ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*極*

   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: , -極-
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[極, jí, ㄐㄧˊ] extreme, top; final, furthest, utmost; pole
Radical: , Decomposition:   木 [, ㄇㄨˋ]  亟 [, ㄐㄧˊ]
Etymology: [pictophonetic] wood

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
积极[jī jí, ㄐㄧ ㄐㄧˊ, / ] active; energetic; vigorous; positive (outlook); proactive, #584 [Add to Longdo]
[jí, ㄐㄧˊ, / ] extremely; pole (geography, physics); utmost; top, #959 [Add to Longdo]
极大[jí dà, ㄐㄧˊ ㄉㄚˋ, / ] maximum; enormous, #2,722 [Add to Longdo]
极为[jí wéi, ㄐㄧˊ ㄨㄟˊ, / ] extremely; exceedingly, #3,896 [Add to Longdo]
积极性[jī jí xìng, ㄐㄧ ㄐㄧˊ ㄒㄧㄥˋ, / ] zeal; initiative; enthusiasm; activity, #3,975 [Add to Longdo]
极其[jí qí, ㄐㄧˊ ㄑㄧˊ, / ] extremely, #4,522 [Add to Longdo]
极端[jí duān, ㄐㄧˊ ㄉㄨㄢ, / ] extreme, #5,653 [Add to Longdo]
极限[jí xiàn, ㄐㄧˊ ㄒㄧㄢˋ, / ] limit; extreme boundary, #6,923 [Add to Longdo]
极度[jí dù, ㄐㄧˊ ㄉㄨˋ, / ] extremely, #7,139 [Add to Longdo]
消极[xiāo jí, ㄒㄧㄠ ㄐㄧˊ, / ] negative; passive; inactive, #7,618 [Add to Longdo]
极力[jí lì, ㄐㄧˊ ㄌㄧˋ, / ] to make a supreme effort; at all costs, #10,279 [Add to Longdo]
终极[zhōng jí, ㄓㄨㄥ ㄐㄧˊ, / ] last rites (Christian ceremony), #10,934 [Add to Longdo]
南极[nán jí, ㄋㄢˊ ㄐㄧˊ, / ] south pole, #12,481 [Add to Longdo]
无极[wú jí, ㄨˊ ㄐㄧˊ, / ] everlasting; unbounded, #12,623 [Add to Longdo]
无极[Wú jí, ㄨˊ ㄐㄧˊ, / ] Wuji (place in Hebei); The Promise (name of film by Chen Kaige), #12,623 [Add to Longdo]
电极[diàn jí, ㄉㄧㄢˋ ㄐㄧˊ, / ] electrode, #13,815 [Add to Longdo]
太极[tài jí, ㄊㄞˋ ㄐㄧˊ, / ] the Absolute or Supreme ultimate, the source of all things according to some interpretations of Chinese mythology, #14,218 [Add to Longdo]
极点[jí diǎn, ㄐㄧˊ ㄉㄧㄢˇ, / ] extreme point; pole; the origin (in polar coordinates), #14,531 [Add to Longdo]
极好[jí hǎo, ㄐㄧˊ ㄏㄠˇ, / ] fabulous; superb, #15,229 [Add to Longdo]
北极[běi jí, ㄅㄟˇ ㄐㄧˊ, / ] the North Pole; the Arctic Pole; the north magnetic pole, #17,781 [Add to Longdo]
太极拳[tài jí quán, ㄊㄞˋ ㄐㄧˊ ㄑㄩㄢˊ, / ] shadowboxing or Taiji, T'aichi or T'aichichuan; traditional form of physical exercise or relaxation; a martial art, #22,761 [Add to Longdo]
两极分化[liǎng jí fēn huà, ㄌㄧㄤˇ ㄐㄧˊ ㄈㄣ ㄏㄨㄚˋ, / ] polarization, #25,482 [Add to Longdo]
极小[jí xiǎo, ㄐㄧˊ ㄒㄧㄠˇ, / ] minimal; extremely small, #26,459 [Add to Longdo]
阴极[yīn jí, ㄧㄣ ㄐㄧˊ, / ] cathode; negative electrode (i.e. emitting electrons), #26,736 [Add to Longdo]
北极熊[běi jí xióng, ㄅㄟˇ ㄐㄧˊ ㄒㄩㄥˊ, / ] polar bear, #27,535 [Add to Longdo]
极光[jí guāng, ㄐㄧˊ ㄍㄨㄤ, / ] aurora (astronomy), #28,729 [Add to Longdo]
两极[liǎng jí, ㄌㄧㄤˇ ㄐㄧˊ, / ] the two poles; the north and south poles; both ends of sth; electric or magnetic poles, #29,978 [Add to Longdo]
皇太极[Huáng tài jí, ㄏㄨㄤˊ ㄊㄞˋ ㄐㄧˊ, / ] Hung Taiji (1592-1643), eighth son of Nurhaci 努爾哈赤|努尔哈赤, reigned 1626-1636 as Second Khan of Later Jin dynasty 後金|后金, then founded the Qing dynasty 大清 and reigned 1636-1643 as Emperor; posthumous name 清太宗, #30,017 [Add to Longdo]
阳极[yáng jí, ㄧㄤˊ ㄐㄧˊ, / ] anode; positive electrode; positive pole, #35,193 [Add to Longdo]
极性[jí xìng, ㄐㄧˊ ㄒㄧㄥˋ, / ] chemical polarity, #35,214 [Add to Longdo]
极化[jí huà, ㄐㄧˊ ㄏㄨㄚˋ, / ] polarization, #37,706 [Add to Longdo]
二极管[èr jí guǎn, ㄦˋ ㄐㄧˊ ㄍㄨㄢˇ, / ] diode; valve (elec.); vacuum tube, #38,437 [Add to Longdo]
多极化[duō jí huà, ㄉㄨㄛ ㄐㄧˊ ㄏㄨㄚˋ, / ] multi-polarization; multipolarization; multi-polarity; multipolar; pluralization, #40,772 [Add to Longdo]
罪大恶极[zuì dà è jí, ㄗㄨㄟˋ ㄉㄚˋ ㄜˋ ㄐㄧˊ, / ] lit. crime is great, evil extreme (成语 saw), #49,679 [Add to Longdo]
太极图[Tài jí tú, ㄊㄞˋ ㄐㄧˊ ㄊㄨˊ, / ] diagram of cosmological scheme; Yin-Yang symbol; ☯, #52,453 [Add to Longdo]
南极洲[Nán jí zhōu, ㄋㄢˊ ㄐㄧˊ ㄓㄡ, / ] Antarctica, #54,277 [Add to Longdo]
极乐世界[jí lè shì jiè, ㄐㄧˊ ㄌㄜˋ ㄕˋ ㄐㄧㄝˋ, / ] paradise (mainly Buddhist); Elysium; (Budd.) Sukhavati, #54,434 [Add to Longdo]
乐极生悲[lè jí shēng bēi, ㄌㄜˋ ㄐㄧˊ ㄕㄥ ㄅㄟ, / ] extreme joy turns to sorrow (成语 saw); Don't celebrate too soon, things could still go wrong!, #55,485 [Add to Longdo]
北极星[Běi jí xīng, ㄅㄟˇ ㄐㄧˊ ㄒㄧㄥ, / ] North Star; Polaris, #55,741 [Add to Longdo]
无所不用其极[wú suǒ bù yòng qí jí, ㄨˊ ㄙㄨㄛˇ ㄅㄨˋ ㄩㄥˋ ㄑㄧˊ ㄐㄧˊ, / ] committing all manner of crimes; completely unscrupulous, #58,869 [Add to Longdo]
北极圈[Běi jí quān, ㄅㄟˇ ㄐㄧˊ ㄑㄩㄢ, / ] Arctic Circle, #60,914 [Add to Longdo]
负极[fù jí, ㄈㄨˋ ㄐㄧˊ, / ] negative pole; cathode, #61,641 [Add to Longdo]
正极[zhèng jí, ㄓㄥˋ ㄐㄧˊ, / ] true pole, #62,452 [Add to Longdo]
否极泰来[pǐ jí tài lái, ㄆㄧˇ ㄐㄧˊ ㄊㄞˋ ㄌㄞˊ, / ] extreme sorrow turns to joy (成语 saw), #64,085 [Add to Longdo]
盛极一时[shèng jí yī shí, ㄕㄥˋ ㄐㄧˊ ㄧ ㄕˊ, / ] all the rage for a time; grand fashion for a limited time, #69,318 [Add to Longdo]
磁极[cí jí, ㄘˊ ㄐㄧˊ, / ] magnetic pole, #71,755 [Add to Longdo]
极大值[jí dà zhí, ㄐㄧˊ ㄉㄚˋ ㄓˊ, / ] maximum value, #77,957 [Add to Longdo]
三极管[sān jí guǎn, ㄙㄢ ㄐㄧˊ ㄍㄨㄢˇ, / ] triode (vacuum tube or transistor), #78,520 [Add to Longdo]
南北极[nán běi jí, ㄋㄢˊ ㄅㄟˇ ㄐㄧˊ, / ] south and north poles, #86,802 [Add to Longdo]
极权主义[jí quán zhǔ yì, ㄐㄧˊ ㄑㄩㄢˊ ㄓㄨˇ ㄧˋ, / ] totalitarianism, #90,865 [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
[きょくち, kyokuchi] (n) ขั้วโลก
[じきょく, jikyoku] (n) ขั้วแม่เหล็ก

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
[きょくせい, kyokusei] (n) ลักษณะขั้ว ความตรงกันข้าม คุณสมบัติของการมีขั้วหรือมีผลตรงข้ามที่ปลายทั้งสอง
[ほっきょく, hokkyoku] (n) ขั้วโลกเหนือ, See also: R. north pole
[なんきょく, nankyoku] (n) ขั้วโลกใต้, See also: R. south pole

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
める[きわめる, kiwameru] TH: สำรวจอย่างถี่ถ้วน  EN: to investigate thoroughly
める[きわめる, kiwameru] TH: ฝึกฝนให้เชี่ยวชาญ  EN: to master
める[きわめる, kiwameru] TH: ทำให้ถึงที่สุด  EN: to carry to extremes
める[みきわめる, mikiwameru] TH: แยกแยะให้ออก  EN: to see through
める[みきわめる, mikiwameru] TH: ดูให้แน่ใจ  EN: to make sure of

Japanese-English: EDICT Dictionary
きまりが悪い;決まりが悪い;決りが悪い;りが悪い[きまりがわるい, kimarigawarui] (exp,adj-i) (See きまりわるい) embarrassed; ashamed [Add to Longdo]
きまり悪い;決まり悪い;決り悪い;まり悪い[きまりわるい, kimariwarui] (adj-i) feeling awkward; being ashamed; being bashful [Add to Longdo]
ごく一部;一部[ごくいちぶ, gokuichibu] (exp) small fraction; small proportion [Add to Longdo]
ごく最近;最近[ごくさいきん, gokusaikin] (adj-no,n-adv,n-t) very recently; in the very recent past [Add to Longdo]
位人臣をめる[くらいじんしんをきわめる, kuraijinshinwokiwameru] (exp,v1) to rise to the highest possible rank [Add to Longdo]
[いっきょく, ikkyoku] (n,adj-no) quindecillion (US); octillion (Europe); 10^48 [Add to Longdo]
[いっきょく, ikkyoku] (n) monopole; singular pole; unipole [Add to Longdo]
集中[いっきょくしゅうちゅう, ikkyokushuuchuu] (n) overconcentration [Add to Longdo]
[いんきょく, inkyoku] (n) cathode [Add to Longdo]
[いんきょくかん, inkyokukan] (n) cathode(-ray) tube [Add to Longdo]
[いんきょくせん, inkyokusen] (n) cathode rays [Add to Longdo]
線オシロスコープ[いんきょくせんオシロスコープ, inkyokusen oshirosuko-pu] (n) cathode-ray oscilloscope [Add to Longdo]
線管[いんきょくせんかん, inkyokusenkan] (n) cathode-ray tube; CRT [Add to Longdo]
[いんきょくばん, inkyokuban] (n) negative plate [Add to Longdo]
栄華の[えいがのきわみ, eiganokiwami] (n) apex of prosperity [Add to Longdo]
果たて;;尽;果(io)[はたて, hatate] (n) (arch) end; limit; extremity [Add to Longdo]
界磁[かいじきょく, kaijikyoku] (n) field pole [Add to Longdo]
[かんきょく, kankyoku] (n) a place of extreme cold [Add to Longdo]
まる;感きわまる[かんきわまる, kankiwamaru] (v5r) to be overcome with emotion [Add to Longdo]
[ききょく, kikyoku] (n) crisis; grave danger; serious depression [Add to Longdo]
危険まる[きけんきわまる, kikenkiwamaru] (exp,v5r) extremely dangerous [Add to Longdo]
(P);窮[きゅうきょく, kyuukyoku] (n,adj-no) ultimate; extreme; final; eventual; (P) [Add to Longdo]
の浮力コントロール・ダイブ;究の浮力コントロールダイブ[きゅうきょくのふりょくコントロール・ダイブ(究極の浮力コントロール・ダイブ);きゅうきょくのふりょくコントロールダイブ(究極の浮力コントロールダイブ), kyuukyokunofuryoku kontoro-ru . daibu ( kyuukyoku no furyoku kontoro-ru . daibu ); ] (n) peak performance buoyancy dive [Add to Longdo]
要因[きゅうきょくよういん, kyuukyokuyouin] (n) (See 目的因) final cause [Add to Longdo]
目的;究目的[きゅうきょくもくてき, kyuukyokumokuteki] (n) extreme purpose [Add to Longdo]
恐悦至[きょうえつしごく, kyouetsushigoku] (n,adj-na) extremely and humbly delighted [Add to Longdo]
[きょく, kyoku] (n) (1) pole; (2) climax; extreme; extremity; culmination; height; zenith; nadir [Add to Longdo]
(P);く(io)[ごく, goku] (adv) (1) (uk) quite; very; (n) (2) ( only) quindecillion (US); octillion (Europe); 10^48; (P) [Add to Longdo]
まり無い;まりない;窮まり無い;窮まりない[きわまりない, kiwamarinai] (adj-i) extremely; in the extreme; boundless; limitless [Add to Longdo]
まる(P);窮まる[きわまる, kiwamaru] (v5r,vi) to terminate; to reach an extreme; to take to the extreme; to be in a dilemma; to be at an end; (P) [Add to Longdo]
み(P);窮み[きわみ, kiwami] (n) height; acme; extremity; (P) [Add to Longdo]
め;決め[ぎめ, gime] (n,n-suf) (uk) (See 月め,日め) contracted regular payment, e.g. monthly, weekly, etc.; by the (month, week, etc.) [Add to Longdo]
めつけ;め付け[きわめつけ, kiwametsuke] (adj-no) (See めつき) guaranteed (article) [Add to Longdo]
めて[きわめて, kiwamete] (adv) exceedingly; extremely; decisively; (P) [Add to Longdo]
める(P);究める;窮める[きわめる, kiwameru] (v1,vt) (1) (esp. める, 窮める) to carry to extremes; to go to the end of something; (2) (esp. 究める) to investigate thoroughly; to master; (P) [Add to Longdo]
め出し[きめだし, kimedashi] (n) arm-barring force out (sumo) [Add to Longdo]
め所[きめどころ, kimedokoro] (n) (1) crucial point; (2) perfect chance [Add to Longdo]
め書き;書き;め書;[きわめがき, kiwamegaki] (n) certificate [Add to Longdo]
め尽くす[きわめつくす, kiwametsukusu] (v5s) to do thoroughly; to check through and through [Add to Longdo]
め倒し[きめたおし, kimetaoshi] (n) arm-barring force down (sumo) [Add to Longdo]
め付き;めつき[きわめつき, kiwametsuki] (adj-no) (See め付きの品) guaranteed (to be genuine, valuable, etc.); certified (as genuine, valuable, etc.) [Add to Longdo]
め付きの品[きわめつきのしな, kiwametsukinoshina] (n) article of certified genuineness [Add to Longdo]
エロ[きょくエロ, kyoku ero] (n) extreme eroticism; something very erotic [Add to Longdo]
[ごくあく, gokuaku] (adj-na,n,adj-no) heinous [Add to Longdo]
悪人[ごくあくにん, gokuakunin] (n) scoundrel [Add to Longdo]
悪非道[ごくあくひどう, gokuakuhidou] (n,adj-na,adj-no) inhuman; heinous; atrocious [Add to Longdo]
[ごくい, gokui] (n) essential point; main point [Add to Longdo]
[きょくいき, kyokuiki] (n) polar [Add to Longdo]
[ごくいん, gokuin] (n) seal; hallmark; stamp die [Add to Longdo]
[きょくう, kyokuu] (n,adj-no) extreme right; (P) [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
A few months later they return to their breeding grounds in the Arctic.2、3ヶ月後、彼らは北にある繁殖地へと戻っていきます。
That student is very active.あの学生はとても積的だ。
The Americans are an aggressive people.アメリカ人は積的な国民である。
Aya tends to carry things to extremes.あやは物事を端にまで押し進める傾向がある。
From the standpoint of ecology, Antarctica should be reserved solely to research, not to tourism or to commercial exploration.エコロジーの視点からいうと、南は観光や商業的な探索ではなく、研究のみに利用されるべきである。
The aurora is a phenomenon characteristic of the Polar Regions.オーロラは地に特有の現象です。
The restraining role that the community once played is losing its force as adults become reluctant to reprimand other people's unruly children.かつて、この国では、地域全体が他人の子供に注意を与えたものだが、今は、そのような大人の姿を目にすることはめて少ない。
Until such difficulties are ironed out completely, there is always a chance of fighting breaking out at the slightest provocation.このような障害が完全に取り除かれるまで、めてささいな、ちょう発でさえ争いが起こる可能性がいつもある。
This is how Scott and his men arrived at the South Pole.このようにしてスコットと彼の部下は南にたどりついた。
The lines of this field run between magnetic north and magnetic south at the two poles.この磁場の線が2で北の磁力と南の磁力の間に走っています。
Patterns of freeze-up and breakup influence the distribution and number of seals, the polar bear's main prey.この氷結と氷解のパターンが、北熊の主な獲物であるアザラシの分布と数に影響を与えるのだ。
This is an exquisite little painting.これは小さくてめて美しい絵画だ。
Computers are capable of doing extremely complicated work.コンピューターはめて複雑な仕事をすることが出来る。
He overcame all sorts of hardship and setbacks to succeed in a solo crossing of Antarctica.さまざまな艱難辛苦を乗り越え、彼は南大陸単独横断を成し遂げた。
In addition many groups have been formed so that the elderly can socialize with one another and remain active participants in American life.さらに、お年寄りが互いに交流し、アメリカの生活の中で何時までも積的に参加していられるように、多くの団体が結成されている。
In interviewing John for the job, we must take into account that he has very bad eyesight.ジョンと就職の面接をする時には、彼がめて視力が弱いということを考慮しなければならない。
John hit the jack pot, his efforts paid off beyond his wildest dreams.ジョンは大成功した。彼のめて大きな野望が達せられたという以上に、彼の努力はむくいられた。
Polar bears live in the Arctic.シロクマは北地方に住んでいる。
Scott was the first man to reach the pole.スコットは点に到着した最初の男だ。
The's the very model of an aggressive salesman.彼は積的なセールスマンの典型だ。
The desk is in a state of total disorder.その机は、乱雑まりない状態だ。
The boy dreamed of going on an Antarctic expedition.その少年は南探検に出かける事を夢見ていた。
The translation is quite true to the original.その翻訳は原文にめて忠実である。
Then they fly round to the Indian Ocean and down to Antarctica.それから彼らはインド洋へとまわり南まで飛んでいきます。
You're carrying this too far.それはちょっと端じゃないですか。
They are the extreme cases.それは端な場合だ。
It's a perfect example of cruel fate.それは残酷な運命のめつけの例である。
Even if we do this, it will be another sixty years before the Antarctic ozone hole is repaired.たとえ私たちが即座に使用をやめても、南のオゾンホールが元に戻るのにはさらに後60年かかります。
Cape Dezhnev is 30 miles south of the Arctic Circle.デジネフ岬は北圏の南30マイルにある。
The Venus de Milo is the perfection of beauty.ミロのヴィーナスは美の致だ。
Everybody praised her to the skies.みんな口をめて彼女を褒めちぎった。
Burning the candle at both ends reduces the candle to wax in a hurry - just like a playboy having a pretty girl on each arm.ろうそくの両端を燃やすことは、めて簡単にろうそくを溶かすことになる - 美女を両脇に抱え込んだプレイボーイのように。
We credit Peary with having discovered the North Pole.われわれは、ペアリーが北を発見したと信じている。
Opinion is ultimately determined by the feelings, and not by the intellect.意見は究的には感情によって決定されるのであって、理知によってではない。
The English people in general are extremely fond of their pets.一般的にイギリス人は飼っているペットを端にかわいがっている。
Good nutrition is vital for an infant's growth.栄養をきちんと摂ることは、幼児の発育にはめて重要なことです。
It's an awful shame your wife couldn't come.奥さんが来れなかったなんて至残念です。
He haunts the lowest resorts.下品まる盛り場に通いつける。
You must not go to extremes in anything.何事でも端に走るのはよくない。
Try to have a positive attitude on everything.何事にも積的な態度を取るようにしなさい。
Our ultimate goal is to establish world peace.我々の究の目標は世界平和を樹立することである。
We made the best of that bad situation.我々はあの悪い状況を力生かした。
In some companies, employees use paid holidays for their summer vacations.会社の中には、従業員が有給休暇を積的に夏休みに使えるように制度を作り上げているところもある。
Observation is a passive science, experimentation an active science.観察は消的な科学であり、実験は積的な科学である。
The eye may see for the hand, but not for the mind.眼は手を見め得るが、心までは見め得ない。
Ultimately, space flight will be beneficial to all mankind.的には宇宙飛行は全人類に有益なものとなろう。
There is very little probability of an agreement being reached.協定が結ばれる可能性はめて少ない。
What is the ultimate purpose of education?教育の究の目標とは何だろうか。
The excitement reached its peak.興奮は点に達した。
The habits of highly intelligent people offer a clue as to how to do that.めて知能の高い人々の習慣は、それをどのように行うかについてヒントを与える。

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
線管[いんきょくせんかん, inkyokusenkan] cathode-ray tube, CRT [Add to Longdo]
[きょく, kyoku] pole [Add to Longdo]
座標[きょくざひょう, kyokuzahyou] polar coordinates [Add to Longdo]
[きょくせい, kyokusei] polarity [Add to Longdo]
性ゼロ復帰記録[きょくせいぜろふっききろく, kyokuseizerofukkikiroku] polarized return-to-zero recording, RZ(P) (abbr.) [Add to Longdo]
低温記憶装置[ごくていおんきおくそうち, gokuteionkiokusouchi] cryogenic storage [Add to Longdo]
間隔[じきょくかんかく, jikyokukankaku] gap width [Add to Longdo]
中心限定理[ちゅうしんきょくげんていり, chuushinkyokugenteiri] central limit theorem [Add to Longdo]
[きょくげん, kyokugen] limit [Add to Longdo]
限をとる[きょくげんをとる, kyokugenwotoru] take the limit of [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[ほっきょく, hokkyoku] Nordpol [Add to Longdo]
[ほっきょくけん, hokkyokuken] noerdlicher_Polarkreis [Add to Longdo]
[なんきょく, nankyoku] Suedpol [Add to Longdo]
[なんきょくけん, nankyokuken] suedlicher_Polarkreis [Add to Longdo]
[ごく, goku] Ende, -Pol [Add to Longdo]
[ごく, goku] sehr, aeusserst [Add to Longdo]
まる[きわまる, kiwamaru] enden [Add to Longdo]
[きわみ, kiwami] Hoehe, Extrem, Ende [Add to Longdo]
める[きわめる, kiwameru] bis_zum_aeussersten_gehen [Add to Longdo]
[ごくじょう, gokujou] -best, feinst, von_bester_Qualitaet [Add to Longdo]
地圏[きょくちけん, kyokuchiken] Polarkreis [Add to Longdo]
[ごっかん, gokkan] strenge_Kaelte [Add to Longdo]
[きょくとう, kyokutou] der_Ferne_Osten [Add to Longdo]
[ごくひ, gokuhi] strenges_Geheimnis [Add to Longdo]
[きょくたん, kyokutan] das_Extrem, Aeusserste, Ultra- [Add to Longdo]
[しょうきょくてき, shoukyokuteki] negativ, passiv [Add to Longdo]
[せっきょくてき, sekkyokuteki] positiv [Add to Longdo]
[きゅうきょく, kyuukyoku] endgueltig, (aller) letzt [Add to Longdo]
目的[きゅうきょくもくてき, kyuukyokumokuteki] Endzweck [Add to Longdo]
める[みきわめる, mikiwameru] durchschauen, feststellen [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top