ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*昔*

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: , -昔-
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[错, cuò, ㄘㄨㄛˋ] error, mistake; incorrect, wrong
Radical: , Decomposition:   钅 [jīn, ㄐㄧㄣ]  昔 [, ㄒㄧ]
Etymology: [ideographic] Gold 钅 that once was 昔 but is lost, Rank: 638
[借, jiè, ㄐㄧㄝˋ] to borrow; to lend; excuse, pretext
Radical: , Decomposition:   亻 [rén, ㄖㄣˊ]  昔 [, ㄒㄧ]
Etymology: [pictophonetic] person, Rank: 984
[措, cuò, ㄘㄨㄛˋ] to arrange; to execute on; to manage
Radical: , Decomposition:   扌 [shǒu, ㄕㄡˇ]  昔 [, ㄒㄧ]
Etymology: [pictophonetic] hand, Rank: 1148
[腊, là, ㄌㄚˋ] December; year's end sacrifice; dried meat
Radical: , Decomposition:     昔 [, ㄒㄧ]
Etymology: [ideographic] A sacrifice of meat ⺼ for the past year 昔, Rank: 1497
[惜, xī, ㄒㄧ] pity, regret; to rue; to begrudge
Radical: , Decomposition:   忄 [xīn, ㄒㄧㄣ]  昔 [, ㄒㄧ]
Etymology: [ideographic] To feel 忄 for the past 昔; 昔 also provides the pronunciation, Rank: 1512
[猎, liè, ㄌㄧㄝˋ] hunting; field sports
Radical: , Decomposition:   犭 [quǎn, ㄑㄩㄢˇ]  昔 [, ㄒㄧ]
Etymology: [pictophonetic] dog, Rank: 1687
[昔, xī, ㄒㄧ] past, former; ancient
Radical: , Decomposition:   廿 [niàn, ㄋㄧㄢˋ]  日 [, ㄖˋ]
Etymology: [ideographic] Twenty 廿 days ago 日, Rank: 2388
[蜡, là, ㄌㄚˋ] candle, wax; maggot
Radical: , Decomposition:   虫 [chóng, ㄔㄨㄥˊ]  昔 [, ㄒㄧ]
Etymology: [pictophonetic] insect, Rank: 2593
[醋, cù, ㄘㄨˋ] vinegar; jealousy, envy
Radical: , Decomposition:   酉 [yǒu, ㄧㄡˇ]  昔 [, ㄒㄧ]
Etymology: [ideographic] Aged 昔 wine 酉; wine gone sour, Rank: 3076
[鹊, què, ㄑㄩㄝˋ] magpie; Pica species (various)
Radical: , Decomposition:   昔 [, ㄒㄧ]  鸟 [niǎo, ㄋㄧㄠˇ]
Etymology: [pictophonetic] bird, Rank: 3525
[厝, cuò, ㄘㄨㄛˋ] to bury; grave, tombstone; to cut, to engrave
Radical: , Decomposition:   厂 [chǎng, ㄔㄤˇ]  昔 [, ㄒㄧ]
Etymology: [ideographic] A building 厂 containing the past 昔, Rank: 4839
[錯, cuò, ㄘㄨㄛˋ] error, mistake; incorrect, wrong
Radical: , Decomposition:   釒 [jīn, ㄐㄧㄣ]  昔 [, ㄒㄧ]
Etymology: [ideographic] Gold 釒 that once was 昔 but is lost, Rank: 6483
[鵲, què, ㄑㄩㄝˋ] magpie; Pica species (various)
Radical: , Decomposition:   昔 [, ㄒㄧ]  鳥 [niǎo, ㄋㄧㄠˇ]
Etymology: [pictophonetic] bird, Rank: 7838
[耤, jí, ㄐㄧˊ] to plow; to rely on
Radical: , Decomposition:   耒 [lěi, ㄌㄟˇ]  昔 [, ㄒㄧ]
Etymology: [pictophonetic] plow

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[xī, ㄒㄧ, ] past; former, #5,846 [Add to Longdo]
[wǎng xī, ㄨㄤˇ ㄒㄧ, ] in the past, #26,156 [Add to Longdo]
[xī nián, ㄒㄧ ㄋㄧㄢˊ, ] former years; previous years, #36,678 [Add to Longdo]
今非[jīn fēi xī bǐ, ㄐㄧㄣ ㄈㄟ ㄒㄧ ㄅㄧˇ, ] You can't compare the present with the past.; Nothing is as good as in former times.; Things ain't what they used to be., #39,735 [Add to Longdo]
[jīn xī, ㄐㄧㄣ ㄒㄧ, ] past and present; yesterday and today, #59,734 [Add to Longdo]
[Xí yáng, ㄒㄧˊ ㄧㄤˊ, / ] (N) Xiyang (place in Shanxi), #62,357 [Add to Longdo]
宿[sù xī, ㄙㄨˋ ㄒㄧ, 宿] formerly; in the past, #240,901 [Add to Longdo]
[nǎi xī, ㄋㄞˇ ㄒㄧ, ] milkshake [Add to Longdo]
[xī rì, ㄒㄧ ㄖˋ, ] formerly; in olden days [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
[むかしむかし, mukashimukashi] กาลครั้งหนึ่งนานมาแล้ว
[むかし, mukashi] อดีต ก่อนหน้านี้
の事[むかしのこと, mukashinokoto] ของเก่า
の事[むかしのこと, mukashinokoto] ของเก่า วัตถุโบราณ

Japanese-English: EDICT Dictionary
その;其の[そのむかし, sonomukashi] (exp) a long time ago; in those days [Add to Longdo]
とうの;疾うの;当の(iK);唐の(iK);遠の(iK)[とうのむかし, tounomukashi] (exp,n-t) (See 疾っくの) a long time ago [Add to Longdo]
とくの;疾くの[とくのむかし, tokunomukashi] (exp,n-t) (obsc) (See 疾っくの) a long time ago [Add to Longdo]
とっくの;疾っくの[とっくのむかし, tokkunomukashi] (exp,n-t) a long time ago [Add to Longdo]
[ひとむかし, hitomukashi] (n) ages; long time; decade; the past ten years; (P) [Add to Longdo]
[ひとむかしまえ, hitomukashimae] (n) long ago; previous; of a former age [Add to Longdo]
遠い[とおいむかし, tooimukashi] (n) remote past [Add to Longdo]
[おうせき, ouseki] (n) ancient times [Add to Longdo]
久しい[ひさしいむかし, hisashiimukashi] (n) a long time ago [Add to Longdo]
[こせき, koseki] (n) ancient times [Add to Longdo]
今は[いまはむかし, imahamukashi] (exp) once upon a time [Add to Longdo]
[こんじゃく(P);こんせき, konjaku (P); konseki] (n) past and present; (P) [Add to Longdo]
物語[こんじゃくものがたり, konjakumonogatari] (n) (abbr) (See 今物語集) Konjaku Monogatarishuu (31-volume collection of stories written during the late Heian period) [Add to Longdo]
物語集[こんじゃくものがたりしゅう, konjakumonogatarishuu] (n) Konjaku Monogatarishuu (31-volume collection of stories written during the late Heian period) [Add to Longdo]
十年一[じゅうねんひとむかし, juunenhitomukashi] (n) expression suggesting that the pace of change makes ten years back seem like ancient history [Add to Longdo]
[むかし, mukashi] (adj-no,n-adv,n-t) olden days; former; (P) [Add to Longdo]
々;[むかしむかし, mukashimukashi] (n-t) long ago; once upon a time [Add to Longdo]
ながら[むかしながら, mukashinagara] (adv,adj-no) the same as it was long ago; unchanged; traditional [Add to Longdo]
のまま[むかしのまま, mukashinomama] (exp,adj-no) the way it was; the way it used be; as of old; in former times; (P) [Add to Longdo]
の事;のこと[むかしのこと, mukashinokoto] (n) old things [Add to Longdo]
今は今[むかしはむかしいまはいま, mukashihamukashiimahaima] (exp) (id) Let bygones be bygones [Add to Longdo]
を懐かしむ[むかしをなつかしむ, mukashiwonatsukashimu] (exp,v5m) to view the past with nostalgia [Add to Longdo]
を偲ばせる品[むかしをしのばせるしな, mukashiwoshinobaserushina] (exp) things reminiscent of bygone days [Add to Longdo]
を想う[むかしをおもう, mukashiwoomou] (exp,v5u) to recall the old days [Add to Longdo]
気質;かたぎ;堅気[むかしかたぎ, mukashikatagi] (n) (1) old-fashioned way of thinking; old-fashioned spirit; (adj-no,adj-na) (2) old-fashioned [Add to Longdo]
語り[むかしがたり, mukashigatari] (n) old story; reminiscence [Add to Longdo]
[せきじ, sekiji] (n-adv,n-t) old times; former times [Add to Longdo]
[むかししき, mukashishiki] (n) old fashioned; in ancient style [Add to Longdo]
[むかしもの, mukashimono] (n) old person; old-fashioned person [Add to Longdo]
取った杵柄;とった杵柄[むかしとったきねづか, mukashitottakineduka] (exp) skill learned in one's former days; using one's experience from the past; you never forget your own trade [Add to Longdo]
[むかしうさぎ;ムカシウサギ, mukashiusagi ; mukashiusagi] (n) (uk) paleolagine lagomorph (Paleolaginae spp., inc. the Amami rabbit and the red rock hares) [Add to Longdo]
馴染み[むかしなじみ, mukashinajimi] (n) old friend; familiar face [Add to Longdo]
[せきじつ, sekijitsu] (n) old days [Add to Longdo]
[せきねん, sekinen] (n) old times; antiquity; former years [Add to Longdo]
[むかしふう, mukashifuu] (adj-na,n,adj-no) old fashioned [Add to Longdo]
[むかしばなし, mukashibanashi] (n) folklore; legend; reminiscence; (P) [Add to Longdo]
蜻蛉[むかしとんぼ;ムカシトンボ, mukashitonbo ; mukashitonbo] (n) (uk) Epiophlebia superstes (species of living-fossil dragonfly endemic to Japan) [Add to Longdo]
蜥蜴[むかしとかげ;ムカシトカゲ, mukashitokage ; mukashitokage] (n) (uk) tuatara (primitive lizardlike reptile endemic to New Zealand) [Add to Longdo]
[おおむかし, oomukashi] (n-adv,n-t) great antiquity; old-fashioned; long ago; (P) [Add to Longdo]
遥か[はるかむかし, harukamukashi] (n) long ago [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
Since graduation fifteen years ago I have never run into my former classmates.15年前に卒業して以来私はの級友に会ったことがない。
Yes. She used to be a very shy girl.ああ。はとても内気な女の子だったからね。
You and I are old friends.あなたと私はからの友達です。
You remind me of a boy I used to know.あなたは私に知っていた少年のことを思い出させる。
You are just the same as you always were.あなたはと全然変わっていない。
Keep in mind that you're not so young as you used to be.あなたはのように若くはないということを良く覚えておきなさい。
You never used to treat me like this.あなたは私をこんなふうに扱わなかった。
The mountain used to send out clouds of smoke.あの山は煙を吐いていた。
That castle was built in ancient times.あの城は大の時代に建てられた。
Something in his face really reminded me of an old boyfriend of mine.あの人の顔の一部が私のの男友達を想い起こさせた。
The economic strength of the USA is not what it was.アメリカ合衆国の経済力は日のようではない。
That is shop where I used to work.あれは私が働いていた店だ。
Mr Smith is poor but he has seen better days.いまはおちぶれているがスミスさんは、たいしたものだったんだ。
The Greeks used to hold a big athletic meet.ギリシア人は大競技会を開いていた。
Whales are said to have lived on land long ago.クジラは陸に住んでいたと言われている。
Our class reunion brought back my dear old school days.クラス会に出席して、懐かしい学生時代の思い出があれこれとよみがえった。
That's the mind-set of a previous time. The current generation doesn't think that way.こういう考え方っての人の考えだと思う。今の世代の人はこうは思わないと思うけど。
It's almost hard to believe all these beautiful things were made by hand such a long time ago.こうした美しいものがそんなにみんな手で作られたとは、ほとんど信じられない感じです。
This is where my family used to live.ここは、私に家族が住んでいた所です。
This place used to be a field.ここは、畑だった。
There used to be rice fields around here.このあたりは、田んぼだったんだよ。
This song always makes me think of my good old days.この歌はいつも私にのよい時代を思い出させる。
This song reminds me of the good old days.この歌は私に懐かしいを思い出させる。
When I see this picture, I always think of the old days.この絵を見る度に、私はを思い出す。
There used to be a bake-shop on this corner.この角には、パン屋があった。
This old building has seen better days.この古い建物は、きれいだった。
Women did not use to talk polities in this country.、この国では女性は政治の話をしなかった。
These pictures always remind me of the old days.この写真を見るといつもを思い出す。
This town still retains something of the old days.この町はいまだにの面影をとどめている。
I never read this book without being reminded of my old days.この本を読むたびにを思い出す。
This was built long ago.これからずっと、建てられた。
This was built long ago.これはずっと建てられた。
This is a letter from my old teacher.これはの先生からの手紙です。
Sarah gets very bored listening to her grandparents rambling on about old times.サラは祖父母が話をくどくどとしゃべるのを聞くとうんざりする。
However, this has not always been true.しかしこれはから常にそうであったわけではない。
Jim is not what he was.ジムは、の彼ではない。
Stan has always carried a torch for Liz.スタンはリズにから片思いしてきた。
You left me standing here a long, long, time agoずっとずっとにきみがぼくをひとり残したこの道。 [M]
Years ago this principle was widely recognized.ずっとからこの原則は認められてきた。
Spain once governed the Philippine Islands.スペインはフィリピン諸島統治していた。
The town was exactly the same as before.そのまちはのままだった。
The music evokes memories of an earlier time.その音楽を聞くとのことを思い出す。
The college song reminds me of the good old days.その校歌を聞くと私は楽しいの日々を思い出す。
The picture reminds me of my happy old days.その写真を見ると私は楽しかったの日々を思い出す。
That portrait reminds me of someone I knew a long time ago.その肖像画を見ると私は知っていた人を思い出す。
Once there lived an old man in a village.そのある村にある老人が住んでいた。
That old tradition has disappeared.そのからの伝統はすたれてしまった。
The village is now different from what it used to be.その村にはもうの面影はない。
The legend has come down in this district from olden times.その伝説はからこの地方に伝わっている。
The old teacher began to talk about the good old days.その年老いた先生はのよき時代について話しはじめた。

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[こんじゃく, konjaku] Vergangenheit_und_Gegenwart, einst_und_jetzt [Add to Longdo]
[おおむかし, oomukashi] Urzeit, graues_Altertum [Add to Longdo]
[むかし, mukashi] Altertum, Vorzeit [Add to Longdo]
の事[むかしのこと, mukashinokoto] alte_Geschichte, nicht_mehr_aktuell [Add to Longdo]
[むかしむかし, mukashimukashi] Es_war_einmal..., in_alten_Zeiten [Add to Longdo]
[むかしばなし, mukashibanashi] alte_Geschichte, Sage [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top