ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*枕*

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: , -枕-
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[枕, zhěn, ㄓㄣˇ] pillow
Radical: , Decomposition:   木 [, ㄇㄨˋ]  冘 [yín, ㄧㄣˊ]
Etymology: [pictophonetic] wood, Rank: 2605

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[zhěn, ㄓㄣˇ, ] pillow, #7,546 [Add to Longdo]
[zhěn tou, ㄓㄣˇ ㄊㄡ˙, / ] pillow, #10,093 [Add to Longdo]
[zhěn tào, ㄓㄣˇ ㄊㄠˋ, ] pillow case, #54,490 [Add to Longdo]
[zhěn mù, ㄓㄣˇ ㄇㄨˋ, ] sleeper (wooden support for railway track), #59,547 [Add to Longdo]
[zhěn gǔ, ㄓㄣˇ ㄍㄨˇ, ] occipital bone (back of the skull), #72,930 [Add to Longdo]
[guǐ zhěn, ㄍㄨㄟˇ ㄓㄣˇ, / ] sleeper; tie, #117,888 [Add to Longdo]
[yè zhěn, ㄧㄝˋ ㄓㄣˇ, / ] pulvini, #205,795 [Add to Longdo]
石漱流[zhěn shí shù liú, ㄓㄣˇ ㄕˊ ㄕㄨˋ ㄌㄧㄡˊ, ] lit. stone pillow, rinse with water (成语 saw); fig. a frugal life; the life of a hermit, #744,741 [Add to Longdo]
[shī zhěn, ㄕ ㄓㄣˇ, ] a crick in the neck; stiff neck [Add to Longdo]
[bào zhěn, ㄅㄠˋ ㄓㄣˇ, ] bolster; a long pillow or cushion [Add to Longdo]
岩漱流[zhěn yán shù liú, ㄓㄣˇ ㄧㄢˊ ㄕㄨˋ ㄌㄧㄡˊ, ] lit. stone pillow, rinse with water (成语 saw); fig. a hermit's life [Add to Longdo]
岩漱流[zhěn yán shù liú, ㄓㄣˇ ㄧㄢˊ ㄕㄨˋ ㄌㄧㄡˊ, / ] lit. stone pillow, rinse with water (成语 saw); fig. a hermit's life [Add to Longdo]
状玄武岩[zhěn zhuàng xuán wǔ yán, ㄓㄣˇ ㄓㄨㄤˋ ㄒㄩㄢˊ ㄨˇ ㄧㄢˊ, / ] pillow lava (geol.); pillow basalt [Add to Longdo]
头套[zhěn tou tào, ㄓㄣˇ ㄊㄡ˙ ㄊㄠˋ, / ] pillow case [Add to Longdo]
黄鹂[hēi zhěn huáng lí, ㄏㄟ ㄓㄣˇ ㄏㄨㄤˊ ㄌㄧˊ, / ] Black-naped oriole (Oriolus chinensis) [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
[まくらむ, makuramu] (vt) ใช้หนุนเป็นหมอน

Japanese-English: EDICT Dictionary
[かりまくら, karimakura] (n) nap [Add to Longdo]
[うたまくら, utamakura] (n) oft-repeated descriptive epithets in poetry [Add to Longdo]
[かいちん, kaichin] (n) {Buddh} bringing out the pillows and futon (in Zen Buddhism); sleeping [Add to Longdo]
括り;括(io)[くくりまくら, kukurimakura] (n) pillow stuffed with buckwheat chaff, rice husks or similar material [Add to Longdo]
[きくまくら, kikumakura] (n) pillow stuffed with chrysanthemum petals (allegedly good for headaches) [Add to Longdo]
空気[くうきまくら, kuukimakura] (n) air cushion [Add to Longdo]
[たかまくら, takamakura] (n) high pillow [Add to Longdo]
[てまくら, temakura] (n) using one's arm for a pillow [Add to Longdo]
[にいまくら, niimakura] (n) bridal bed [Add to Longdo]
[みずまくら, mizumakura] (n) water-filled pillow [Add to Longdo]
石に漱ぎ流れに[いしにくちすすぎながれにまくらす, ishinikuchisusuginagarenimakurasu] (exp) (id) (obsc) refusing to admit being wrong and adhering to the far-fetched argument [Add to Longdo]
[くさまくら, kusamakura] (n) (1) (See 旅寝) overnight stay when traveling (travelling); (2) sleeping on grass in an open field [Add to Longdo]
[おびまくら, obimakura] (n) oval pad with two long strips tied underneath the obi to make it look fuller [Add to Longdo]
[ひとりまくら, hitorimakura] (n) lonely in bed [Add to Longdo]
[なみまくら, namimakura] (n) sleeping while on a sea voyage; falling asleep to the sound of the ocean [Add to Longdo]
[はこまくら, hakomakura] (n) pillow encased in a box [Add to Longdo]
;箸まくら[はしまくら, hashimakura] (n) (See 箸置き) chopstick rest [Add to Longdo]
[ひざまくら, hizamakura] (n) sleeping with one's head in another's lap [Add to Longdo]
[ひじまくら, hijimakura] (n,vs) using one's elbows as a pillow [Add to Longdo]
[こおりまくら, koorimakura] (n) ice pillow [Add to Longdo]
[きたまくら;キタマクラ, kitamakura ; kitamakura] (n) (1) lying with one's head to the north (trad. position for dead bodies; taboo for sleeping); (2) (uk) brown-lined puffer (species of pufferfish, Canthigaster rivulata) [Add to Longdo]
[まくら, makura] (n,n-suf) (1) pillow; bolster; (2) introduction (e.g. to a rakugo story); lead-in; (P) [Add to Longdo]
を高くして眠る[まくらをたかくしてねむる, makurawotakakushitenemuru] (exp,v5r) to sleep in peace; to sleep without fear [Add to Longdo]
カバー[まくらカバー, makura kaba-] (n) (See ピローケース) pillowcase [Add to Longdo]
[まくらえ, makurae] (n) erotic picture [Add to Longdo]
[まくらぎょう, makuragyou] (n) sutra recitation at the bedside of a deceased person [Add to Longdo]
芸者[まくらげいしゃ, makurageisha] (n) (1) geisha whose talents are limited to the bedroom; (2) (See 探し) geisha who steals money from sleeping travellers [Add to Longdo]
元;[まくらもと, makuramoto] (n,adj-no) near one's pillow; at one's bedside [Add to Longdo]
詞;言葉[まくらことば, makurakotoba] (n) (1) pillow word (decorative word used prefixally in classical Japanese literature); (2) preface; introduction [Add to Longdo]
[ちんせき, chinseki] (n) bedding; bed [Add to Longdo]
籍;[ちんせき;ちんしゃ, chinseki ; chinsha] (n) (1) (arch) (See 席) bedding; bed; (n,vs) (2) (arch) to sleep together in the same bed; (3) (arch) to sleep together using each other's bodies as pillow; (4) (arch) to sleep together using books as a pillow [Add to Longdo]
[まくらぜに;まくらせん, makurazeni ; makurasen] (n) pillow money; pillow tip; tip left by the pillow for the room maid [Add to Longdo]
捜し;探し[まくらさがし, makurasagashi] (n) bedroom theft or thief [Add to Longdo]
草子;の草子;草紙(iK)[まくらのそうし, makuranosoushi] (n) The Pillow Book (by Sei Shonagon) [Add to Longdo]
草紙[まくらぞうし;まくらそうし, makurazoushi ; makurasoushi] (n) (1) (arch) private diary; pillow book; (2) book of erotic pictures [Add to Longdo]
投げ[まくらなげ, makuranage] (n) pillow fight [Add to Longdo]
[ちんとう, chintou] (n) bedside [Add to Longdo]
[まくらべ, makurabe] (n) bedside [Add to Longdo]
[まくらぎ, makuragi] (n) sleeper; railroad tie [Add to Longdo]
流漱石[ちんりゅうそうせき, chinryuusouseki] (n) sore loser stubbornly refusing to admit being wrong and adhering to the far-fetched argument [Add to Longdo]
屏風[まくらびょうぶ, makurabyoubu] (n) bed(side) screen [Add to Longdo]
[ゆめまくら, yumemakura] (n) at the bedside where one dreams [Add to Longdo]
に立つ[ゆめまくらにたつ, yumemakuranitatsu] (exp,v5t) to appear in one's dream [Add to Longdo]
[たびまくら, tabimakura] (n) sleeping away from home [Add to Longdo]
[うでまくら, udemakura] (n,vs) using one's arms as a pillow [Add to Longdo]
[かじまくら, kajimakura] (n) voyage [Add to Longdo]
漱石[そうせきちんりゅう, sousekichinryuu] (n) sore loser stubbornly refusing to admit being wrong and adhering to the far-fetched argument [Add to Longdo]
[かごまくら, kagomakura] (n) pillow made from bamboo or cane (for use during the summer) [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
I like Japanese rice pillows; they are good for my neck.私は日本の米が好きです。とても首に良いです。
I had a lot of pillow fights during my school trip/excursion.修学旅行では、よく投げをした。
An ideal pillow is available from a mail-order house.通販で理想的なが買えます。
He laid his head on the pillow.彼はに頭を横たえた。
She asked me to come to her bedside.彼女は私を元にくるようにと頼んだ。
She laid her head down on the pillow.彼女は頭をにのせた。
She sleeps with two pillows.彼女はを2つ使って眠る。
She sleep with two pillows.彼女はを二つ使っている。
Could I have a pillow and blanket?と毛布を取って下さい。
Starch pillowcases.にのりづけする。
Can I get a pillow?を下さい。
Could you bring me a pillow and blanket, please?と毛布をもってきていただけるか。
May I have a pillow and a blanket, please?と毛布を下さい。
I need an extra pillow.予備のをください。
Using a doubled-up cushion in place of a pillow I lie down on the hard wooden floor with nothing but a carpet spread over it.二つ折りにしたクッションを代わりに、僕はフローリングの上にカーペットを敷いただけの固い床へと横になる。
Keiko buried her head in the pillow and cried.けいこはに顔をうずめて泣いた。

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top