ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*斗*

   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: , -斗-
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[科, kē, ㄎㄜ] section, department; field, branch; science
Radical: , Decomposition:   禾 [, ㄏㄜˊ]  斗 [dòu, ㄉㄡˋ]
Etymology: [ideographic] A hand measuring 斗 grain 禾, Rank: 277
[料, liào, ㄌㄧㄠˋ] ingredients, materials; to conjecture, to guess
Radical: , Decomposition:   米 [, ㄇㄧˇ]  斗 [dòu, ㄉㄡˋ]
Etymology: [ideographic] A hand measuring 斗 a cup of rice 米, Rank: 557
[斗, dòu, ㄉㄡˋ] to struggle, to fight, to contend; measuring cup
Radical: , Decomposition:   十 [shí, ㄕˊ]  ?
Etymology: [ideographic] A hand holding a measuring dipper, Rank: 580
[抖, dǒu, ㄉㄡˇ] to tremble, to shake, to rouse
Radical: , Decomposition:   扌 [shǒu, ㄕㄡˇ]  斗 [dòu, ㄉㄡˋ]
Etymology: [pictophonetic] hand, Rank: 1757
[斜, xié, ㄒㄧㄝˊ] slanting, sloping, inclined
Radical: , Decomposition:   余 [, ㄩˊ]  斗 [dòu, ㄉㄡˋ]
Etymology: [pictophonetic] measuring cup, Rank: 1786
[魁, kuí, ㄎㄨㄟˊ] chief, leader; best; monstrous
Radical: , Decomposition:   鬼 [guǐ, ㄍㄨㄟˇ]  斗 [dòu, ㄉㄡˋ]
Etymology: [ideographic] One who fought 斗 a ghost 鬼; 鬼 also provides the pronunciation, Rank: 2599
[斟, zhēn, ㄓㄣ] to deliberate, to gauge; to pour wine or tea
Radical: , Decomposition:   甚 [shén, ㄕㄣˊ]  斗 [dòu, ㄉㄡˋ]
Etymology: [pictophonetic] measuring cup, Rank: 3167
[蚪, dǒu, ㄉㄡˇ] tadpole
Radical: , Decomposition:   虫 [chóng, ㄔㄨㄥˊ]  斗 [dòu, ㄉㄡˋ]
Etymology: [pictophonetic] worm, Rank: 4043
[斡, wò, ㄨㄛˋ] to turn, to rotate, to revolve
Radical: , Decomposition:   倝 [gàn, ㄍㄢˋ]  斗 [dòu, ㄉㄡˋ]
Etymology: -, Rank: 4117
[斛, hú, ㄏㄨˊ] ancient measuring vessel; unit of volume, about 50 liters
Radical: , Decomposition:   角 [jiǎo, ㄐㄧㄠˇ]  斗 [dòu, ㄉㄡˋ]
Etymology: [pictophonetic] measuring cup, Rank: 4531
[钭, tǒu, ㄊㄡˇ] wine flagon
Radical: , Decomposition:   钅 [jīn, ㄐㄧㄣ]  斗 [dòu, ㄉㄡˋ]
Etymology: [ideographic] A metal 钅 flask 斗; 斗 also provides the pronunciation, Rank: 5717
[戽, hù, ㄏㄨˋ] to bale out; to irrigate
Radical: , Decomposition:   户 [, ㄏㄨˋ]  斗 [dòu, ㄉㄡˋ]
Etymology: [pictophonetic] bucket, Rank: 6351
[枓, dǒu, ㄉㄡˇ] capital, base; a pedestal for a flag
Radical: , Decomposition:   木 [, ㄇㄨˋ]  斗 [dòu, ㄉㄡˋ]
Etymology: [pictophonetic] wood
[鈄, tǒu, ㄊㄡˇ] wine flagon
Radical: , Decomposition:   釒 [jīn, ㄐㄧㄣ]  斗 [dòu, ㄉㄡˋ]
Etymology: [ideographic] A metal 釒 flask 斗; 斗 also provides the pronunciation

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[dòu zhēng, ㄉㄡˋ ㄓㄥ, / ] struggle (with); fight; battle, #1,619 [Add to Longdo]
[zhàn dòu, ㄓㄢˋ ㄉㄡˋ, / ] to fight; to battle, #2,132 [Add to Longdo]
[dǒu, ㄉㄡˇ, ] decaliter; peck; dry measure for grain equal to ten sheng 升 or one-tenth dan 石, #3,161 [Add to Longdo]
[dòu, ㄉㄡˋ, / ] to fight; to struggle; to condemn; to censure; to contend; to put together; coming together, #3,161 [Add to Longdo]
[fèn dòu, ㄈㄣˋ ㄉㄡˋ, / ] strive; struggle, #3,537 [Add to Longdo]
阶级[jiē jí dòu zhēng, ㄐㄧㄝ ㄐㄧˊ ㄉㄡˋ ㄓㄥ, / ] the class struggle, #7,842 [Add to Longdo]
[zhàn dòu jī, ㄓㄢˋ ㄉㄡˋ ㄐㄧ, / ] fighter (aircraft), #8,175 [Add to Longdo]
[zhàn dòu lì, ㄓㄢˋ ㄉㄡˋ ㄌㄧˋ, / ] fighting strength, #8,742 [Add to Longdo]
[dòu zhì, ㄉㄡˋ ㄓˋ, / ] will to fight, #11,593 [Add to Longdo]
[bó dòu, ㄅㄛˊ ㄉㄡˋ, ] to wrestle; to fight; to struggle, #15,628 [Add to Longdo]
[zhēng dòu, ㄓㄥ ㄉㄡˋ, / ] struggle; war, #16,890 [Add to Longdo]
[dǎ dòu, ㄉㄚˇ ㄉㄡˋ, / ] to fight, #18,473 [Add to Longdo]
[dòu shì, ㄉㄡˋ ㄕˋ, / ] a warrior; an activist, #18,616 [Add to Longdo]
[dǒu péng, ㄉㄡˇ ㄆㄥˊ, ] cloak; mantle, #20,936 [Add to Longdo]
[gé dòu, ㄍㄜˊ ㄉㄡˋ, / ] to wrestle, #21,493 [Add to Longdo]
[jué dòu, ㄐㄩㄝˊ ㄉㄡˋ, / ] duel, #24,594 [Add to Longdo]
[dòu niú, ㄉㄡˋ ㄋㄧㄡˊ, / ] bullfighting; (astr.) Big Dipper and Altair, #25,343 [Add to Longdo]
[běi dǒu, ㄅㄟˇ ㄉㄡˇ, ] Great Bear; Big Dipper, #28,939 [Add to Longdo]
[lòu dǒu, ㄌㄡˋ ㄉㄡˇ, ] funnel, #29,720 [Add to Longdo]
[dòu zhì, ㄉㄡˋ ㄓˋ, / ] battle of wits, #30,611 [Add to Longdo]
[pī dòu, ㄆㄧ ㄉㄡˋ, / ] (during the cultural revolution) to criticize and denounce sb publicly for their errors (often imaginary), #32,942 [Add to Longdo]
[dòu jī, ㄉㄡˋ ㄐㄧ, / ] cock fighting, #36,397 [Add to Longdo]
[dòu zuǐ, ㄉㄡˋ ㄗㄨㄟˇ, / ] to quarrel; to bicker; glib repartee, #37,983 [Add to Longdo]
[tài dǒu, ㄊㄞˋ ㄉㄡˇ, ] leading scholar of his time; magnate, #39,416 [Add to Longdo]
[jīn dǒu, ㄐㄧㄣ ㄉㄡˇ, ] to tumble; somersault; a complete turn-around; a 180 degrees turn; fig. a change of mind, #40,677 [Add to Longdo]
[Ā Dòu, ㄚ ㄉㄡˋ, / ] A-dou, nickname of Liu Chan 劉禪|刘禅 (207-271), son of Liu Bei, reigned as Shu Han emperor 233-263, #40,896 [Add to Longdo]
[è dòu, ㄜˋ ㄉㄡˋ, / ] hard fighting; fierce battle, #45,709 [Add to Longdo]
[xīng dǒu, ㄒㄧㄥ ㄉㄡˇ, ] stars, #48,039 [Add to Longdo]
[běi dǒu xīng, ㄅㄟˇ ㄉㄡˇ ㄒㄧㄥ, ] the Big Dipper; the Plow, #51,864 [Add to Longdo]
[yùn dǒu, ㄩㄣˋ ㄉㄡˇ, ] (an) iron, #59,792 [Add to Longdo]
龙争虎[lóng zhēng hǔ dòu, ㄌㄨㄥˊ ㄓㄥ ㄏㄨˇ ㄉㄡˋ, / ] lit. the dragon wars, the tiger battles (成语 saw); fierce battle between giants, #63,850 [Add to Longdo]
[Dǒu mén, ㄉㄡˇ ㄇㄣˊ, / ] (N) Doumen (place in Guangdong), #65,947 [Add to Longdo]
批改[dòu pī gǎi, ㄉㄡˋ ㄆㄧ ㄍㄞˇ, ] (Cul. Rev.) struggle-criticism-transformation, #67,512 [Add to Longdo]
七星[běi dǒu qī xīng, ㄅㄟˇ ㄉㄡˇ ㄑㄧ ㄒㄧㄥ, ] Ursa Major; Great Bear; Big Dipper, #69,311 [Add to Longdo]
[liào dǒu, ㄌㄧㄠˋ ㄉㄡˇ, ] cattle feeder; hopper (wicker basket), #75,358 [Add to Longdo]
[Quán dòu huàn, ㄑㄩㄢˊ ㄉㄡˋ ㄏㄨㄢˋ, / ] Chun Doo Hwan (former South Korean president), #88,730 [Add to Longdo]
翻筋[fān jīn dǒu, ㄈㄢ ㄐㄧㄣ ㄉㄡˇ, ] to tumble; to turn a cartwheel; a somersault, #97,415 [Add to Longdo]
[zhàn dòu jiàn, ㄓㄢˋ ㄉㄡˋ ㄐㄧㄢˋ, / ] battleship, #103,311 [Add to Longdo]
[tuō dǒu, ㄊㄨㄛ ㄉㄡˇ, ] small open trailer, #107,964 [Add to Longdo]
泰山北[Tài shān Běi dǒu, ㄊㄞˋ ㄕㄢ ㄅㄟˇ ㄉㄡˇ, ] a giant among men; lit. as weighty as Mt Tai, as brilliant as the Big Dipper, #113,863 [Add to Longdo]
[zhàn dòu zhě, ㄓㄢˋ ㄉㄡˋ ㄓㄜˇ, / ] fighter, #127,126 [Add to Longdo]
[ái dòu, ㄞˊ ㄉㄡˋ, / ] to suffer censure; denounced, #127,153 [Add to Longdo]
[dòu yǎn, ㄉㄡˋ ㄧㄢˇ, ] cross-eyed, #142,654 [Add to Longdo]
[jīn dǒu, ㄐㄧㄣ ㄉㄡˇ, ] variant of 筋, to tumble; a somersault, #147,612 [Add to Longdo]
[bā dǒu, ㄅㄚ ㄉㄡˇ, ] round-bottomed basket, #204,626 [Add to Longdo]
气冲牛[qì chōng niú dǒu, ㄑㄧˋ ㄔㄨㄥ ㄋㄧㄡˊ ㄉㄡˇ, / ] extremely angry; infuriated, #239,737 [Add to Longdo]
南镇[Dǒu nán zhèn, ㄉㄡˇ ㄋㄢˊ ㄓㄣˋ, / ] (N) Tounan (town in Taiwan), #519,302 [Add to Longdo]
筲之人[dǒu shāo zhī rén, ㄉㄡˇ ㄕㄠ ㄓ ㄖㄣˊ, ] a small-minded person; a bean-counter, #741,782 [Add to Longdo]
人权[rén quán dòu shì, ㄖㄣˊ ㄑㄩㄢˊ ㄉㄡˋ ㄕˋ, / ] a human rights activist; a fighter for human rights [Add to Longdo]
[nèi dòu, ㄋㄟˋ ㄉㄡˋ, / ] internal strife; power struggle [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
[じょうご, jougo] (n) กรวย

Japanese-English: EDICT Dictionary
缶;一[いっとかん, ittokan] (n) eighteen litre drum [Add to Longdo]
のしを付ける;熨を付ける[のしをつける, noshiwotsukeru] (exp,v1) (uk) to make a gift of [Add to Longdo]
もんどり打つ;翻筋打つ[もんどりうつ, mondoriutsu] (v5t) to turn a somersault [Add to Longdo]
ブフナー漏[ブフナーろうと, bufuna-routo] (n) Buchner funnel [Add to Longdo]
[いっと, itto] (n) 1 "to" (unit of volume, approx. 18 litres) [Add to Longdo]
[いっとます, ittomasu] (n) 18-litre measuring container [Add to Longdo]
引き出し(P);引出し(P);抽き出し;抽出し;抽(oK)[ひきだし, hikidashi] (n) (1) drawer; (2) withdrawal; drawing out; (P) [Add to Longdo]
火熨[ひのし, hinoshi] (n) an iron [Add to Longdo]
[かくと, kakuto] (n) cupule; acorn cup [Add to Longdo]
[ぎとう, gitou] (n) (See 殺陣) fight scene; stage combat; staged sword fight [Add to Longdo]
[ごとべい, gotobei] (n) small salary [Add to Longdo]
米道[ごとべいどう, gotobeidou] (n) (See 天師道) Way of the Five Pecks of Rice (ancient Chinese Daoist movement later known as The Way of the Celestial Masters) [Add to Longdo]
味噌[ごとみそ, gotomiso] (n) (obsc) miso from the Kamakura era [Add to Longdo]
升(P);枡;桝;[ます, masu] (n) (1) measuring container; measure; (2) box (seating at a theatre, etc.); (3) square on a grid; cell of a grid; (4) ( only) square bearing block (at the top of a pillar); (P) [Add to Longdo]
升形;枡形;[ますがた, masugata] (n) (1) square (shape); (2) (形 only) square bearing block (at the top of a pillar); (3) (in a castle) rectangular space between the inner and outer gates (where troops can gather) [Add to Longdo]
升組;組;枡組;升組み;枡組み;組み[ますぐみ, masugumi] (n) square framing (in a house, temple, screen, etc.) [Add to Longdo]
[せいと, seito] (n) star [Add to Longdo]
泰山北[たいざんほくと, taizanhokuto] (n) a great authority [Add to Longdo]
[たいと, taito] (n) (abbr) (See 泰山北) a great authority [Add to Longdo]
の如し[たんとのごとし, tantonogotoshi] (n) being as bold as a lion [Add to Longdo]
長熨[ながのし, naganoshi] (n) stretched dried abalone (used as a betrothal gift) [Add to Longdo]
[とます, tomasu] (n) (1) (obs) to (measure of volume, approx. 18 litres); (2) (See 枡形) square bearing block (at the top of a pillar); (3) (See 二十八宿) Chinese "Dipper" constellation (one of the 28 mansions); (P) [Add to Longdo]
[とます, tomasu] (n) kanji radical 68 at right [Add to Longdo]
きょう[ときょう, tokyou] (n) piece of wood supporting deeply receded eaves, esp. in temple construction [Add to Longdo]
[としゅ, toshu] (n) kegs of sake; lot of sake [Add to Longdo]
宿[ひきつぼし;ひつきぼし, hikitsuboshi ; hitsukiboshi] (n) (See ・と) Chinese "Dipper" constellation (one of the 28 mansions) [Add to Longdo]
掻き星;奎宿[とかきぼし, tokakiboshi] (n) (See 奎) Chinese "Legs" constellation (one of the 28 mansions) [Add to Longdo]
[となん, tonan] (n) (arch) the whole world; south of the Big Dipper [Add to Longdo]
[とます, tomasu] (n) 18-litre measuring container [Add to Longdo]
冬北[ふゆほくと, fuyuhokuto] (n) (See 北) Big Dipper seen on a winter night [Add to Longdo]
湯熨;湯熨[ゆのし, yunoshi] (n,vs) steam ironing [Add to Longdo]
闘魂;魂(iK)[とうこん, toukon] (n) fighting spirit [Add to Longdo]
闘争(P);争(iK)[とうそう, tousou] (n,vs,adj-no) strife; conflict; (P) [Add to Longdo]
[なんと, nanto] (n) (obsc) constellation in Sagittarius [Add to Longdo]
六星[なんとろくせい, nantorokusei] (n) Milk Dipper; southern dipper asterism (star pattern) within Sagittarius [Add to Longdo]
不図(ateji);不(ateji);不圖(ateji)(oK)[ふと, futo] (adv) (uk) suddenly; casually; accidentally; incidentally; unexpectedly; unintentionally; (P) [Add to Longdo]
分液ロート;分液漏[ぶんえきロート;ぶんえきろうと(分液漏斗), bun'eki ro-to ; bun'ekirouto ( fun eki jougo )] (n) separatory funnel; separating funnel [Add to Longdo]
[ほくと, hokuto] (n) (abbr) (See 北七星) Big Dipper (constellation); The Plough [Add to Longdo]
七星[ほくとしちせい, hokutoshichisei] (n) (See 北星,大熊座) Big Dipper (constellation); the Plough [Add to Longdo]
[ほくとせい, hokutosei] (n) (See 大熊座,北七星) the Great Bear; the Great Dipper; the Plough [Add to Longdo]
翻筋[もんどり;もどり, mondori ; modori] (n) (uk) somersault [Add to Longdo]
冷汗三[れいかんさんと, reikansanto] (n) breaking into cold sweat when one is very embarrassed or scared [Add to Longdo]
[じょうご;ろうと;ロート, jougo ; routo ; ro-to] (n) funnel [Add to Longdo]
[ろうときょう, routokyou] (n) pectus excavatum [Add to Longdo]
[のし, noshi] (n) long thin strip of dried sea-ear or paper attached to a gift [Add to Longdo]
[のしいと, noshiito] (n) coarse silk from the outside of a cocoon (a type of waste thread) [Add to Longdo]
[のしがみ, noshigami] (n) wrapping paper for a present [Add to Longdo]
[のしぶくろ, noshibukuro] (n) paper bag for putting a present in [Add to Longdo]
[のしめ, noshime] (n) variety of ceremonial dress made of intertwined cloth and silk threads [Add to Longdo]
[のしあわび, noshiawabi] (n) thin string of dried abalone (often tied to a gift) [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
You can find the Big Dipper easily.七星は簡単に見つかる。

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[いっと, itto] 1_To [Add to Longdo]
七星[ほくとしちせい, hokutoshichisei] der_Grosse_Baer [Add to Longdo]
[ほくとせい, hokutosei] der_grosse_Baer [Add to Longdo]
[と, to] (Hohlmass, 18 l) [Add to Longdo]
[としゅ, toshu] Sake-Fass [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top