ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*柏*

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: , -柏-
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[柏, bǎi, ㄅㄞˇ] cypress, cedar
Radical: , Decomposition:   木 [, ㄇㄨˋ]  白 [bái, ㄅㄞˊ]
Etymology: [pictophonetic] tree, Rank: 1596

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[Bó lín, ㄅㄛˊ ㄌㄧㄣˊ, ] Berlin (capital of Germany), #9,102 [Add to Longdo]
[bǎi, ㄅㄞˇ, ] cedar; cypress, #12,683 [Add to Longdo]
[Bǎi, ㄅㄞˇ, ] surname Bai, #12,683 [Add to Longdo]
[bó, ㄅㄛˊ, ] (used for transcribing names), #12,683 [Add to Longdo]
[bò, ㄅㄛˋ, ] cypress; cedar; Taiwan pr. bo2, #12,683 [Add to Longdo]
[sōng bǎi, ㄙㄨㄥ ㄅㄞˇ, ] pine and cypress; fig. chaste and undefiled; fig. tomb, #29,364 [Add to Longdo]
拉图[Bó lā tú, ㄅㄛˊ ㄌㄚ ㄊㄨˊ, / ] Plato (c. 427-c. 347 BC), Greek philosopher, #30,336 [Add to Longdo]
[bǎi yóu, ㄅㄞˇ ㄧㄡˊ, ] asphalt; tar; pitch, #43,309 [Add to Longdo]
[bǎi shù, ㄅㄞˇ ㄕㄨˋ, / ] cypress tree; Taiwan pr. bo2 shu4, #46,711 [Add to Longdo]
油路[bǎi yóu lù, ㄅㄞˇ ㄧㄡˊ ㄌㄨˋ, ] tarred road; asphalt road, #48,382 [Add to Longdo]
[Dū bó lín, ㄉㄨ ㄅㄛˊ ㄌㄧㄣˊ, ] Dublin, capital of Ireland, #52,579 [Add to Longdo]
林墙[bó lín qiáng, ㄅㄛˊ ㄌㄧㄣˊ ㄑㄧㄤˊ, / ] Berlin Wall, #58,040 [Add to Longdo]
[Shuāng bǎi, ㄕㄨㄤ ㄅㄞˇ, / ] (N) Shuangbai (place in Yunnan), #69,463 [Add to Longdo]
[Tóng bǎi, ㄊㄨㄥˊ ㄅㄞˇ, ] (N) Tongbai (place in Henan), #72,824 [Add to Longdo]
苍松翠[cāng sōng cuì bǎi, ㄘㄤ ㄙㄨㄥ ㄘㄨㄟˋ ㄅㄞˇ, / ] evergreen pine and cypress (成语 saw); steadfast nobility, #87,067 [Add to Longdo]
辽兹[Bó liáo zī, ㄅㄛˊ ㄌㄧㄠˊ ㄗ, / ] Berlioz, #136,426 [Add to Longdo]
[Bǎi xiāng, ㄅㄞˇ ㄒㄧㄤ, / ] (N) Baixiang (place in Hebei), #146,128 [Add to Longdo]
[Bò bò ěr, ㄅㄛˋ ㄅㄛˋ ㄦˇ, / ] Berber people of North Africa, #183,003 [Add to Longdo]
[cì bǎi, ㄘˋ ㄅㄞˇ, ] Chinese juniper, #204,320 [Add to Longdo]
[Bǎi qí, ㄅㄞˇ ㄑㄧˊ, ] Kashiwazaki, Japanese name; Kashiwazaki town near Niigata 新潟; Kashiwazaki, title of a Noh 能 play, #232,914 [Add to Longdo]
林工业大学[Bó lín Gōng yè Dà xué, ㄅㄛˊ ㄌㄧㄣˊ ㄍㄨㄥ ㄧㄝˋ ㄉㄚˋ ㄒㄩㄝˊ, / ] Technical University of Berlin, Germany (Technische Universitaet zu Berlin), #388,651 [Add to Longdo]
卡门乳酪[Kǎ mén bó rǔ lào, ㄎㄚˇ ㄇㄣˊ ㄅㄛˊ ㄖㄨˇ ㄌㄠˋ, / ] Camembert (soft, creamy French cheese) [Add to Longdo]
隆里[Jiā bó lóng lǐ, ㄐㄧㄚ ㄅㄛˊ ㄌㄨㄥˊ ㄌㄧˇ, ] Gaborone (capital of Botswana); also written 哈博羅內|哈博罗内 [Add to Longdo]
拉图主义[xīn Bó lā tú zhǔ yì, ㄒㄧㄣ ㄅㄛˊ ㄌㄚ ㄊㄨˊ ㄓㄨˇ ㄧˋ, / ] neo-Platonism (philosophical system combining Platonism with mysticism) [Add to Longdo]
崎刈羽[Bǎi qí Yì yǔ, ㄅㄞˇ ㄑㄧˊ ㄧˋ ㄩˇ, ] Kashiwasaki Kariwa, site of Japanese nuclear power plant near Niigata 新潟 [Add to Longdo]
崎市[Bǎi qí shì, ㄅㄞˇ ㄑㄧˊ ㄕˋ, ] Kashiwasaki town near Niigata 新潟, Japan [Add to Longdo]
拉图哲学[Bó lā tú zhé xué, ㄅㄛˊ ㄌㄚ ㄊㄨˊ ㄓㄜˊ ㄒㄩㄝˊ, / ] Platonism [Add to Longdo]
油马路[bǎi yóu mǎ lù, ㄅㄞˇ ㄧㄡˊ ㄇㄚˇ ㄌㄨˋ, / ] tarred road; asphalt road [Add to Longdo]
举之战[Bǎi jǔ zhī zhàn, ㄅㄞˇ ㄐㄩˇ ㄓ ㄓㄢˋ, / ] Baiju war of 506 BC, in which Wu 吴 scored a crushing victory over Chu 楚 [Add to Longdo]
蒂切利[Bó dì qiè lì, ㄅㄛˊ ㄉㄧˋ ㄑㄧㄝˋ ㄌㄧˋ, ] Sandro Botticelli (1445-1510) Italian painter of the Florentine school [Add to Longdo]
[sī bó, ㄙ ㄅㄛˊ, / ] cypress [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
伊吹[いぶきびゃくしん;イブキビャクシン, ibukibyakushin ; ibukibyakushin] (n) (uk) (See 伊吹) Chinese juniper (Juniperus chinensis) [Add to Longdo]
鉛筆[えんぴつびゃくしん;エンピツビャクシン, enpitsubyakushin ; enpitsubyakushin] (n) (uk) eastern red cedar (Juniperus virginiana) [Add to Longdo]
黄蘗;黄檗;黄膚;黄[きはだ;きわだ;キハダ, kihada ; kiwada ; kihada] (n) (uk) Amur cork tree (Phellodendron amurense) [Add to Longdo]
御綱[みつながしわ;みつなかしわ, mitsunagashiwa ; mitsunakashiwa] (n) (1) (See 大谷渡) Asplenium antiquum (species of spleenwort); (2) (See 隠れ蓑) Dendropanax trifidus (species of flowering plant); (3) (See 三角) leaves used for serving or offering sake, rice, etc. [Add to Longdo]
三角;御津[みつのかしわ;みつのがしわ;みづのかしわ, mitsunokashiwa ; mitsunogashiwa ; midunokashiwa] (n) (arch) leaves used for serving or offering sake, rice, etc. [Add to Longdo]
[しょうはく;まつかえ, shouhaku ; matsukae] (n) (1) evergreen tree; conifer; coniferous tree; (2) pine and cypress; (3) duty; constancy; faithfulness [Add to Longdo]
赤芽[あかめがしわ;アカメガシワ, akamegashiwa ; akamegashiwa] (n) (1) Mallotus japonicus; (2) mallotus bark (herbal medicine) [Add to Longdo]
[はいびゃくしん;ハイビャクシン, haibyakushin ; haibyakushin] (n) (uk) dwarf Japanese garden juniper (Juniperus chinensis var. procumbens) [Add to Longdo]
拍手を打つ;手を打つ[かしわでをうつ, kashiwadewoutsu] (exp,v5t) to clap one's hands in prayer [Add to Longdo]
(P);槲;檞(oK)[かしわ, kashiwa] (n) oak; daimyo oak; Japanese emperor oak; Quercus dentata; (P) [Add to Longdo]
手;拍手[かしわで;はくしゅ(柏手), kashiwade ; hakushu ( kashiwa te )] (n) (See 拍手・はくしゅ) clapping one's hands in prayer (at a shrine) [Add to Longdo]
[はくほう, hakuhou] (n) (sumo) era during 1960s dominated by grand champions Taiho and Kashiwado [Add to Longdo]
鵬時代[はくほうじだい, hakuhoujidai] (n) (sumo) era during 1960s dominated by grand champions Taiho and Kashiwado [Add to Longdo]
[びゃくしん;ビャクシン, byakushin ; byakushin] (n) (uk) (See 伊吹) Chinese juniper (Juniperus chinensis) [Add to Longdo]
[かしわぎ, kashiwagi] (n) oak-tree; (P) [Add to Longdo]
[かしわもち, kashiwamochi] (n) rice cakes wrapped in oak leaves [Add to Longdo]
朴;厚朴;朴[ほお(朴;厚朴);ほおがしわ(ok), hoo ( boku ; atsushi boku ); hoogashiwa (ok)] (n) (See 朴の木) Japanese bigleaf magnolia (Magnolia obovata) [Add to Longdo]
翌檜;翌桧;羅漢[あすなろ;らかんはく(羅漢柏);アスナロ, asunaro ; rakanhaku ( rakan kashiwa ); asunaro] (n) (uk) hiba false arborvitae (species of cypress, Thujopsis dolabrata) [Add to Longdo]
梛;竹[なぎ;ちくはく(竹柏);ナギ, nagi ; chikuhaku ( take kashiwa ); nagi] (n) (uk) nagi (species of conifer, Nageia nagi) [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
When meeting a Person for the first time, be sure to pay attention to the distance placed between yourself and your partner.人に初めて会うときには、必ず自分と手との距離に注意を払いなさい。

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top