ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*旦*

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: , -旦-
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[得, dé, ㄉㄜˊ] to obtain, to get, to acquire; suitable, proper; ready
Radical: , Decomposition:   彳 [chì, ㄔˋ]    旦 [dàn, ㄉㄢˋ]  寸 [cùn, ㄘㄨㄣˋ]
Etymology: [ideographic] A hand 寸 grabbing a shell 旦, Rank: 39
[但, dàn, ㄉㄢˋ] only; but, however, yet, still
Radical: , Decomposition:   亻 [rén, ㄖㄣˊ]  旦 [dàn, ㄉㄢˋ]
Etymology: [pictophonetic], Rank: 95
[量, liàng, ㄌㄧㄤˋ] measure, volume; amount, quantity
Radical: , Decomposition:   旦 [dàn, ㄉㄢˋ]  里 [, ㄌㄧˇ]
Etymology: [pictophonetic] unit, Rank: 241
[查, chá, ㄔㄚˊ] to investigate, to examine, to look into
Radical: , Decomposition:   木 [, ㄇㄨˋ]  旦 [dàn, ㄉㄢˋ]
Etymology: -, Rank: 459
[担, dān, ㄉㄢ] to bear, to carry; burden, responsibility
Radical: , Decomposition:   扌 [shǒu, ㄕㄡˇ]  旦 [dàn, ㄉㄢˋ]
Etymology: [pictophonetic] hand, Rank: 720
[坦, tǎn, ㄊㄢˇ] flat, level, smooth; candid, open
Radical: , Decomposition:   土 [, ㄊㄨˇ]  旦 [dàn, ㄉㄢˋ]
Etymology: [pictophonetic] earth, Rank: 1017
[旦, dàn, ㄉㄢˋ] dawn; morning; day
Radical: , Decomposition:   日 [, ㄖˋ]  一 [, ]
Etymology: [ideographic] The sun 日 rising over the horizon 一, Rank: 1300
[胆, dǎn, ㄉㄢˇ] gallbladder; gall, guts, courage
Radical: , Decomposition:     旦 [dàn, ㄉㄢˋ]
Etymology: [pictophonetic] flesh, Rank: 1352
[昼, zhòu, ㄓㄡˋ] daytime, daylight
Radical: , Decomposition:   尺 [chǐ, ㄔˇ]  旦 [dàn, ㄉㄢˋ]
Etymology: [ideographic] When the sun is a foot 尺 above the horizon 旦, Rank: 2651
[袒, tǎn, ㄊㄢˇ] to strip, to bare
Radical: , Decomposition:   衤 [, ]  旦 [dàn, ㄉㄢˋ]
Etymology: [pictophonetic] clothes, Rank: 3566
[暨, jì, ㄐㄧˋ] and; to reach, to attain; limits, confines
Radical: , Decomposition:   既 [, ㄐㄧˋ]  旦 [dàn, ㄉㄢˋ]
Etymology: [pictophonetic] dawn, Rank: 3572
[靼, dá, ㄉㄚˊ] the Tartars
Radical: , Decomposition:   革 [, ㄍㄜˊ]  旦 [dàn, ㄉㄢˋ]
Etymology: [pictophonetic] leather, Rank: 4192
[疸, dǎn, ㄉㄢˇ] jaundice; stomach disorder
Radical: , Decomposition:   疒 [, ㄋㄜˋ]  旦 [dàn, ㄉㄢˋ]
Etymology: [pictophonetic] sickness, Rank: 4533
[妲, dá, ㄉㄚˊ] concubine of the last Shang emperor
Radical: , Decomposition:   女 [, ㄋㄩˇ]  旦 [dàn, ㄉㄢˋ]
Etymology: [pictophonetic] woman, Rank: 4830
[笪, dá, ㄉㄚˊ] a coarse mat of rushes or bamboo
Radical: , Decomposition:   ⺮ [zhú, ㄓㄨˊ]  旦 [dàn, ㄉㄢˋ]
Etymology: [pictophonetic] bamboo, Rank: 5231
[怛, dá, ㄉㄚˊ] grieving; worried
Radical: , Decomposition:   忄 [xīn, ㄒㄧㄣ]  旦 [dàn, ㄉㄢˋ]
Etymology: [pictophonetic] heart, Rank: 5641
[钽, tǎn, ㄊㄢˇ] tantalum
Radical: , Decomposition:   钅 [jīn, ㄐㄧㄣ]  旦 [dàn, ㄉㄢˋ]
Etymology: [pictophonetic] metal, Rank: 6162
[鼂, cháo, ㄔㄠˊ] a kind of sea turtle; surname
Radical: , Decomposition:   旦 [dàn, ㄉㄢˋ]  黽 [miǎn, ㄇㄧㄢˇ]
Etymology: [pictophonetic] toad, Rank: 6615
[㝵, dé, ㄉㄜˊ] to obtain, to get, to acquire; ancient form of 得
Radical: , Decomposition:   旦 [dàn, ㄉㄢˋ]  寸 [cùn, ㄘㄨㄣˋ]
Etymology: [ideographic] A hand 寸 grabbing a shell 旦
[亶, dǎn, ㄉㄢˇ] real, sincere, true; truth
Radical: , Decomposition:   亠 [tóu, ㄊㄡˊ]    回 [huí, ㄏㄨㄟˊ]  旦 [dàn, ㄉㄢˋ]
Etymology: [pictophonetic]
[昜, yáng, ㄧㄤˊ] bright, glorious; to expand, to open up
Radical: , Decomposition:   旦 [dàn, ㄉㄢˋ]  勿 [, ㄨˋ]
Etymology: [ideographic] Bright and open, like the dawn 旦
[晝, zhòu, ㄓㄡˋ] daytime, daylight
Radical: , Decomposition:   聿 [, ㄩˋ]  旦 [dàn, ㄉㄢˋ]
Etymology: [pictophonetic] day

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[yī dàn, ㄧ ㄉㄢˋ, ] in case (something happens); once (something becomes true, then...); in one day, #1,622 [Add to Longdo]
[yuán dàn, ㄩㄢˊ ㄉㄢˋ, ] New Year's Day, #4,392 [Add to Longdo]
[Yuē dàn, ㄩㄝ ㄉㄢˋ, / ] Jordan, #11,547 [Add to Longdo]
[dàn, ㄉㄢˋ, ] dawn; morning; day-break; day, #11,845 [Add to Longdo]
大学[Fù dàn Dà xué, ㄈㄨˋ ㄉㄢˋ ㄉㄚˋ ㄒㄩㄝˊ, / ] Fudan University (Shanghai), #13,085 [Add to Longdo]
[Yuē dàn hé, ㄩㄝ ㄉㄢˋ ㄏㄜˊ, / ] Jordan River, #22,584 [Add to Longdo]
[huā dàn, ㄏㄨㄚ ㄉㄢˋ, ] role of vivacious young female in Chinese opera, #32,284 [Add to Longdo]
[Sā dàn, ㄙㄚ ㄉㄢˋ, ] Satan or Shaitan, #41,312 [Add to Longdo]
[dàn jiǎo, ㄉㄢˋ ㄐㄧㄠˇ, ] Dan, female roles in Chinese opera (played by specialized male actors), #79,907 [Add to Longdo]
[zhèn dàn jì, ㄓㄣˋ ㄉㄢˋ ㄐㄧˋ, / ] Sinian (c. 800-542 million years ago), late phase of pre-Cambrian geological era, #125,442 [Add to Longdo]
[bā dàn xìng, ㄅㄚ ㄉㄢˋ ㄒㄧㄥˋ, ] almond, #129,778 [Add to Longdo]
大柴[Dà chái dàn zhèn, ㄉㄚˋ ㄔㄞˊ ㄉㄢˋ ㄓㄣˋ, / ] (N) Dachaidanzhen (place in Qinghai), #625,907 [Add to Longdo]
天有不测风云,人有夕祸福[tiān yǒu bù cè fēng yún, ren2 you3 dan4 xi1 huo4 fu2, ㄊㄧㄢ ㄧㄡˇ ㄅㄨˋ ㄘㄜˋ ㄈㄥ ㄩㄣˊ, rén yǒu dàn xī huò fú, ㄖㄣˊ ㄧㄡˇ ㄉㄢˋ ㄒㄧ ㄏㄨㄛˋ ㄈㄨˊ, / ] fortune as unpredictable as the weather, every day may bring fortune or calamity (成语 saw); sth unexpected may happen at any moment [Add to Longdo]
[zhèng dàn, ㄓㄥˋ ㄉㄢˋ, ] the starring female role in a Chinese opera [Add to Longdo]
魔王撒[mó Wáng Sā dàn, ㄇㄛˊ ㄨㄤˊ ㄙㄚ ㄉㄢˋ, ] Satan, Devil king [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
[ぶんたん, buntan] (n) ส้มโอ

Japanese-English: EDICT Dictionary
[いったん, ittan] (adv) (1) (uk) once; (2) for a moment; temporarily; (n) (3) (arch) one morning; (P) [Add to Longdo]
緩急[いったんかんきゅう, ittankankyuu] (exp) (when) danger threatens; should an emergency occur [Add to Longdo]
一年の計は元にあり;一年の計は元に在り[いちねんのけいはがんたんにあり, ichinennokeihagantanniari] (exp) the whole year's plans should be made on New Year's Day [Add to Longdo]
黄巴[きばたん, kibatan] (n) (uk) sulphur-crested cockatoo (sulfur) (Cacatua galerita) [Add to Longdo]
[げったん, gettan] (n-adv,n-t) first day of the month; commentary [Add to Longdo]
[がんたん, gantan] (n) New Year's Day; (P) [Add to Longdo]
[さいたん, saitan] (n) New Year's Day [Add to Longdo]
[わかだんな, wakadanna] (n) (hon) young master; young gentleman [Add to Longdo]
小巴[こばたん;コバタン, kobatan ; kobatan] (n) (uk) yellow-crested cockatoo (Cacatua sulphurea) [Add to Longdo]
;振;真;真丹[しんたん;しんだん(ok), shintan ; shindan (ok)] (n) (orig. from the Sanskrit 'Cinasthana') (ancient) China [Add to Longdo]
人物月[じんぶつげったん, jinbutsugettan] (n) character sketch; comments on personalities [Add to Longdo]
[おおだんな, oodanna] (n) master; head of household; man of the house; principal supporter of a temple [Add to Longdo]
大巴[おおばたん;オオバタン, oobatan ; oobatan] (n) (uk) Moluccan cockatoo (Cacatua moluccensis); salmon-crested cockatoo [Add to Longdo]
つく[だんつく, dantsuku] (n) husband [Add to Longdo]
[たんが, tanga] (n) (1) {Buddh} staying the night (of an itinerant priest in Zen buddhism); itinerant priest's lodging; (2) {Buddh} providing a room for an itinerant priest so that he may meditate for a long period of time [Add to Longdo]
那(P);檀那[だんな, danna] (n) (1) master (of a house, shop, etc.); (2) husband (informal); (3) word used to address a male patron, customer, or person of high status (sir, boss, master, governor); (4) (See パトロン・1) patron of a mistress, geisha, bar or nightclub hostess; sugar daddy; (5) {Buddh} (original meaning; usu. written as 檀那) (See 檀越,檀家) alms; almsgiving; almsgiver; (P) [Add to Longdo]
那芸[だんなげい, dannagei] (n) dilettantism; amateurism [Add to Longdo]
那取り;だんな取り[だんなどり, dannadori] (vs) (1) (See 妾奉公) to become a mistress; to serve as a concubine; (2) (See 主人に仕える) to serve one's master [Add to Longdo]
那衆[だんなしゅう, dannashuu] (n) gents; gentlemen [Add to Longdo]
[たんぼ, tanbo] (n) dawn and dusk; morn and eve [Add to Longdo]
[たんせき, tanseki] (n-adv,n-t) (1) on the brink of; (2) morning and evening; day and night [Add to Longdo]
夕に迫る[たんせきにせまる, tansekinisemaru] (exp,v5r) (abbr) (See 命夕に迫る) to be on the brink of death [Add to Longdo]
[はたんきょう, hatankyou] (n) plum; almond [Add to Longdo]
;文橙[ぶんたん, buntan] (n) (See ザボン) shaddock; pomelo [Add to Longdo]
夕に迫る[めいたんせきにせまる, meitansekinisemaru] (exp,v5r) to be on the brink of death [Add to Longdo]
[まいだん, maidan] (n) (obsc) dawn; daybreak [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
A woman brought an old picture of her dead husband, wearing a hat, to the photographer.ある女性が、帽子をかぶって写っている亡き那の写真をカメラマンの元へ持っていった。
You're always there for me so if you're ever in dire straits just let me know and I'll come running (to help).いつもお世話になっていますから、一緩急あれば、すぐさま馳せ参じます。
Why, George! Your husband!....ジョージよ、ジョージはあんたの那でしょ!・・・・。
That ugly butcher resembles that fictional monster.その醜い肉屋の那はあの想像上の怪物に似ている。
New Year's Day is the key to the year.一年の計は元にあり。 [Proverb]
On New Year's Day, many people visit neighborhood shrines.には近所の神社にお参りする人が多い。
Once you go ahead and start, even the tiresome work of adding and subtracting figures is interesting in its way.数字を足したり引いたりという面倒臭い仕事も一始めてしまえば、それはそれで面白さがあるものだよ。
Her husband also wanted custody of the children.那も子供の引き取り権を望んでいた。
Hold onto your husband.那様をしっかり捕まえていなさい。
The old man leans forward and says softly.年老いた那は身を乗り出して、やさしい口調で妻に聞いた。
The other day when I stopped by at a friend's house it wasn't my friend that came out of the porch but her husband.先日友達のところに立ち寄ったとき、玄関からは友達でなく、 その那が顔を出した。
I don't expect him to understand my innermost thoughts but I wonder what I can do to get him to hold an interest.心の中まで理解して欲しいとは思っていませんが、どうしたら那の関心を得る事ができるんでしょうか。

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top