to Longdo]
す(P);遺す[のこす, nokosu] (v5s,vt) to leave (behind, over); to bequeath; to save; to reserve; (P) [Add to Longdo]
った[のこった, nokotta] (int) not yet [Add to Longdo]
った分[のこったぶん, nokottabun] (n) amount left over; (P) [Add to Longdo]
らず[のこらず, nokorazu] (adv) all; entirely; completely; without exception; (P) [Add to Longdo]
[のこり, nokori] (n,adj-no) remnant; residue; remaining; left-over; (P) [Add to Longdo]
り火[のこりび, nokoribi] (n) embers [Add to Longdo]
り香[のこりが, nokoriga] (n) lingering scent (of, from) [Add to Longdo]
り少ない;りすくない[のこりすくない, nokorisukunai] (adj-i) scarce; few remaining [Add to Longdo]
り惜しい[のこりおしい, nokorioshii] (adj-i) regrettable; reluctant [Add to Longdo]
り物[のこりもの, nokorimono] (n) leftovers (esp. food); remnants [Add to Longdo]
り物には福がある[のこりものにはふくがある, nokorimononihafukugaaru] (exp) (proverb) there is unexpected good in what others have left behind; last but not least; there is fortune in leftovers [Add to Longdo]
り物に福あり[のこりものにふくあり, nokorimononifukuari] (exp) (proverb) there is unexpected good in what others have left behind; last but not least; there is fortune in leftovers [Add to Longdo]
る(P);遺る[のこる, nokoru] (v5r,vi) to remain; to be left; (P) [Add to Longdo]
んの[のこんの, nokonno] (adj-pn) (See り) remaining [Add to Longdo]
圧計[ざんあつけい, zan'atsukei] (n) submersible pressure gauge (diving); SPG [Add to Longdo]
[ざんえい, zan'ei] (n) traces; remnants [Add to Longdo]
炎;[ざんえん, zan'en] (n) (1) lingering heat (in autumn); (2) remaining flame [Add to Longdo]
[ざんか, zanka] (n) (last) flower remaining in bloom [Add to Longdo]
[ざんがい, zangai] (n) ruins; wreckage [Add to Longdo]
[ざんがく, zangaku] (n) remaining amount; balance (of an account) [Add to Longdo]
[ざんかん, zankan] (n) lingering cold (even after the beginning of spring); lingering winter [Add to Longdo]
[ざんき, zanki] (n) residue [Add to Longdo]
[ざんき, zanki] (n) remaining lives (in video games) [Add to Longdo]
[ざんぎく, zangiku] (n) late chrysanthemums [Add to Longdo]
[ざんぎゃく, zangyaku] (adj-na,n) cruelty; brutality; (P) [Add to Longdo]
虐非道[ざんぎゃくひどう, zangyakuhidou] (n,adj-na) inhumanity; atrocity [Add to Longdo]
虐無道[ざんぎゃくむどう, zangyakumudou] (n,adj-na) inhumanity; atrocity [Add to Longdo]
[ざんきょう, zankyou] (n) reverberation; echo [Add to Longdo]
[ざんぎょう, zangyou] (n,vs) overtime (work); (P) [Add to Longdo]
業手当[ざんぎょうてあて, zangyouteate] (n) overtime pay [Add to Longdo]
[ざんきん, zankin] (n) remaining money [Add to Longdo]
[ざんげつ, zangetsu] (n) moon visible in the morning [Add to Longdo]
[ざんこう, zankou] (n) afterglow [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
I'm sorry.念ですが。
"Is the essay ready?" "No, I'm sorry. I haven't finished writing it yet."「論文できましたか」「いや、念ですが、まだ書き終えていません」
Two from ten leaves eight.10から2を引くと、8る。
Give me five tens and the rest in ones.10ドル紙幣を5枚、りは1ドル紙幣でお願いします。
One lives in Fukuoka, and the others live in Niigata.1人は福岡に住んでいて、りは新潟に住んでいます。
There is but one chance left.1度だけチャンスがっている。
A few students were left behind.2、3人の生徒が取りされた。
I'd like three twenties, six fives, and the rest in ones.20ドル札3枚、5ドル札6枚、りを1ドル札でお願いします。
Give me 20 quarters and the rest in dimes.25セント硬貨20枚、りは10セント硬貨でください。
I couldn't drink both bottles, so I left one for you.2本も飲めなかったから、1本はあなたにしておきました。
While one of them sped around major parts of the property on the mower, a second made a few sweeps at some tall weeds on the edge of my wife's garden and the third got into the truck and smoked a cigarette.3人のうちの1人が芝刈り機で私の庭を大雑把にさっと刈り、もう一人が妻の庭の端の伸びた雑草をさっと2、3回刈り、りの一人はトラックに上がってタバコをすっていた。
Bear in mind that half one's life is lived after forty.40にして人生はまだ半分っていることを心に留めよ。
Five prisoners were recaptured, but three others are still at large.5人の囚人は捕まったが、り3人は今も逃走中だ。
If you take 3 from 8, 5 remains.8から3をひくと5がる。
Only 3 out of the 98 passengers survived.98人の乗客のうち3人だけが生きった。
A cargo vessel, bound for Athens, sank in the Mediterranean without a trace.アテネへ向かう一隻の貨物船が何の痕跡もさずに地中海で沈没した。
Leaves 4 children behind him.あとに4人の子をして死ぬ。
It is a pity that you can't join us.あなたがいっしょに来られないと念です。
It is a pity that you can not come.あなたがおいでにならないのは念です。
What a pity it is that you can't come!あなたがおいでになれないとは、まことに念です。
I am sorry that you should leave here.あなたがここを去るとは念だ。
I'm sorry that you should think that way.あなたがそんな風に考えるのは念です。
It is a pity that you cannot come to the party.あなたがパーティーに来られないのは念だ。
I think it a pity that you do not study harder.あなたがもっと熱心に勉強しないのは念だと思う。
We regret that you have to leave.あなたが行かねばならないなんて念です。
He will go swimming, whether you go with him or stay at home.あなたが彼と一緒に行こうが家にっていようが、彼は泳ぎに行くだろう。
It is a pity you cannot come.あなたが来られないのは実に念だ。
We deplore your cruelty to animals.あなたの動物虐待を念におもう。
You will be sorry for it some day.あなたはいつかそれを念に思うだろう。
You have made all my dreams come true.あなたは私の夢を、らず実現させてくれた。
I'm sorry I can't help you.あなたを助けられなくて念です。
That commercial makes a strong impression - especially the music. It stays in your head.あのコマーシャルってインパクト強いね。特に、音楽が耳にるよ。
It is a pity that the teacher is leaving our school.あの先生が私たちの学校を辞められるとは念だ。
The tycoon endowed each son with a million dollars.あの大事業家は息子それぞれに100万ドルをした。
The oak tree remained standing after the storm.あらしのあとカシの木は倒れずにった。
The scenery of the Alps left a lasting impression on me.アルプスの景観は私の印象にった。
In a way you are right, but I still have doubts.ある意味では君は正しいが、まだ疑問がる。 [M]
In a way, life is a cruel thing. It holds major problems in store for each one of us.ある面では、人生は酷なものだ。私たちの1人1人大きな問題が用意されている。
No, I'm afraid not.いいえ、念ですが違います。
We ate several, but a good few were left.いくつか食べたが、かなりった。
Can a child do such a cruel thing?いったい子供がそんな酷なことをするだろうか。
May I read the rest of the will now?いま遺言のりを読んでいいですか。
For all his failures, he did not feel so at all.いろいろ失敗したけれど、彼は少しも念に思わなかった。
The longer you stay, the more overtime (pay) you get.うちの会社はいればいる(長い時間いる)だけ業代がもらえるから。
The owners brought in a hatchet man to fire all the union sympathizers.オーナーたちは組合のシンパを一人らず解雇するために首切り役を投入した。
I haven't hardly any money left.お金はほとんど一銭もっていない。
There was scarcely any money left.お金はほとんどっていなかった。
Please leave some money.お金をいくらかしておきなさい。
I regret to say I cannot come.お伺いできないのが念です。
Mother left me a message.お母さんは私に伝言をしてくれた。

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[のこす, nokosu] uebriglassen [Add to Longdo]
り物[のこりもの, nokorimono] -Rest, Ueberrest [Add to Longdo]
[のこる, nokoru] uebrigbleiben [Add to Longdo]
[ざんにん, zannin] grausam, brutal [Add to Longdo]
[ざんねん, zannen] das_Bedauern, Enttaeuschung [Add to Longdo]
[ざんぎょう, zangyou] Ueberstunden [Add to Longdo]
[ざんぎゃく, zangyaku] grausam, brutal, unmenschlich [Add to Longdo]
[ざんこく, zankoku] grausam [Add to Longdo]
[ざんだか, zandaka] Saldo, Restbetrag, Bilanz [Add to Longdo]
生き[いきのこる, ikinokoru] ueberleben [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top