ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*林*

   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: , -林-
Longdo Dictionary ภาษา จีน (ZH) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
[lín(หลิน), ㄌˊ, ] ชื่อแพรจีน มีหลายชนิด,ป่า,/-สาด,ราด (ความหมายเกี่ยวกับน้ำ)
[Sà lín dá, ㄙㄚˋ ㄌㄧㄣˊ ㄉㄚˊ, ] พระโพธิสัตว์แห่งป่า , เทพที่คุ้มครองป่า ธรรมชาติ สัตว์ป่า แม่น้ำลำธาร

Longdo Dictionary ภาษา จีน (ZH) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )
[Sà lín dá, ㄙㄚˋ ㄌㄧㄣˊ ㄉㄚˊ, ] The Bodhisatta of the forest

Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[林, lín, ㄌㄧㄣˊ] forest, grove; surname
Radical: , Decomposition:   木 [, ㄇㄨˋ]  木 [, ㄇㄨˋ]
Etymology: [ideographic] Two trees 木 representing a forest, Rank: 364
[楚, chǔ, ㄔㄨˇ] clear, distinct; pain, suffering; surname
Radical: , Decomposition:   林 [lín, ㄌㄧㄣˊ]  疋 [, ㄆㄧˇ]
Etymology: -, Rank: 859
[梦, mèng, ㄇㄥˋ] dream
Radical: , Decomposition:   林 [lín, ㄌㄧㄣˊ]  夕 [, ㄒㄧ]
Etymology: [ideographic] Two eyes shut 林 at night 夕, Rank: 865
[禁, jìn, ㄐㄧㄣˋ] to restrict, to prohibit, to forbid; to endure
Radical: , Decomposition:   林 [lín, ㄌㄧㄣˊ]  示 [shì, ㄕˋ]
Etymology: [pictophonetic] altar, Rank: 986
[麻, má, ㄇㄚˊ] hemp, flax, sesame; numb
Radical: , Decomposition:   广 [guǎng, ㄍㄨㄤˇ]  林 [lín, ㄌㄧㄣˊ]
Etymology: [ideographic] Hemp plants 林 growing in a greenhouse 广, Rank: 1108
[淋, lín, ㄌㄧㄣˊ] to drench, to drip, to soak; perfectly
Radical: , Decomposition:   氵 [shuǐ, ㄕㄨㄟˇ]  林 [lín, ㄌㄧㄣˊ]
Etymology: [pictophonetic] water, Rank: 2168
[琳, lín, ㄌㄧㄣˊ] a beautiful gemstone
Radical: , Decomposition:   王 [wáng, ㄨㄤˊ]  林 [lín, ㄌㄧㄣˊ]
Etymology: [pictophonetic] jade, Rank: 2400
[焚, fén, ㄈㄣˊ] to burn
Radical: , Decomposition:   林 [lín, ㄌㄧㄣˊ]  火 [huǒ, ㄏㄨㄛˇ]
Etymology: [ideographic] Setting fire 火 to a forest 林, Rank: 2498
[彬, bīn, ㄅㄧㄣ] ornamental; cultivated, refined, well-bred
Radical: , Decomposition:   林 [lín, ㄌㄧㄣˊ]  彡 [shān, ㄕㄢ]
Etymology: [pictophonetic] hair, Rank: 2736
[婪, lán, ㄌㄢˊ] to covet; covetous, avaricious
Radical: , Decomposition:   林 [lín, ㄌㄧㄣˊ]  女 [, ㄋㄩˇ]
Etymology: [pictophonetic] woman, Rank: 3112
[霖, lín, ㄌㄧㄣˊ] monsoon; a long spell of rain
Radical: , Decomposition:   雨 [, ㄩˇ]  林 [lín, ㄌㄧㄣˊ]
Etymology: [pictophonetic] rain, Rank: 3133
[梵, fàn, ㄈㄢˋ] Buddhist, Sanskrit
Radical: , Decomposition:   林 [lín, ㄌㄧㄣˊ]  凡 [fán, ㄈㄢˊ]
Etymology: [pictophonetic] forest, Rank: 3276
[麓, lù, ㄌㄨˋ] the base of a hill; foothill
Radical: 鹿, Decomposition:   林 [lín, ㄌㄧㄣˊ]  鹿 [, ㄌㄨˋ]
Etymology: [pictophonetic] forest, Rank: 3583
[潸, shān, ㄕㄢ] tearful; to weep
Radical: , Decomposition:   氵 [shuǐ, ㄕㄨㄟˇ]    林 [lín, ㄌㄧㄣˊ]  月 [yuè, ㄩㄝˋ]
Etymology: [ideographic] Water 氵 falling from closed eyes 林, Rank: 5126
[郴, chēn, ㄔㄣ] a county in Hunan province; surname
Radical: , Decomposition:   林 [lín, ㄌㄧㄣˊ]  阝 [, ㄧˋ]
Etymology: [pictophonetic] place, Rank: 5383
[啉, lín, ㄌㄧㄣˊ] stupid; slow
Radical: , Decomposition:   口 [kǒu, ㄎㄡˇ]  林 [lín, ㄌㄧㄣˊ]
Etymology: [pictophonetic] mouth, Rank: 5643
[爨, cuàn, ㄘㄨㄢˋ] oven, stove; to cook
Radical: , Decomposition:     ?  林 [lín, ㄌㄧㄣˊ]  大 [, ㄉㄚˋ]  火 [huǒ, ㄏㄨㄛˇ]
Etymology: [pictophonetic] fire, Rank: 6143
[棼, fén, ㄈㄣˊ] rafters; disordered, confused
Radical: , Decomposition:   林 [lín, ㄌㄧㄣˊ]  分 [fēn, ㄈㄣ]
Etymology: [pictophonetic] forest, Rank: 6395
[鬱, yù, ㄩˋ] melancholy; dense growth
Radical: , Decomposition:     林 [lín, ㄌㄧㄣˊ]  缶 [fǒu, ㄈㄡˇ]    冖 [, ㄇㄧˋ]    鬯 [chàng, ㄔㄤˋ]  彡 [shān, ㄕㄢ]
Etymology: [pictophonetic] forest, Rank: 6663
[痲, má, ㄇㄚˊ] pock-marked; measles; leprosy
Radical: , Decomposition:   疒 [, ㄋㄜˋ]  林 [lín, ㄌㄧㄣˊ]
Etymology: [pictophonetic] sickness

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[lín, ㄌㄧㄣˊ, ] woods; forest; surname Lin, #1,480 [Add to Longdo]
[sēn lín, ㄙㄣ ㄌㄧㄣˊ, ] forest, #3,601 [Add to Longdo]
[yuán lín, ㄩㄢˊ ㄌㄧㄣˊ, / ] gardens; park; landscape garden, #6,475 [Add to Longdo]
[lín yè, ㄌㄧㄣˊ ㄧㄝˋ, / ] forest industry; forestry, #6,557 [Add to Longdo]
[Jí lín, ㄐㄧˊ ㄌㄧㄣˊ, ] Jilin province (Kirin) in northeast China, abbr. 吉, capital 長春|长春; also Jilin prefecture level city, Jilin province, #6,997 [Add to Longdo]
[Bó lín, ㄅㄛˊ ㄌㄧㄣˊ, ] Berlin (capital of Germany), #9,102 [Add to Longdo]
[Lín Biāo, ㄌㄧㄣˊ ㄅㄧㄠ, ] Lin Biao (1908-1971), Chinese army leader at time of the Cultural Revolution, #10,012 [Add to Longdo]
[Guì lín, ㄍㄨㄟˋ ㄌㄧㄣˊ, ] Guilin prefecture level prefecture level city in Guangxi, #10,129 [Add to Longdo]
[Kè lín dùn, ㄎㄜˋ ㄌㄧㄣˊ ㄉㄨㄣˋ, / ] Clinton (name); Bill Clinton (1946-), US Democratic politician, President 1993-2001, #10,572 [Add to Longdo]
匹克[Ào lín pǐ kè, ㄠˋ ㄌㄧㄣˊ ㄆㄧˇ ㄎㄜˋ, / ] Olympic, #10,638 [Add to Longdo]
[shù lín, ㄕㄨˋ ㄌㄧㄣˊ, / ] woods; grove; forest, #10,797 [Add to Longdo]
[Jí lín shěng, ㄐㄧˊ ㄌㄧㄣˊ ㄕㄥˇ, ] Jilin province (Kirin) in northeast China, abbr. 吉, capital Changchun 長春|长春, #11,053 [Add to Longdo]
[Shào lín, ㄕㄠˋ ㄌㄧㄣˊ, ] the Shaolin monastery and martial arts school, #11,218 [Add to Longdo]
[zào lín, ㄗㄠˋ ㄌㄧㄣˊ, ] forestation, #11,222 [Add to Longdo]
斯大[Sī dà lín, ㄙ ㄉㄚˋ ㄌㄧㄣˊ, ] Joseph Stalin (1879-1953), murderous Soviet dictator, #11,849 [Add to Longdo]
穆斯[Mù sī lín, ㄇㄨˋ ㄙ ㄌㄧㄣˊ, ] Muslim, #12,225 [Add to Longdo]
[shào lín sì, ㄕㄠˋ ㄌㄧㄣˊ ㄙˋ, ] Buddhist monastery famous for its kungfu monks, #14,135 [Add to Longdo]
[cóng lín, ㄘㄨㄥˊ ㄌㄧㄣˊ, / ] jungle; thicket; forest; Buddhist monastery, #14,946 [Add to Longdo]
贾庆[jiǎ qìng lín, ㄐㄧㄚˇ ㄑㄧㄥˋ ㄌㄧㄣˊ, / ] Jia Qinglin (member of PRC Poliburo), #16,811 [Add to Longdo]
[lín lì, ㄌㄧㄣˊ ㄌㄧˋ, ] to stand in great numbers, #17,758 [Add to Longdo]
[lín dì, ㄌㄧㄣˊ ㄉㄧˋ, ] woodland, #17,818 [Add to Longdo]
[lín chǎng, ㄌㄧㄣˊ ㄔㄤˇ, / ] forestry station; forest management area, #19,002 [Add to Longdo]
蔡依[Cài Yī Lín, ㄘㄞˋ ㄧ ㄌㄧㄣˊ, ] Jolin Tsai (Taiwanese singer), #20,131 [Add to Longdo]
[lín qū, ㄌㄧㄣˊ ㄑㄩ, / ] region of forest, #21,263 [Add to Longdo]
[Lín kěn, ㄌㄧㄣˊ ㄎㄣˇ, ] Abraham Lincoln (1809-1865), US president 1861-1865, #22,924 [Add to Longdo]
[Bā lín, ㄅㄚ ㄌㄧㄣˊ, ] Bahrain, #22,968 [Add to Longdo]
黛玉[Lín Dài yù, ㄌㄧㄣˊ ㄉㄞˋ ㄩˋ, ] Lin Daiyu, female character in The Dream of Red Mansions, cousin and thwarted lover of Jia Baoyu 賈寶玉|贾宝玉, #23,958 [Add to Longdo]
[Jí lín shì, ㄐㄧˊ ㄌㄧㄣˊ ㄕˋ, ] Jilin prefecture level city in Jilin province 吉省 in northeast China, #24,666 [Add to Longdo]
[Yù lín, ㄩˋ ㄌㄧㄣˊ, ] Yulin prefecture level city in Guangxi, #25,330 [Add to Longdo]
阿司匹[ā sī pǐ lín, ㄚ ㄙ ㄆㄧˇ ㄌㄧㄣˊ, ] aspirin, #26,961 [Add to Longdo]
克里姆[Kè lǐ mǔ lín gōng, ㄎㄜˋ ㄌㄧˇ ㄇㄨˇ ㄌㄧㄣˊ ㄍㄨㄥ, / ] the Kremlin, #29,577 [Add to Longdo]
[Gé lín, ㄍㄜˊ ㄌㄧㄣˊ, ] Green or Greene (name), #30,351 [Add to Longdo]
西[Xī lín, ㄒㄧ ㄌㄧㄣˊ, 西] (N) Xilin (place in Guangxi), #30,402 [Add to Longdo]
[Méi lín, ㄇㄟˊ ㄌㄧㄣˊ, ] Merlin, #31,943 [Add to Longdo]
红树[hóng shù lín, ㄏㄨㄥˊ ㄕㄨˋ ㄌㄧㄣˊ, / ] mangrove, #32,493 [Add to Longdo]
大学[Jí lín Dà xué, ㄐㄧˊ ㄌㄧㄣˊ ㄉㄚˋ ㄒㄩㄝˊ, / ] Jilin University, #32,729 [Add to Longdo]
[Yú lín, ㄩˊ ㄌㄧㄣˊ, ] Yúlín prefecture level city in Shǎnxī 陝西, #33,661 [Add to Longdo]
热带雨[rè dài yǔ lín, ㄖㄜˋ ㄉㄞˋ ㄩˇ ㄌㄧㄣˊ, / ] tropical rain forest, #35,322 [Add to Longdo]
[Guì lín shì, ㄍㄨㄟˋ ㄌㄧㄣˊ ㄕˋ, ] Guilin prefecture level city in Guangxi, #36,156 [Add to Longdo]
绿[lǜ lín, ㄌㄩˋ ㄌㄧㄣˊ, 绿 / ] green wood; place name in Hubei, the starting point for a major rebellion at the end of Western Han, #37,172 [Add to Longdo]
[Lín Chōng, ㄌㄧㄣˊ ㄔㄨㄥ, / ] Lin Chong, one of the Heroes of the Marsh in Water Margin, #38,357 [Add to Longdo]
则徐[Lín Zé xú, ㄌㄧㄣˊ ㄗㄜˊ ㄒㄩˊ, / ] Lin Zexu or Lin Tse-hsu "Commissioner Lin" (1785-1850), Qing official whose anti-opium activities led to first Opium war with Britain 1840-1842, #39,679 [Add to Longdo]
富兰克[Fù lán kè lín, ㄈㄨˋ ㄌㄢˊ ㄎㄜˋ ㄌㄧㄣˊ, / ] Franklin, #40,212 [Add to Longdo]
[yǔ lín, ㄩˇ ㄌㄧㄣˊ, ] rainforest, #41,838 [Add to Longdo]
[bēi lín, ㄅㄟ ㄌㄧㄣˊ, ] the Forest of Steles (in Xi'an), #42,705 [Add to Longdo]
匹克运动会[Ào lín pǐ kè yùn dòng huì, ㄠˋ ㄌㄧㄣˊ ㄆㄧˇ ㄎㄜˋ ㄩㄣˋ ㄉㄨㄥˋ ㄏㄨㄟˋ, / ] Olympic Games; the Olympics, #43,126 [Add to Longdo]
忆莲[Lín Yì lián, ㄌㄧㄣˊ ㄧˋ ㄌㄧㄢˊ, / ] Sandy Lam, #43,357 [Add to Longdo]
[Hàn lín, ㄏㄢˋ ㄌㄧㄣˊ, ] refers to academics employed as imperial secretaries from the Tang onwards, forming the Hanlin Imperial Academy 翰院, #43,478 [Add to Longdo]
凡士[fán shì lín, ㄈㄢˊ ㄕˋ ㄌㄧㄣˊ, ] vaseline, #45,909 [Add to Longdo]
加特[jiā tè lín, ㄐㄧㄚ ㄊㄜˋ ㄌㄧㄣˊ, ] Gatling (name); Richard J. Gatling (1818-1903), inventor of the Gatling gun, #47,607 [Add to Longdo]

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
[りんどう, rindou] TH: ทางเดินในป่า  EN: path through forest
[りんどう, rindou] TH: แนวป่า  EN: woodland path

Japanese-English: EDICT Dictionary
かりん糖(ateji);花糖(ateji)[かりんとう, karintou] (n) (uk) fried dough cake [Add to Longdo]
りんご飴;檎飴[りんごあめ;りんごアメ, ringoame ; ringo ame] (n) candied apple; toffee apple [Add to Longdo]
りんご園;檎園[りんごえん, ringoen] (n) apple orchard [Add to Longdo]
りんご狩り;リンゴ狩り;檎狩り[りんごがり(りんご狩り;林檎狩り);リンゴがり(リンゴ狩り);リンゴガリ, ringogari ( ringo kari ; ringo kari ); ringo gari ( ringo kari ); ringogari] (n) apple picking [Add to Longdo]
りんご摘み;檎摘み[りんごつみ, ringotsumi] (n) (obsc) picking apples; harvesting apples [Add to Longdo]
リンゴ酸;檎酸[リンゴさん(リンゴ酸);りんごさん(林檎酸), ringo san ( ringo san ); ringosan ( ringo san )] (n) malic acid [Add to Longdo]
亜熱帯多雨[あねったいたうりん, anettaitaurin] (n) subtropical rain forest [Add to Longdo]
亜熱帯[あねったいりん, anettairin] (n) subtropical forest [Add to Longdo]
[きょうりん, kyourin] (n) apricot grove [Add to Longdo]
雨緑樹[うりょくじゅりん, uryokujurin] (n) rain green forest [Add to Longdo]
[うりん, urin] (n) rain forest [Add to Longdo]
雲霧[うんむりん, unmurin] (n) cloud forest [Add to Longdo]
[えいりん, eirin] (n) forest management [Add to Longdo]
[えいりんきょく, eirinkyoku] (n) regional forestry office [Add to Longdo]
[えいりんしょ, eirinsho] (n) forest service field office [Add to Longdo]
演習[えんしゅうりん, enshuurin] (n) forest used for research [Add to Longdo]
温帯[おんたいりん, ontairin] (n) temperate forest [Add to Longdo]
夏緑樹[かりょくじゅりん, karyokujurin] (n) summer green forest [Add to Longdo]
花梨;花;花櫚;榠樝[かりん;カリン, karin ; karin] (n) (1) (uk) (not 榠樝) Burmese rosewood (Pterocarpus indicus); angsana; amboyna; amboina; (2) (uk) (not 花 or 花櫚) flowering quince (of genus Chaenomeles) (Pseudocydonia sinensis); Chinese quince (Chaenomeles sinensis); (3) (uk) (only 花梨 or カリン) quince (Cydonia oblonga) [Add to Longdo]
寒帯[かんたいりん, kantairin] (n) taiga; boreal forest; Arctic forest [Add to Longdo]
[かんりん, kanrin] (n) literary circles [Add to Longdo]
[かんりんいん, kanrin'in] (n) academy; institute [Add to Longdo]
関東十八檀[かんとうじゅうはちだんりん, kantoujuuhachidanrin] (n) (See 浄土宗,関東) eighteen centers of Buddhist learning (of the Pure Land sect in the Kanto region) [Add to Longdo]
[けいりん, keirin] (n) katsura forest; beautiful forest [Add to Longdo]
[げいりん, geirin] (n) artistic and literary circles [Add to Longdo]
原始[げんしりん, genshirin] (n) primeval forest; virgin forest [Add to Longdo]
原生[げんせいりん, genseirin] (n) primeval forest; virgin forest [Add to Longdo]
公有[こうゆうりん, kouyuurin] (n) public forest [Add to Longdo]
紅樹[こうじゅりん, koujurin] (n) (See マングローブ) mangrove forest [Add to Longdo]
降雨[こううりん, kouurin] (n) rainforest [Add to Longdo]
国有[こくゆうりん, kokuyuurin] (n) national forest [Add to Longdo]
混交[こんこうりん, konkourin] (n) mixed forest [Add to Longdo]
混合[こんごうりん, kongourin] (n) mixed forest [Add to Longdo]
砂防[さぼうりん, sabourin] (n) erosion-control forest [Add to Longdo]
雑木[ぞうきばやし(P);ぞうぼくりん, zoukibayashi (P); zoubokurin] (n) grove of mixed trees; copse; (P) [Add to Longdo]
傘伐[さんばつりん, sanbatsurin] (n) shelterwood forest [Add to Longdo]
[さんりん, sanrin] (n) mountain forest; mountains and forest; (P) [Add to Longdo]
[さんりんがく, sanringaku] (n) forestry [Add to Longdo]
屍陀[しだりんおう, shidarin'ou] (n) Citipati (skeletal Buddhist demi-gods) [Add to Longdo]
自然[しぜんりん, shizenrin] (n) virgin forest [Add to Longdo]
[じりん, jirin] (n) dictionary [Add to Longdo]
酒池肉[しゅちにくりん, shuchinikurin] (n) sumptuous feast; debauch [Add to Longdo]
[じゅりん, jurin] (n) forest [Add to Longdo]
十八檀[じゅうはちだんりん, juuhachidanrin] (n) (See 浄土宗,関東) eighteen centers of Buddhist learning (of the Pure Land sect in the Kanto region) [Add to Longdo]
処女[しょじょりん, shojorin] (n) virgin forest [Add to Longdo]
[しょりん, shorin] (n) vast stock of books; bookstore; bookshop [Add to Longdo]
[しょうりんけん, shourinken] (n) Shaolin kung fu [Add to Longdo]
寺拳法[しょうりんじけんぽう, shourinjikenpou] (n) (See 少拳) Shorinji Kempo (modern Japanese martial art based on Shaolin kung fu) [Add to Longdo]
寺流[しょうりんじりゅう, shourinjiryuu] (n) {MA} (See 少流) Shorin-ryu; Okinawa school of karate [Add to Longdo]
[しょうりんりゅう, shourinryuu] (n) {MA} (Shorin-ryu) Okinawa school of karate [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
A group started a campaign to preserve rain forests.ある団体が雨を保護する運動を起こした。
This apple is bad.この檎は腐っている。
Divide three apples between you three.これらの檎を3人で分けなさい。
The Ship Island region was as woody and tenantless as ever.シップ・アイランドのあたりは、相も変わらぬ森地帯で、相変わらず住む人とてなかった。
No good apple on a sour stock.すっぱい木においしい檎はならない。
Then they played race Around The Blackberry Bush until they were tired and thirsty.そのとき、彼らは、ブラックベリーのの周りをつかれて、のどがかわくまで競争して遊んでいました。
The land is clothed with woods.その国は森でおおわれている。
The apple is not mature yet.その檎はまだ熟していない。
Take the apple and divide it into halves.その檎を取って半分に割りなさい。
Most accidents, after all, happen around the corner, not in the rainforest.そもそも事故の大半は熱帯雨ではなく、身近な場所でおこるのである。
New York bristles with towering buildings.ニューヨークには高層ビルが立している。
Mayuko took a bite of my apple.マユコは私の檎を一口食べた。
I've done rock climbing and deep-sea diving and slept in the jungle of Indonesia.ロッククライミングも、海で深く潜ることもしたし、インドネシアの熱帯雨で眠ったこともある。
We cannot dispense with the rainforests.われわれは、熱帯雨無しではやっていけない。
An apple a day keeps the doctor away. [Proverb]一日一個の檎で医者いらず。
Although rain forests make up only two percent of the earth's surface, over half the world's wild plant, animal and insect species live there.は地表のわずか2%をしめるに過ぎないが、世界の野生の動植物、及び昆虫の半分以上の種類がそこで生息している。
We will get through the jungle somehow.我々はどうにかしてその密を通り抜けよう。
Your name was given to us by Mr Hayashi of Keyo Steel Corporation.京葉鉄鋼の様よりご紹介いただきました。
You will see a forest of masts in the harbor.君は港内に立する帆柱を見るであろう。 [M]
A vast forest covers the mountains.広大な森が山々を覆っている。
A mountain fire broke out and burnt the forest.山火事が発生して森を焼いた。
Children are to the playground what leaves are to the forest.子どもと遊び場の関係は葉と森の関係と同じである。
I lost my way in the forest.私は森の中で道に迷った。
I like an apple.私は檎が好きです。
I can peel an apple.私は檎の皮をむくことができる。
Since many organizations are putting effort into recycling in order to restore the natural environment, why won't you contribute to reforestation?自然環境の回復を宣伝する組織がリサイクルに力を入れて、植に貢献しないのは何故か。
Kobayashi is lost in the music.はその音楽に夢中だ。
Forest conservation in an important issue all over the world.の保護は世界中の重要な問題だ。
The prevention of forest fires is everyone's responsibility.火災の防止はすべての人が負う義務です。
The woodland was parceled into farms.地はいくつかの農場に分けられた。
Water shortage is caused by the loss of forests.水不足は森の喪失によって起こる。
The world's tropical rainforests are critical links in the ecological chain of life on the planet.世界の熱帯雨は、この惑星上の生命が形成する生態学的な連鎖の中で、かけがえのない環をなしているのである。
The tropical rainforests, located in a narrow region near the equator, are disappearing so fast that by the year 2000 eighty percent of them may be gone.赤道近くの狭い地域にある熱帯雨は、急速にその姿を消しつつあり、2000年までにはその80%が消滅してしまうかもしれない。
They live on the snow and ice of the Poles and in tropical jungles.雪の上にも、極地の氷の上にも、そして熱帯雨のも住んでいる。
The riverside bristles with factory chimneys.川べりには工場の煙突がのようにそそり立っている。
The sun and a damp climate made the tropical rainforest.太陽と湿った気候が熱帯雨を作った。
In Central America forests are replaced by cattle ranches.中米では森が家畜の牧場に取って代わられている。
The public is requested not to litter in these woods.当森内でごみを捨てないで下さい。
It's a tragedy that rainforests are being destroyed for the sake of profits.熱帯雨がお金のために破壊されているのは残念なことだ。
Tropical rainforests are a cause for concern.熱帯雨が心配の種である。
The destruction of the rainforests affects our environment.熱帯雨の破壊は環境に影響を及ぼす。
Tropical rainforests produce oxygen and consume carbon dioxide.熱帯雨は、酸素を作り、二酸化炭素を消費する。
The rainforests are disappearing at the rate of tens of thousands of hectares a day.熱帯雨は一日数万ヘクタールの割合でなくなっている。
Rainforests should be preserved.熱帯雨は残されるべきだ。
Rainforests provide the earth with many benefits.熱帯雨は地球に多くの恩恵を与える。
The apples which he sent to me were delicious.彼が送ってくれた檎はおいしかった。
They like an apple.彼らは、檎が好き。
They cut out a path through thick jungle.彼らは密に道を切り開いた。
Each year, twenty-seven million acres of the tropical rainforests are destroyed.毎年、2700万エーカーの熱帯雨が破壊されているのである。
I got a lot of insect bites in the woods.の中でいっぱい虫にさされた。

Japanese-German: JDDICT Dictionary
原生[げんせいりん, genseirin] Urwald [Add to Longdo]
[こばやし, kobayashi] Kobayashi (Name) [Add to Longdo]
[さんりん, sanrin] Wald, Forst, Berge_und_Waelder [Add to Longdo]
[さんりんがく, sanringaku] Forstwissenschaft [Add to Longdo]
[まつばやし, matsubayashi] Kiefernwald [Add to Longdo]
[はやし, hayashi] Wald, Forst [Add to Longdo]
[りんがく, ringaku] Forstwissenschaft [Add to Longdo]
[りんりつ, rinritsu] dicht_nebeneinander_stehen [Add to Longdo]
[しんりん, shinrin] Wald, Forst [Add to Longdo]
[ちくりん, chikurin] Bambushain [Add to Longdo]
[ちくりん, chikurin] Bambushain [Add to Longdo]
雑木[ぞうきばやし, zoukibayashi] Gehoelz, Dickicht [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top