ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*方*

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: , -方-
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[方, fāng, ㄈㄤ] square, rectangle; side; region; flag
Radical: , Decomposition:   亠 [tóu, ㄊㄡˊ]  ?
Etymology: -, Rank: 60
[放, fàng, ㄈㄤˋ] to release, to liberate, to free
Radical: , Decomposition:   方 [fāng, ㄈㄤ]  攵 [, ㄆㄨ]
Etymology: [pictophonetic] let go, Rank: 291
[房, fáng, ㄈㄤˊ] building, house, room
Radical: , Decomposition:   户 [, ㄏㄨˋ]  方 [fāng, ㄈㄤ]
Etymology: [pictophonetic] door, Rank: 512
[防, fáng, ㄈㄤˊ] to protect, to defend, to guard against
Radical: , Decomposition:   阝 [, ㄧˋ]  方 [fāng, ㄈㄤ]
Etymology: [pictophonetic] wall, Rank: 548
[族, zú, ㄗㄨˊ] race, nationality, ethnicity; tribe, clan
Radical: , Decomposition:   方 [fāng, ㄈㄤ]    ?  矢 [shǐ, ㄕˇ]
Etymology: [ideographic] A group of people that swear by 矢 a single flag 方, Rank: 549
[施, shī, ] to grant, to bestow; to act; surname
Radical: , Decomposition:   方 [fāng, ㄈㄤ]  㐌 [, ㄧˊ]
Etymology: -, Rank: 553
[旅, lǚ, ㄌㄩˇ] journey, trip; to travel
Radical: , Decomposition:   方 [fāng, ㄈㄤ]    ?  氏 [shì, ㄕˋ]
Etymology: [ideographic] A man 方 traveling with a pack 氏 on his back, Rank: 950
[旁, páng, ㄆㄤˊ] side; beside, close, nearby
Radical: , Decomposition:   立 [, ㄌㄧˋ]  方 [fāng, ㄈㄤ]
Etymology: [pictophonetic] stand, Rank: 981
访[访, fǎng, ㄈㄤˇ] to visit; to inquire, to ask
Radical: , Decomposition:   讠 [yán, ㄧㄢˊ]  方 [fāng, ㄈㄤ]
Etymology: [pictophonetic] speech, Rank: 1037
仿[仿, fǎng, ㄈㄤˇ] to imitate, to copy; fake; as if
Radical: , Decomposition:   亻 [rén, ㄖㄣˊ]  方 [fāng, ㄈㄤ]
Etymology: [pictophonetic] to imitate a person, Rank: 1259
[旋, xuán, ㄒㄩㄢˊ] to revolve, to orbit, to return
Radical: , Decomposition:   方 [fāng, ㄈㄤ]    ?  疋 [, ㄆㄧˇ]
Etymology: [ideographic] An army 方 marching under a flag 疋, Rank: 1383
[旗, qí, ㄑㄧˊ] banner, flag, streamer
Radical: , Decomposition:   方 [fāng, ㄈㄤ]    ?  其 [, ㄑㄧˊ]
Etymology: [pictophonetic] square, Rank: 1407
[芳, fāng, ㄈㄤ] fragrant; beautiful, virtuous
Radical: , Decomposition:   艹 [cǎo, ㄘㄠˇ]  方 [fāng, ㄈㄤ]
Etymology: [pictophonetic] flower, Rank: 1586
[妨, fáng, ㄈㄤˊ] damage, harm; to impede, to obstruct; to undermine
Radical: , Decomposition:   女 [, ㄋㄩˇ]  方 [fāng, ㄈㄤ]
Etymology: [pictophonetic] woman, Rank: 1873
[於, yú, ㄩˊ] at, in, on; to, from; alas!
Radical: , Decomposition:   方 [fāng, ㄈㄤ]  ?
Etymology: -, Rank: 2025
[愣, lèng, ㄌㄥˋ] dazed, stupefied
Radical: , Decomposition:   忄 [xīn, ㄒㄧㄣ]    罒 [wǎng, ㄨㄤˇ]  方 [fāng, ㄈㄤ]
Etymology: [pictophonetic] heart, Rank: 2263
[纺, fǎng, ㄈㄤˇ] to spin, to weave, to reel
Radical: , Decomposition:   纟 [, ]  方 [fāng, ㄈㄤ]
Etymology: [pictophonetic] thread, Rank: 2409
[坊, fāng, ㄈㄤ] neighborhood, district, community; street, lane; mill
Radical: , Decomposition:   土 [, ㄊㄨˇ]  方 [fāng, ㄈㄤ]
Etymology: [pictophonetic] earth, Rank: 2542
[肪, fáng, ㄈㄤˊ] animal fat
Radical: , Decomposition:     方 [fāng, ㄈㄤ]
Etymology: [pictophonetic] meat, Rank: 3005
[楞, léng, ㄌㄥˊ] used for Ceylon in Buddhist texts
Radical: , Decomposition:   木 [, ㄇㄨˋ]    罒 [wǎng, ㄨㄤˇ]  方 [fāng, ㄈㄤ]
Etymology: [pictophonetic] tree, Rank: 3223
[彷, fǎng, ㄈㄤˇ] similar, alike; to resemble
Radical: , Decomposition:   彳 [chì, ㄔˋ]  方 [fāng, ㄈㄤ]
Etymology: [pictophonetic] step, Rank: 3487
[旌, jīng, ㄐㄧㄥ] to signal; a flag adorned with feathers
Radical: , Decomposition:   方 [fāng, ㄈㄤ]    ?  生 [shēng, ㄕㄥ]
Etymology: [pictophonetic] flag, Rank: 4214
[舫, fǎng, ㄈㄤˇ] yacht, fancy boat
Radical: , Decomposition:   舟 [zhōu, ㄓㄡ]  方 [fāng, ㄈㄤ]
Etymology: [pictophonetic] boat, Rank: 4469
[旖, yǐ, ㄧˇ] romantic; tender, charming
Radical: , Decomposition:   方 [fāng, ㄈㄤ]    ?  奇 [, ㄑㄧˊ]
Etymology: [pictophonetic] flag, Rank: 4845
[鲂, fáng, ㄈㄤˊ] bream
Radical: , Decomposition:   鱼 [, ㄩˊ]  方 [fāng, ㄈㄤ]
Etymology: [pictophonetic] fish, Rank: 4954
[旎, nǐ, ㄋㄧˇ] romantic; the fluttering of a flag
Radical: , Decomposition:   方 [fāng, ㄈㄤ]    ?  尼 [, ㄋㄧˊ]
Etymology: [pictophonetic] flag, Rank: 5041
[旃, zhān, ㄓㄢ] felt; a silk banner on a bent pole
Radical: , Decomposition:   方 [fāng, ㄈㄤ]    ?  丹 [dān, ㄉㄢ]
Etymology: [pictophonetic] flag, Rank: 5181
[枋, fāng, ㄈㄤ] sandalwood; lumber
Radical: , Decomposition:   木 [, ㄇㄨˋ]  方 [fāng, ㄈㄤ]
Etymology: [ideographic] A square 方 log 木; 方 also provides the pronunciation, Rank: 5260
[旆, pèi, ㄆㄟˋ] banner, flag; ornament
Radical: , Decomposition:   方 [fāng, ㄈㄤ]    ?  巿 [, ㄈㄨˊ]
Etymology: [pictophonetic] flag, Rank: 5436
[敫, jiǎo, ㄐㄧㄠˇ] ancient musical instrument
Radical: , Decomposition:     白 [bái, ㄅㄞˊ]  方 [fāng, ㄈㄤ]  攵 [, ㄆㄨ]
Etymology: -, Rank: 5937
[钫, fāng, ㄈㄤ] francium
Radical: , Decomposition:   钅 [jīn, ㄐㄧㄣ]  方 [fāng, ㄈㄤ]
Etymology: [pictophonetic] metal, Rank: 5939
[旒, liú, ㄌㄧㄡˊ] tassels, fringes; pearls studding a crown
Radical: , Decomposition:   方 [fāng, ㄈㄤ]    ?  㐬 [liú, ㄌㄧㄡˊ]
Etymology: [pictophonetic] flag, Rank: 6046
[旄, máo, ㄇㄠˊ] old; an ancient pelt flag
Radical: , Decomposition:   方 [fāng, ㄈㄤ]    ?  毛 [máo, ㄇㄠˊ]
Etymology: [ideographic] A flag 方 made of fur 毛; 毛 also provides the pronunciation, Rank: 6107
[塄, léng, ㄌㄥˊ] a furrow in a field
Radical: , Decomposition:   土 [, ㄊㄨˇ]    罒 [wǎng, ㄨㄤˇ]  方 [fāng, ㄈㄤ]
Etymology: [pictophonetic] earth, Rank: 6374
[邡, fāng, ㄈㄤ] a district in Sichuan province
Radical: , Decomposition:   方 [fāng, ㄈㄤ]  阝 [, ㄧˋ]
Etymology: [pictophonetic] place, Rank: 6905
[訪, fǎng, ㄈㄤˇ] to visit; to inquire, to ask
Radical: , Decomposition:   言 [yán, ㄧㄢˊ]  方 [fāng, ㄈㄤ]
Etymology: [pictophonetic] speech, Rank: 7848
[堃, kūn, ㄎㄨㄣ] compliance, obedience; female
Radical: , Decomposition:     方 [fāng, ㄈㄤ]  方 [fāng, ㄈㄤ]  土 [, ㄊㄨˇ]
Etymology: [pictophonetic] earth
[斿, yóu, ㄧㄡˊ] to swim; to move freely
Radical: , Decomposition:   方 [fāng, ㄈㄤ]    ?  子 [zi, ㄗ˙]
Etymology: -
[旉, fū, ㄈㄨ] to announce, to state
Radical: , Decomposition:   甫 [, ㄈㄨˇ]  方 [fāng, ㄈㄤ]
Etymology: [pictophonetic] square
[昉, fǎng, ㄈㄤˇ] dawn, daybreak; to appear
Radical: , Decomposition:   日 [, ㄖˋ]  方 [fāng, ㄈㄤ]
Etymology: [pictophonetic] sun
[紡, fǎng, ㄈㄤˇ] to spin, to weave, to reel
Radical: , Decomposition:   糹 [, ]  方 [fāng, ㄈㄤ]
Etymology: [pictophonetic] thread
[臱, mián, ㄇㄧㄢˊ]
Radical: , Decomposition:   自 [, ㄗˋ]    穴 [xué, ㄒㄩㄝˊ]  方 [fāng, ㄈㄤ]
Etymology: -

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[fāng miàn, ㄈㄤ ㄇㄧㄢˋ, ] respect; aspect; field; side, #201 [Add to Longdo]
[dì fāng, ㄉㄧˋ ㄈㄤ, ] region; regional (away from the central administration), #330 [Add to Longdo]
[dì fang, ㄉㄧˋ ㄈㄤ˙, ] area; place; space; room; territory; part; respect, #330 [Add to Longdo]
[fāng shì, ㄈㄤ ㄕˋ, ] way (of life); pattern; style; mode; manner, #348 [Add to Longdo]
[fāng fǎ, ㄈㄤ ㄈㄚˇ, ] method; way; means, #404 [Add to Longdo]
[fāng, ㄈㄤ, ] square; quadrilateral; power (such as cube 立); classifier for square things; upright; honest; fair and square; surname Fang; direction; party (to a dispute); one side; place; method; prescription; just; then; only then, #417 [Add to Longdo]
[fāng àn, ㄈㄤ ㄢˋ, ] plan; program (for action etc); proposal; proposed bill, #852 [Add to Longdo]
[shuāng fāng, ㄕㄨㄤ ㄈㄤ, / ] bilateral; both sides; both parties involved, #883 [Add to Longdo]
[duì fāng, ㄉㄨㄟˋ ㄈㄤ, / ] counterpart; other person involved; opposite side; other side; receiving party, #933 [Add to Longdo]
[fāng xiàng, ㄈㄤ ㄒㄧㄤˋ, ] direction; orientation; path to follow, #1,042 [Add to Longdo]
[píng fāng mǐ, ㄆㄧㄥˊ ㄈㄤ ㄇㄧˇ, ] square meter, #1,105 [Add to Longdo]
[jǐng fāng, ㄐㄧㄥˇ ㄈㄤ, ] police, #1,315 [Add to Longdo]
便[fāng biàn, ㄈㄤ ㄅㄧㄢˋ, 便] convenient; to help out; to make things easy for people; convenience; suitable; having money to spare; (euphemism) to go to the toilet, #1,579 [Add to Longdo]
[yī fāng miàn, ㄧ ㄈㄤ ㄇㄧㄢˋ, ] one aspect is, #2,325 [Add to Longdo]
西[xī fāng, ㄒㄧ ㄈㄤ, 西] the West; the Occident; Western countries, #2,375 [Add to Longdo]
[dōng fāng, ㄉㄨㄥ ㄈㄤ, / ] the East; Eastern countries, #2,601 [Add to Longdo]
另一[lìng yī fāng miàn, ㄌㄧㄥˋ ㄧ ㄈㄤ ㄇㄧㄢˋ, ] on the other hand; another aspect, #2,637 [Add to Longdo]
[guān fāng, ㄍㄨㄢ ㄈㄤ, ] official; (by the) government, #2,818 [Add to Longdo]
[nán fāng, ㄋㄢˊ ㄈㄤ, ] south; the southern part of the country; the South, #3,443 [Add to Longdo]
[fāng zhēn, ㄈㄤ ㄓㄣ, / ] policy; guidelines, #3,628 [Add to Longdo]
[běi fāng, ㄅㄟˇ ㄈㄤ, ] north; the northern part a country; China north of the Yellow River, #4,300 [Add to Longdo]
[Zhōng fāng, ㄓㄨㄥ ㄈㄤ, ] the Chinese side (in an international venture), #4,956 [Add to Longdo]
政府[dì fāng zhèng fǔ, ㄉㄧˋ ㄈㄤ ㄓㄥˋ ㄈㄨˇ, ] local government, #5,040 [Add to Longdo]
[lì fāng mǐ, ㄌㄧˋ ㄈㄤ ㄇㄧˇ, ] cubic meter (unit of volume), #6,199 [Add to Longdo]
公里[píng fāng gōng lǐ, ㄆㄧㄥˊ ㄈㄤ ㄍㄨㄥ ㄌㄧˇ, / ] square-kilometer, #6,294 [Add to Longdo]
[shàng fāng, ㄕㄤˋ ㄈㄤ, ] place above, #6,348 [Add to Longdo]
[dà fāng, ㄉㄚˋ ㄈㄤ, ] expert; scholar; mother earth (cf 大地, because the earth is square 地); a type of green tea, #6,541 [Add to Longdo]
[dà fang, ㄉㄚˋ ㄈㄤ˙, ] generous; magnanimous; poise; a great moral principle, #6,541 [Add to Longdo]
[qián fāng, ㄑㄧㄢˊ ㄈㄤ, ] ahead; the front, #6,623 [Add to Longdo]
[jūn fāng, ㄐㄩㄣ ㄈㄤ, / ] military, #6,692 [Add to Longdo]
生活[shēng huó fāng shì, ㄕㄥ ㄏㄨㄛˊ ㄈㄤ ㄕˋ, ] way of life; lifestyle, #6,913 [Add to Longdo]
[duō fāng, ㄉㄨㄛ ㄈㄤ, ] in many ways; from all sides, #7,437 [Add to Longdo]
[duō fāng miàn, ㄉㄨㄛ ㄈㄤ ㄇㄧㄢˋ, ] many-sided; in many aspects, #7,521 [Add to Longdo]
[chǔ fāng, ㄔㄨˇ ㄈㄤ, / ] medical prescription, #8,625 [Add to Longdo]
[hòu fāng, ㄏㄡˋ ㄈㄤ, / ] the rear; far behind the front line, #9,034 [Add to Longdo]
[yuǎn fāng, ㄩㄢˇ ㄈㄤ, / ] far away; a distant location, #9,196 [Add to Longdo]
[pèi fāng, ㄆㄟˋ ㄈㄤ, ] prescription; cooking recipe; formulation; completing the square (to solve quadratic equation, math), #9,292 [Add to Longdo]
[fāng yán, ㄈㄤ ㄧㄢˊ, ] dialect, #9,737 [Add to Longdo]
百计[qiān fāng bǎi jì, ㄑㄧㄢ ㄈㄤ ㄅㄞˇ ㄐㄧˋ, / ] lit. thousand ways, a hundred plans (成语 saw); by every possible means, #9,953 [Add to Longdo]
面面[fāng fāng miàn miàn, ㄈㄤ ㄈㄤ ㄇㄧㄢˋ ㄇㄧㄢˋ, ] all sides; all aspects; multi-faceted, #10,150 [Add to Longdo]
第三[dì sān fāng, ㄉㄧˋ ㄙㄢ ㄈㄤ, ] third party, #10,285 [Add to Longdo]
[sì fāng, ㄙˋ ㄈㄤ, ] four-way; four-sided, #10,915 [Add to Longdo]
便面[fāng biàn miàn, ㄈㄤ ㄅㄧㄢˋ ㄇㄧㄢˋ, 便 / 便] instant noodles, #11,010 [Add to Longdo]
[fāng chéng, ㄈㄤ ㄔㄥˊ, ] mathematical equation, #11,377 [Add to Longdo]
[fāng wèi, ㄈㄤ ㄨㄟˋ, ] direction; points of the compass; bearing; position; azimuth, #12,554 [Add to Longdo]
[Fāng zhèng, ㄈㄤ ㄓㄥˋ, ] (N) Fangzheng (place in Heilongjiang); upright; four-square, #13,418 [Add to Longdo]
向盘[fāng xiàng pán, ㄈㄤ ㄒㄧㄤˋ ㄆㄢˊ, / ] steering wheel, #13,736 [Add to Longdo]
[fù fāng, ㄈㄨˋ ㄈㄤ, / ] compound prescription (involving several medicines), #13,754 [Add to Longdo]
[fāng yuán, ㄈㄤ ㄩㄢˊ, / ] circumference, #14,139 [Add to Longdo]
[dān fāng miàn, ㄉㄢ ㄈㄤ ㄇㄧㄢˋ, / ] unilateral, #14,673 [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
[〜かた, ~ kata] (n) เมื่อนำกริยามาเติมข้างหน้าจะหมายถึง วิธีการ เช่น 読み(よみかた) วิธีอ่าน หรือ 使い(つかいかた) วิธีการใช้งาน
[りょうほう, ryouhou] (n) ทั้งคู่, ทั้งสองฝ่าย
[みかた, mikata] (n) พวกเดียวกัน
[ゆうがた, yuugata] (n) ตอนเย็น
メートル[へいほうめーとる, heihoume-toru] (n) พื้นที่ 1 ตารางเมตร
[かた, kata] (n) คน
[ほうこう, houkou] (n) ทิศทาง
程式[ほうていしき, houteishiki] (n) สมการ
[ほうさく, housaku] (n) แผนการ
[ほうしん, houshin] (n) นโยบาย, เป้าหมาย, Syn. 指針
メートル[りっぽうめーとる, rippoume-toru] (n) ปริมาตร 1 ลูกบาศก์เมตร

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
[そうほう, souhou] (n, pron) ทั้งสองฝ่าย
[せいほうけい, seihoukei] สี่เหลี่ยม
[ちょうほうけい, chouhoukei] สี่เหลี่ยมผืนผ้า
あの[あのかた, anokata] คนนั้น, เขา, เธอ, เป็นคำสุภาพของ あの人, See also: S. あの人
あの[あのかた, anokata] (n) คนนั้น, เขา, เธอ (あの เป็นคำสุภาพของ あの人), See also: S. あの人
あの[あのかた, anokata, anokata , anokata] (n) คนนั้น, เขา, เธอ (あの เป็นคำสุภาพของ あの人), See also: S. あの人
交付税[ちほうこうふぜい, chihoukoufuzei] (n) เงินอุดหนุนประเภทหนึ่งที่ให้แก่องค์กรปกครองท้องถิ่น เพื่อเป็นการประกันว่าองค์กรปกครองท้องถิ่นสามารถให้บริการขั้นพื้นฐานแก่ประชาชนในท้องถิ่นได้ โดยองค์กรปกครองท้องถิ่นที่มีรายได้น้อย จะได้เงินอุดหนุนประเภทนี้มากกว่าองค์กรปกครองท้องถิ่นที่มีรายได้มาก
財政[ちほうザいせい, chihou za isei] (n) การคลังท้องถิ่น
自治法[ちほうザいせい, chihoujichi hou] พระราชญัติว่าด้วยการปกครองตนเองของท้องถิ่น(พระราชบัญญัติที่ว่าด้วยการจัดตั้งองค์กรปกครองท้องถิ่น ประเภทต่างๆ เช่น จังหวัด เทศบาล และบทบาทหน้าที่ขององค์กรปกครองท้องถิ่นเหล่านั้นเป็นต้น)
[へいほうこん, heihoukon] (n) รากที่สอง - สแควร์รูท, See also: R. square root
程式[ほうていしき, houteishiki] (n) สมการ, See also: R. equation
進行[しんこうほうこう, shinkouhoukou] เป้าหมายที่จะก้าวไป จุดหมายที่เราจะก้าวไป ทิศทางที่จะต้องเดินหน้าไป
支援[こうほうしえん, kouhoushien] (n) ยุทธบริการ

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
書き[かきかた, kakikata] TH: วิธีเขียน ลายมือเขียนหนังสือ  EN: way of writing
組み[くみかた, kumikata] TH: วิธีประกบ
が無い[しかたがない, shikataganai] TH: ช่วยไม่ได้  EN: it can't be helped (id)
[ゆくえ, yukue] TH: ตำแหน่งหรือสถานที่ที่คน ๆ นั้นอยู่  EN: whereabouts
考え[かんがえかた, kangaekata] TH: ความคิด, วิธีการคิด  EN: way of thinking
教え[おしえかた, oshiekata] TH: วิธีการสอน  EN: method of teaching
[ちちかた, chichikata] TH: ญาติฝ่ายพ่อ  EN: father's side of family
[ぜんぽう, zenpou] TH: ด้านหน้าของผู้พูด  EN: forward
[ぜんぽう, zenpou] TH: ข้างหน้า  EN: frontward
[ほうめん, houmen] TH: ทิศ
[ちほう, chihou] TH: ภูมิภาค
[ちほう, chihou] TH: ท้องถิ่น
行き[いきかた, ikikata] TH: ทางไป(ยังจุดหมาย)
[ほうほう, houhou] TH: วิธีการ  EN: method
[ほうほう, houhou] TH: รูปแบบ  EN: manner
[ほうほう, houhou] TH: หนทาง  EN: way

Japanese-English: EDICT Dictionary
あなた;貴がた;貴;貴[あなたがた, anatagata] (pn,adj-no) (hon) you (plural) [Add to Longdo]
あの[あのかた, anokata] (pn,adj-no) that gentleman (lady); he; she; (P) [Add to Longdo]
お偉;おえら;御偉[おえらがた, oeragata] (n) superiors; very important persons; VIPs; dignitaries; big shots [Add to Longdo]
こちらの話;此の話[こちらのはなし, kochiranohanashi] (exp) (See こっちの話) talking to oneself [Add to Longdo]
この;此の[このほう, konohou] (n-adv) (1) since; (pn,adj-no) (2) this person [Add to Longdo]
この;此の[このほう, konohou] (n-adv) this one; this way; this method [Add to Longdo]
したがいい[したほうがいい, shitahougaii] (exp) (See 為る・する・1,がいい) had better do so [Add to Longdo]
そちら様;其[そちらさま, sochirasama] (pn,adj-no) (hon) (See どちら様) you [Add to Longdo]
そっぽを向く;外を向く[そっぽをむく, soppowomuku] (v5k,exp) (See 外) to turn away; to face away [Add to Longdo]
その一[そのいっぽう, sonoippou] (exp) in contrast; meanwhile; in the meantime [Add to Longdo]
その;其の[そのほう, sonohou] (pn,adj-no) (hon) that person [Add to Longdo]
その;其の[そのほう, sonohou] (pn,adj-no) (arch) you (referring to one's inferior) [Add to Longdo]
どちら様;何[どちらさま, dochirasama] (n) (hon) (See 誰) who [Add to Longdo]
やり(P);遣り[やりかた, yarikata] (n) manner of doing; way; method; means; (P) [Add to Longdo]
アクセス[アクセスほうしき, akusesu houshiki] (n) {comp} access method [Add to Longdo]
アクセス式実行プログラム[アクセスほうしきじっこうプログラム, akusesu houshikijikkou puroguramu] (n) {comp} access method executor [Add to Longdo]
アクティブマトリクス[アクティブマトリクスほうしき, akuteibumatorikusu houshiki] (n) {comp} active matrix [Add to Longdo]
アドオン[アドオンほうしき, adoon houshiki] (n) add-on [Add to Longdo]
インクジェット[インクジェットほうしき, inkujietto houshiki] (n) {comp} ink-jet method [Add to Longdo]
エッジトリガ[エッジトリガほうしき, ejjitoriga houshiki] (n) {comp} edge trigger method [Add to Longdo]
エラー処理[エラーしょりほうほう, era-shorihouhou] (n) {comp} error handling mechanism; error-handling mechanism [Add to Longdo]
オーバーラップウィンドウ[オーバーラップウィンドウほうしき, o-ba-rappuuindou houshiki] (n) {comp} overlapped windowing [Add to Longdo]
サイクルアンドライド[サイクルアンドライドほうしき, saikuruandoraido houshiki] (n) cycle and ride system [Add to Longdo]
シーアンドエア[シーアンドエアほうしき, shi-andoea houshiki] (n) sea and air system [Add to Longdo]
シーリング[シーリングほうしき, shi-ringu houshiki] (n) ceiling system [Add to Longdo]
シップエア[シップエアほうしき, shippuea houshiki] (n) ship air system [Add to Longdo]
シュレーディンガー程式[シュレーディンガーほうていしき, shure-deinga-houteishiki] (n) Schroedinger equation [Add to Longdo]
スキャンロン[スキャンロンほうしき, sukyanron houshiki] (n) Scanlon plan [Add to Longdo]
セルラー[セルラーほうしき, serura-houshiki] (n) {comp} cellular system [Add to Longdo]
ターンキー式輸出[ターンキーほうしきゆしゅつ, ta-nki-houshikiyushutsu] (n) turnkey export [Add to Longdo]
タイリングウィンドウ[タイリングウィンドウほうしき, tairinguuindou houshiki] (n) {comp} tiling window method [Add to Longdo]
タイル[タイルほうしき, tairu houshiki] (n,adj-no) {comp} tiling [Add to Longdo]
ダイバーシティー[ダイバーシティーほうしき, daiba-shitei-houshiki] (n) diversity receiving system [Add to Longdo]
テキスト[テキストほうこう, tekisuto houkou] (n) {comp} text path [Add to Longdo]
テレビ[テレビほうしき, terebi houshiki] (n) {comp} television system [Add to Longdo]
ディファレンシャルマンチェスタ符号化[ディファレンシャルマンチェスタふごうかほうしき, deifarensharumanchiesuta fugoukahoushiki] (n) {comp} differential Manchester encoding [Add to Longdo]
ノアの箱舟;ノアの[ノアのはこぶね, noa nohakobune] (n) Noah's ark [Add to Longdo]
ハードセクタ[ハードセクタほうしき, ha-dosekuta houshiki] (n) {comp} hard sectoring [Add to Longdo]
パラメタ[パラメタほうしき, parameta houshiki] (n,adj-no) {comp} parameter-driven [Add to Longdo]
パラメタ式出力基本要素[パラメタほうしきしゅつりょくきほんようそ, parameta houshikishutsuryokukihonyouso] (n) {comp} parametric output primitive [Add to Longdo]
ビュー上向定義ベクトル[ビューじょうほうこうていぎベクトル, byu-jouhoukouteigi bekutoru] (n) {comp} view up vector [Add to Longdo]
ビュー向変換行列[ビューほうこうへんかんぎょうれつ, byu-houkouhenkangyouretsu] (n) {comp} view orientation matrix [Add to Longdo]
フレーム同期[フレームどうきほうしき, fure-mu doukihoushiki] (n) {comp} frame synchronous communication [Add to Longdo]
ホフマン[ホフマンほうしき, hofuman houshiki] (n) Hoffmann method [Add to Longdo]
マクスウェルの程式[マクスウェルのほうていしき, makusuueru nohouteishiki] (n) Maxwell's equations (summarizing the classical properties of the electromagnetic field) [Add to Longdo]
メニュー[メニューほうしき, menyu-houshiki] (n,adj-no) {comp} menu-driven [Add to Longdo]
メニュー式のプログラム[メニューほうしきのプログラム, menyu-houshikino puroguramu] (n) {comp} menu-driven program [Add to Longdo]
モード[モードほうしき, mo-do houshiki] (n) {comp} modal [Add to Longdo]
ラスタ式グラフィクス[ラスタほうしきグラフィクス, rasuta houshiki gurafikusu] (n) {comp} raster graphics [Add to Longdo]
ラテン[ラテンほうじん, raten houjin] (n) Latin square [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
You look sick.は顔色が悪い。
Go to the doctor to get your prescription!箋をもらうために医者に行きなさい。
"Are the drinks free?" "Only for the ladies."「アルコール類はただですか」「ご婦人に限ります」
You had better put the book back on the desk, for the owner will come back there.「その本を机の上に戻しておいたがよい」というのは所有者がそこへ戻ってくるでしょうから。
"Why didn't you come?" "I had no choice."「どうして来なかったんだ」「仕がなかったんだよ」
"You see," said the elder brother, "I was right. Here I have lived quietly and well, while you, though you may have been a king, have seen a great deal of trouble."「どうだ」と兄はいった。「わたしは正しかった。ここで私が静かに良い生活をしていた。ところが一、あなたは王になったけれども、多くの苦労をした。」
"Why in the world would you do that?" the other asked.「またまた、なんでそんなことするの?」もう片の女性が聞いた。
"I haven't been feeling too good lately." "You had better go to a doctor."「近頃どうも調子が悪くてね」「一度診てもらったがいいよ」
This was he of whom I said, "He who comes after me has surpassed me because he was before me."「私の後から来るは私に優るである。私より先におられたからである。」といったのはこのの事です。
Japanese management must learn how to deal with American workers, he said.「日本の経営陣は米国の労働者の扱いを身につけなければいけない」と彼は言った。
Debit Mr Hill with $100.100ドルをヒル氏の借りに記載しなさい。
Entrance is restricted to those above 18.18歳未満のの入場は禁じます。
Children under 18 are not admitted.18歳未満のは入場できません。
I can afford one, but not both.1つは買う余裕があるが、両はない。
I'll have you all speaking fluent English within a year.1年以内にあなたが全員、流暢な英語を話しているようにしてあげます。
The output power of a one square meter solar panel is about one watt, so it is difficult to use solar power on a large scale at present.1平メートルの太陽光発電パネルの出力は約1ワットであり、今のところ大規模に太陽電力を利用するのは困難である。
I'm near the on ramp to 25 north.25号線北面の入り口付近にいます。
Of the two stories, the latter story is better.2つの物語のうち、後のが良い。
John is the taller of the two.2人のうちでは、ジョンのが背が高い。
He is the more diligent of the two.2人のうちでは彼のが勤勉です。
The comparison between the two was to his disadvantage.2人を比較すると彼のが形勢不利だった。
If you run after two hares, you will catch neither.2匹のうさぎを追いかけると両ともとらえられない。
We feel that March 1 would be more convenient.3月1日のが都合がよいのですが。
Three people are still missing.3人が依然行不明です。
It's rather cold for April.4月にしては、寒いです。
Is it cheaper to call after 9:00?9時以降に電話したが安いですか。
I like L.A. better.L.Aのが好きです。
Can you direct me to NHK?NHKへの行きを教えていただきませんか。
Something looking like a UFO made a sudden turn then disappeared into the distant sky.UFOらしき物体はガクンと向を変え、空のかなたに消えた。
You're crazy if you think he's on the up-and-up. The only reason you can say that is because you don't know what he's doing behind the scenes.あいつが品行正だって。とんでもない。裏で何をやってるか知らないからそんなこと言えるんだよ。
He lives a freewheeling life. I think he ought to settle down a little.あいつって自由気ままに暮らしてるよな。ちょっとは落ち着いたがいいんじゃないかな。
I don't like his smart way of talking.あいつの生意気な話しが嫌いだ。
I find just the memory of his overly polite patronizing manner really offensive.あいつの慇懃無礼なものの言い、思い出すだけで不愉快になるよ。
Don't tell him. He's got a loose tongue.あいつは口が軽いからこのことは言わないがいい。
Watch out for him. That guy can really hold a grudge.あいつは執念深いから気をつけたがいいよ。
You may as well give up.あきらめたが良いのではないでしょうか。
The bearded god had promised to return someday in the same way he had left.あごひげをはやした神様は自分が離れたのと同じ法で戻ってくると約束していた。
You understand best how to use the machine.あなたがこの機械の使いを一番よくご存じでしょう。
I will come on Wednesday evening unless I hear from you to the contrary.あなたからご都合が悪いというお知らせがなければ水曜の夕に参ります。
-the one you testified about-あなたが証言なさったあのが、
Even if you know the truth, you had better pretend otherwise at present.あなたが真実を知っていても今はそうでないふりをしていたがいいですよ。
Both you and I must take care of the dog.あなたと私の両が犬の世話をしなければならない。
There is a gentleman to see you.あなたに会いたいがおいでです。
A Mr Ono called to see you.あなたに会いに小野さんというが立ち寄られました。
I will show you how to go to the park.あなたに公園の行きを教えましょう。
We do not insist that you do things our way.あなたに私たちのやりでやれとは強要していません。
Your grandmother is a charming lady.あなたのおばあさんは気性のさっぱりしたいいですね。
Your father seems very nice.あなたのお父さんて、よさそうなですね。
Your plan is not in line with our policy.あなたの計画は私たちの針と一致していない。
I really agree with what you're saying.あなたの考えには共感できます。

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
アクセス[アクセスほうしき, akusesu houshiki] access method [Add to Longdo]
タイル[タイルほうしき, tairu houshiki] tiling (a-no) [Add to Longdo]
テキスト[テキストほうこう, tekisuto houkou] text path [Add to Longdo]
ディファレンシャルマンチェスタ符号化[ディファレンシャルマンチェスタふごうかほうしき, deifarensharumanchiesuta fugoukahoushiki] differential Manchester encoding [Add to Longdo]
ハードセクタ[ハードセクタほうしき, ha-dosekuta houshiki] hard sectoring [Add to Longdo]
パラメタ[パラメタほうしき, parameta houshiki] parameter-driven (a-no) [Add to Longdo]
パラメタ式出力基本要素[パラメタほうしきしゅつりょくきほんようそ, parameta houshikishutsuryokukihonyouso] parametric output primitive [Add to Longdo]
ビュー上向定義ベクトル[ビューじょうほうこうていぎべくとる, byu-jouhoukouteigibekutoru] view up vector [Add to Longdo]
ビュー向変換行列[ビューほうこうへんかんぎょうれつ, byu-houkouhenkangyouretsu] view orientation matrix [Add to Longdo]
メニュー[メニューほうしき, menyu-houshiki] menu-driven (a-no) [Add to Longdo]
メニュー式のプログラム[メニューほうしのきプログラム, menyu-houshinoki puroguramu] menu-driven program [Add to Longdo]
モード[モードほうしき, mo-do houshiki] modal [Add to Longdo]
ラスタ式グラフィクス[らすたほうしきグラフィクス, rasutahoushiki gurafikusu] raster graphics [Add to Longdo]
ルックアヘッド[ルックアヘッドほうしき, rukkuaheddo houshiki] look-ahead (technique) [Add to Longdo]
安全保護[あんぜんほごほうしん, anzenhogohoushin] security policy [Add to Longdo]
位相変調[いそうへんちょうほうしき, isouhenchouhoushiki] PM, Phase Modulation [Add to Longdo]
一括[いっかつほうしき, ikkatsuhoushiki] batch mode [Add to Longdo]
向性関数[いちほうこうせいかんすう, ichihoukouseikansuu] one-way function [Add to Longdo]
[うほうたん, uhoutan] right hand edge [Add to Longdo]
運用規則に基づく安全保護[うんようきそくにもとづくあんぜんほごほうしん, unyoukisokunimotodukuanzenhogohoushin] rule-based security policy [Add to Longdo]
演算[えんざんほうしき, enzanhoushiki] arithmetic equation [Add to Longdo]
画素進行[がそしんこうほうこう, gasoshinkouhoukou] pel path [Add to Longdo]
割り込み[わりこみほうしき, warikomihoushiki] interrupt-driven (a-no) [Add to Longdo]
漢字符号化[かんじふごうかほうしき, kanjifugoukahoushiki] kanji encoding method [Add to Longdo]
記録変調[きろくへんちょうほうしき, kirokuhenchouhoushiki] RZ, Return-to-Zero [Add to Longdo]
向LANチャネル[ぎゃくほうこうLANチャネル, gyakuhoukou LAN chaneru] backward LAN channel [Add to Longdo]
向通信路[ぎゃくほうこうつうしんろ, gyakuhoukoutsuushinro] backward channel [Add to Longdo]
向読取り[ぎゃくほうこうよみとり, gyakuhoukouyomitori] backward reading [Add to Longdo]
固定小数点[こていしょうすうてんほうしき, koteishousuutenhoushiki] fixed decimal mode [Add to Longdo]
境界面[こうほうきょうかいめん, kouhoukyoukaimen] back plane [Add to Longdo]
推論[こうほうすいろん, kouhousuiron] backward reasoning (AI) [Add to Longdo]
[こうほうたん, kouhoutan] trailing edge [Add to Longdo]
行の進む[ぎょうのすすむほうこう, gyounosusumuhoukou] line progression [Add to Longdo]
行進行[ぎょうしんこうほうこう, gyoushinkouhoukou] line progression [Add to Longdo]
[ぎょうほうこう, gyouhoukou] line writing direction [Add to Longdo]
向奇偶検査[ぎょうほうこうきぐうけんさ, gyouhoukoukiguukensa] longitudinal parity check [Add to Longdo]
[さほうたん, sahoutan] left hand edge [Add to Longdo]
座標式グラフィクス[ざひょうほうしきぐらふいくす, zahyouhoushikigurafuikusu] coordinate graphics, line graphics [Add to Longdo]
索引順アクセス[さくいんじゅんアクセスほうしき, sakuinjun akusesu houshiki] Indexed Sequential Access Method, ISAM [Add to Longdo]
索引順次アクセス[さくいんじゅんじアクセスほうしき, sakuinjunji akusesu houshiki] Indexed Sequential Access Method, ISAM [Add to Longdo]
算式通り式計算器[さんしきどおりほうしきけいさんき, sanshikidoorihoushikikeisanki] calculator with algebraic logic [Add to Longdo]
[じほうこう, jihoukou] character writing direction [Add to Longdo]
識別情報にもとづく安全保護[しきべつじょうほうにもとづくあんぜんほごほうしん, shikibetsujouhounimotodukuanzenhogohoushin] identity-based security policy [Add to Longdo]
実現[じつげんほうほう, jitsugenhouhou] implementation method [Add to Longdo]
周波数変位[しゅうはすうへんいほうしき, shuuhasuuhen'ihoushiki] frequency shift keying [Add to Longdo]
周波数変調[しゅうはすうへんちょうほうしき, shuuhasuuhenchouhoushiki] Frequency Modulation [Add to Longdo]
向LANチャネル[じゅんほうこうLANチャネル, junhoukou LAN chaneru] forward LAN channel [Add to Longdo]
向通信路[じゅんほうこうつうしんろ, junhoukoutsuushinro] forward channel [Add to Longdo]
向読取り[じゅんほうこうよみとり, junhoukouyomitori] forward reading [Add to Longdo]
照射[しょうしゃほうこう, shoushahoukou] light source direction [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[いっぽう, ippou] eine_Seite, einerseits, andererseits, -nur [Add to Longdo]
[りょうほう, ryouhou] beide, beides [Add to Longdo]
[しかた, shikata] -Art, Weise, Methode, -Weg [Add to Longdo]
[たほう, tahou] andere_Seite (Partei,Richtung) [Add to Longdo]
使い[つかいかた, tsukaikata] Gebrauch, Handhabung [Add to Longdo]
使用[しようほう, shiyouhou] Gebrauchsanweisung, Anwendungsweise [Add to Longdo]
[はっぽう, happou] alle_Richtungen, alle_Seiten [Add to Longdo]
後円墳[ぜんぽうこうえんふん, zenpoukouenfun] alte_Grabstaette_fuer_jap.Kaiser [Add to Longdo]
[ほっぽう, hoppou] -Norden [Add to Longdo]
[そうほう, souhou] beide_Seiten, beide_Parteien [Add to Longdo]
取り扱い[とりあつかいかた, toriatsukaikata] Behandlungsweise [Add to Longdo]
[うほう, uhou] die_rechte_Seite [Add to Longdo]
[しほう, shihou] die_4_Himmelsrichtungen, alle_Richtungen [Add to Longdo]
[ちほう, chihou] Gegend, Region, Provinz [Add to Longdo]
[ゆうがた, yuugata] Abend [Add to Longdo]
メートル[へいほうメートル, heihou me-toru] Quadratmeter [Add to Longdo]
御用の[ごようのかた, goyounokata] Kunde, -Gast [Add to Longdo]
教え[おしえかた, oshiekata] Lehrmethode [Add to Longdo]
[ほう, hou] Richtung, Person, Art_und_Weise [Add to Longdo]
[ほう, hou] Richtung, Seite [Add to Longdo]
[ほう, hou] Richtung, Seite [Add to Longdo]
[ほうこう, houkou] Richtung [Add to Longdo]
[ほうしき, houshiki] Formel, -Form, Methode, System [Add to Longdo]
[ほうほう, houhou] Methode, Art_und_Weise [Add to Longdo]
[ほうげん, hougen] Dialekt [Add to Longdo]
[ほうしん, houshin] Kurs, Richtung, Politik [Add to Longdo]
[ほうめん, houmen] Richtung, Seite [Add to Longdo]
[とうほう, touhou] oestliche_Richtung, -Osten [Add to Longdo]
[せいほうけい, seihoukei] Quadrat [Add to Longdo]
[ははかた, hahakata] muetterlicherseits [Add to Longdo]
[ちちかた, chichikata] vaeterlicherseits [Add to Longdo]
[めかた, mekata] Gewicht [Add to Longdo]
考え[かんがえかた, kangaekata] Denkweise [Add to Longdo]
不明[ゆくえふめい, yukuefumei] verschollen [Add to Longdo]
西[せいほう, seihou] westliche_Richtung, -Westen [Add to Longdo]
読み[よみかた, yomikata] Lesung, Aussprache [Add to Longdo]
[えんぽう, enpou] Ferne, grosse_Entfernung [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top