ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*斤*

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: , -斤-
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[所, suǒ, ㄙㄨㄛˇ] place, location; "that which", a particle introducing a passive clause
Radical: , Decomposition:   户 [, ㄏㄨˋ]  斤 [jīn, ㄐㄧㄣ]
Etymology: [ideographic] An axe 斤 swung at a door 户, Rank: 54
[新, xīn, ㄒㄧㄣ] new, recent, fresh, modern
Radical: , Decomposition:   亲 [qīn, ㄑㄧㄣ]  斤 [jīn, ㄐㄧㄣ]
Etymology: [ideographic] A freshly chopped 斤 tree 亲, Rank: 161
[斯, sī, ] this, thus, such; emphatic particle; used in transliterations
Radical: , Decomposition:   其 [, ㄑㄧˊ]  斤 [jīn, ㄐㄧㄣ]
Etymology: -, Rank: 168
[听, tīng, ㄊㄧㄥ] to hear, to listen; to understand; to obey
Radical: , Decomposition:   口 [kǒu, ㄎㄡˇ]  斤 [jīn, ㄐㄧㄣ]
Etymology: [ideographic] Words 口 reaching an ear 斤, Rank: 285
[近, jìn, ㄐㄧㄣˋ] to approach; near, close; intimate
Radical: , Decomposition:   辶 [chuò, ㄔㄨㄛˋ]  斤 [jīn, ㄐㄧㄣ]
Etymology: [pictophonetic] walk, Rank: 374
[断, duàn, ㄉㄨㄢˋ] to sever, to cut off, to interrupt
Radical: , Decomposition:     ?  米 [, ㄇㄧˇ]  斤 [jīn, ㄐㄧㄣ]
Etymology: [ideographic] Using an axe 斤 to harvest grain 米, Rank: 434
[析, xī, ㄒㄧ] to split wood; to divide, to break apart
Radical: , Decomposition:   木 [, ㄇㄨˋ]  斤 [jīn, ㄐㄧㄣ]
Etymology: [ideographic] Chopping 斤 wood 木; 斤 also provides the pronunciation, Rank: 1073
[折, zhé, ㄓㄜˊ] to break, to snap; to fold, to bend; to bow; humble
Radical: , Decomposition:   扌 [shǒu, ㄕㄡˇ]  斤 [jīn, ㄐㄧㄣ]
Etymology: [ideographic] A hand 扌 wielding an axe 斤, Rank: 1131
[欣, xīn, ㄒㄧㄣ] delighted, happy, joyous
Radical: , Decomposition:   斤 [jīn, ㄐㄧㄣ]  欠 [qiàn, ㄑㄧㄢˋ]
Etymology: [pictophonetic] lack, Rank: 1523
[斥, chì, ㄔˋ] to scold, to upbraid; to accuse, to blame; to reproach
Radical: , Decomposition:   斤 [jīn, ㄐㄧㄣ]  丶 [diǎn, ㄉㄧㄢˇ]
Etymology: [ideographic] Someone scolded for cutting themselves 丶 with an axe 斤, Rank: 1857
[斤, jīn, ㄐㄧㄣ] a catty (about 500 grams); an axe; keen, shrewd
Radical: , Decomposition:   厂 [chǎng, ㄔㄤˇ]  下 [xià, ㄒㄧㄚˋ]
Etymology: -, Rank: 1866
[丘, qiū, ㄑㄧㄡ] mound, hill; surname
Radical: , Decomposition:   斤 [jīn, ㄐㄧㄣ]  一 [, ]
Etymology: [pictographic] Two hills, Rank: 1929
[匠, jiàng, ㄐㄧㄤˋ] artisan, craftsman, workman
Radical: , Decomposition:   匚 [fāng, ㄈㄤ]  斤 [jīn, ㄐㄧㄣ]
Etymology: -, Rank: 2110
[祈, qí, ㄑㄧˊ] to pray, to entreat, to beseech
Radical: , Decomposition:   礻 [shì, ㄕˋ]  斤 [jīn, ㄐㄧㄣ]
Etymology: [pictophonetic] spirit, Rank: 2443
[斩, zhǎn, ㄓㄢˇ] to chop, to cut, to sever; to behead
Radical: , Decomposition:   车 [chē, ㄔㄜ]  斤 [jīn, ㄐㄧㄣ]
Etymology: [pictophonetic] axe, Rank: 2463
[斧, fǔ, ㄈㄨˇ] axe, hatchet; to chop, to hew
Radical: , Decomposition:   父 [, ㄈㄨˋ]  斤 [jīn, ㄐㄧㄣ]
Etymology: [pictophonetic] axe, Rank: 2771
[芹, qín, ㄑㄧㄣˊ] celery
Radical: , Decomposition:   艹 [cǎo, ㄘㄠˇ]  斤 [jīn, ㄐㄧㄣ]
Etymology: [pictophonetic] plant, Rank: 3740
[沂, yí, ㄧˊ] a river in southeast Shandong
Radical: , Decomposition:   氵 [shuǐ, ㄕㄨㄟˇ]  斤 [jīn, ㄐㄧㄣ]
Etymology: [pictophonetic] water, Rank: 3787
[靳, jìn, ㄐㄧㄣˋ] a strap on a horse's breast
Radical: , Decomposition:   革 [, ㄍㄜˊ]  斤 [jīn, ㄐㄧㄣ]
Etymology: [pictophonetic] leather, Rank: 3973
[忻, xīn, ㄒㄧㄣ] pleasant, joyful, delightful
Radical: , Decomposition:   忄 [xīn, ㄒㄧㄣ]  斤 [jīn, ㄐㄧㄣ]
Etymology: [pictophonetic] heart, Rank: 4346
[斫, zhuó, ㄓㄨㄛˊ] to chop, to cut, to lop off
Radical: , Decomposition:   石 [shí, ㄕˊ]  斤 [jīn, ㄐㄧㄣ]
Etymology: [pictophonetic] axe, Rank: 4677
[昕, xīn, ㄒㄧㄣ] day, dawn, early morning
Radical: , Decomposition:   日 [, ㄖˋ]  斤 [jīn, ㄐㄧㄣ]
Etymology: [pictophonetic] sun, Rank: 4750
[圻, qí, ㄑㄧˊ] border, boundary
Radical: , Decomposition:   土 [, ㄊㄨˇ]  斤 [jīn, ㄐㄧㄣ]
Etymology: [pictophonetic] earth, Rank: 5001
[颀, qí, ㄑㄧˊ] tall and slim; slender
Radical: , Decomposition:   斤 [jīn, ㄐㄧㄣ]  页 [, ㄧㄝˋ]
Etymology: [pictophonetic] leaf, Rank: 5062
[蕲, qí, ㄑㄧˊ] to pray, to implore; herb; Artemesia
Radical: , Decomposition:   艹 [cǎo, ㄘㄠˇ]    单 [dān, ㄉㄢ]  斤 [jīn, ㄐㄧㄣ]
Etymology: [pictophonetic] herb, Rank: 5333
[訢, xīn, ㄒㄧㄣ] delighted, pleased; happy
Radical: , Decomposition:   言 [yán, ㄧㄢˊ]  斤 [jīn, ㄐㄧㄣ]
Etymology: [pictophonetic] speech, Rank: 6966
[斦, yín, ㄧㄣˊ]
Radical: , Decomposition:   斤 [jīn, ㄐㄧㄣ]  斤 [jīn, ㄐㄧㄣ]
Etymology: [pictophonetic]
[斬, zhǎn, ㄓㄢˇ] to chop, to cut, to sever; to behead
Radical: , Decomposition:   車 [chē, ㄔㄜ]  斤 [jīn, ㄐㄧㄣ]
Etymology: [pictophonetic] axe
[斲, zhuó, ㄓㄨㄛˊ] to chop, to hack; to cut wood
Radical: , Decomposition:   ?  斤 [jīn, ㄐㄧㄣ]
Etymology: [ideographic] To chop 斤 a tree trunk
[斷, duàn, ㄉㄨㄢˋ] to sever, to cut off, to interrupt
Radical: , Decomposition:     ?      幺 [yāo, ㄧㄠ]  幺 [yāo, ㄧㄠ]  一 [, ]    幺 [yāo, ㄧㄠ]  幺 [yāo, ㄧㄠ]  斤 [jīn, ㄐㄧㄣ]
Etymology: [ideographic] Threads 幺 severed 一 by an axe 斤
[蘄, qí, ㄑㄧˊ] to pray, to implore; herb; Artemesia
Radical: , Decomposition:   艹 [cǎo, ㄘㄠˇ]    單 [dān, ㄉㄢ]  斤 [jīn, ㄐㄧㄣ]
Etymology: [pictophonetic] herb

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[jīn, ㄐㄧㄣ, ] catty; weight equal to 0.5 kg, #2,097 [Add to Longdo]
[gōng jīn, ㄍㄨㄥ ㄐㄧㄣ, ] kilogram, #2,420 [Add to Longdo]
计较[jīn jīn jì jiào, ㄐㄧㄣ ㄐㄧㄣ ㄐㄧˋ ㄐㄧㄠˋ, / ] to haggle over every ounce; fig. to worry unduly over minor matters, #25,395 [Add to Longdo]
[qiān jīn dǐng, ㄑㄧㄢ ㄐㄧㄣ ㄉㄧㄥˇ, / ] jack (for lifting weight), #50,651 [Add to Longdo]
八两[bàn jīn bā liǎng, ㄅㄢˋ ㄐㄧㄣ ㄅㄚ ㄌㄧㄤˇ, / ] not much to choose between the two; tweedledum and tweedledee, #60,796 [Add to Longdo]
[jīn dǒu, ㄐㄧㄣ ㄉㄡˇ, ] variant of 筋斗, to tumble; a somersault, #147,612 [Add to Longdo]
秤砣虽小压千[chèng tuó suī xiǎo yā qiān jīn, ㄔㄥˋ ㄊㄨㄛˊ ㄙㄨㄟ ㄒㄧㄠˇ ㄧㄚ ㄑㄧㄢ ㄐㄧㄣ, / ] although small, a steelyard weight may tip a hundred pounds (成语 saw);, #800,950 [Add to Longdo]
半公[bàn gōng jīn, ㄅㄢˋ ㄍㄨㄥ ㄐㄧㄣ, ] half kilo [Add to Longdo]
液压千[yè yā qiān jīn dǐng, ㄧㄝˋ ㄧㄚ ㄑㄧㄢ ㄐㄧㄣ ㄉㄧㄥˇ, / ] hydraulic jack [Add to Longdo]
螺旋千[luó xuán qiān jīn dǐng, ㄌㄨㄛˊ ㄒㄩㄢˊ ㄑㄧㄢ ㄐㄧㄣ ㄉㄧㄥˇ, / ] screw jack [Add to Longdo]
齿条千[chǐ tiáo qiān jīn dǐng, ㄔˇ ㄊㄧㄠˊ ㄑㄧㄢ ㄐㄧㄣ ㄉㄧㄥˇ, 齿 / ] rack and pinion jack [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
[いっきん, ikkin] (n) (1) 1 kin (~0.6kg); (2) 1 loaf of bread [Add to Longdo]
[きん, kin] (n) (1) (arch) unit of weight ~600g; (2) (arch) pound (unit of mass [Add to Longdo]
[きんめ, kinme] (n) weight [Add to Longdo]
[きんりょう, kinryou] (n) weight; (P) [Add to Longdo]
[ふきん, fukin] (n) axe [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[いっきん, ikkin] 1_Kin [Add to Longdo]
[きん, kin] (Gewichteinheit, ca. 600g) [Add to Longdo]
[きんりょう, kinryou] -Gewicht [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top