ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*替*

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: , -替-
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[替, tì, ㄊㄧˋ] to change, to replace, to substitute for
Radical: , Decomposition:     夫 [, ㄈㄨ]  夫 [, ㄈㄨ]  日 [, ㄖˋ]
Etymology: [ideographic] One man 夫 replacing another; 日 provides the pronunciation, Rank: 1079
[潜, qián, ㄑㄧㄢˊ] to hide; secret, latent, hidden
Radical: , Decomposition:   氵 [shuǐ, ㄕㄨㄟˇ]  替 [, ㄊㄧˋ]
Etymology: [pictophonetic] water, Rank: 1112

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[tì, ㄊㄧˋ, ] to substitute for; to take the place of; to replace; for; on behalf of; to stand in for, #2,855 [Add to Longdo]
[dài tì, ㄉㄞˋ ㄊㄧˋ, ] instead; to replace; to substitute (X for Y, or a number in an algebraic expression), #4,780 [Add to Longdo]
[tì dài, ㄊㄧˋ ㄉㄞˋ, ] to substitute for; to replace; to supersede, #4,928 [Add to Longdo]
[tì bǔ, ㄊㄧˋ ㄅㄨˇ, / ] to substitute for sb; reserve player, #6,600 [Add to Longdo]
[jiāo tì, ㄐㄧㄠ ㄊㄧˋ, ] to replace; alternately; in turn, #10,373 [Add to Longdo]
[tì huàn, ㄊㄧˋ ㄏㄨㄢˋ, / ] exchange; shift; switch, #12,621 [Add to Longdo]
[jiē tì, ㄐㄧㄝ ㄊㄧˋ, ] to replace; to take over (a position or post), #14,123 [Add to Longdo]
[dǐng tì, ㄉㄧㄥˇ ㄊㄧˋ, / ] to replace, #19,286 [Add to Longdo]
[tì shēn, ㄊㄧˋ ㄕㄣ, ] stuntman (in theatre); to work as substitute for sb else; scapegoat; fall-guy, #23,925 [Add to Longdo]
代品[tì dài pǐn, ㄊㄧˋ ㄉㄞˋ ㄆㄧㄣˇ, ] substitute good, #28,471 [Add to Longdo]
[gēng tì, ㄍㄥ ㄊㄧˋ, ] to take over (from one another); to alternate; to replace; to relay, #29,119 [Add to Longdo]
罪羊[tì zuì yáng, ㄊㄧˋ ㄗㄨㄟˋ ㄧㄤˊ, ] scapegoat, #41,090 [Add to Longdo]
包办代[bāo bàn dài tì, ㄅㄠ ㄅㄢˋ ㄉㄞˋ ㄊㄧˋ, / ] to do everything oneself (成语 saw); not to allow others in on the act, #58,817 [Add to Longdo]
冒名顶[mào míng dǐng tì, ㄇㄠˋ ㄇㄧㄥˊ ㄉㄧㄥˇ ㄊㄧˋ, / ] to assume sb's name and take his place (成语 saw); to impersonate; to pose under a false name, #67,151 [Add to Longdo]
死鬼[tì sǐ guǐ, ㄊㄧˋ ㄙˇ ㄍㄨㄟˇ, ] person blamed for sb else's faults; scapegoat; fall-guy, #73,756 [Add to Longdo]
[tì bān, ㄊㄧˋ ㄅㄢ, ] to act as substitute; to fill in for sb, #113,896 [Add to Longdo]
世代交[shì dài jiāo tì, ㄕˋ ㄉㄞˋ ㄐㄧㄠ ㄊㄧˋ, ] alternation of generations, #125,183 [Add to Longdo]
[tì gōng, ㄊㄧˋ ㄍㄨㄥ, ] replacement worker; substitute worker, #144,606 [Add to Longdo]
[dǎo tì, ㄉㄠˇ ㄊㄧˋ, ] to take turns (responsibility); to replace, #182,733 [Add to Longdo]
冒名顶[mào míng dǐng tì zhě, ㄇㄠˋ ㄇㄧㄥˊ ㄉㄧㄥˇ ㄊㄧˋ ㄓㄜˇ, / ] to impersonate, #213,590 [Add to Longdo]
[dài tì zhě, ㄉㄞˋ ㄊㄧˋ ㄓㄜˇ, ] substitute, #223,128 [Add to Longdo]
古人担忧[tì gǔ rén dān yōu, ㄊㄧˋ ㄍㄨˇ ㄖㄣˊ ㄉㄢ ㄧㄡ, / ] to fret over the worries of long-departed people (成语 saw); to worry unnecessarily; crying over spilt milk; often used with negatives, e.g. no need to worry about past issues, #265,439 [Add to Longdo]
古人耽忧[tì gǔ rén dān yōu, ㄊㄧˋ ㄍㄨˇ ㄖㄣˊ ㄉㄢ ㄧㄡ, / ] to fret over the worries of long-departed people (成语 saw); to worry unnecessarily; crying over spilt milk; often used with negatives, e.g. no need to worry about past issues [Add to Longdo]
班儿[tì bān r, ㄊㄧˋ ㄅㄢ ㄖ˙, / ] erhua variant of 班, to act as substitute; to fill in for sb [Add to Longdo]
[tì zuì, ㄊㄧˋ ㄗㄨㄟˋ, ] to cancel out a crime; to receive punishment as a scapegoat [Add to Longdo]
罪羔羊[tì zuì gāo yáng, ㄊㄧˋ ㄗㄨㄟˋ ㄍㄠ ㄧㄤˊ, ] scapegoat; sacrificial lamb; same as 罪羊 [Add to Longdo]
[tì jué, ㄊㄧˋ ㄐㄩㄝˊ, ] substitute; sb ready to substitute at any time for principal player; understudy (substitute actor) [Add to Longdo]
角儿[tì jué r, ㄊㄧˋ ㄐㄩㄝˊ ㄖ˙, / ] erhua variant of 角|角, substitute; sb ready to substitute at any time for principal player; understudy (substitute actor) [Add to Longdo]
身演员[tì shēn yǎn yuán, ㄊㄧˋ ㄕㄣ ㄧㄢˇ ㄩㄢˊ, / ] substitute actor (esp. in fights of theatrical stunts); stuntman [Add to Longdo]
色氨酸[jiǎ tì sè ān suān, ㄐㄧㄚˇ ㄊㄧˋ ㄙㄜˋ ㄢ ㄙㄨㄢ, ] abrin [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
掛け[かけがえ, kakegae] แทนที่
電信為[でんしんかわせ, denshinkawase] (n) การโอนเงินโดยโทรเลข
手形[かわせてがた, kawasetegata] ตั๋วแลกเงิน

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
取りえる[とりかえる, torikaeru] TH: แลกเปลี่ยนกัน  EN: to exchange
取りえる[とりかえる, torikaeru] TH: สลับกัน  EN: to replace
切りえる[きりかえる, kirikaeru] TH: สับเปลี่ยน  EN: to change
切りえる[きりかえる, kirikaeru] TH: เปลี่ยนใหม่  EN: to renew
える[かえる, kaeru] TH: แลกเปลี่ยน  EN: to change

Japanese-English: EDICT Dictionary
お代わり(P);おり;おわり;御代わり;お代り;御代り[おかわり, okawari] (n,vs) (1) (See 代わり・かわり・4) second helping; another cup; seconds; (int) (2) (See お手・おて・3) command to have dog place its second paw in one's hand; (P) [Add to Longdo]
すりえる;摩りえる;擦りえる;掏りえる;掏える(io);摺りえる[すりかえる, surikaeru] (v1,vt) to switch (secretly); to substitute; to sidestep (an issue) [Add to Longdo]
クラス[クラスがえ, kurasu gae] (n) (school) class change; class shuffle; rearrangement of which students are in which teacher's class [Add to Longdo]
コードページ切り[コードページきりかえ, ko-dope-ji kirikae] (n) {comp} code page switching [Add to Longdo]
コンピュータ切りえ器[コンピュータきりかえき, konpyu-ta kirikaeki] (n) {comp} computer switch [Add to Longdo]
[くらがえ, kuragae] (n,vs) changing jobs; changing quarters (geisha, etc.) [Add to Longdo]
[かわせ, kawase] (n) (1) money order; draft; (2) exchange (e.g. foreign); (P) [Add to Longdo]
ダンピング[かわせダンピング, kawase danpingu] (n) exchange dumping [Add to Longdo]
マリー[かわせマリー, kawase mari-] (n) exchange marry [Add to Longdo]
レート[かわせレート, kawase re-to] (n) exchange rate [Add to Longdo]
管理[かわせかんり, kawasekanri] (n) exchange control [Add to Longdo]
銀行[かわせぎんこう, kawaseginkou] (n) exchange bank [Add to Longdo]
差益[かわせさえき, kawasesaeki] (n) profit on currency exchange [Add to Longdo]
差損益[かわせさそんえき(uK), kawasesason'eki (uK)] (n) foreign exchange profit or loss; foreign exchange gain or loss [Add to Longdo]
裁定[かわせさいてい, kawasesaitei] (n) exchange arbitration [Add to Longdo]
市場[かわせしじょう, kawaseshijou] (n) exchange market [Add to Longdo]
取引[かわせとりひき, kawasetorihiki] (n) currency trading (usu. foreign); exchange dealing; exchange transaction [Add to Longdo]
手形[かわせてがた, kawasetegata] (n) draft; draught [Add to Longdo]
[かわせじり, kawasejiri] (n) balance of exchange [Add to Longdo]
相場[かわせそうば, kawasesouba] (n) exchange rates; (P) [Add to Longdo]
相場メカニズム[かわせそうばメカニズム, kawasesouba mekanizumu] (n) Exchange Rate Mechanism; ERM [Add to Longdo]
投機[かわせとうき, kawasetouki] (n) currency speculation [Add to Longdo]
平価[かわせへいか, kawaseheika] (n) par value; exchange parity [Add to Longdo]
予約[かわせよやく, kawaseyoyaku] (n) exchange contract [Add to Longdo]
移しえる[うつしかえる, utsushikaeru] (v1) to shift (move) (an object) to (into) [Add to Longdo]
え(P);更衣;衣更え[ころもがえ, koromogae] (n,vs) (1) seasonal change of clothing; changing (one's) dress for the season; (2) renovation; facelift; changing appearance; (P) [Add to Longdo]
遺伝因子組[いでんいんしくみかえ, iden'inshikumikae] (n) recombinant gene splicing [Add to Longdo]
井戸[いどがえ, idogae] (n,vs) well cleaning [Add to Longdo]
一本建て為[いっぽんだてかわせ, ippondatekawase] (n) single rate [Add to Longdo]
引き換え(P);引換え(P);引きえ(P);引え(P);引換[ひきかえ, hikikae] (n) (1) exchange; conversion; (2) on the contrary; on the other hand; (P) [Add to Longdo]
引き換える;引きえる;引る(io);引換える(io)[ひきかえる, hikikaeru] (v1,vt) to exchange (things); to convert; to reverse [Add to Longdo]
引き換え券;引換券;引え券[ひきかえけん, hikikaeken] (n) exchange ticket; claim tag; coupon [Add to Longdo]
引きえに[ひきかえに, hikikaeni] (adv) conversely [Add to Longdo]
円為[えんがわせ;えんかわせ, engawase ; enkawase] (n) yen exchange [Add to Longdo]
荷為[にがわせ, nigawase] (n) documentary bill; bill of exchange [Add to Longdo]
荷為手形[にがわせてがた, nigawasetegata] (n) documentary draft (bill) (draught) [Add to Longdo]
外国為[がいこくかわせ, gaikokukawase] (n) foreign exchange [Add to Longdo]
外国為レート[がいこくかわせレート, gaikokukawase re-to] (n) (See 外国為相場) foreign exchange rate [Add to Longdo]
外国為管理法[がいこくかわせかんりほう, gaikokukawasekanrihou] (n) Foreign Exchange Control Law [Add to Longdo]
外国為銀行[がいこくかわせぎんこう, gaikokukawaseginkou] (n) foreign exchange bank [Add to Longdo]
外国為公認銀行[がいこくかわせこうにんぎんこう, gaikokukawasekouninginkou] (n) authorized foreign exchange bank; authorised foreign exchange bank [Add to Longdo]
外国為市場[がいこくかわせしじょう, gaikokukawaseshijou] (n) foreign exchange market [Add to Longdo]
外国為相場[がいこくかわせそうば, gaikokukawasesouba] (n) rate of foreign exchange [Add to Longdo]
外国郵便為[がいこくゆうびんかわせ, gaikokuyuubinkawase] (n) foreign postal money order [Add to Longdo]
掛けえ;掛け変え[かけかえ;かけがえ(掛け替え), kakekae ; kakegae ( kakegae )] (n) replacement; substitution; rebuilding; changing [Add to Longdo]
掛けえのない;欠けがえのない(iK)[かけがえのない, kakegaenonai] (adj-f) irreplaceable [Add to Longdo]
掛けえる[かけかえる, kakekaeru] (v1,vt) to replace; to substitute [Add to Longdo]
巻き[まきかえ, makikae] (n) (1) winding a replacement thread, wire, etc.; (2) changing from an overarm to an underarm grip on one's opponent's belt (sumo) [Add to Longdo]
換える(P);える(P);代える(P)[かえる, kaeru] (v1,vt) (1) (usu. える) to replace; (2) (usu. 換える) to exchange; to interchange; (3) (usu. 代える) to substitute; (P) [Add to Longdo]
詰めえる;詰える;詰め換える;詰換える[つめかえる, tsumekaeru] (v1,vt) to repack; to refill [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
"Do you want another cup of coffee?" "Sure, make mine on the small side but be generous with my brother's."「コーヒーのおわりいる?」「うん、ぼくのは少なめ、弟のには多めについでね」 [M]
I'd like a money order for ten dollars.10ドルの郵便為にしていただきたいのですが。
I'd like a money order for ten dollars.10ドルを郵便為でお願いします。
I'd like a money order for ten dollars.10ドルを郵便振にしていただきたいのですが。
Can you exchange a 10000 yen note into 50 pence coins?1万円札を50ペンス硬貨に両してくれませんか。
Shall I change the water for the flowers?お花の水をえましょう。
The room looks different after I've changed the curtains.カーテンをえると部屋が違ったように見える。
Could you change this bill, please?このお札を両してくださいませんか。
Please put on this gown.このガウンに着えてください。
May I exchange this shirt for a smaller size?このシャツを小さいのとえていただけませんか。
I'd like to cash a travelers' check.このトラベラーズチェックを両してください。
Could I change these pounds for dollars, please?このポンドをドルにえて下さい。
This is a bruising information war. At this rate we'll never come out on top. We've got to replace our CIO.このままでは熾烈な情報戦に勝てない。CIOの首を挿げえよう。
I'd like to change yen to dollars.この円の現金を、ドルに両してください。
This refill lasts half a year.このえ芯は半年持つ。
Can I exchange this with something else?この品物を取りえてもらえますか。
This garment is exchangeable within three days.この品は3日以内ならお取りえします。
Could you change these for me, please?これ、両してくれますか。
Can you change this into American dollars?これをアメリカドルに両してください。
Please change this to dollars.これをドルに両してください。
Please change this into pounds.これをポンドにえて下さい。
I want to exchange this for a smaller size.これを小さいサイズと取りえてほしいのです。
Please change this for a blue one.これを青いのと取りえてください。
Sally exchanged a twenty-dollar bill for five-dollar bills.サリーは20ドル紙幣を5ドル紙幣に両した。
Change your shirt. It's very dirty.シャツをえなさい。とても汚いよ。
John and I alternated in driving.ジョンと私は交で運転した。
Change into your suit.スーツに着えなさい。
Excuse me, but may I exchange this sweater for another?すみませんが、このセーターを取りえていただけませんか。
In the temple courts he found men selling cattle, sheep and doves, and others sitting at tables.そして、宮の中に、牛や羊や鳩を売るもの達と両人達が座っているのをご覧になった。
The house gets painted every five years.その家は5年ごとに塗りえられる。
The boy took off his clothes and put on his pajamas.その男の子は服をぬいでパジャマに着えた。
I have to change tires.タイヤを取りえなくてはならない。
Do you mind if I change the channel?チャンネルをえてもかまわない?
Therefore, we try to persuade people not to have cash, to have money electronically transferred.ですから私たちは、社員が現金ではなく、エレクトロニクスによる振でお金を受け取るよう、説得に努めているのです。
Before we go anywhere, we should exchange some money.どこか行く前に、いくらかお金を両しないとね。
Where can a dollar be exchanged for a pound?どこでドルをポンドに両できますか。
Where can I exchange yen for dollars?どこで円をドルに両できますか。
Will you tell me where to change trains?どこで乗りえたらよいか教えてくれませんか。
How do you want them?どのように両いたしましょうか。
Is this the right window for cashing travelers' checks?トラベラーズチェックを現金にえてくれるのはこの窓口ですか。
Can I switch over from a sightseeing visa to a business one?ピザを観光から商用にえられますか。
Please replace the empty ink jet cartridge in the printer.プリンターの空のインクを取りえて下さい。
I'd like to change these pesos, please.ペソを両して欲しいんですけど。
Mary and her sister took turns at looking after their sick mother.メアリーと妹は交で母親の看病をした。
If it's going to require a total restructuring, I'm sure they will be satisfied with the old system.もし、システムの完全な入れえが必要ということになれば、彼らは古いシステムで満足することと思う。
If it's possible, I'd like to exchange this for a larger size.もっと大きいのと取りえてください。
Should the word-processor go wrong, we guarantee to replace it free of charge.ワープロが万一故障したら、無料でお取りえすることを保証します。
The rate of exchange is 145 yen to the dollar.相場は1ドル145円だ。
The exchange rates are posted daily outside the cashier's office.相場は毎日会計室の前に掲示される。
I'd like to know the exchange rate for yen.円の為レートを知りたいんですけど。

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
コードページ切り[コードページきりかえ, ko-dope-ji kirikae] code page switching [Add to Longdo]
装置[こうたいそうち, koutaisouchi] alternate device [Add to Longdo]
差しえ表示[さしかえひょうじ, sashikaehyouji] obsoleting indication [Add to Longdo]
自動切り[じどうきりかえ, jidoukirikae] automatic switchover, automatic cutover [Add to Longdo]
自動電圧切[じどうでなつきりかえ, jidoudenatsukirikae] Automatic Line Switching [Add to Longdo]
切りえる[きりかえる, kirikaeru] to switch, to change, to exchange, to convert, to renew, to throw a switch, to replace, to switch over [Add to Longdo]
切りえ時[きりかえとき, kirikaetoki] response time [Add to Longdo]
えシステム[きりかえシステム, kirikae shisutemu] change-over system [Add to Longdo]
[だいがい, daigai] switchover, alternate [Add to Longdo]
クラス[だいがえクラス, daigae kurasu] alternative class [Add to Longdo]
トラック[だいたいトラック, daitai torakku] alternate track, alternative track [Add to Longdo]
パス[だいがえパス, daigae pasu] alternate path [Add to Longdo]
パス[だいがえパス, daigae pasu] alternate path [Add to Longdo]
電子資金振[でんししきんふりかえ, denshishikinfurikae] electronic fund transfer, EFT [Add to Longdo]
電子振決済[でんしふりかえけっさい, denshifurikaekessai] electronic funds transfer (EFT) [Add to Longdo]
並べえる[ならべかえる, narabekaeru] to sort, to collate [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[りょうがえ, ryougae] Geldwechsel [Add to Longdo]
[だいたい, daitai] Ersatz [Add to Longdo]
[だいたい, daitai] Ersatz [Add to Longdo]
切り[きりかえ, kirikae] Erneuerung, Umstellung, Wechsel [Add to Longdo]
取り[とりかえ, torikae] Tausch, Umtausch, Wechsel [Add to Longdo]
塗りえる[ぬりかえる, nurikaeru] neu_streichen [Add to Longdo]
振り[ふりかえ, furikae] Ueberweisung [Add to Longdo]
える[かえる, kaeru] umtauschen [Add to Longdo]
わる[かわる, kawaru] wechseln [Add to Longdo]
[かわせ, kawase] Geldanweisung, Wechsel [Add to Longdo]
[たたみがえ, tatamigae] Auswechseln_von_Tatami [Add to Longdo]
える[きがえる, kigaeru] sich_umziehen [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top