ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*此*

   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: , -此-
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[些, xiē, ㄒㄧㄝ] little, few; rather, somewhat
Radical: , Decomposition:   此 [, ㄘˇ]  二 [èr, ㄦˋ]
Etymology: [pictophonetic] two, Rank: 86
[此, cǐ, ㄘˇ] this, these; in this case, then
Radical: , Decomposition:   止 [zhǐ, ㄓˇ]  匕 [, ㄅㄧˇ]
Etymology: [pictophonetic] sitting man, Rank: 116
[紫, zǐ, ㄗˇ] purple, violet; amethyst; surname
Radical: , Decomposition:   此 [, ㄘˇ]  糸 [, ㄇㄧˋ]
Etymology: [pictophonetic] silk, Rank: 1646
[柴, chái, ㄔㄞˊ] firewood, faggots, fuel; surname
Radical: , Decomposition:   此 [, ㄘˇ]  木 [, ㄇㄨˋ]
Etymology: [pictophonetic] wood, Rank: 1981
[雌, cí, ㄘˊ] female; feminine; gentle, soft
Radical: , Decomposition:   此 [, ㄘˇ]  隹 [zhuī, ㄓㄨㄟ]
Etymology: [pictophonetic] bird, Rank: 2382
[疵, cī, ] flaw, fault, defect; disease
Radical: , Decomposition:   疒 [, ㄋㄜˋ]  此 [, ㄘˇ]
Etymology: [pictophonetic] sickness, Rank: 3986
[龇, zī, ] to bare one's teeth; crooked teeth
Radical: 齿, Decomposition:   齿 [chǐ, ㄔˇ]  此 [, ㄘˇ]
Etymology: [pictophonetic] teeth, Rank: 4525
[髭, zī, ] mustache
Radical: , Decomposition:   髟 [biāo, ㄅㄧㄠ]  此 [, ㄘˇ]
Etymology: [pictophonetic] hair, Rank: 4816
[砦, zhài, ㄓㄞˋ] stockade, fort, military outpost; brothel
Radical: , Decomposition:   此 [, ㄘˇ]  石 [shí, ㄕˊ]
Etymology: [pictophonetic] stone, Rank: 4986
[呲, cī, ] to grimace; to bare one's teeth
Radical: , Decomposition:   口 [kǒu, ㄎㄡˇ]  此 [, ㄘˇ]
Etymology: [pictophonetic] mouth, Rank: 5364
[眦, zì, ㄗˋ] eye socket; the corner of the eye
Radical: , Decomposition:   目 [, ㄇㄨˋ]  此 [, ㄘˇ]
Etymology: [pictophonetic] eye, Rank: 5790
[赀, zī, ] wealth, property; to estimate, to count
Radical: , Decomposition:   此 [, ㄘˇ]  贝 [bèi, ㄅㄟˋ]
Etymology: [pictophonetic] money, Rank: 5889
[訾, zī, ] to criticize, to bad-mouth; defect; betrayal
Radical: , Decomposition:   此 [, ㄘˇ]  言 [yán, ㄧㄢˊ]
Etymology: [pictophonetic] speech, Rank: 6132
[茈, cí, ㄘˊ] a plant yielding a red dye
Radical: , Decomposition:   艹 [cǎo, ㄘㄠˇ]  此 [, ㄘˇ]
Etymology: [pictophonetic] plant, Rank: 7026
[眥, zì, ㄗˋ] eye socket; the corner of the eye
Radical: , Decomposition:   此 [, ㄘˇ]  目 [, ㄇㄨˋ]
Etymology: [pictophonetic] eye, Rank: 7544
[觜, zī, ] beak
Radical: , Decomposition:   此 [, ㄘˇ]  角 [jiǎo, ㄐㄧㄠˇ]
Etymology: [pictophonetic] horn, Rank: 7627
[貲, zī, ] wealth, property; to estimate, to count
Radical: , Decomposition:   此 [, ㄘˇ]  貝 [bèi, ㄅㄟˋ]
Etymology: [pictophonetic] money, Rank: 8792
[齜, zī, ] to bare one's teeth; crooked teeth
Radical: , Decomposition:   齒 [chǐ, ㄔˇ]  此 [, ㄘˇ]
Etymology: [pictophonetic] teeth, Rank: 9855

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[yīn cǐ, ㄧㄣ ㄘˇ, ] thus; consequently; as a result, #281 [Add to Longdo]
[cǐ, ㄘˇ, ] this; these, #343 [Add to Longdo]
[rú cǐ, ㄖㄨˊ ㄘˇ, ] in this way; so, #574 [Add to Longdo]
[cǐ cì, ㄘˇ ㄘˋ, ] this time, #971 [Add to Longdo]
[cǐ wài, ㄘˇ ㄨㄞˋ, ] besides; in addition; moreover; furthermore, #1,161 [Add to Longdo]
[cǐ shí, ㄘˇ ㄕˊ, / ] now; this moment, #1,708 [Add to Longdo]
[wèi cǐ, ㄨㄟˋ ㄘˇ, / ] for this reason; with regards to this; in this respect; in order to do this; to this end, #1,966 [Add to Longdo]
[cǐ qián, ㄘˇ ㄑㄧㄢˊ, ] before this; before then; previously, #2,051 [Add to Longdo]
[zài cǐ, ㄗㄞˋ ㄘˇ, ] hereto; here, #2,400 [Add to Longdo]
[bǐ cǐ, ㄅㄧˇ ㄘˇ, ] each other; one another, #2,884 [Add to Longdo]
[yóu cǐ, ㄧㄡˊ ㄘˇ, ] hereby; from this, #3,093 [Add to Longdo]
[cóng cǐ, ㄘㄨㄥˊ ㄘˇ, / ] from now on; since then; henceforth, #3,376 [Add to Longdo]
同时[yǔ cǐ tóng shí, ㄩˇ ㄘˇ ㄊㄨㄥˊ ㄕˊ, / ] at the same time; meanwhile, #3,627 [Add to Longdo]
[cǐ hòu, ㄘˇ ㄏㄡˋ, / ] after this; afterwards; hereafter, #3,687 [Add to Longdo]
[yǐ cǐ, ㄧˇ ㄘˇ, ] hence, #4,316 [Add to Longdo]
[jiù cǐ, ㄐㄧㄡˋ ㄘˇ, ] and thus; thereupon, #4,369 [Add to Longdo]
[cǐ kè, ㄘˇ ㄎㄜˋ, ] this moment; now; at present, #4,501 [Add to Longdo]
[zhì cǐ, ㄓˋ ㄘˇ, ] up until now; so far, #6,445 [Add to Longdo]
之外[chú cǐ zhī wài, ㄔㄨˊ ㄘˇ ㄓ ㄨㄞˋ, ] apart from this; in addition to this, #8,592 [Add to Longdo]
[jù cǐ, ㄐㄩˋ ㄘˇ, / ] according to this; on the ground of the above; (formally introduces reported speech in writing), #8,741 [Add to Longdo]
可见[yóu cǐ kě jiàn, ㄧㄡˊ ㄘˇ ㄎㄜˇ ㄐㄧㄢˋ, / ] from this, it can be seen that..., #9,398 [Add to Longdo]
[tè cǐ, ㄊㄜˋ ㄘˇ, ] hereby, #10,105 [Add to Longdo]
[cǐ dì, ㄘˇ ㄉㄧˋ, ] here; this place, #10,360 [Add to Longdo]
之前[zài cǐ zhī qián, ㄗㄞˋ ㄘˇ ㄓ ㄑㄧㄢˊ, ] before that; beforehand; previously, #11,516 [Add to Longdo]
[cǐ shí cǐ kè, ㄘˇ ㄕˊ ㄘˇ ㄎㄜˋ, / ] at this very moment, #13,842 [Add to Longdo]
[zì cǐ, ㄗˋ ㄘˇ, ] since then; henceforth, #16,330 [Add to Longdo]
[gù cǐ, ㄍㄨˋ ㄘˇ, ] therefore, #21,695 [Add to Longdo]
不疲[lè cǐ bù pí, ㄌㄜˋ ㄘˇ ㄅㄨˋ ㄆㄧˊ, / ] to enjoy sth and never tire of it (成语 saw); unwavering enthusiasm, #25,843 [Add to Longdo]
诸如[zhū rú cǐ lèi, ㄓㄨ ㄖㄨˊ ㄘˇ ㄌㄟˋ, / ] (idiom) so on and so on; etc, #29,120 [Add to Longdo]
之后[zài cǐ zhī hòu, ㄗㄞˋ ㄘˇ ㄓ ㄏㄡˋ, / ] after this; afterwards; next, #44,700 [Add to Longdo]
岂有[qǐ yǒu cǐ lǐ, ㄑㄧˇ ㄧㄡˇ ㄘˇ ㄌㄧˇ, / ] (saying) outrageous; ridiculous; absurd, #46,128 [Add to Longdo]
一举[duō cǐ yī jǔ, ㄉㄨㄛ ㄘˇ ㄧ ㄐㄩˇ, / ] to do more than is required (成语 saw); superfluous; guilding the lily, #47,721 [Add to Longdo]
不虚[bù xū cǐ xíng, ㄅㄨˋ ㄒㄩ ㄘˇ ㄒㄧㄥˊ, / ] the trip has not been made in vain; the trip has been well worthwhile; it's been a worthwhile trip, #53,198 [Add to Longdo]
地无银三百两[cǐ dì wú yín sān bǎi liǎng, ㄘˇ ㄉㄧˋ ㄨˊ ㄧㄣˊ ㄙㄢ ㄅㄞˇ ㄌㄧㄤˇ, / ] lit. 300 silver taels not hidden here (成语 saw); fig. to reveal what one intends to hide, #72,869 [Add to Longdo]
不分彼[bù fēn bǐ cǐ, ㄅㄨˋ ㄈㄣ ㄅㄧˇ ㄘˇ, ] make no distinction between what's one's own and what's another's; share everything; be on very intimate terms, #76,236 [Add to Longdo]
路不通[cǐ lù bù tōng, ㄘˇ ㄌㄨˋ ㄅㄨˋ ㄊㄨㄥ, ] this road is blocked; fig. This method does not work.; Doing this is no good., #78,832 [Add to Longdo]
不仅如[bù jǐn rú cǐ, ㄅㄨˋ ㄐㄧㄣˇ ㄖㄨˊ ㄘˇ, / ] not only that, but .. [Add to Longdo]
了却[liǎo què cǐ shēng, ㄌㄧㄠˇ ㄑㄩㄝˋ ㄘˇ ㄕㄥ, / ] to die; to be done with this world [Add to Longdo]
[dào cǐ, ㄉㄠˋ ㄘˇ, ] hereto; hereunto [Add to Longdo]
[dào cǐ chù, ㄉㄠˋ ㄘˇ ㄔㄨˋ, / ] hither [Add to Longdo]
因如[yīn rú cǐ, ㄧㄣ ㄖㄨˊ ㄘˇ, ] because of this [Add to Longdo]
之际[zài cǐ zhī jì, ㄗㄞˋ ㄘˇ ㄓ ㄐㄧˋ, / ] meanwhile; at the same time [Add to Longdo]
[zài cǐ hòu, ㄗㄞˋ ㄘˇ ㄏㄡˋ, / ] after this; from then on [Add to Longdo]
[zài cǐ chù, ㄗㄞˋ ㄘˇ ㄔㄨˋ, / ] herein [Add to Longdo]
彼一时一时[bǐ yī shí cǐ yī shí, ㄅㄧˇ ㄧ ㄕˊ ㄘˇ ㄧ ㄕˊ, / ] that was one thing, and this is another; times have changed [Add to Longdo]
时以前[cǐ shí yǐ qián, ㄘˇ ㄕˊ ㄧˇ ㄑㄧㄢˊ, / ] heretofore [Add to Longdo]
[cǐ shí cǐ dì, ㄘˇ ㄕˊ ㄘˇ ㄉㄧˋ, / ] here and now; as things stand [Add to Longdo]
[cǐ jì, ㄘˇ ㄐㄧˋ, / ] then; as a result [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ここで会ったが百年目;ここで逢ったが百年目;処で会ったが百年目;処で逢ったが百年目[ここであったがひゃくねんめ, kokodeattagahyakunenme] (exp) (id) At last your time has come [Add to Longdo]
ここ一番;処一番[ここいちばん, kokoichiban] (n) the crucial moment; the moment of truth; a do-or-die situation; a crucial juncture; a crucial stage [Add to Longdo]
こちらの話;方の話[こちらのはなし, kochiranohanashi] (exp) (See こっちの話) talking to oneself [Add to Longdo]
この位;の位[このくらい;このぐらい, konokurai ; konogurai] (n,adv) (uk) (See これ位) this much; this amount [Add to Longdo]
この間(P);の間[このあいだ(P);このかん, konoaida (P); konokan] (n-t,n-adv) (1) the other day; lately; recently; during this period; (2) (このかん only) meanwhile; in the meantime; (P) [Add to Longdo]
この期;の期[このご, konogo] (n-t) now (with the nuance of 'the last moment'); this late in the game [Add to Longdo]
この後;の後[こののち;このあと, kononochi ; konoato] (exp) after this; henceforth; henceforward; from now on [Add to Longdo]
この頃(P);の頃[このごろ(P);このころ, konogoro (P); konokoro] (n-adv,n-t) recently; nowadays; these days; now; at present; (P) [Add to Longdo]
この際;の際[このさい, konosai] (n-adv) on this occasion; now [Add to Longdo]
この手;の手[このて, konote] (exp) this way (of doing); this sort (of thing) [Add to Longdo]
この所;の所[このところ, konotokoro] (n) (uk) lately; recently [Add to Longdo]
この節;の節[このせつ, konosetsu] (n-adv) these days; now; recently [Add to Longdo]
この先;の先[このさき, konosaki] (n-adv) beyond this point; from now on; after this [Add to Longdo]
この前(P);の前(P)[このまえ, konomae] (n,adj-no) (1) some time ago; recently; lately; (2) last (Sunday, etc.); previous; (P) [Add to Longdo]
この度;の度;[このたび;こたび(此度), konotabi ; kotabi ( konotabi )] (n-adv,n-t) this occasion; at this time; now [Add to Longdo]
この辺;の辺[このへん, konohen] (pn,adj-no) this area; around here [Add to Longdo]
この方;の方[このほう, konohou] (n-adv) (1) since; (pn,adj-no) (2) this person [Add to Longdo]
この方;の方[このほう, konohou] (n-adv) this one; this way; this method [Add to Longdo]
この様;の様[このよう, konoyou] (adj-na) like this; this sort; this way [Add to Longdo]
この儘;の儘[このまま, konomama] (exp) (uk) as (it) is [Add to Longdo]
これっ切り;れっ切り;是っ切り[これっきり, korekkiri] (n,n-adv) (1) (uk) (See これ切り) last time (as of now); never again; (2) only this [Add to Longdo]
これを要するに;れを要するに[これをようするに, korewoyousuruni] (exp,adv) to sum things up; in short; in other words [Add to Longdo]
これ位;れ位;是位[これくらい;これぐらい, korekurai ; koregurai] (n,adv) (See この位) this much; this amount [Add to Longdo]
これ見よがし;れ見よがし;見よがし;是見よがし[これみよがし, koremiyogashi] (adj-no,adj-na) for show; ostentatious; flaunting; showing off [Add to Longdo]
これ切り;れ切り;是切り[これきり;これぎり, korekiri ; koregiri] (n,n-adv) (1) (uk) last time (as of now); never again; (2) only this [Add to Longdo]
これ等;れ等;等;是等[これら, korera] (pn,adj-no) (uk) these [Add to Longdo]
何れもれも[どれもこれも, doremokoremo] (exp) each and every; all [Add to Longdo]
何奴も奴も[どいつもこいつも, doitsumokoitsumo] (exp) (uk) (id) everybody (usu. negative nuance); everybody; every last one of them; all [Add to Longdo]
の(P);斯の[この, kono] (adj-pn) (uk) (See 何の・どの,れ・1,其の・1,彼の) this (something or someone close to the speaker (including the speaker), or ideas expressed by the speaker); (P) [Add to Longdo]
の上[このうえ, konoue] (adv) furthermore; anymore; above or beyond this [Add to Longdo]
の親にしての子有り[このおやにしてこのこあり, konooyanishitekonokoari] (exp) (id) Like father, like son [Add to Longdo]
の世[このよ, konoyo] (n) this world; the present [Add to Longdo]
の世界[このせかい, konosekai] (n) this world [Add to Longdo]
の中[このじゅう, konojuu] (n-adv,n-t) (obs) recently; not long ago; for a while recently; all the while recently [Add to Longdo]
の程[このほど, konohodo] (n-adv) (1) (uk) now; at this time; (2) the other day; recently; lately [Add to Longdo]
の内;の中[このうち, konouchi] (n-adv,n-t) (obs) meanwhile; the other day; recently [Add to Longdo]
の様に;この様に[このように, konoyouni] (adv) (uk) in this manner; in this way; like this [Add to Longdo]
れ(P);是;是れ;之;之れ;維;惟[これ, kore] (pn) (1) (uk) (See 何れ・1,其れ・1,彼・あれ・1) this (indicating an item near the speaker, the action of the speaker, or the current topic); (2) (hum) this person (usu. indicating someone in one's in-group); (3) now; (4) (arch) here; (5) (arch) I (me); (6) (arch) certainly; (P) [Add to Longdo]
れから(P);から(io)[これから, korekara] (n-t) (uk) after this; (P) [Add to Longdo]
れっぽっち[これっぽっち, koreppocchi] (n) (uk) this little; this few; in the slightest [Add to Longdo]
れと言って[これといって, koretoitte] (exp,conj) not worth mentioning (with neg) [Add to Longdo]
れは[これは, koreha] (exp) (1) (uk) as for this; (int) (2) (See こりゃ) hey there (expression of surprise when one encounters something unexpected); see here; I say [Add to Longdo]
れを以て[これをもって, korewomotte] (exp,adv) with this I (formal); by this I (formal) [Add to Longdo]
れ許り[こればかり, korebakari] (n-t) only this much; only this [Add to Longdo]
[これこれ, korekore] (n) this and that; such and such [Add to Longdo]
れ式;是式[これしき, koreshiki] (n,adj-no) (uk) trifle; insignificant thing; (only) this much [Add to Longdo]
れ丈;是丈[これだけ, koredake] (exp) (uk) so many (few); so much (little) [Add to Longdo]
れ程;是程[これほど, korehodo] (adv,n) (uk) so; so much; this much [Add to Longdo]
れ迄(P);れまで[これまで, koremade] (n) (uk) hitherto; so far; (P) [Add to Longdo]
れ迄に;れまでに[これまでに, koremadeni] (adv) (uk) before now; hitherto [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
We have to take advantage of this situation.の状況をりようすべきだ。
Get me out of here.処から出してくれ。
#B: の{この} 日(ひ)[1] が 何度 も 巡る{めぐって} 来る(くる){きます} ように[2]
#B: 一方[1] 年取った 帰り 待つ 見える 迚も 沢山 方 お祖母さん お祖父さん 猫 やって来る
#B: 貴方 は の{この} 出来事 を 知る
#B: 君(きみ) が 愛する 詩人 か 今(いま) 正に{まさに} の{この} 時(とき) 遥か 成る{なる} 地 君(きみ) を 思う{思い} 君(きみ) を
#B: バックアップ リストア シミュレーション 手作業 行う 頻繁 れ程 退屈 間違い 易い 憔悴
#B: の{この} フィーリング 迚も{とても} 隠す{隠せない}
#B: の{この} フィーリング 迚も{とても} 隠す{隠せ} やしない
#B: の{この} フィーリング もう どうしたって 隠す{隠せ} やしない
#B: れ[1]{これ} 以上[2] オルガン を[1] 弾く(ひく){弾けない} よ[1]
#B: 読む 乃{の} なら の{この} 本(ほん)[1] を 上げる{あげよう}

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top