ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*明日*

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: 明日, -明日-
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
明日[míng rì, ㄇㄧㄥˊ ㄖˋ, ] tomorrow, #7,875 [Add to Longdo]
明日[Guāng míng rì bào, ㄍㄨㄤ ㄇㄧㄥˊ ㄖˋ ㄅㄠˋ, / ] Guangming Daily, a Beijing newspaper, #30,640 [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
明日[あした, ashita] (n) พรุ่งนี้
明日[あす, asu] (n) พรุ่งนี้, วันพรุ่ง

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
また明日[あす, mata ashita] เจอกันพรุ่งนี้

Japanese-English: EDICT Dictionary
また明日[またあした, mataashita] (exp) (uk) see you tomorrow [Add to Longdo]
今日は人の身明日は我が身[きょうはひとのみあすはわがみ, kyouhahitonomiasuhawagami] (exp) (id) What chances to one man may happen to all [Add to Longdo]
今日明日[きょうあす, kyouasu] (n) today and tomorrow; today or tomorrow; in a day or two [Add to Longdo]
明日[こんみょうにち, konmyounichi] (n-t) today and (or) tomorrow [Add to Longdo]
明日[あした(P);あす(P);みょうにち(P), ashita (P); asu (P); myounichi (P)] (n-t) tomorrow; (P) [Add to Longdo]
明日の事を言えば鬼が笑う[あすのことをいえばおにがわらう, asunokotowoiebaonigawarau] (exp) (id) Nobody knows the morrow [Add to Longdo]
明日の百より今日の五十[あすのひゃくよりきょうのごじゅう, asunohyakuyorikyounogojuu] (exp) (id) A bird in the hand is worth two in the bush [Add to Longdo]
明日明日の風が吹く[あしたはあしたのかぜがふく, ashitahaashitanokazegafuku] (exp) (id) Tomorrow will take care of itself [Add to Longdo]
明日葉;鹹草[あしたば;あしたぐさ(鹹草);アシタバ, ashitaba ; ashitagusa ( kan kusa ); ashitaba] (n) (uk) Angelica keiskei (species of angelica, a herb of the parsley family) [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
"Is he going to swim tomorrow?" "Yes, he is."「彼は明日泳ぎますか」「はい」
Yesterday the teacher said to us, "I'll give you a test tomorrow."明日テストをします」と先生は言った。
"Will you play the piano tomorrow?" "No, I won't."明日ピアノをひくつもりですか」「いいえ」
"Will it rain tomorrow?" "I hope not."明日雨が降るだろうか」「降らないと思う」
Ah, you're leaving tomorrow!ああ明日発つんだってね。
I'll take my revenge on him at all costs tomorrow.あいつめ明日こそ痛い目にあわせてくれる。
I will tell you the rest tomorrow.あとは明日お話します。
I will have repaired your watch by tomorrow.あなたの時計は明日までには直しておきますよ。
Can you do without the car tomorrow? I need it.あなたは明日、車がなくてもいいかしら。私、車が必要なの。 [F]
Are you free tomorrow?あなたは明日お暇ですか。
Will you go out tomorrow?あなたは明日でかけますか。
When will you be busy tomorrow?あなたは明日のいつが忙しいのですか。
Where will you be this time tomorrow?あなたは明日のこの時間どこにいますか。
You will have to get up early tomorrow morning.あなたは明日の朝早く起きなくてはいけません。
It seems necessary for you to come again tomorrow.あなたは明日またおいでになることが必要なようです。
What are you going to do tomorrow?あなたは明日何をするつもりですか。
Can you go to sea tomorrow?あなたは明日海に行けますか。
Are you going to school tomorrow?あなたは明日学校に行く予定ですか。
You will be able to get the news from him tomorrow.あなたは明日彼からそのニュースを得られるでしょう。
You will be able to see him tomorrow.あなたは明日彼に会うことができるでしょう。
Will you study tomorrow?あなたは明日勉強しますか。
You will be busy tomorrow.あなたは明日忙しいでしょう。
You return book by tomorrow.あなたは明日本を返す。
Anyway, we'll talk it over tomorrow.いずれ、そのことは明日話し合おう。
In any case, catch the train tomorrow.いずれにしろ、明日は列車に乗りなさい。
I will leave tomorrow at all events.いずれにせよ、私は明日出発します。
We will have some guests tomorrow.うちは明日来客があります。
Yes. I have to read it by tomorrow.うん。明日までに読まなくちゃならないんだ。
Oh, you're leaving tomorrow!えっ、明日発つの。
I'll give you back the money tomorrow.お金は明日返すよ。
You may come tomorrow if it is your pleasure to do so.お望みならば明日おいでくださってもけっこうです。
You have only to be here at six tomorrow morning.きみは明日の朝六時にここへ来さえすればよい。 [M]
Carol will have left for London by eight tomorrow.キャロルは明日の8時までにロンドンへ出発してしまっているだろう。
Chris can't work tomorrow.クリスが明日これないそうだ。
Let's meet here again tomorrow.ここで明日また会いましょう。
From tomorrow this email address will be invalid.このe−mailアドレスは明日からは使用不可能になります。
This puzzle will be completed by tomorrow.このパズルは明日までに仕上がるでしょう。
This melon will be good to eat tomorrow.このメロンは明日あたりが食べごろだ。
This milk won't keep till tomorrow.この牛乳は明日まで持たない。
From the look of the sky, the typhoon will probably be raging in all its fury about this time tomorrow.この空模様では、おそらく明日の今ごろは台風が猛威をふるっているだろう。
This work must be finished by tomorrow.この仕事は明日までに終えなければならない。
I want this work completed by two o'clock tomorrow afternoon.この仕事を明日の2時までにしあげてほしいんです。
This lesson is cancelled tomorrow.この授業は明日休講です。
Will the fine weather keep up till tomorrow?この天気は明日までもちますか。
Let's quit here and continue tomorrow.この辺でやめて、つづきは明日やりましょう。
This mail will be delivered tomorrow.この郵便は明日配達される。
We have all been talking about tomorrow; now let's come down to earth and talk about today,.これまで明日のことを私たちは、皆はなしてきたから、さて、現実に戻って、今日のことを話そう。
I'll bring the book back to you tomorrow.ご本は明日にお返しします。
Goodbye till tomorrow.さようなら、また明日
But they will come here tomorrow.しかし、彼らは明日ここへ来るだろう。

Japanese-German: JDDICT Dictionary
明日[あす, asu] morgen [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top