ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*期*

   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: , -期-
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[期, qī, ㄑㄧ] a period of time; date, time; phase
Radical: , Decomposition:   其 [, ㄑㄧˊ]  月 [yuè, ㄩㄝˋ]
Etymology: [pictophonetic] moon, Rank: 253

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[qī, ㄑㄧ, ] a period of time; phase; stage; (used for issue of a periodical, courses of study); time; term; period; to hope; Taiwan pr. qi2, #688 [Add to Longdo]
[qī jiān, ㄑㄧ ㄐㄧㄢ, / ] period of time; time; time period; period, #756 [Add to Longdo]
[cháng qī, ㄔㄤˊ ㄑㄧ, / ] long term; long time, #991 [Add to Longdo]
[qī dài, ㄑㄧ ㄉㄞˋ, ] to look forward to; to await; expectation, #1,059 [Add to Longdo]
[shí qī, ㄕˊ ㄑㄧ, / ] a period in time or history; period; time (interval); phase, #1,332 [Add to Longdo]
[jìn qī, ㄐㄧㄣˋ ㄑㄧ, ] near in time; in the near future; very soon; recent, #1,621 [Add to Longdo]
[yù qī, ㄩˋ ㄑㄧ, / ] expect; expected, #1,847 [Add to Longdo]
[tóng qī, ㄊㄨㄥˊ ㄑㄧ, ] the corresponding time period (e.g. compare inflation now with the rate during the same month last year), #2,092 [Add to Longdo]
[qī huò, ㄑㄧ ㄏㄨㄛˋ, / ] futures (on goods), #2,250 [Add to Longdo]
[duǎn qī, ㄉㄨㄢˇ ㄑㄧ, ] short-term, #2,317 [Add to Longdo]
[xīng qī, ㄒㄧㄥ ㄑㄧ, ] week, #3,102 [Add to Longdo]
[zǎo qī, ㄗㄠˇ ㄑㄧ, ] early period; early phase; early stage, #3,544 [Add to Longdo]
[qián qī, ㄑㄧㄢˊ ㄑㄧ, ] preceding period; early stage, #3,611 [Add to Longdo]
[dìng qī, ㄉㄧㄥˋ ㄑㄧ, ] regularly; at regular intervals, #3,756 [Add to Longdo]
[qī xiàn, ㄑㄧ ㄒㄧㄢˋ, ] time limit; deadline; allotted time, #3,783 [Add to Longdo]
[rì qī, ㄖˋ ㄑㄧ, ] date, #3,921 [Add to Longdo]
[zhōu qī, ㄓㄡ ㄑㄧ, / ] period; cycle, #3,976 [Add to Longdo]
[qī wàng, ㄑㄧ ㄨㄤˋ, ] hope; expectation, #4,420 [Add to Longdo]
[zhōng qī, ㄓㄨㄥ ㄑㄧ, ] mid-term, #4,563 [Add to Longdo]
[hòu qī, ㄏㄡˋ ㄑㄧ, / ] late stage; later period, #4,890 [Add to Longdo]
[chū qī, ㄔㄨ ㄑㄧ, ] initial stage; beginning period, #5,039 [Add to Longdo]
[wéi qī, ㄨㄟˊ ㄑㄧ, / ] (to be done) by (a certain date); lasting (a certain time), #5,048 [Add to Longdo]
[jià qī, ㄐㄧㄚˋ ㄑㄧ, ] vacation, #5,550 [Add to Longdo]
[běn qī, ㄅㄣˇ ㄑㄧ, ] the current period; this term (usually in finance), #6,167 [Add to Longdo]
[xué qī, ㄒㄩㄝˊ ㄑㄧ, / ] term; semester, #6,621 [Add to Longdo]
[dào qī, ㄉㄠˋ ㄑㄧ, ] become due (e.g. loans), #7,066 [Add to Longdo]
徒刑[yǒu qī tú xíng, ㄧㄡˇ ㄑㄧ ㄊㄨˊ ㄒㄧㄥˊ, ] limited term of imprisonment (i.e. anything less than life imprisonment), #7,286 [Add to Longdo]
[xīng qī yī, ㄒㄧㄥ ㄑㄧ ㄧ, ] Monday, #8,426 [Add to Longdo]
[qī pàn, ㄑㄧ ㄆㄢˋ, ] hope and expectation; to anticipate; to look forward to; to await expectantly, #8,755 [Add to Longdo]
[xīng qī wǔ, ㄒㄧㄥ ㄑㄧ ㄨˇ, ] Friday, #9,224 [Add to Longdo]
[xīng qī liù, ㄒㄧㄥ ㄑㄧ ㄌㄧㄡˋ, ] Saturday, #9,287 [Add to Longdo]
[wǎn qī, ㄨㄢˇ ㄑㄧ, ] end stage; later period, #9,350 [Add to Longdo]
[qī kān, ㄑㄧ ㄎㄢ, ] periodical, #9,788 [Add to Longdo]
[rèn qī, ㄖㄣˋ ㄑㄧ, ] term of office, #9,983 [Add to Longdo]
[xiàn qī, ㄒㄧㄢˋ ㄑㄧ, ] set a time limit; time limit; deadline, #10,470 [Add to Longdo]
[xīng qī tiān, ㄒㄧㄥ ㄑㄧ ㄊㄧㄢ, ] Sunday, #10,927 [Add to Longdo]
[guò qī, ㄍㄨㄛˋ ㄑㄧ, / ] to be overdue; to exceed the time limit; expire (as in expiration date), #10,994 [Add to Longdo]
[rú qī, ㄖㄨˊ ㄑㄧ, ] as scheduled; on time; punctual, #11,034 [Add to Longdo]
[fēn qī, ㄈㄣ ㄑㄧ, ] by stages; staggered; step by step, #11,041 [Add to Longdo]
高峰[gāo fēng qī, ㄍㄠ ㄈㄥ ㄑㄧ, ] a high point; the peak period; the rush hour, #11,412 [Add to Longdo]
[yuǎn qī, ㄩㄢˇ ㄑㄧ, / ] long term (loan); at a fixed date in the future (e.g. for repayment), #12,414 [Add to Longdo]
有效[yǒu xiào qī, ㄧㄡˇ ㄒㄧㄠˋ ㄑㄧ, ] period of validity; sell-by date, #12,660 [Add to Longdo]
[yán qī, ㄧㄢˊ ㄑㄧ, ] to delay; to extend; to postpone, #12,703 [Add to Longdo]
[qī mǎn, ㄑㄧ ㄇㄢˇ, / 滿] to expire; to run out; to come to an end, #13,118 [Add to Longdo]
[shǔ qī, ㄕㄨˇ ㄑㄧ, ] summer vacation time, #13,197 [Add to Longdo]
[xīng qī rì, ㄒㄧㄥ ㄑㄧ ㄖˋ, ] Sunday, #13,326 [Add to Longdo]
[xīng qī sì, ㄒㄧㄥ ㄑㄧ ㄙˋ, ] Thursday, #13,873 [Add to Longdo]
[xīng qī èr, ㄒㄧㄥ ㄑㄧ ㄦˋ, ] Tuesday, #14,137 [Add to Longdo]
[xīng qī sān, ㄒㄧㄥ ㄑㄧ ㄙㄢ, ] Wednesday, #14,141 [Add to Longdo]
青春[qīng chūn qī, ㄑㄧㄥ ㄔㄨㄣ ㄑㄧ, ] puberty; adolescence, #14,627 [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
上半[かみはんき, kamihanki] (n) ครึ่งปีแรก
下半[しもはんき, shimohanki] (n) ครึ่งปีหลัง
[がっき, gakki] (n) เทอม,ภาคเรียน
賞味[しゅうみきげん, shuumikigen] (n) วันหมดอายุ, See also: S. Expiry Date
計画[ちょうきけいかく, choukikeikaku] (n) แผนระยะยาว

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
[ちょうき, chouki] (n, adj, adv) ระยะยาว, See also: A. 短期, R. 中期
[ちゅうき, chuuki] (n, adj, adv) ระยะกลาง, See also: R. 長期, 短期
[たんき, tanki] (vt, adj, adv) ระยะส้น, See also: A. 長期, R. 中期
大学[たんきだいがく, tankidaigaku] (n) ปวช., วิทยาลัยเทคนิค, อาชีวศึกษา
[ちょうき, chouki] (adj, adv) ช่วงเวลานาน, See also: A. 短期, R. 中期
[ちゅうき, chuuki] (adj, adv) ช่วงเวลาปานกลาง, See also: R. 短期、長期
[たんき, tanki] (adj, adv) ช่วงเวลาส้นๆ, See also: A. 長期, R. 中期
になる[えんきになる, enkininaru] (n) การเลื่อนกำหนดออกไปอีก
[よき, yoki] การคาดการณ์, See also: S. よそく, R. 予測
[きじつ, kijitsu] วันที่กำหนด
賞味[しょうみきげん, shoumikigen] (n) วันหมดอายุ
データリンク制御[どうきデータリンクせいぎょ, douki de^tarinku seigyo] (n) stand for Self-Directed Learning การเรียนรู้ด้วยตนเอง
[まんきじつ, mankijitsu] (n) วันที่ครบกำหนด
更年[こうねんき, kounenki] (n) วัยทอง (อาการของคนในวัยหมดประจำเดือน)
[じき, jiki] (n, vi, vt, adj) (ไทมฺ) n. เวลา,ช่วงเวลา,กะเวลา,โอกาส,สมัย,ยุค,กาล,ฤดูกาล,ครั้ง,ช่วง,อายุ,วันตาย,เท่า,จังหวะ,อัตราความเร็ว,เวลาพักผ่อน,อัตราค่าจ้างตามช่วงเวลา,สิทธิ,ระยะเวลาการตั้งครรภ์,adj. เกี่ยวกับเวลา,เกี่ยวกับระเบิดเวลา,ตั้งเวลา vt.,vi. จับเวลา,ตั้งเวลา,ควบคุมเวลา
[かっきてき, kakkiteki] (adj) ซึ่งเป็นการเปิดศักราชใหม่,ซึ่งเป็นการแบ่งยุคแบ่งสมัย
繰越[じきくりこ, jikikuriko] ยอดยกไป
投資[たんきとうし, tankitoushi] เงินลงทุนระยะสั้น
預金[ていきよきん, teikiyokin] เงินฝากประจำ
転換[てんかんき, tenkanki] จุดเปลี่ยนผ่าน 、ระยะเปลี่ยนผ่าน 、ช่วงเปลี่ยนผ่าน
新学[しんがっき, shingakki] (n) ภาคการศึกษาใหม่, เทอมใหม่
[きたい, kitai] (n) ความมุ่งหวัง, การคาดหวัง
健診[ていきけんしん, teikikenshin] (n) การตรวจสุขภาพประจำปี
症状[ていきけんしん, makkishoujou] (n, ,adj-no) อาการป่วยระยะสุดท้าย
症状[まっきしょうじょう, makkishoujou] (n, adj-no) อาการป่วยระยะสุดท้าย
一会[いちごいちえ, ichigoichie] สิ่งที่เกิดขึ้นครั้งเดียวในชีวิต
規制延[きせいえんき, kiseienki] กฏระเบียบที่ถุกเลื่อนออกไป กฏระเบียบที่ถุกขยายเวลาออกไป
規制延[きせいえんき, kiseienki] กฏระเบียบที่ถุกเลื่อนออกไป กฏระเบียบที่ถุกขยายเวลาออกไป

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
[きかん, kikan] TH: ช่วงเวลา  EN: period
[きかん, kikan] TH: ระยะเวลา  EN: term
[ぜんき, zenki] TH: ภาคแรก

Japanese-English: EDICT Dictionary
2進データ同通信[にしんデータどうきつうしん, nishin de-ta doukitsuushin] (n) {comp} binary synchronous communication [Add to Longdo]
この;此の[このご, konogo] (n-t) now (with the nuance of 'the last moment'); this late in the game [Add to Longdo]
サロス周[サロスしゅうき, sarosu shuuki] (n) Saros cycle [Add to Longdo]
セションコネクション同[セションコネクションどうき, seshonkonekushon douki] (n) {comp} session-connection synchronization [Add to Longdo]
セション生存[セションせいぞんきかん, seshon seizonkikan] (n) {comp} session lifetime [Add to Longdo]
ビデオ同装置[ビデオどうきそうち, bideo doukisouchi] (n) {comp} genlock; generation lock [Add to Longdo]
フレーム同方式[フレームどうきほうしき, fure-mu doukihoushiki] (n) {comp} frame synchronous communication [Add to Longdo]
プロセスの生存[プロセスのせいぞんきかん, purosesu noseizonkikan] (n) {comp} process lifetime [Add to Longdo]
プロセスグループの生存[プロセスグループのせいぞんきかん, purosesuguru-pu noseizonkikan] (n) {comp} process group lifetime [Add to Longdo]
安全[あんぜんき, anzenki] (n) safe period [Add to Longdo]
安定[あんていき, anteiki] (n) stable period (with ref. to pregnancy, typically from 4th month when the placenta is fully formed, morning sickness usually goes away and risk of miscarriage decreases) [Add to Longdo]
暗号同[あんごうどうき, angoudouki] (n) {comp} cryptographic synchronization [Add to Longdo]
暗黒[あんこくき, ankokuki] (n) eclipse period [Add to Longdo]
移行[いこうき, ikouki] (n) {comp} transition, cutover period [Add to Longdo]
移行[いこうきかん, ikoukikan] (n) period of transition (e.g. from old to new system) [Add to Longdo]
[いっき, ikki] (n) one's life time; lifetime; (P) [Add to Longdo]
[いっき, ikki] (n) (1) one term; one period; (2) first term; first period [Add to Longdo]
一会[いちごいちえ, ichigoichie] (n) once-in-a-lifetime encounter (hence should be cherished as such) [Add to Longdo]
末代[いちごまつだい, ichigomatsudai] (n) this world (life) and the next; eternity [Add to Longdo]
一時[いちじき, ichijiki] (n-adv) a period (of time); (P) [Add to Longdo]
一周[いっしゅうき, isshuuki] (n) period (in astronomy) [Add to Longdo]
一定[いっていきかん, itteikikan] (n-t) fixed interval; fixed period [Add to Longdo]
(P);雨季(P)[うき, uki] (n) rainy season; (P) [Add to Longdo]
雨天延[うてんえんき, uten'enki] (exp) postponed because of rain [Add to Longdo]
[えんき, enki] (n,vs) postponement; adjournment; (P) [Add to Longdo]
になる[えんきになる, enkininaru] (exp,v5r) to be postponed [Add to Longdo]
黄体[おうたいき, outaiki] (n) luteal phase [Add to Longdo]
沖積[ちゅうせきき, chuusekiki] (n) alluvial period [Add to Longdo]
[しもき, shimoki] (n-adv,n) second half of the fiscal year; (P) [Add to Longdo]
下降[かこうき, kakouki] (n) downturn; decrement phase [Add to Longdo]
下四半[しもしはんき, shimoshihanki] (n) last quarter (of the year) [Add to Longdo]
下半[しもはんき(P);かはんき, shimohanki (P); kahanki] (n) the last half-year; second half of the year; (P) [Add to Longdo]
[なんきも, nankimo] (n) many periods [Add to Longdo]
[かき, kaki] (n,adj-no) summer term (e.g. school); summer period; (P) [Add to Longdo]
学校[かきがっこう, kakigakkou] (n) summer school [Add to Longdo]
休暇[かききゅうか, kakikyuuka] (n) summer vacation; summer holidays [Add to Longdo]
時間[かきじかん, kakijikan] (n) daylight-saving time [Add to Longdo]
大学[かきだいがく, kakidaigaku] (n) university summer school; college summer school [Add to Longdo]
;花季[かき, kaki] (n) flowering season [Add to Longdo]
課金動作有効[かきんどうさゆうこうきかん, kakindousayuukoukikan] (n) {comp} accounting regime [Add to Longdo]
過渡[かとき, katoki] (n,adj-no) transition period; (P) [Add to Longdo]
(P);劃[かっき, kakki] (n) ground-breaking; epoch (making); (P) [Add to Longdo]
的(P);劃[かっきてき, kakkiteki] (adj-na) ground-breaking; epoch-making; (P) [Add to Longdo]
[かいき, kaiki] (n,adj-no) session (of a legislature); (P) [Add to Longdo]
[かいきちゅう, kaikichuu] (n) during a session (of the legislature) [Add to Longdo]
不継続の原則[かいきふけいぞくのげんそく, kaikifukeizokunogensoku] (n) principle holding that any matters left unresolved at the end of one Diet session are not to be carried over to the next [Add to Longdo]
会合周[かいごうしゅうき, kaigoushuuki] (n) synodic period [Add to Longdo]
解氷[かいひょうき, kaihyouki] (n) thawing season; spring thaw [Add to Longdo]
回復[かいふくき, kaifukuki] (n) convalescence [Add to Longdo]
開花[かいかき, kaikaki] (n) anthesis; flowering season [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
Mexican desperadoes during the early twenties were usually armed to the teeth with stolen firearms and ammunition.1920年代初のメキシコの無法者たちは盗んだ小火器や爆薬で十分に武装していた。
My grades have improved since first semester.1学に比べて成績がよくなった。
The first term starts in April.1学は4月から始まる。
The weather changes very often at this time of year.1年のこの時は天候がよく変わる。
It is an exciting time of the year.1年中での楽しい時です。
We stayed an extra two weeks in Paris; and we spent it seeing the sights.2週間余分にパリに滞在した。そしてその間を観光に使った。
Throughout the five years of painful cancer treatments, he managed to keep a stiff upper lip.5年に及ぶつらかったガンの治療間中、彼は何とか弱音をはかず毅然とした態度を崩さなかった。
Seventy or eighty years is the normal span of a man's life.70年もしくは80年が人間の普通の寿命間である。
GNP is measured as the total market value of all the goods and service produced by a nation during a specified period.GNPは一定間に国によって生産されたすべての商品とサービスの市場価値の総額として計算される。
I have a subscription to TIMETIMEを定購読しています。
Final exams are two weeks from now.あと2週間で末試験だ。
I will try to live up to your expectations.あなたがたの待に添えるように努力します。
Your behavior does not come up to my expectations.あなたの行為は私の待にそわない。
I hope for your success.あなたの成功を待しています。
Your subscription expires with the June issue.あなたの定購読予約は六月号で切れます。
Have you ever subscribed to any English language newspaper?あなたは英字新聞を定購読したことがありますか。
You ought to live up to your parents' hopes.あなたは御両親の待に応えるべきだ。
You expect too much of your child.あなたは子供に待をかけすぎます。
You have to put off your departure for England till next week.あなたは来週までイギリスへの出発を延しなければならない。
Our meeting like that is probably the kind of thing that only happens once.あの人と巡り会えたのは、一一会なのでしょうか。
The talented young chess player is very bold. He deliberately lays himself open to attack, makes himself vulnerable and then checkmates his opponent when least expected.あの腕の立つ若い棋士は、なかなか大胆だ。わざと、どこからも攻撃されやすいように、しかも陥落されやすいようにみせかけて、相手が最も予しない時に王手を決める。
Don't get your hopes up too much.あまり待されてもこまります。
Don't expect too much.あまり多くを待するな。
In the early days of American history, blacks lived in slavery.アメリカの歴史の初には黒人は奴隷として生きていた。
Taking everything into consideration, the result is better than I expected.あらゆる事を考慮に入れれば、結果は私の待以上だ。
I'm looking forward to good news.いい結果、待してるからな。
We postponed the event.イベントを延しました。
Mr Wall put off going to the dentist's.ウオール氏は歯医者へ行くのを延した。
Records are particularly scarce for this era, perhaps owing to a long series of natural disasters which befell the capital.おそらく長にわたって首都を襲った自然災害のため、この時代に関する現存する記録はことに希少である。
May we therefore ask you for a two months' extension of credit?お支払いの日を二ヶ月間延長していただけませんでしょうか。
I'm counting on you.お前には待しているんだぞ。 [M]
During Obon there is much confusion at train stations.お盆間中は駅はとても混雑する。
Book your flight early as it fills up quickly during Christmas.クリスマスの時にはあっという間に満席になるから早く飛行機の予約をしなさい。
The game has been indefinitely postponed.ゲームは無になった。
These quotations were effective in sending complex messages to his friends, because, in his day, people could quote from such authors with every expectation of being understood.こうした引用は友人に込み入った内容の連絡を行うのに効果的であった。彼の時代では理解してもらえることを充分に待してそうした作家から引用できたからである。
I little expected to see you here.ここでお目に掛かれるとは全然予しませんでした。
The period of hot weather is very short here.ここでは暑い天気の続く間はごく短い。
It's the dry here.ここは今乾です。
Up to this point I have presented an overview of the growth of political unrest in the period.ここまでで、この時の政治不安増大に関する概要を述べてきた。
Indeed this chair is fine to look at, but it will not stand up to long use.このいすは見かけはすてきだが、長の使用には耐えられない。
This design resembles his earlier work.このデザインは彼の初の作品と類似している。
How long is this visa good for?このビザの有効限はどれくらいですか。
Picasso's early works have been exhibited at this hall.このホールではピカソの初の作品が展示されている。
Rather than putting off this meeting, why don't we just call it off?この会合を延するよりはむしろ中止してはどうですか。
This extraordinary increase is explained by the speedy economic unification which took place during the same period.この驚くほどの増加は、同じ間の間に起こった急速な経済面での統合によって可能となった。
From this standpoint history can be divided into two main epochs.この見地から歴史は2つの主要な時に分けられる。
This job fulfils my expectations.この仕事は私の待にかなうものだ。
This game was put off.この試合は延された。
Snowing at this time of the year is unusual.この時に雪が降るのは、ふつうではない。
It is hoped that this new policy will create jobs on a large scale.この新しい政策によって大規模に職業が生まれることが待される。

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
2進データ同通信[2しんデータどうきつうしん, 2 shin de-ta doukitsuushin] binary synchronous communication [Add to Longdo]
セションコネクション同[せしょんこねくしょんどうき, seshonkonekushondouki] session-connection synchronization [Add to Longdo]
セション生存[せしょんせいぞんきかん, seshonseizonkikan] session lifetime [Add to Longdo]
ビデオ同装置[ビデオどうきそうち, bideo doukisouchi] genlock, generation lock [Add to Longdo]
プロセスの生存[プロセスのせいぞんきかん, purosesu noseizonkikan] process lifetime [Add to Longdo]
プロセスグループの生存[プロセスグループのせいぞんきかん, purosesuguru-pu noseizonkikan] process group lifetime [Add to Longdo]
暗号同[あんごうどうき, angoudouki] cryptographic synchronization [Add to Longdo]
移行[いこうき, ikouki] transition, cutover period [Add to Longdo]
一定[いっていきかん, itteikikan] fixed period [Add to Longdo]
課金動作有効[かきんどうさゆうこうきかん, kakindousayuukoukikan] accounting regime [Add to Longdo]
外部クロック同[がいぶクロックどうき, gaibu kurokku douki] external clocking [Add to Longdo]
[きかん, kikan] period [Add to Longdo]
限切れ検査[きげんぎれけんさ, kigengirekensa] expiration check, retention period check [Add to Longdo]
試用[しようきかん, shiyoukikan] trial period [Add to Longdo]
[じき, jiki] next version, next release [Add to Longdo]
実験[じっけんきかん, jikkenkikan] test period, experimental period [Add to Longdo]
[しゅうき, shuuki] period, cycle [Add to Longdo]
冗長検査[しゅうきじょうちょうけんさ, shuukijouchoukensa] CRC, Cyclic Redundancy Check [Add to Longdo]
的に[しゅうきてきに, shuukitekini] cyclically, periodically [Add to Longdo]
[しょき, shoki] early (days) (a-no), initial stage, (computer) initial [Add to Longdo]
デフォルト[しょきデフォルト, shoki deforuto] initial default [Add to Longdo]
[しょきか, shokika] initialization (vs) [Add to Longdo]
化コード[しょきかコード, shokika ko-do] initialization code [Add to Longdo]
化プログラム[しょきかプログラム, shokika puroguramu] initial program [Add to Longdo]
化子[しょうきかし, shoukikashi] initializer [Add to Longdo]
化部[しょきかぶ, shokikabu] initialization section [Add to Longdo]
画面[しょきがめん, shokigamen] opening screen [Add to Longdo]
刊本[しょきかんぼん, shokikanbon] incunabulum [Add to Longdo]
条件モード[しょきじょうけんモード, shokijouken mo-do] initial condition mode, reset mode [Add to Longdo]
状態[しょきじょうたい, shokijoutai] initial state [Add to Longdo]
設定[しょきせってい, shokisettei] initialization (vs) [Add to Longdo]
[しょきち, shokichi] initializing value (IV) [Add to Longdo]
値設定プログラム単位[しょきちせっていプログラムたんい, shokichisettei puroguramu tan'i] block data program unit [Add to Longdo]
[しょきてん, shokiten] initial point [Add to Longdo]
不良[しょきふりょう, shokifuryou] early failure [Add to Longdo]
連結集合[しょきれんけつしゅうごう, shokirenketsushuugou] initial link set [Add to Longdo]
所定間保存[しょていきかんほぞん, shoteikikanhozon] archiving [Add to Longdo]
所定間保存ファイル[しょていきかんほぞんファイル, shoteikikanhozon fairu] archive file [Add to Longdo]
所定間保存対象ファイル[しょていきかんほぞんたいしょうファイル, shoteikikanhozontaishou fairu] archived file [Add to Longdo]
消費側非同手続き[しょうひがわひどうきてつづき, shouhigawahidoukitetsuduki] consumer [Add to Longdo]
生産側非同手続き[せいさんがわひどうきてつづき, seisangawahidoukitetsuduki] producer [Add to Longdo]
生存[せいぞんきかん, seizonkikan] lifetime [Add to Longdo]
調査[ちょうさきかん, chousakikan] study period [Add to Longdo]
調歩同[ちょうほどうき, chouhodouki] start-stop synchronization [Add to Longdo]
調歩同アダプタ[ちょうほどうきアダプタ, chouhodouki adaputa] Asynchronous Adapter [Add to Longdo]
刊行物[ていきかんこうぶつ, teikikankoubutsu] periodical [Add to Longdo]
業務[ていきぎょうむ, teikigyoumu] fixed task, scheduled task [Add to Longdo]
購読[ていきこうどく, teikikoudoku] subscription [Add to Longdo]
的に[ていきてきに, teikitekini] at fixed intervals [Add to Longdo]
保守[ていきほしゅ, teikihoshu] scheduled maintenance [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[にんき, ninki] Amtszeit [Add to Longdo]
満了[にんきまんりょう, ninkimanryou] Ablauf_der_Amtszeit [Add to Longdo]
[はんき, hanki] Halbmast [Add to Longdo]
収穫[しゅうかくき, shuukakuki] Erntezeit, Erntesaison [Add to Longdo]
[かき, kaki] Sommer, Sommerzeit [Add to Longdo]
[がっき, gakki] Semester, Trimester [Add to Longdo]
[ていき, teiki] bestimmte_Zeit(dauer), festgesetzte_Zeit(dauer) [Add to Longdo]
[ていきけん, teikiken] Saisonkarte, Monatskarte [Add to Longdo]
[えんき, enki] Aufschub, Verzoegerung, Verlaengerung [Add to Longdo]
更年[こうねんき, kounenki] Wechseljahre [Add to Longdo]
最盛[さいせいき, saiseiki] Bluetezeit, Hoehepunkt [Add to Longdo]
[き, ki] ZEIT, PERIODE [Add to Longdo]
[きたい, kitai] Erwartung, Hoffnung [Add to Longdo]
[きかん, kikan] Frist, Zeitdauer, Termin [Add to Longdo]
[きげん, kigen] Termin, Frist [Add to Longdo]
沖積[ちゅうせきき, chuusekiki] Alluvium (Erdzeitalter) [Add to Longdo]
狩猟[しゅりょうき, shuryouki] Jagdzeit [Add to Longdo]
大学[たんきだいがく, tankidaigaku] zweijaehrige_Hochschule [Add to Longdo]
農閑[のうかんき, noukanki] Ruhezeit_in_der_Landwirtschaft [Add to Longdo]
過渡[かとき, katoki] Uebergangszeit [Add to Longdo]
借款[ちょうきしゃっかん, choukishakkan] langfristige_Anleihe [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top