ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*月*

   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: , -月-
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[有, yǒu, ㄧㄡˇ] to have, to own, to possess; to exist
Radical: , Decomposition:   ?  月 [yuè, ㄩㄝˋ]
Etymology: [pictophonetic], Rank: 8
[明, míng, ㄇㄧㄥˊ] bright, clear; to explain, to understand, to shed light
Radical: , Decomposition:   日 [, ㄖˋ]  月 [yuè, ㄩㄝˋ]
Etymology: [ideographic] The light of the sun 日 and moon 月, Rank: 121
[月, yuè, ㄩㄝˋ] moon; month
Radical: , Decomposition:   冂 [jiōng, ㄐㄩㄥ]  二 [èr, ㄦˋ]
Etymology: [pictographic] A crescent moon, Rank: 169
[期, qī, ㄑㄧ] a period of time; date, time; phase
Radical: , Decomposition:   其 [, ㄑㄧˊ]  月 [yuè, ㄩㄝˋ]
Etymology: [pictophonetic] moon, Rank: 253
[且, qiě, ㄑㄧㄝˇ] moreover, also (post-subject); about to, will soon (pre-verb)
Radical: , Decomposition:   月 [yuè, ㄩㄝˋ]  一 [, ]
Etymology: [pictographic] A stone altar, Rank: 296
[望, wàng, ㄨㄤˋ] to expect, to hope, to look forward to
Radical: , Decomposition:     亡 [wáng, ㄨㄤˊ]  月 [yuè, ㄩㄝˋ]  王 [wáng, ㄨㄤˊ]
Etymology: [ideographic] A king 王 gazing at the moon 月; 亡 provides the pronunciation, Rank: 326
[服, fú, ㄈㄨˊ] clothes; to dress, to wear; to take medicine
Radical: , Decomposition:   月 [yuè, ㄩㄝˋ]    卩 [jié, ㄐㄧㄝˊ]  又 [yòu, ㄧㄡˋ]
Etymology: [ideographic] A person 卩 putting on 又 a coat 月, Rank: 365
[青, qīng, ㄑㄧㄥ] nature's color; blue, green, black; young
Radical: , Decomposition:     月 [yuè, ㄩㄝˋ]
Etymology: -, Rank: 497
[朝, cháo, ㄔㄠˊ] to face; direct, facing; dynasty; morning
Radical: , Decomposition:   龺 [gān, ㄍㄢ]  月 [yuè, ㄩㄝˋ]
Etymology: [pictophonetic] moon, Rank: 593
[朋, péng, ㄆㄥˊ] friend, pal, acquaintance
Radical: , Decomposition:   月 [yuè, ㄩㄝˋ]  月 [yuè, ㄩㄝˋ]
Etymology: [ideographic] Two people 月 walking together, Rank: 882
[阴, yīn, ㄧㄣ] the female principle; dark, shaded; hidden, implicit, secret
Radical: , Decomposition:   阝 [, ㄧˋ]  月 [yuè, ㄩㄝˋ]
Etymology: [ideographic] The place 阝 of the moon 月; compare 阳, Rank: 987
[朗, lǎng, ㄌㄤˇ] bright, clear, distinct
Radical: , Decomposition:   良 [liáng, ㄌㄧㄤˊ]  月 [yuè, ㄩㄝˋ]
Etymology: [pictophonetic] moon, Rank: 1276
[霸, bà, ㄅㄚˋ] tyrant; to usurp, to rule by might
Radical: , Decomposition:   雨 [, ㄩˇ]    革 [, ㄍㄜˊ]  月 [yuè, ㄩㄝˋ]
Etymology: [pictophonetic] rain, Rank: 1838
[钥, yào, ㄧㄠˋ] lock, key
Radical: , Decomposition:   钅 [jīn, ㄐㄧㄣ]  月 [yuè, ㄩㄝˋ]
Etymology: [pictophonetic] metal, Rank: 2481
[甩, shuǎi, ㄕㄨㄞˇ] to throw away, to fling, to discard
Radical: , Decomposition:   月 [yuè, ㄩㄝˋ]  乚 [gōu, ㄍㄡ]
Etymology: [ideographic] The opposite of "to use" 用, Rank: 2603
[朦, méng, ㄇㄥˊ] dim, obscure; the condition of the moon
Radical: , Decomposition:   月 [yuè, ㄩㄝˋ]  蒙 [méng, ㄇㄥˊ]
Etymology: [pictophonetic] moon, Rank: 2826
[胧, lóng, ㄌㄨㄥˊ] blurry, obscured; the condition or appearance of the moon
Radical: , Decomposition:   月 [yuè, ㄩㄝˋ]  龙 [lóng, ㄌㄨㄥˊ]
Etymology: [pictophonetic] moon, Rank: 2837
[朕, zhèn, ㄓㄣˋ] the royal "we", for imperial use
Radical: , Decomposition:   月 [yuè, ㄩㄝˋ]  关 [guān, ㄍㄨㄢ]
Etymology: -, Rank: 3054
[朔, shuò, ㄕㄨㄛˋ] beginning; the first day of the lunar month
Radical: , Decomposition:   屰 [, ㄋㄧˋ]  月 [yuè, ㄩㄝˋ]
Etymology: [pictophonetic] moon, Rank: 3111
[炙, zhì, ㄓˋ] to roast, to broil; to cauterize
Radical: , Decomposition:   月 [yuè, ㄩㄝˋ]  火 [huǒ, ㄏㄨㄛˇ]
Etymology: [pictophonetic] fire, Rank: 3672
[滕, téng, ㄊㄥˊ] an ancient state in Shandong province
Radical: , Decomposition:   月 [yuè, ㄩㄝˋ]    龹 [quǎn, ㄑㄩㄢˇ]  氺 [shui, ㄕㄨㄟ˙]
Etymology: -, Rank: 3892
[嬴, yíng, ㄧㄥˊ] victory; to win; surname
Radical: , Decomposition:   亡 [wáng, ㄨㄤˊ]  口 [kǒu, ㄎㄡˇ]    月 [yuè, ㄩㄝˋ]  女 [, ㄋㄩˇ]  凡 [fán, ㄈㄢˊ]
Etymology: -, Rank: 4511
[潸, shān, ㄕㄢ] tearful; to weep
Radical: , Decomposition:   氵 [shuǐ, ㄕㄨㄟˇ]    林 [lín, ㄌㄧㄣˊ]  月 [yuè, ㄩㄝˋ]
Etymology: [ideographic] Water 氵 falling from closed eyes 林, Rank: 5126
[羸, léi, ㄌㄟˊ] exhausted, weak; emaciated, lean
Radical: , Decomposition:   吂 [máng, ㄇㄤˊ]    月 [yuè, ㄩㄝˋ]  羊 [yáng, ㄧㄤˊ]  凡 [fán, ㄈㄢˊ]
Etymology: -, Rank: 5419
[刖, yuè, ㄩㄝˋ] cutting off the feet as a form of punishment
Radical: , Decomposition:   月 [yuè, ㄩㄝˋ]  刂 [dāo, ㄉㄠ]
Etymology: [pictophonetic] knife, Rank: 5475
[朐, qú, ㄑㄩˊ] warm
Radical: , Decomposition:   月 [yuè, ㄩㄝˋ]  句 [jù,gōu, ㄐˋ]
Etymology: [pictophonetic] moon, Rank: 5482
[龍, lóng, ㄌㄨㄥˊ] dragon; symbol of the emperor
Radical: , Decomposition:     立 [, ㄌㄧˋ]  月 [yuè, ㄩㄝˋ]  ?
Etymology: [pictographic] A dragon facing left and bending downwards, Rank: 6441
[佾, yì, ㄧˋ] a row or file of dancers
Radical: , Decomposition:   亻 [rén, ㄖㄣˊ]    八 [, ㄅㄚ]  月 [yuè, ㄩㄝˋ]
Etymology: -, Rank: 6518
[塍, chéng, ㄔㄥˊ] a raised path between fields, a dike
Radical: , Decomposition:   月 [yuè, ㄩㄝˋ]    龹 [quǎn, ㄑㄩㄢˇ]  土 [, ㄊㄨˇ]
Etymology: [pictophonetic] earth, Rank: 6584
[閒, xián, ㄒㄧㄢˊ] leisure, idle time; tranquil, peaceful, calm
Radical: , Decomposition:   門 [mén, ㄇㄣˊ]  月 [yuè, ㄩㄝˋ]
Etymology: [ideographic] The moon 月 seen through a door 門; night-time, Rank: 7043
[謄, téng, ㄊㄥˊ] to copy, to transcribe
Radical: , Decomposition:   月 [yuè, ㄩㄝˋ]  誊 [téng, ㄊㄥˊ]
Etymology: [ideographic] To make 誊 a copy 月; 誊 also provides the pronunciation, Rank: 9877
[勝, shèng, ㄕㄥˋ] victory; to excel, to truimph
Radical: , Decomposition:   月 [yuè, ㄩㄝˋ]  劵 [juàn, ㄐㄩㄢˋ]
Etymology: [pictophonetic] flesh
[朧, lóng, ㄌㄨㄥˊ] blurry, obscured; the condition or appearance of the moon
Radical: , Decomposition:   月 [yuè, ㄩㄝˋ]  龍 [lóng, ㄌㄨㄥˊ]
Etymology: [pictophonetic] moon

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[yuè, ㄩㄝˋ, ] moon; month, #33 [Add to Longdo]
[yuè fèn, ㄩㄝˋ ㄈㄣˋ, ] month, #1,178 [Add to Longdo]
[měi yuè, ㄇㄟˇ ㄩㄝˋ, ] each month, #3,330 [Add to Longdo]
[běn yuè, ㄅㄣˇ ㄩㄝˋ, ] this month; the current month, #3,694 [Add to Longdo]
[suì yuè, ㄙㄨㄟˋ ㄩㄝˋ, / ] the years of a person's life, #4,252 [Add to Longdo]
[wǔ yuè, ㄨˇ ㄩㄝˋ, ] May; fifth month, #5,021 [Add to Longdo]
[yuè liang, ㄩㄝˋ ㄌㄧㄤ˙, ] moon, #5,056 [Add to Longdo]
[sān yuè, ㄙㄢ ㄩㄝˋ, ] March; third month, #6,211 [Add to Longdo]
[yī yuè, ㄧ ㄩㄝˋ, ] first month; January, #6,615 [Add to Longdo]
[shí yuè, ㄕˊ ㄩㄝˋ, ] October; tenth month, #6,764 [Add to Longdo]
[sì yuè, ㄙˋ ㄩㄝˋ, ] April; fourth month, #6,950 [Add to Longdo]
[liù yuè, ㄌㄧㄡˋ ㄩㄝˋ, ] June; sixth month, #7,172 [Add to Longdo]
[shàng yuè, ㄕㄤˋ ㄩㄝˋ, ] last month, #7,233 [Add to Longdo]
[jiǔ yuè, ㄐㄧㄡˇ ㄩㄝˋ, ] ninth month; September, #7,421 [Add to Longdo]
[qī yuè, ㄑㄧ ㄩㄝˋ, ] July; seventh month, #7,425 [Add to Longdo]
[bā yuè, ㄅㄚ ㄩㄝˋ, ] eighth month; August, #7,551 [Add to Longdo]
十二[shí èr yuè, ㄕˊ ㄦˋ ㄩㄝˋ, ] December; twelfth month, #7,760 [Add to Longdo]
十一[shí yī yuè, ㄕˊ ㄧ ㄩㄝˋ, ] eleventh month; November, #8,115 [Add to Longdo]
[èr yuè, ㄦˋ ㄩㄝˋ, ] February; second month, #8,148 [Add to Longdo]
[yuè bǐng, ㄩㄝˋ ㄅㄧㄥˇ, / ] moon cake (esp. for the Mid-Autumn Festival), #8,590 [Add to Longdo]
[yuè qiú, ㄩㄝˋ ㄑㄧㄡˊ, ] the moon, #9,183 [Add to Longdo]
[yuè guāng, ㄩㄝˋ ㄍㄨㄤ, ] moonlight, #9,695 [Add to Longdo]
[yuè xīn, ㄩㄝˋ ㄒㄧㄣ, ] monthly income (in kind), #9,913 [Add to Longdo]
[bàn yuè, ㄅㄢˋ ㄩㄝˋ, ] half-moon, #10,318 [Add to Longdo]
[yuè jīng, ㄩㄝˋ ㄐㄧㄥ, / ] menstruation; a woman's period, #10,358 [Add to Longdo]
[zhēng yuè, ㄓㄥ ㄩㄝˋ, ] first month of the lunar new year, #10,457 [Add to Longdo]
[míng yuè, ㄇㄧㄥˊ ㄩㄝˋ, ] bright moon; refers to 夜明珠, a legendary pearl that can glow in the dark, #11,391 [Add to Longdo]
[xià yuè, ㄒㄧㄚˋ ㄩㄝˋ, ] next month, #13,494 [Add to Longdo]
[yuán yuè, ㄩㄢˊ ㄩㄝˋ, ] first month of the Lunar calendar; the New Year, #14,658 [Add to Longdo]
[rì yuè, ㄖˋ ㄩㄝˋ, ] the sun and moon; day and month; every day and every month; season; life and livelihood, #18,089 [Add to Longdo]
[yuè piào, ㄩㄝˋ ㄆㄧㄠˋ, ] monthly ticket, #19,264 [Add to Longdo]
[yuè shí, ㄩㄝˋ ㄕˊ, ] lunar eclipse; eclipse of the moon, #19,973 [Add to Longdo]
[mì yuè, ㄇㄧˋ ㄩㄝˋ, ] honeymoon, #20,616 [Add to Longdo]
日新[rì xīn yuè yì, ㄖˋ ㄒㄧㄣ ㄩㄝˋ ㄧˋ, / ] change with each passing day; make rapid progress, #20,815 [Add to Longdo]
[mǎn yuè, ㄇㄢˇ ㄩㄝˋ, / 滿] full moon; whole month; baby's one-month old birthday, #22,119 [Add to Longdo]
[nián yuè, ㄋㄧㄢˊ ㄩㄝˋ, ] months and year; time; days of one's life, #23,314 [Add to Longdo]
[là yuè, ㄌㄚˋ ㄩㄝˋ, / ] twelfth lunar month, #23,315 [Add to Longdo]
[yuè chū, ㄩㄝˋ ㄔㄨ, ] start of month; early in the month, #25,256 [Add to Longdo]
革命[shí yuè gé mìng, ㄕˊ ㄩㄝˋ ㄍㄜˊ ㄇㄧㄥˋ, ] October Revolution, #26,393 [Add to Longdo]
[xīn yuè, ㄒㄧㄣ ㄩㄝˋ, ] new moon; crescent, #27,217 [Add to Longdo]
[jiǔ yuè fèn, ㄐㄧㄡˇ ㄩㄝˋ ㄈㄣˋ, ] September; ninth month, #27,658 [Add to Longdo]
[yuè kān, ㄩㄝˋ ㄎㄢ, ] monthly magazine, #27,982 [Add to Longdo]
[bāo yuè, ㄅㄠ ㄩㄝˋ, ] monthly payment, #29,689 [Add to Longdo]
[dēng yuè, ㄉㄥ ㄩㄝˋ, ] go (up) to the moon, #30,161 [Add to Longdo]
[yuè mò, ㄩㄝˋ ㄇㄛˋ, ] end of month; late in the month, #30,234 [Add to Longdo]
[dān yuè, ㄉㄢ ㄩㄝˋ, / ] monthly; in a single month, #32,439 [Add to Longdo]
日积[rì jī yuè lěi, ㄖˋ ㄐㄧ ㄩㄝˋ ㄌㄟˇ, / ] to accumulate over a long period of time, #38,089 [Add to Longdo]
[yuè jì, ㄩㄝˋ ㄐㄧˋ, ] rose, #41,994 [Add to Longdo]
[zuò yuè zi, ㄗㄨㄛˋ ㄩㄝˋ ㄗ˙, ] lying-in (for one month after childbirth); postpartum period, #46,569 [Add to Longdo]
[yuè tái, ㄩㄝˋ ㄊㄞˊ, / ] railway platform, #51,279 [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
[どうけつ, douketsu] (n) เดือนเดียวกัน
[しょうがつ, shougatsu] (n) ปีใหม่,เดือนแรกของปี, Syn. 新年
[まんげつ, mangetsu] (n) พระจันทร์เต็มดวง, เดือนเพ็ญ, จันทร์เพ็ญ

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
[つきよ, tsukiyo] แสงจันทร์
三日[みかづき, mikazuki] (n) พระจันทร์เสี้ยว
[げっこう, gekkou] (n) แสงจันทร์, แสงเดือน
曜日[げつようび, getsuyoubi, getsuyoubi , getsuyoubi] (n) วันจันทร์
[せんげつ, sengetsu, sengetsu , sengetsu] (n, adv) เดือนที่แล้ว
[こんせつ, kongetsu, konsetsu , kongetsu] (n, adv) เดือนนี้
[らいげつ, raigetsu, raigetsu , raigetsu] (n, adv) เดือนหน้า

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
[ねんげつ, nengetsu] TH: เวลาเป็นเดือนเป็นปี
[こんげつ, kongetsu] TH: เดือนนี้  EN: this month
[まいげつ, maigetsu] TH: ทุกเดือน  EN: every month
[まいげつ, maigetsu] TH: แต่ละเดือน  EN: each month
[まいげつ, maigetsu] TH: ประจำทุกเดือน  EN: monthly
[くがつ, kugatsu] TH: เดือนกันยายน  EN: September
[かげつ, kagetsu] TH: หน่วยนับจำนวนเดือน  EN: -months(suffix)
[つき, tsuki] TH: พระจันทร์  EN: moon
[つき, tsuki] TH: คำเรียกเดือน เช่น เดือนมกราคม  EN: month
[ろくがつ, rokugatsu] TH: เดือนมิถุนายน
[はちがつ, hachigatsu] TH: เดือนสิงหาคม  EN: August
十二[じゅうにがつ, juunigatsu] TH: เดือนที่สิบสองของปี, ธันวาคม  EN: December
[ごがつ, gogatsu] TH: เดือนที่ห้าของปี  EN: May
[にがつ, nigatsu] TH: กุมภาพันธ์  EN: February
十一[じゅういちがつ, juuichigatsu] TH: เดือนพฤศจิกายน  EN: November

Japanese-English: EDICT Dictionary
王政[しちがつおうせい, shichigatsuousei] (n) (French) July Monarchy [Add to Longdo]
様;御[おつきさま, otsukisama] (n) (hon) the moon [Add to Longdo]
(P);ケ(P);ヶ(P);ヵ(P);箇;か[かげつ, kagetsu] (ctr) (number of) months; (P) [Add to Longdo]
愛逢[めであいづき, medeaiduki] (n) (obsc) (See 文) seventh lunar month [Add to Longdo]
[やすげっきゅう, yasugekkyuu] (n) low salary [Add to Longdo]
[がいげつ, gaigetsu] (n) (obs) tenth month of the lunar calendar [Add to Longdo]
一ヶ;一箇(oK);一か;一ケ[いっかげつ, ikkagetsu] (n) one month [Add to Longdo]
(P);1(P)[いちがつ, ichigatsu] (n-adv) January; (P) [Add to Longdo]
;ひと[ひとつき;いちげつ(一月), hitotsuki ; ichigetsu ( ichigatsu )] (n) one month [Add to Longdo]
一昨々;一昨昨[いっさくさくげつ, issakusakugetsu] (n-adv,n-t) three months ago [Add to Longdo]
[うげつ, ugetsu] (n) (1) (arch) being unable to see the (harvest) moon because of rain; (2) (See 皐・1) fifth lunar month [Add to Longdo]
卯の花[うのはなづき, unohanaduki] (n) (See 卯) 4th month of the lunar calendar [Add to Longdo]
[うづき;うつき(ik);うずき(ik), uduki ; utsuki (ik); uzuki (ik)] (n) (obs) fourth month of the lunar calendar [Add to Longdo]
[うづきどり, udukidori] (n) (obsc) (See 時鳥) lesser cuckoo (Cuculus poliocephalus) [Add to Longdo]
[うるうづき;じゅんげつ, uruuduki ; jungetsu] (n) intercalary month [Add to Longdo]
雲間に現れた[くもまにあらわれたつき, kumomaniarawaretatsuki] (n) moon peeping from behind the clouds [Add to Longdo]
燕去り;燕去[つばめさりづき, tsubamesariduki] (n) (See 葉) eighth lunar month [Add to Longdo]
下弦の[かげんのつき, kagennotsuki] (n) waning moon [Add to Longdo]
何か;何箇;何ヶ[なんかげつ, nankagetsu] (n) (See ヶ) how many months?; how long? [Add to Longdo]
[なんがつ, nangatsu] (n) what month [Add to Longdo]
[かげつ, kagetsu] (n) good month; bright moon [Add to Longdo]
[かげつ, kagetsu] (n) (See 弥生・1) third lunar month [Add to Longdo]
夏の[なつのつき, natsunotsuki] (exp,n) the (cool) summer moon [Add to Longdo]
夏初;夏端[なつはづき, natsuhaduki] (n) (See 卯) 4th month of the lunar calendar [Add to Longdo]
花見[はなみづき, hanamiduki] (n) (See 弥生・1) third lunar month [Add to Longdo]
花残;花残し[はなのこしづき, hananokoshiduki] (n) (See 卯) fourth lunar month [Add to Longdo]
花鳥風[かちょうふうげつ, kachoufuugetsu] (n) (1) (See 花鳥諷詠) beauties of nature; the traditional themes of natural beauty in Japanese aesthetics; (2) artistic pursuits involving nature themes [Add to Longdo]
花天[かてんげっち, katengecchi] (n) flowers blooming in moonlight [Add to Longdo]
;水母[くらげ(gikun);すいぼ(水母);クラゲ, kurage (gikun); suibo ( kurage ); kurage] (n) (1) (uk) jellyfish; (2) (くらげ, クラゲ only) medusa [Add to Longdo]
海底撈[はいていらおゆえ, haiteiraoyue] (n) totally useless (fruitless) effort; wasting time on an impossible task (like trying to scoop up a reflected moon from the bottom of the sea) [Add to Longdo]
海底撈[はいていらおゆえ, haiteiraoyue] (n) Haitei winning hand in mahjong; winning on the last tile drawn from the wall; scooping the moon from the bottom of the sea [Add to Longdo]
皆既[かいきげっしょく, kaikigesshoku] (n) total eclipse of the moon [Add to Longdo]
[かくげつ, kakugetsu] (n) every month [Add to Longdo]
[かくげつ, kakugetsu] (n,adj-no) every second month; every other month; (P) [Add to Longdo]
[かくげつかん, kakugetsukan] (n) published bimonthly [Add to Longdo]
[かんげつ, kangetsu] (n) wintry moon; a winter month [Add to Longdo]
[かんげつ, kangetsu] (n,vs) (See 見) moon viewing (esp. during the eight month of the lunar calendar) [Add to Longdo]
[かんげつかい, kangetsukai] (n) (arch) moon-viewing party [Add to Longdo]
閑日[かんじつげつ, kanjitsugetsu] (n) leisure [Add to Longdo]
関節半[かんせつはんげつ, kansetsuhangetsu] (n) semilunar cartilage [Add to Longdo]
丸一ヶ;丸一ケ[まるいっかげつ, maruikkagetsu] (n) the whole month; all the month [Add to Longdo]
丸一[まるひとつき, maruhitotsuki] (n) the whole month; all the month [Add to Longdo]
[きくづき, kikuduki] (n) (See 長) ninth month in the lunar calendar [Add to Longdo]
[たちばなづき, tachibanaduki] (n) (See 皐・1) fifth lunar month [Add to Longdo]
[きゃくげつ;かくげつ, kyakugetsu ; kakugetsu] (n-adv,n-t) last month [Add to Longdo]
逆さ海;逆さくらげ[さかさくらげ, sakasakurage] (n) (because the Japanese hot spring symbol looks like an upside-down jellyfish) (See 連れ込み宿,温泉マーク・2) traditional love hotel; traditional Japanese inn specially for couples [Add to Longdo]
弓張り[ゆみはりづき, yumihariduki] (n) crescent moon [Add to Longdo]
旧正[きゅうしょうがつ, kyuushougatsu] (n) lunisolar New Year; Chinese New Year; Vietnamese Tet; (P) [Add to Longdo]
去る十一[さるじゅういちがつ, sarujuuichigatsu] (n) last November [Add to Longdo]
[きょげつ, kyogetsu] (n-adv,n-t) last month [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
"When do you swim?" "I swim in July."「あなたはいつ泳ぎますか」「7です」
"Superman" is showing at the movie theatre this month.「スーパーマン」は今その映画館で上映中です。
Ten years is a long time.10年というのは、長い年だ。
After an absence of ten months he returned home.10ヶぶりで彼は帰国した。
It's the third of October.103日です。
Indian summers run into October.10になっても暑さがぶり返してくることがありますよ。
We have a lot of very fine days in October.10には快晴の日が多い。
There was a suggestion that the general meeting should take place in October.10に総会を開催すべきだという提案があった。
One day in October, when Sadako was awake, she saw her mother crying.10のある日、禎子が目を覚ますと、お母さんが泣いていた。
Ten years is a short time when we look back at it.10年というのは、振り返ってみると短い年だ。
I would like to attend the party on November 1st.111日のパーティーに参加します。
It gets cold day by day in November.11に入ると日増しに寒くなる。
Don't you think it is rather warm for December?12にしては少々暖かいと思いませんか。
I was not yet born when a war between Japan and the U.S. broke out in December 1941.1941年の12に日本とアメリカの間で戦争が勃発した時、私は生まれていなかった。
In April of 1968, (Rev. Martin Luther) King was in Memphis, Tennessee.1968年4、キング牧師はテネシー州メンフィスにいた。
It happened that in August, 1984 my work obliged me to go to Okinawa.1984年の8、私は仕事でたまたま沖縄に行く事になった。
One October morning in 1987, Stephen Hawking sat before his computer.1987年10のある朝、ステイブン・ホーキングは自分のコンピューターの前に座っていた。
Please settle this account by October 28, 1998.1998年1028日までに、この請求書に対するお支払いをお願いします。
Here are the proposed agenda items for the meeting on June 16, 1998.1998年616日のミーティングのための議事事項のご提案です。
Subway fares will be raised as of April 1st, 1999.1999年41日より地下鉄運賃費が値上げになります。
I lived more than a month in Nagoya.1かあまり名古屋に居たことがある。
It's impossible to learn English in a month.1かで英語を習得することは不可能だ。
We cannot live on 150000 yen a month.1ヶ15万円では生活できない。
A month has passed and the work has made little progress.1ヶがたったが、仕事はほとんど進んでいない。
Come back within a month.1ヶ以内に帰ってきなさい。
I don't mind lending you the money provided you pay it back within a month.1ヶ以内に返してくれるなら、その金を君に貸してもよい。 [M]
Not a drop of rain fell for a month, so they had to dig a well.1ヶ間まったく雨が降らなかったので、彼らは井戸を掘らねばならなかった。
If we had been in Venice one month before, we could have taken part in the carnival.1ヶ前にベニスにいたら、私たちはそのカーニバルに参加できたのですが。
The first term starts in April.1学期は4から始まる。
Did you receive my e-mail of January 10?10日付の電子メールを受け取りましたか。
The all-day DTA Technical meeting on Tuesday Jan 14 was attended by 32 people from 18 DTA firms.14日(火曜日)のDTA終日技術会議には、18社、32人が出席しました。
January 1st is the day when many Japanese go to the shrine.1日は多くの日本人が神社にお参りする日です。
We'll release the final agenda on Monday morning of January 20, so please reply quickly.20日(曜日)の午前中に最終の議事事項を出しますので、早急にお返事を下さい。
Here are the proposed agenda items for the meeting on January 28.28日のミーティングの議事事項です。
I'm taking bereavement leave on Jan. 30 and 31.30日、31日は葬式のため休みます。
For three nights starting January 3rd, please.3日から3泊、お願いします。
From the 5th to the 15th of January, please.5日から115日までおねがいします。
Thank you very much for your letter of January 7th.7日付けのお手紙、ありがとうございました。
The price in January advanced 20% on the year.の価格は1年前に比べ20%の上昇を記録した。
As cold as a flood in January.の洪水のように寒い。
Exports in January totalled $10 billion, a record for the month.の輸出は100億ドルと、同としては最高記録になった。
Exports in January were up 20% over the same period of last year.の輸出は昨年の同に比べ20%の増加だった。
We expected we should have a warm January, but we hear that this winter is the coldest in twenty years.は暖かいだろうと思っていたが、この冬は20年ぶりの寒さだそうだ。
January is usually the coldest month.は普通一番寒いである。
It rains a lot in June.にはたくさんの雨が降ります。
A year has twelve months.1年には12かあります。
A few months later they return to their breeding grounds in the Arctic.2、3ヶ後、彼らは北極にある繁殖地へと戻っていきます。
Tuition will be raised by nearly ten percent as of April 1, 2001.2001年41日から授業料が、10%近く値上げになります。
Twenty years is a long time.20年とは長い年だ。
We have many rainy days in June.にはよく雨が降る。

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
[れきげつ, rekigetsu] calendar month [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
一か[いっかげつ, ikkagetsu] ein_Monat [Add to Longdo]
[ひとつき, hitotsuki] Januar [Add to Longdo]
[ひとつき, hitotsuki] ein_Monat [Add to Longdo]
[こんげつ, kongetsu] diesen_Monat [Add to Longdo]
先先[せんせんげつ, sensengetsu] vorletzten_Monat [Add to Longdo]
[せんげつ, sengetsu] vorigen_Monat [Add to Longdo]
[つき, tsuki] Monat [Add to Longdo]
[つき, tsuki] Mond, Monat [Add to Longdo]
ロケット[つきろけっと, tsukiroketto] Mondrakete [Add to Longdo]
[げつよう, getsuyou] Montag [Add to Longdo]
曜日[げつようび, getsuyoubi] Montag [Add to Longdo]
[げつまつ, getsumatsu] Ende_des_Monats, Monatsende [Add to Longdo]
[げっきゅう, gekkyuu] Monatsgehalt [Add to Longdo]
[げっしゃ, gessha] monatliches_Schulgeld, monatliche_Unterichtsgebuehr [Add to Longdo]
[げっぷ, geppu] Monatsrate [Add to Longdo]
[げつれい, getsurei] Mondalter [Add to Longdo]
[らいげつ, raigetsu] naechsten_Monat [Add to Longdo]
[しょうがつ, shougatsu] Januar, Neujahr [Add to Longdo]
[さいげつ, saigetsu] -Zeit, Jahre [Add to Longdo]
[まいつき, maitsuki] jeden_Monat, monatlich [Add to Longdo]
[まいつき, maitsuki] jeden_Monat, monatlich [Add to Longdo]
生年[せいねんがっぴ, seinengappi] Geburtsdatum [Add to Longdo]
風薫る五[かぜかおるごがつ, kazekaorugogatsu] Wonnemonat_Mai [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top