ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*暖*

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: , -暖-
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[暖, nuǎn, ㄋㄨㄢˇ] warm, genial
Radical: , Decomposition:   日 [, ㄖˋ]  爰 [yuán, ㄩㄢˊ]
Etymology: [pictophonetic] sun, Rank: 1745

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[wēn nuǎn, ㄨㄣ ㄋㄨㄢˇ, / ] warm, #1,936 [Add to Longdo]
[nuǎn, ㄋㄨㄢˇ, ] warm, #3,123 [Add to Longdo]
[nuǎn huo, ㄋㄨㄢˇ ㄏㄨㄛ˙, ] warm; nice and warm, #9,897 [Add to Longdo]
[qǔ nuǎn, ㄑㄩˇ ㄋㄨㄢˇ, ] to warm oneself (by a fire etc), #11,105 [Add to Longdo]
[nuǎn qì, ㄋㄨㄢˇ ㄑㄧˋ, / ] heater, #11,763 [Add to Longdo]
[cǎi nuǎn, ㄘㄞˇ ㄋㄨㄢˇ, / ] heating, #23,476 [Add to Longdo]
自知[lěng nuǎn zì zhī, ㄌㄥˇ ㄋㄨㄢˇ ㄗˋ ㄓ, ] (set phrase); know best by personal experience; know sth without being told, #31,902 [Add to Longdo]
[nuǎn liú, ㄋㄨㄢˇ ㄌㄧㄡˊ, ] warm current, #35,030 [Add to Longdo]
嘘寒问[xū hán wèn nuǎn, ㄒㄩ ㄏㄢˊ ㄨㄣˋ ㄋㄨㄢˇ, / ] to ask about sb's health, #38,739 [Add to Longdo]
[nuǎn sè, ㄋㄨㄢˇ ㄙㄜˋ, ] warm color (arch.); esp. yellow, orange or red, #42,981 [Add to Longdo]
气片[nuǎn qì piàn, ㄋㄨㄢˇ ㄑㄧˋ ㄆㄧㄢˋ, / ] radiator, #50,171 [Add to Longdo]
[nuǎn píng, ㄋㄨㄢˇ ㄆㄧㄥˊ, ] thermos, #62,141 [Add to Longdo]
[huó nuǎn, ㄏㄨㄛˊ ㄋㄨㄢˇ, ] soft and warm, #66,543 [Add to Longdo]
[nuǎn hú, ㄋㄨㄢˇ ㄏㄨˊ, / ] vacuum flask; thermos flask, #86,356 [Add to Longdo]
水瓶[nuǎn shuǐ píng, ㄋㄨㄢˇ ㄕㄨㄟˇ ㄆㄧㄥˊ, ] thermos flask or bottle, #87,066 [Add to Longdo]
[xù nuǎn, ㄒㄩˋ ㄋㄨㄢˇ, ] to warm; warming, #141,315 [Add to Longdo]
[qì nuǎn, ㄑㄧˋ ㄋㄨㄢˇ, ] gas heating, #712,032 [Add to Longdo]
世界变[shì jiè biàn nuǎn, ㄕˋ ㄐㄧㄝˋ ㄅㄧㄢˋ ㄋㄨㄢˇ, / ] global warming [Add to Longdo]
全球[quán qiú nuǎn huà, ㄑㄩㄢˊ ㄑㄧㄡˊ ㄋㄨㄢˇ ㄏㄨㄚˋ, ] global warming (Taiwan and Hong Kong usage); written 全球變|全球变 in PRC [Add to Longdo]
全球气候变[quán qiú qì hòu biàn nuǎn, ㄑㄩㄢˊ ㄑㄧㄡˊ ㄑㄧˋ ㄏㄡˋ ㄅㄧㄢˋ ㄋㄨㄢˇ, / ] global warming [Add to Longdo]
全球变[quán qiú biàn nuǎn, ㄑㄩㄢˊ ㄑㄧㄡˊ ㄅㄧㄢˋ ㄋㄨㄢˇ, / ] global warming (PRC usage); written 全球化 in Taiwan [Add to Longdo]
大气[dà qì nuǎn huà, ㄉㄚˋ ㄑㄧˋ ㄋㄨㄢˇ ㄏㄨㄚˋ, / ] atmospheric warming [Add to Longdo]
[nuǎn huà, ㄋㄨㄢˇ ㄏㄨㄚˋ, ] warming [Add to Longdo]
[Nuǎn nuǎn qū, ㄋㄨㄢˇ ㄋㄨㄢˇ ㄑㄩ, / ] (N) Nuannuan (area in Taiwan) [Add to Longdo]
气机[nuǎn qì jī, ㄋㄨㄢˇ ㄑㄧˋ ㄐㄧ, / ] radiator; heater [Add to Longdo]
气候[qì hòu nuǎn huà, ㄑㄧˋ ㄏㄡˋ ㄋㄨㄢˇ ㄏㄨㄚˋ, / ] climate warming [Add to Longdo]
[shuǐ nuǎn gōng, ㄕㄨㄟˇ ㄋㄨㄢˇ ㄍㄨㄥ, ] plumber; heating engineer [Add to Longdo]
[biàn nuǎn, ㄅㄧㄢˋ ㄋㄨㄢˇ, / ] warming; changing to become warmer [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
かい[あたたかい, atatakai] (adj) อุ่นๆ
[だんぼう, danbou] (n) เครื่องทำความร้อน, เครื่องทำความอุ่น, ฮีทเตอร์, Ant. 冷房

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
化現象[おんだんかげんしょう, ondankagenshou] (n) ภาวะเรือนกระจก
地球温[ちきゅうおんだんか, chikyuuondanka] สภาวะโลกร้อน
化現象[おんだんかげんしょう, ondankagenshou] สภาวะเรือนกระจก

Japanese-English: EDICT Dictionary
温まる(P);まる(P)[あたたまる(P);ぬくまる(温まる), atatamaru (P); nukumaru ( atatama ru )] (v5r,vi) to warm oneself; to sun oneself; to warm up; to get warm; (P) [Add to Longdo]
温める(P);める(P)[あたためる(P);ぬくめる(温める)(ok), atatameru (P); nukumeru ( atatame ru )(ok)] (v1,vt) to warm; to heat; (P) [Add to Longdo]
温め酒;め酒[あたためざけ;ぬくめざけ(温め酒), atatamezake ; nukumezake ( atatame sake )] (n) warm sake (formerly drunk on the 9th day of the 9th month of the lunar calendar to ward off illness) [Add to Longdo]
[おんだん, ondan] (adj-na,n) warmth; (P) [Add to Longdo]
[おんだんか, ondanka] (n,vs) (1) warming; (n) (2) (abbr) (See 地球温化・ちきゅうおんだんか) global warming [Add to Longdo]
化ガス[おんだんかガス, ondanka gasu] (n) greenhouse gases; heat-trapping gases [Add to Longdo]
化現象[おんだんかげんしょう, ondankagenshou] (n) greenhouse effect [Add to Longdo]
化防止[おんだんかぼうし, ondankaboushi] (exp) (abbr) (See 地球温化防止・ちきゅうおんだんかぼうし) prevention of global warming [Add to Longdo]
前線[おんだんぜんせん, ondanzensen] (n) a warm front [Add to Longdo]
温風[おんぷうだんぼう, onpuudanbou] (n) warm-air heating [Add to Longdo]
温風房機[おんぷうだんぼうき, onpuudanbouki] (n) (See 温風房) warm air heater [Add to Longdo]
懐がかい[ふところがあったかい;ふところがあたたかい, futokorogaattakai ; futokorogaatatakai] (exp) flush with money; have a full purse; have a full handbag [Add to Longdo]
[かんだん, kandan] (n) heat and cold; (extremes of) temperature [Add to Longdo]
[かんだんけい, kandankei] (n) thermometer; (P) [Add to Longdo]
室内[しつないだんぼう, shitsunaidanbou] (n) indoor heating [Add to Longdo]
[たまのれん, tamanoren] (n) curtain made of strung beads [Add to Longdo]
[しゅんだん, shundan] (n) warm spring weather; spring warmth [Add to Longdo]
[ゆかだんぼう, yukadanbou] (n) floor heating [Add to Longdo]
蒸気[じょうきだんぼう, joukidanbou] (n) steam heating [Add to Longdo]
心温まる;心まる[こころあたたまる, kokoroatatamaru] (v5r,vi) to be heart-warming [Add to Longdo]
かい[なまあたたかい, namaatatakai] (adj-i) lukewarm; tepid [Add to Longdo]
切り[きりのれん, kirinoren] (n) short split entrance curtain [Add to Longdo]
;煖[だん, dan] (n) warming; warmth [Add to Longdo]
か;温か[あたたか;あったか, atataka ; attaka] (adj-na) (See かい) warm; mild; genial [Add to Longdo]
かい(P);温かい(P);い(io)[あたたかい(P);あったかい, atatakai (P); attakai] (adj-i) (かい, い usu. refer to air temperature) warm; mild; genial; (P) [Add to Longdo]
かい色[あたたかいいろ, atatakaiiro] (n) warm color; warm colour [Add to Longdo]
かい人[あたたかいひと, atatakaihito] (n) warmhearted person [Add to Longdo]
かさ[あたたかさ, atatakasa] (n) warmth [Add to Longdo]
かな毛布[あたたかなもうふ, atatakanamoufu] (n) warm blanket [Add to Longdo]
かみ;温かみ[あたたかみ, atatakami] (n) warmth [Add to Longdo]
を取る[だんをとる, danwotoru] (exp,v5r) to warm oneself (e.g. at a fire) [Add to Longdo]
衣飽食[だんいほうしょく, dan'ihoushoku] (n) well-fed and well-dressed [Add to Longdo]
[だんき, danki] (n,vs) warm up (e.g, engine) [Add to Longdo]
気;煖気[だんき, danki] (n) warmth; warm weather [Add to Longdo]
[だんこく, dankoku] (n) warm country [Add to Longdo]
[だんしょく, danshoku] (n) warm colour; warm color [Add to Longdo]
[だんたい, dantai] (n) subtropics [Add to Longdo]
[だんち, danchi] (n) warm district; region of mild climate [Add to Longdo]
[だんちく;ダンチク, danchiku ; danchiku] (n) (uk) Arundo donax [Add to Longdo]
[だんとう, dantou] (n) mild winter; warm winter; (P) [Add to Longdo]
冬異変[だんとういへん, dantouihen] (n) abnormally warm winter [Add to Longdo]
[だんぼう, danbou] (n,vs) heating; (P) [Add to Longdo]
房器具[だんぼうきぐ, danboukigu] (n) home heater [Add to Longdo]
房機;房器[だんぼうき, danbouki] (n) heater; heating unit [Add to Longdo]
房装置[だんぼうそうち, danbousouchi] (n) heater; heating apparatus; heating arrangement; heating equipment; heating system; room heater [Add to Longdo]
[だんりゅう, danryuu] (n) warm current; (P) [Add to Longdo]
[のれん, noren] (n) (1) (uk) (short) sign curtain hung at shop entrance; (2) reputation (of a store); goodwill; (P) [Add to Longdo]
簾代[のれんだい, norendai] (n) goodwill; intangible assets (part of the acquisition price of a business paid for the name and reputation of the company rather than tangible assets) [Add to Longdo]
炉(P);煖炉[だんろ, danro] (n) fireplace; hearth; stove; (P) [Add to Longdo]
地域[ちいきだんぼう, chiikidanbou] (n) district heating [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
"I want a house to keep me warm," he said.「私はかい家がほしいのだ」男の子は言いました。
Don't you think it is rather warm for December?12月にしては少々かいと思いませんか。
We expected we should have a warm January, but we hear that this winter is the coldest in twenty years.1月はかいだろうと思っていたが、この冬は20年ぶりの寒さだそうだ。
If you watch the sun setting on a warm, damp day, the moisture changes the shape of the sun.あるかくて湿気の多い日に太陽の沈むのを見れば、湿気のために太陽の形が変わって見える。
The climate of England is milder than that of Scotland.イギリスの気候はスコットランドの気候よりも温である。
The climate of England is milder than of Scotland.イングランドの気候はスコットランドの気候より温である。
We have a good heating system.うちにはちゃんとした房施設があります。
It has become much warmer.うんとかくなった。
Oranges grow in warm countries.オレンジはかい国で出来る。
How do you heat the house?お宅の房はどのようにしていますか。
It is too warm for a fire today.きょうはかいから火はいらない。
The cake were still warm, and they all ate and drank.ケーキはかく、皆で食べ、そして飲みました。
Sit down here and warm yourself.ここにおかけになってまってください。
The climate here is mild.ここの気候は温である。
It is warm here all the year round.ここは、一年中かい。
This coat is warm.このコートはかい。
It is getting warmer and warmer these days.このごろはかくなってきている。
Recently we have had many mild days.このごろかい日が多い。
Put this jacket on, and you'll be much warmer.このジャケットを着なさい。そうすれば、ずっとかくなります。
This heater won't heat up that large room.このストーブではあの大きな部屋をめることはできない。
This sweater is warm.このセーターはかい。
This school has no heating.この学校は房設備がない。
This country has a mild climate.この国は気候が温だ。
These gloves kept her hands warm.この手袋が彼女の手をかくしてくれた。
These gloves kept her hands warm.この手袋が彼女の手をめる。
This heating system burns oil.この房装置は石油を燃料とする。
The climate of this town is so mild that the thermometer seldom rises to thirty degrees even in midsummer.この町の気候は非常に温和で、真夏でも寒計が30度にあがることはめったにない。
The climate here is generally mild.この土地の気候は概して温だ。
This winter has been mild.この冬は温であった。
We are having a mild winter.この冬はかい。
This room will soon heat up.この部屋はすぐにまる。
This room is very warm.この部屋はとてもかい。
This room heats easily.この部屋はまりやすい。
These flowers grow in warm countries.これらの花はかい国々で生息する。
This is a very nice fireplace.これはたいそう快適な炉ですね。
These gases can lead to global warming.これらのガスは地球規模の温化をもたらし得る。
This warm weather is abnormal for February.こんなかい陽気は2月にしては異常だ。
It has become much warmer.ずっとかくなった。
It is warm there all the year round.そこは一年中かい。
The house is heated by solar energy.その家は太陽エネルギーで房されている。
The family received me very warmly.その家族は私をかく迎えてくれた。
It's nice and warm.とてもかくて気持ちよい。
You can't turn the heat off as long as the system is operating.その装置が作動している間は房を止めることはできない。
The room is warming up.その部屋は次第にまってきた。
That would lead to the production of more carbon dioxide, the main gas responsible for global warming.それはより多くの二酸化炭素の産出につながり、それが世界的な温化の原因になる主な気体なのだ。
They will help you to get warm.それらはあなたをかくするのに役立つでしょう。
It has become very warm.たいへんかくなりました。
No matter how cold it is outside, the rooms are comfortably heated.たとえ外はどんなに寒くとも、室内は気持ちよくめられている。
Whoever come, I'll welcome him warmly.だれが来ようとも、私はかくその人を迎えます。
It is getting warmer and warmer.だんだんとかくなってきています。

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[かんだんけい, kandankei] Thermometer [Add to Longdo]
[あたたか, atataka] -warm [Add to Longdo]
かい[あたたかい, atatakai] -warm [Add to Longdo]
まる[あたたまる, atatamaru] warm_werden, sich_erwaermen [Add to Longdo]
める[あたためる, atatameru] erwaermen, aufwaermen [Add to Longdo]
[だんとう, dantou] warmer_Winter, milder_Winter [Add to Longdo]
[だんぼう, danbou] Heizung [Add to Longdo]
[だんりゅう, danryuu] warme_Meeresstroemung [Add to Longdo]
[だんろ, danro] -Ofen, Kamin [Add to Longdo]
[おんだん, ondan] -warm [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top