ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*曼*

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: , -曼-
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[慢, màn, ㄇㄢˋ] slowly, leisurely; sluggish
Radical: , Decomposition:   忄 [xīn, ㄒㄧㄣ]  曼 [màn, ㄇㄢˋ]
Etymology: [pictophonetic] heart, Rank: 822
[曼, màn, ㄇㄢˋ] long, extended, vast; beautiful
Radical: , Decomposition:   日 [, ㄖˋ]    罒 [wǎng, ㄨㄤˇ]  又 [yòu, ㄧㄡˋ]
Etymology: [ideographic] Two hands 日, 又 pulling an eye open 罒, Rank: 1224
[漫, màn, ㄇㄢˋ] inundating; exaggerated
Radical: , Decomposition:   氵 [shuǐ, ㄕㄨㄟˇ]  曼 [màn, ㄇㄢˋ]
Etymology: [pictophonetic] water, Rank: 1455
[蔓, màn, ㄇㄢˋ] vine, tendril, creeper
Radical: , Decomposition:   艹 [cǎo, ㄘㄠˇ]  曼 [màn, ㄇㄢˋ]
Etymology: [ideographic] A long 曼 plant 艹 ; 曼 also provides the pronunciation, Rank: 2829
[幔, màn, ㄇㄢˋ] curtain, screen, tent
Radical: , Decomposition:   巾 [jīn, ㄐㄧㄣ]  曼 [màn, ㄇㄢˋ]
Etymology: [pictophonetic] cloth, Rank: 3538
[馒, mán, ㄇㄢˊ] steamed buns; steamed dumplings
Radical: , Decomposition:   饣 [shí, ㄕˊ]  曼 [màn, ㄇㄢˋ]
Etymology: [pictophonetic] food, Rank: 3628
[谩, mán, ㄇㄢˊ] to slight, to insult; to deceive
Radical: , Decomposition:   讠 [yán, ㄧㄢˊ]  曼 [màn, ㄇㄢˋ]
Etymology: [pictophonetic] speech, Rank: 3924
[鳗, mán, ㄇㄢˊ] eel
Radical: , Decomposition:   鱼 [, ㄩˊ]  曼 [màn, ㄇㄢˋ]
Etymology: [pictophonetic] fish, Rank: 4152
[缦, màn, ㄇㄢˋ] plain silk; simple, plain
Radical: , Decomposition:   纟 [, ]  曼 [màn, ㄇㄢˋ]
Etymology: [pictophonetic] silk, Rank: 5186
[熳, màn, ㄇㄢˋ] to spread
Radical: , Decomposition:   火 [huǒ, ㄏㄨㄛˇ]  曼 [màn, ㄇㄢˋ]
Etymology: [pictophonetic] fire, Rank: 5520
[墁, màn, ㄇㄢˋ] to plaster; to pave
Radical: , Decomposition:   土 [, ㄊㄨˇ]  曼 [màn, ㄇㄢˋ]
Etymology: [pictophonetic] earth, Rank: 6678
[镘, màn, ㄇㄢˋ] trowel
Radical: , Decomposition:   钅 [jīn, ㄐㄧㄣ]  曼 [màn, ㄇㄢˋ]
Etymology: [pictophonetic] metal, Rank: 7778
[饅, mán, ㄇㄢˊ] steamed buns; steamed dumplings
Radical: , Decomposition:   飠 [shí, ㄕˊ]  曼 [màn, ㄇㄢˋ]
Etymology: [pictophonetic] food, Rank: 8724
[鰻, mán, ㄇㄢˊ] eel
Radical: , Decomposition:   魚 [, ㄩˊ]  曼 [màn, ㄇㄢˋ]
Etymology: [pictophonetic] fish, Rank: 9681
[嫚, mān, ㄇㄢ] to scorn, to despise; to be rude to, to affront
Radical: , Decomposition:   女 [, ㄋㄩˇ]  曼 [màn, ㄇㄢˋ]
Etymology: [pictophonetic] woman
[縵, màn, ㄇㄢˋ] plain silk; simple, plain
Radical: , Decomposition:   糹 [, ]  曼 [màn, ㄇㄢˋ]
Etymology: [pictophonetic] silk
[謾, mán, ㄇㄢˊ] to slight, to insult; to deceive
Radical: , Decomposition:   言 [yán, ㄧㄢˊ]  曼 [màn, ㄇㄢˋ]
Etymology: [pictophonetic] speech

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[màn, ㄇㄢˋ, ] handsome; large; long, #2,581 [Add to Longdo]
[Màn gǔ, ㄇㄢˋ ㄍㄨˇ, ] Bangkok, capital of Thailand, #12,946 [Add to Longdo]
[zhāng màn yù, ㄓㄤ ㄇㄢˋ ㄩˋ, / ] Maggie Cheung, Hong Kong actress, #25,808 [Add to Longdo]
哈顿[Màn hā dùn, ㄇㄢˋ ㄏㄚ ㄉㄨㄣˋ, / ] Manhattan island; Manhattan borough of New York City, #29,586 [Add to Longdo]
[Ā màn, ㄚ ㄇㄢˋ, ] Oman, #30,199 [Add to Longdo]
[Ān màn, ㄢ ㄇㄢˋ, ] Amman (capital of Jordan), #31,945 [Add to Longdo]
彻斯特[Màn chè sī tè, ㄇㄢˋ ㄔㄜˋ ㄙ ㄊㄜˋ, / ] Manchester, #35,519 [Add to Longdo]
土库斯坦[Tǔ kù màn sī tǎn, ㄊㄨˇ ㄎㄨˋ ㄇㄢˋ ㄙ ㄊㄢˇ, / ] Turkmenistan, #37,628 [Add to Longdo]
奥特[Ào tè màn, ㄠˋ ㄊㄜˋ ㄇㄢˋ, / ] Japanese science fiction superhero Ultraman ウルトラマン, #41,434 [Add to Longdo]
德拉[Màn dé lā, ㄇㄢˋ ㄉㄜˊ ㄌㄚ, ] Nelson Mandela (1918-), leader of South African ANC, prime minister of South Africa 1994-1999, #41,836 [Add to Longdo]
日耳[Rì ěr màn, ㄖˋ ㄦˇ ㄇㄢˋ, ] Germanic, #47,469 [Add to Longdo]
霍夫[Huò fū màn, ㄏㄨㄛˋ ㄈㄨ ㄇㄢˋ, ] Hofmann or Hoffman (name); August Wilhelm von Hofmann (1818-1892), German chemist; Dustin Hoffman (1937-), US film actor, #48,369 [Add to Longdo]
[Nuò màn dǐ, ㄋㄨㄛˋ ㄇㄢˋ ㄉㄧˇ, / ] Normandy, France, #49,223 [Add to Longdo]
[luó màn shǐ, ㄌㄨㄛˊ ㄇㄢˋ ㄕˇ, / ] romance (loan word); love affair, #56,578 [Add to Longdo]
蒂克[luó màn dì kè, ㄌㄨㄛˊ ㄇㄢˋ ㄉㄧˋ ㄎㄜˋ, / ] romantic (loan word), #60,976 [Add to Longdo]
[Shū màn, ㄕㄨ ㄇㄢˋ, ] Schumann (name); Robert Schumann (1810-1856), romantic composer, #62,864 [Add to Longdo]
奥斯[Ào sī màn, ㄠˋ ㄙ ㄇㄢˋ, / ] Ottoman (empire), #66,983 [Add to Longdo]
土库[Tǔ kù màn, ㄊㄨˇ ㄎㄨˋ ㄇㄢˋ, / ] Turkmenistan; Republic of Turkmenistan, former Soviet republic adjoining Iran, #72,992 [Add to Longdo]
群岛[Kāi màn Qún dǎo, ㄎㄞ ㄇㄢˋ ㄑㄩㄣˊ ㄉㄠˇ, / ] Cayman Islands, #73,986 [Add to Longdo]
德勒[Màn dé lè, ㄇㄢˋ ㄉㄜˊ ㄌㄜˋ, ] Mandalay, province and second city of Myanmar (Burma), #80,846 [Add to Longdo]
查普[Chá pǔ màn, ㄔㄚˊ ㄆㄨˇ ㄇㄢˋ, ] Chapman (name), #90,125 [Add to Longdo]
利伯[lì bó màn, ㄌㄧˋ ㄅㄛˊ ㄇㄢˋ, ] (Connecticut Senator Joseph I.) Lieberman, #90,412 [Add to Longdo]
赫尔[Hè ěr màn, ㄏㄜˋ ㄦˇ ㄇㄢˋ, / ] Herman or Hermann (name), #101,392 [Add to Longdo]
苏莱[Sū lái màn, ㄙㄨ ㄌㄞˊ ㄇㄢˋ, / ] Suleiman (name); General Michel Suleiman (1948-), Lebanese military man and politician, president of Lebanon from 2008, #102,313 [Add to Longdo]
[Lí màn, ㄌㄧˊ ㄇㄢˋ, ] G.F.B. Riemann (1826-1866), German geometer, #102,941 [Add to Longdo]
萨拉[Sà lā màn kǎ, ㄙㄚˋ ㄌㄚ ㄇㄢˋ ㄎㄚˇ, ] Salamanca, Spain, #113,898 [Add to Longdo]
苏尔[Màn sū ěr, ㄇㄢˋ ㄙㄨ ㄦˇ, / ] Al-Mansur; Abu Jafar al Mansur (712-775), second Abassid caliph, #119,749 [Add to Longdo]
加里[Jiā lǐ màn dān, ㄐㄧㄚ ㄌㄧˇ ㄇㄢˋ ㄉㄢ, / ] Kalimantan (Indonesian part of the island of Borneo), #126,045 [Add to Longdo]
[Nài màn qí, ㄋㄞˋ ㄇㄢˋ ㄑㄧˊ, ] (N) Naiman qi (place in Inner Mongolia), #154,693 [Add to Longdo]
[yī màn, ㄧ ㄇㄢˋ, ] imam (one who leads prayer in a Muslim mosque), #160,807 [Add to Longdo]
安达群岛[Ān dá màn qún dǎo, ㄢ ㄉㄚˊ ㄇㄢˋ ㄑㄩㄣˊ ㄉㄠˇ, / ] Andaman islands, #167,349 [Add to Longdo]
安达[Ān dá màn Hǎi, ㄢ ㄉㄚˊ ㄇㄢˋ ㄏㄞˇ, / ] the Andaman sea, #196,661 [Add to Longdo]
阿莱[Ā lái màn, ㄚ ㄌㄞˊ ㄇㄢˋ, / ] El Alamein, town in Egypt, #214,076 [Add to Longdo]
波兹[bō zī màn, ㄅㄛ ㄗ ㄇㄢˋ, / ] Ludwig Boltzmann (1844-1906), #243,012 [Add to Longdo]
[luó màn sī, ㄌㄨㄛˊ ㄇㄢˋ ㄙ, / ] romance (loan word), #277,764 [Add to Longdo]
切斯特[Màn qiē sī tè, ㄇㄢˋ ㄑㄧㄝ ㄙ ㄊㄜˋ, ] Manchester; also written 徹斯特|彻斯特, #280,899 [Add to Longdo]
哈坦[Màn hā tǎn, ㄇㄢˋ ㄏㄚ ㄊㄢˇ, ] Manhattan island; Manhattan borough of New York City; also written 哈頓|哈顿, #432,556 [Add to Longdo]
安达[Ān dá màn dǎo, ㄢ ㄉㄚˊ ㄇㄢˋ ㄉㄠˇ, / ] Andaman islands; variant of 安達群島|安达群岛, #435,618 [Add to Longdo]
塔斯尼亚[tǎ sī màn ní yà, ㄊㄚˇ ㄙ ㄇㄢˋ ㄋㄧˊ ㄧㄚˋ, / ] Tasmania, #635,322 [Add to Longdo]
拉赫尼诺夫[Lā hè màn ní nuò fū, ㄌㄚ ㄏㄜˋ ㄇㄢˋ ㄋㄧˊ ㄋㄨㄛˋ ㄈㄨ, / ] Rachmaninoff; Rachmaninov, #640,014 [Add to Longdo]
底半岛[Nuò màn dǐ bàn dǎo, ㄋㄨㄛˋ ㄇㄢˋ ㄉㄧˇ ㄅㄢˋ ㄉㄠˇ, / ] Normandy peninsula, #709,777 [Add to Longdo]
哈奴[Hā nú màn, ㄏㄚ ㄋㄨˊ ㄇㄢˋ, ] Hanuman, a monkey God in the Indian epic Ramayana [Add to Longdo]
土库[Tǔ kù màn rén, ㄊㄨˇ ㄎㄨˋ ㄇㄢˋ ㄖㄣˊ, / ] Turkmen (person) [Add to Longdo]
奥斯帝国[Ào sī màn dì guó, ㄠˋ ㄙ ㄇㄢˋ ㄉㄧˋ ㄍㄨㄛˊ, / ] the Ottoman empire [Add to Longdo]
布须[bù xū màn rén, ㄅㄨˋ ㄒㄩ ㄇㄢˋ ㄖㄣˊ, / ] bushman (African minority) [Add to Longdo]
日耳[Rì ěr màn yǔ, ㄖˋ ㄦˇ ㄇㄢˋ ㄩˇ, / ] Germanic language [Add to Longdo]
[Màn chéng, ㄇㄢˋ ㄔㄥˊ, ] Manchester, England; Manchester City football club [Add to Longdo]
城队[Màn chéng duì, ㄇㄢˋ ㄔㄥˊ ㄉㄨㄟˋ, / ] Manchester City football team [Add to Longdo]
彻斯特编码[Màn chè sī tè biān mǎ, ㄇㄢˋ ㄔㄜˋ ㄙ ㄊㄜˋ ㄅㄧㄢ ㄇㄚˇ, / ] Manchester encoding [Add to Longdo]
[Màn lián, ㄇㄢˋ ㄌㄧㄢˊ, / ] Manchester United football club [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
金剛界荼羅[こんごうかいまんだら, kongoukaimandara] (n) (obsc) Vajradhatu Mandala; Diamond Realm Mandala [Add to Longdo]
四種荼羅[ししゅまんだら, shishumandara] (n) (obsc) {Buddh} four types of mandala (in Shingon) [Add to Longdo]
[しまん, shiman] (n) (abbr) (obsc) {Buddh} (See 四種荼羅) four types of mandala (in Shingon) [Add to Longdo]
胎蔵界荼羅[たいぞうかいまんだら, taizoukaimandara] (n) (obsc) Garbhadhatu Mandala; Womb Realm Mandala [Add to Longdo]
胎蔵荼羅[たいぞうまんだら, taizoumandara] (n) {Buddh} (See 胎蔵界荼羅) Garbhadhatu Mandala; Womb Realm Mandala [Add to Longdo]
両界荼羅[りょうかいまんだら, ryoukaimandara] (n) (obsc) Mandala of the Two Realms [Add to Longdo]
浪漫;浪[ろうまん;ロマン(P);ローマン, rouman ; roman (P); ro-man] (n) (1) romance (i.e. Arthurian romances) (fre [Add to Longdo]
珠沙華[まんじゅしゃげ, manjushage] (n) red spider lily; cluster belladonna; cluster amaryllis; manjusaka [Add to Longdo]
荼羅;陀羅[まんだら, mandara] (n) mandala; Buddhist visual schema of the enlightened mind [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top