ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*数*

   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: , -数-
Longdo Dictionary ภาษา ญี่ปุ่น (JP) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )
周波特性[しゅうはすうとくせい] (n) Frequency Response
[じょうすう] (トヨタ言葉) constant
取器[かずとりき] (n) Hand counter, Hand tally counter

Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[数, shù, ㄕㄨˋ] count, number, several
Radical: , Decomposition:   娄 [lóu, ㄌㄡˊ]  攵 [, ㄆㄨ]
Etymology: [pictophonetic] script, Rank: 231
[擞, sǒu, ㄙㄡˇ] to tremble, to shake, to quake, to flutter
Radical: , Decomposition:   扌 [shǒu, ㄕㄡˇ]  数 [shù, ㄕㄨˋ]
Etymology: [pictophonetic] hand, Rank: 3870
[薮, sǒu, ㄙㄡˇ] swamp, marsh; wild country
Radical: , Decomposition:   艹 [cǎo, ㄘㄠˇ]  数 [shù, ㄕㄨˋ]
Etymology: [pictophonetic] grass, Rank: 4835

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[shǔ, ㄕㄨˇ, / ] to count, #607 [Add to Longdo]
[shù, ㄕㄨˋ, / ] number; figure; to count; to calculate; several, #607 [Add to Longdo]
[shuò, ㄕㄨㄛˋ, / ] frequently; repeatedly, #607 [Add to Longdo]
[shù jù, ㄕㄨˋ ㄐㄩˋ, / ] data; numbers; digital; also written 數據|据, #804 [Add to Longdo]
[shù jù, ㄕㄨˋ ㄐㄩˋ, / ] data; numbers; digital, #804 [Add to Longdo]
[shù liàng, ㄕㄨˋ ㄌㄧㄤˋ, / ] amount; quantity, #1,285 [Add to Longdo]
[zhǐ shù, ㄓˇ ㄕㄨˋ, / ] (numerical, statistical) index, #1,434 [Add to Longdo]
[shù zì, ㄕㄨˋ ㄗˋ, / ] numeral; digit; number; figure; amount; digital (electronics etc), #1,510 [Add to Longdo]
[rén shù, ㄖㄣˊ ㄕㄨˋ, / ] number of people, #1,918 [Add to Longdo]
大多[dà duō shù, ㄉㄚˋ ㄉㄨㄛ ㄕㄨˋ, / ] (great) majority, #2,309 [Add to Longdo]
[wú shù, ㄨˊ ㄕㄨˋ, / ] countless; numberless; innumerable, #3,013 [Add to Longdo]
[shù xué, ㄕㄨˋ ㄒㄩㄝˊ, / ] mathematics; mathematical, #3,019 [Add to Longdo]
[duō shù, ㄉㄨㄛ ㄕㄨˋ, / ] majority; most, #3,030 [Add to Longdo]
[shù mǎ, ㄕㄨˋ ㄇㄚˇ, / ] number; numerals; figures; digital; amount; numerical code, #3,169 [Add to Longdo]
[zǒng shù, ㄗㄨㄥˇ ㄕㄨˋ, / ] a total; a sum, #3,707 [Add to Longdo]
[shǎo shù, ㄕㄠˇ ㄕㄨˋ, / ] small number; few; minority, #3,786 [Add to Longdo]
[cān shù, ㄘㄢ ㄕㄨˋ, / ] a parameter, #4,913 [Add to Longdo]
民族[shǎo shù mín zú, ㄕㄠˇ ㄕㄨˋ ㄇㄧㄣˊ ㄗㄨˊ, / ] national minority; ethnic group, #5,075 [Add to Longdo]
绝大多[jué dà duō shù, ㄐㄩㄝˊ ㄉㄚˋ ㄉㄨㄛ ㄕㄨˋ, / ] absolute majority; overwhelming majority, #5,096 [Add to Longdo]
[cì shù, ㄘˋ ㄕㄨˋ, / ] frequency; number of times; ordinal number, #5,689 [Add to Longdo]
[xì shù, ㄒㄧˋ ㄕㄨˋ, / ] coefficient, #5,696 [Add to Longdo]
[shù bǎi, ㄕㄨˋ ㄅㄞˇ, / ] several hundred, #6,653 [Add to Longdo]
据库[shù jù kù, ㄕㄨˋ ㄐㄩˋ ㄎㄨˋ, / ] database, #6,660 [Add to Longdo]
[fēn shù, ㄈㄣ ㄕㄨˋ, / ] fraction; score, #6,753 [Add to Longdo]
[shù é, ㄕㄨˋ ㄜˊ, / ] amount; sum of money; fixed number, #7,023 [Add to Longdo]
[shù mù, ㄕㄨˋ ㄇㄨˋ, / ] amount; number, #7,766 [Add to Longdo]
[dào shǔ, ㄉㄠˋ ㄕㄨˇ, / ] to count backwards (from 10 down to 0); to count down; from the bottom (lines on a page); from the back (rows of seats), #7,964 [Add to Longdo]
[dào shù, ㄉㄠˋ ㄕㄨˋ, / ] (math.) reciprocal, #7,964 [Add to Longdo]
[hán shù, ㄏㄢˊ ㄕㄨˋ, / ] function, #9,010 [Add to Longdo]
[shù zhí, ㄕㄨˋ ㄓˊ, / ] numerical, #11,021 [Add to Longdo]
字化[shù zì huà, ㄕㄨˋ ㄗˋ ㄏㄨㄚˋ, / ] to digitalize; digital, #11,473 [Add to Longdo]
[jī shù, ㄐㄧ ㄕㄨˋ, / ] cardinal number, #11,495 [Add to Longdo]
[bàn shù, ㄅㄢˋ ㄕㄨˋ, / ] half the number; half, #11,992 [Add to Longdo]
[jì shù, ㄐㄧˋ ㄕㄨˋ, / ] to count; reckoning, #12,841 [Add to Longdo]
物价指[wù jià zhǐ shù, ㄨˋ ㄐㄧㄚˋ ㄓˇ ㄕㄨˋ, / ] price index, #16,250 [Add to Longdo]
[biàn shù, ㄅㄧㄢˋ ㄕㄨˋ, / ] variable, #16,391 [Add to Longdo]
百万[shù bǎi wàn, ㄕㄨˋ ㄅㄞˇ ㄨㄢˋ, / ] several million, #17,681 [Add to Longdo]
[zhěng shù, ㄓㄥˇ ㄕㄨˋ, / ] whole number; integer (math.), #18,820 [Add to Longdo]
未知[wèi zhī shù, ㄨㄟˋ ㄓ ㄕㄨˋ, / ] unknown quantity, #20,961 [Add to Longdo]
[bèi shù, ㄅㄟˋ ㄕㄨˋ, / ] multiple, #21,806 [Add to Longdo]
[suì shu, ㄙㄨㄟˋ ㄕㄨ˙, / ] age (number of years old), #21,964 [Add to Longdo]
[diǎn shù, ㄉㄧㄢˇ ㄕㄨˋ, / ] to count heads; to check numbers, #22,365 [Add to Longdo]
[suàn shù, ㄙㄨㄢˋ ㄕㄨˋ, / ] (do) arithmetic, #23,071 [Add to Longdo]
[cháng shù, ㄔㄤˊ ㄕㄨˋ, / ] a constant (math.), #23,321 [Add to Longdo]
据传输[shù jù chuán shū, ㄕㄨˋ ㄐㄩˋ ㄔㄨㄢˊ ㄕㄨ, / ] data transmission, #23,740 [Add to Longdo]
不清[shǔ bù qīng, ㄕㄨˇ ㄅㄨˋ ㄑㄧㄥ, / ] countless, #24,197 [Add to Longdo]
学家[shù xué jiā, ㄕㄨˋ ㄒㄩㄝˊ ㄐㄧㄚ, / ] mathematician, #24,738 [Add to Longdo]
心中有[xīn zhōng yǒu shù, ㄒㄧㄣ ㄓㄨㄥ ㄧㄡˇ ㄕㄨˋ, / ] to know what's going on, #26,481 [Add to Longdo]
[tào shù, ㄊㄠˋ ㄕㄨˋ, / ] a song cycle in Chinese opera; fig. a series of tricks; polite remarks, #26,511 [Add to Longdo]
屈指可[qū zhǐ kě shǔ, ㄑㄩ ㄓˇ ㄎㄜˇ ㄕㄨˇ, / ] handful; small number; can be counted on the fingers of one hand, #27,736 [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
[ぐうすう, guusuu] (n) เลขคู่, Ant. 奇数
[へんすう, hensuu] (n) ตัวแปร
[たすう, tasuu] (n) จำนวนมาก
[きすう, kisuu] (n) เลขคี่, Ant. 偶数
[しょうすう, shousuu] (n) เลขทศนิยม, See also: 有限小数, 循環小数
[かず, kazu] (n) จำนวน
える[かぞえる, kazoeru] (vt) นับจำนวน
え年[かぞえどし, kazoedoshi] การนับอายุแบบจีน กล่าวคือ ตอนเกิดมาถือว่าเป็นหนึ่งขวบ
[すうがく, suugaku] คณิตศาสตร์
[ふくすう, fukusuu] (n) มากกว่าหนึ่ง

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
定足[ていそくすう, teisokusuu] (n) องค์ประชุม
[ていすう, teisuu] (n, vt) จำนวนที่กำหนดไว้, จำนวนคงที่, ค่าคงที่
[しょうすうてん, shousuuten] (n) จุดทศนิยม
[しょうすうてん, shousuuten] (n) จุดทศนิยม
[ぼすう, bosuu] (n) ตัวแปร,พารามิเตอร์ (statistical) parameter
周波[しゅうはすう, shuuhasuu] ความถี่คลื่นไฟฟ้า
線膨張係[せんぼうちょうけいすう, senbouchoukeisuu] (n) สัมประสิทธิ์การขยายตัวเชิงเส้น
[ほすう, hosuu] ภาษาไทยมักใช้ทับศัพท์ว่า Complement เป็นศัพท์เฉพาะทางในสายวิชาเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ One Complement 1の補, Two Complement 2の補 One Complement คือ จำนวนที่บวกเพิ่มเข้าไปกับค่าค่าหนึ่งแล้วทำให้ได้เป็นค่าสูงสุดของเลขฐานนั้นๆ ในจำนวน digit ที่เท่ากัน เช่น คำถาม: ให้หา One Complement ของ 345 ในระบบเลขฐาน 10 คำตอบ: 345 มี 3 หลัก (digit) ค่าสูงสุดของเลขฐาน 10 ที่มี 3 หลักคือ 999 999-345=654 654 คือ One Complement ของ 345 ในระบบเลขฐาน 10 Two Complement คือ จำนวนน้อยที่สุดที่บวกเพิ่มเข้าไปกับค่าค่าหนึ่งแล้วทำให้จำนวนหลัก (digit) ของผลลัพธ์เพิ่มขึ้น 1 หลัก (digit) โดยปกติ วิธีการหา Two Complement ก็คือ เอา One Complement + 1 เช่น คำถามข้างบน ก็จะได้ Two Complement ของ 345 เป็น 655
[ほすう, hosuu] ทดสอบ
ลงบรรทัดใหม่
[しんすう, shinsuu] เลขฐาน เช่น เลขฐานสิบ 10進数 じゅうしんすう
 เลขฐานสอง 2進数 にしんすう 
[どすう, dosuu] ความถี่(ครั้ง)
熱膨張係[ねつぼうちょうけいすう, netsubouchoukeisuu] (n) ค่าสัมประสิทธิ์การขยายตัวอันเนื่องมาจากความร้อน
[てすうりょう, tesuuryou] ค่าธรรมเนียม
[すうかい, suukai] (n) หลายครั้ง
回転[かいてんすう, kaitensuu] (n) ความเร็วรอบ
[まいすう, maisuu] (n) จำนวนแผ่น, จำนวนผืน, จำนวนของสิ่งที่ใช้ลักษณะนามของ 枚

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
える[かぞえる, kazoeru] TH: นับ  EN: to count
[すう, suu] TH: จำนวน  EN: number
[すう, suu] TH: ตัวเลข  EN: figure
常分[じょうぶんすう, joubunsuu] TH: สัดส่วนที่เหมาะสม  EN: proper fraction
[かいすうけん, kaisuuken] TH: ตั๋วราคาเดียวกันที่มีหลายใบขายเป็นชุดใช้สำหรับชำระค่าโดยสารเป็นต้น  EN: book of tickets
[すうにん, suunin] TH: หลายคน  EN: several people

Japanese-English: EDICT Dictionary
10進基;十進基[じっしんきすう, jisshinkisuu] (n) {comp} decimal radix [Add to Longdo]
10進小;十進小[じっしんしょうすう, jisshinshousuu] (n) {comp} decimal fraction [Add to Longdo]
10進小点;十進小[じっしんしょうすうてん, jisshinshousuuten] (n) {comp} decimal point [Add to Longdo]
10進;十進[じっしんすう, jisshinsuu] (n) {comp} decimal; decimal digit; decimal number [Add to Longdo]
2進化10進;二進化十進[にしんかじっしんすう, nishinkajisshinsuu] (n) {comp} binary coded decimal; BCD [Add to Longdo]
2進;二進[にしんすう, nishinsuu] (n) binary digits [Add to Longdo]
2進[にしんすうじ, nishinsuuji] (n) {comp} binary digit [Add to Longdo]
8進;八進[はちしんすう, hachishinsuu] (n) {comp} octal; base 8 [Add to Longdo]
Bスプライン関[ビースプラインかんすう, bi-supurain kansuu] (n) {comp} B-spline [Add to Longdo]
お手;御手[おてすう;おてかず, otesuu ; otekazu] (n) (hon) (See 手・てすう・1) trouble; bother [Add to Longdo]
お手をおかけいたします;お手をおかけ致します[おてすうをおかけいたします, otesuuwookakeitashimasu] (exp) (hum) (See 手をかける) to be a burden; to make trouble for someone [Add to Longdo]
けた上げ;桁上げ[けたあげすう, ketaagesuu] (n) {comp} carry digit [Add to Longdo]
せん断弾性係;剪断弾性係[せんだんだんせいけいすう, sendandanseikeisuu] (n) elastic shear modulus [Add to Longdo]
アドレス定[アドレスていすう, adoresu teisuu] (n) {comp} address constant [Add to Longdo]
アドレス定リテラル[アドレスていすうリテラル, adoresu teisuu riteraru] (n) {comp} address constant literal [Add to Longdo]
アナログ変[アナログへんすう, anarogu hensuu] (n) {comp} analog variable [Add to Longdo]
アボガドロ[アボガドロすう, abogadoro suu] (n) (obs) (See アボガドロ定) Avogadro's number; Avogadro's constant [Add to Longdo]
アボガドロ定[アボガドロていすう, abogadoro teisuu] (n) Avogadro's constant; Avogadro's number [Add to Longdo]
アラビア[アラビアすうじ, arabia suuji] (n) Arabic numeral [Add to Longdo]
インスタンス変[インスタンスへんすう, insutansu hensuu] (n) {comp} instance variable [Add to Longdo]
エンゲル係[エンゲルけいすう, engeru keisuu] (n) Engel's coefficient [Add to Longdo]
ガイガーミュラー計[ガイガーミュラーけいすうかん, gaiga-myura-keisuukan] (n) Geiger-Mueller counter [Add to Longdo]
ガイガー計[ガイガーけいすうかん, gaiga-keisuukan] (n) Geiger counter [Add to Longdo]
クロック周波[クロックしゅうはすう, kurokku shuuhasuu] (n) {comp} clock frequency [Add to Longdo]
グローバル変[グローバルへんすう, guro-baru hensuu] (n) {comp} global variable [Add to Longdo]
コマンド行引[コマンドぎょうひきすう, komando gyouhikisuu] (n) {comp} command line argument [Add to Longdo]
サンケア指[サンケアしすう, sankea shisuu] (n) sun protection index [Add to Longdo]
サンプリング周波[サンプリングしゅうはすう, sanpuringu shuuhasuu] (n) sampling frequency [Add to Longdo]
シェル変[シェルへんすう, shieru hensuu] (n) {comp} shell variable [Add to Longdo]
シグモイド関[シグモイドかんすう, shigumoido kansuu] (n) sigmoid function [Add to Longdo]
ジニ係[ジニけいすう, jini keisuu] (n) (See 所得不平等度係) Gini coefficient; Gini's coefficient [Add to Longdo]
スイッチング関[スイッチングかんすう, suicchingu kansuu] (n) {comp} switching function [Add to Longdo]
スイッチング変[スイッチングへんすう, suicchingu hensuu] (n) {comp} switching variable [Add to Longdo]
スカッシング関[スカッシングかんすう, sukasshingu kansuu] (n) squashing function [Add to Longdo]
スカラ変[スカラへんずう, sukara henzuu] (n) {comp} scalar variable [Add to Longdo]
ステップ関[ステップかんすう, suteppu kansuu] (n) step function [Add to Longdo]
ストリング変[ストリングへんすう, sutoringu hensuu] (n) {comp} string variable [Add to Longdo]
ダイオード関発生器[ダイオードかんすうはっせいき, daio-do kansuuhasseiki] (n) {comp} Diode Function Generator; DFG [Add to Longdo]
テータ関;Θ関[テータかんすう, te-ta kansuu] (n) theta function [Add to Longdo]
テンポラリ変[テンポラリへんすう, tenporari hensuu] (n) {comp} temporary variable [Add to Longdo]
ディジタル計[ディジタルけいすうがた, deijitaru keisuugata] (n) {comp} digital [Add to Longdo]
ドプラー周波[ドプラーしゅうはすう, dopura-shuuhasuu] (n) {comp} doppler frequency [Add to Longdo]
ナイキスト周波[ナイキストしゅうはすう, naikisuto shuuhasuu] (n) {comp} Nyquist frequency [Add to Longdo]
ハッシュ関[ハッシュかんすう, hasshu kansuu] (n) {comp} hash function [Add to Longdo]
パス係[パスけいすう, pasu keisuu] (n) (See 径路係) path coefficient [Add to Longdo]
パリティ指[パリティしすう, paritei shisuu] (n) parity index [Add to Longdo]
ヒット[ヒットすう, hitto suu] (n) {comp} hit poit [Add to Longdo]
フーリエ級[フーリエきゅうすう, fu-rie kyuusuu] (n) {math} Fourier series [Add to Longdo]
ファラデー定[ファラデーていすう, farade-teisuu] (n) Faraday constant [Add to Longdo]
フィボネッチ[フィボネッチすうれつ, fibonecchi suuretsu] (n) {comp} Fibonacci series [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
Hey, you shut up! You talk too much, the gangster said.「おい、だまれ。口が多いぞ」とそのギャングの一味が言った。 [M]
One, three, and five are odd numbers.1、3、5は奇である。
One, three, and five are odd numbers.1.3そして5は奇です。
Count from 10 down to zero.10から0まで逆にえなさい。
Twelve is an even number.12は偶である。
Some people say thirteen is an unlucky number.13は不吉なであるという人がいる。
These were twice as many university applicants in 1992 as in 1982.1992年には、大学志願者のは1982年の2倍となった。
In the 19th century, the number of immigrants swelled rapidly.19世紀には移民のが急激に増大した。
Count from one to ten.1から10までえなさい。
Two, four, six, etc. are even numbers.2、4、6などは偶です。
The twenty-first century starts in just a few years.21世紀はほんの年で始まる。
The two classes were brought together into a larger class.2つの組は合併されて大人のクラスになった。
Two is an unlucky number in English.2は英語では縁起の悪い字だ。
We have two spare rooms upstairs, neither of which has been used for years.2階に予備の部屋が二部屋ありますが、そのどちらもここ年使用されていません。
Count up to thirty.30までえなさい。
I have five copies, but I need twice as many.5部はあるがその2倍の部欲しい。
He counts up to six.6までのえることができる。
Seven is sometimes considered a lucky number.7は運のよいだといわれることがある。
Seven is said to be a lucky number.7は運のよいだと言われる。
Seven is believed to be a lucky number.7は幸運の字だと信じられている。
NTT cancelled telephone cards with over 300 units.NTTは300度以上のテレホンカードを廃止した。
The symbol "X" usually stands for an unknown quantity in mathematics.X記号は学ではたいてい未知を表す。
Einstein was a mathematical genius.アインシュタインは学の天才だった。
Akira went out for a few minutes.アキラは分の間外出した。
Asian religions inspire him to create splendid sculptures.アジアの宗教から閃きを得て、彼は複の素晴らしい彫刻を生み出した。
Several more companies are moving to enter the lucrative pet food market of the country.あと社の企業が同国の利益の高いペットフード市場に参入をねらっている。
In a few days the baby will be able to walk.あと日で赤ん坊は歩けるようになるだろう。
What you have said reminds me of strange a experience I had a few years ago.あなたがいった事は、年前に経験した奇妙な事を思い出させます。
There are a few points where you are mistaken.あなたが間違っている点がカ所ある。
You will be paid a stable base salary plus commissions on sale.あなたの給与は一定の基本給に販売手料が加算されます。
I can't thank you enough for your kindness.あなたの々のご親切に対してお礼の申し上げ様もございません。
You haven't mentioned cost, and I won't sign until I know the bottom line.あなたはコストについて何も言っていないが、それをはっきり字で確認するまではサインはできません。
Did you get good marks?あなたはよい点をとりましたか。
You have three times as many books as I.あなたは私の3倍のの本を持っている。
Are you good at mathematics?あなたは学が得意ですか。
Your record in mathematics is good.あなたは学の成績がよい。
You might just chalk up some brownie points.あなたは多少の点はかせげるかもしれません。
It is only a few months since that Frenchman came to Japan.あのフランス人は日本にきてわずかヶ月です。
That child can count to twenty.あの子は20までえられる。
Some birds are sitting on the branch of that tree.あの木の枝に羽の鳥がとまっている。
In America scores of free agents switch teams every year.アメリカでは毎年多のフリーエージェントがチームを移る。
American students are falling behind in math.アメリカの学生は学で遅れをとっている。
A study shows lung cancer accounts for 17% of women's cancer deaths.ある研究によれば、ガンによる女性の死亡の中では肺がんが17%を占めている。
Certain animals are fast disappearing.ある種の動物はどんどんが減ってきている。
A math teacher says, "With a calculator, the child can reach the right answer, but have no idea at all how he got there."ある学の教師は、「計算機があれば、子供は正しい答えは出しますが、どうしてそういう答えになったのかは全く理解していないのです」と言っている。
The number of errors of fact in Arendt's book are considerably fewer than Abel implies.アントレの書物の事実誤認のは、アベルが示唆したよりも相当に少ない。
You always ask me to join your team because you need one more guy. Come on - just once I'd like you to say it's because I alone am worth ten of them - even if it is a lie.いつも、いつも員合わせなどと言われないで、たまには嘘でも良いから一騎当千の兵と言ってほしいよ。
I urinate more often than usual.いつもより尿の回が多いです。
I'm sorry to give you all this trouble.いろいろお手をかけて申し訳ない。
What we call 'Standard English' is only one of the many dialects spoken all over the world.いわゆる「標準英語」とは世界中で話されている多い方言のうちの1つにすぎない。

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
10進基[10しんきすう, 10 shinkisuu] decimal radix [Add to Longdo]
10進小[10しんしょうすう, 10 shinshousuu] decimal fraction [Add to Longdo]
10進小[10しんしょうすうてん, 10 shinshousuuten] decimal point [Add to Longdo]
10進[10しんすう, 10 shinsuu] decimal, decimal digit, decimal number [Add to Longdo]
2進化10進[2しんか10しんすう, 2 shinka 10 shinsuu] binary coded decimal (BCD) [Add to Longdo]
2進[2しんすうじ, 2 shinsuuji] binary digit [Add to Longdo]
8進[8しんすう, 8 shinsuu] octal [Add to Longdo]
B−スプライン関[B−スプラインかんすう, B- supurain kansuu] B-spline [Add to Longdo]
けた上げ[けたあげすう, ketaagesuu] carry digit [Add to Longdo]
アドレス定[アドレスていすう, adoresu teisuu] address constant [Add to Longdo]
アドレス定リテラル[アドレスていすうリテラル, adoresu teisuu riteraru] address constant literal [Add to Longdo]
アナログ変[アナログへんすう, anarogu hensuu] analog variable [Add to Longdo]
クロック周波[クロックしゅうはすう, kurokku shuuhasuu] clock frequency [Add to Longdo]
グローバル変[グローバルへんすう, guro-baru hensuu] global variable [Add to Longdo]
コマンド行引[コマンドぎょういんすう, komando gyouinsuu] command line argument [Add to Longdo]
シェル変[シェルへんすう, shieru hensuu] shell variable [Add to Longdo]
スイッチング関[すいっちんぐかんすう, suicchingukansuu] switching function [Add to Longdo]
スイッチング変[すいっちんぐへんすう, suicchinguhensuu] switching variable [Add to Longdo]
スカラ変[すからへんずう, sukarahenzuu] scalar variable [Add to Longdo]
ストリング変[ストリングへんすう, sutoringu hensuu] string variable [Add to Longdo]
ダイオード関発生器[ダイオードかんすうはっせいき, daio-do kansuuhasseiki] Diode Function Generator, DFG [Add to Longdo]
テンポラリ変[テンポラリへんすう, tenporari hensuu] temporary variable [Add to Longdo]
ディジタル計[ディジタルけいすうがた, deijitaru keisuugata] digital [Add to Longdo]
ナイキスト周波[ナイキストしゅうはすう, naikisuto shuuhasuu] Nyquist frequency [Add to Longdo]
ハッシュ関[はっしゅかんすう, hasshukansuu] hash function [Add to Longdo]
フィボネッチ[フィボネッチすうれつ, fibonecchi suuretsu] Fibonacci series [Add to Longdo]
ブール関[ブールかんすう, bu-ru kansuu] Boolean function [Add to Longdo]
ブール代[ブールだいすう, bu-ru daisuu] Boolean algebra [Add to Longdo]
ブロッキング系[ブロッキングけいすう, burokkingu keisuu] blocking factor [Add to Longdo]
ブロック化因[ブロックかいんすう, burokku kainsuu] blocking factor [Add to Longdo]
モジュロN計[もじゅろNけいすうき, mojuro N keisuuki] modulo-n counter [Add to Longdo]
ユーザ関[ユーザかんすう, yu-za kansuu] user function [Add to Longdo]
ライブラリー関[ライブラリーかんすう, raiburari-kansuu] library function [Add to Longdo]
リンク[リンクすう, rinku suu] link count [Add to Longdo]
ループ変[るうぷへんすう, ruupuhensuu] loop variable [Add to Longdo]
レコード変[レコードへんすう, reko-do hensuu] record variable [Add to Longdo]
レジスタ変[レジスタへんすう, rejisuta hensuu] register variable [Add to Longdo]
ローカル変[ローカルへんすう, ro-karu hensuu] local variable [Add to Longdo]
ワード[ワードすう, wa-do suu] word count [Add to Longdo]
一方向性関[いちほうこうせいかんすう, ichihoukouseikansuu] one-way function [Add to Longdo]
一様乱[いちようらんすう, ichiyouransuu] uniform random number, uniformly distributed random number [Add to Longdo]
[いいんすう, iinsuu] factor [Add to Longdo]
引き[ひきすう, hikisuu] argument (e.g. function, program) [Add to Longdo]
[ひきすう, hikisuu] argument [Add to Longdo]
[ひきすう, hikisuu] parameter [Add to Longdo]
キーワード[いんすうキーワード, insuu ki-wa-do] argument keyword [Add to Longdo]
リスト[いんすうリスト, insuu risuto] argument list [Add to Longdo]
結合[いんすうけつごう, insuuketsugou] argument association [Add to Longdo]
実体[ひきすうじったい, hikisuujittai] parameter entity [Add to Longdo]
実体参照[ひきすうじったいさんしょう, hikisuujittaisanshou] parameter entity reference [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[にんずう, ninzuu] Personenzahl [Add to Longdo]
[ぐうすう, guusuu] gerade_Zahl [Add to Longdo]
[たんすう, tansuu] Einzahl, Singular [Add to Longdo]
[かいすうけん, kaisuuken] Sammelfahrkarte [Add to Longdo]
[つぼすう, tsubosuu] -Flaeche, Flaecheninhalt [Add to Longdo]
[たすう, tasuu] grosse_Menge, Mehrheit [Add to Longdo]
大多[だいたすう, daitasuu] die_ueberwiegende_Mehrheit [Add to Longdo]
[きすう, kisuu] ungerade_Zahl [Add to Longdo]
延べ坪[のべつぼすう, nobetsubosuu] Gesamtflaeche [Add to Longdo]
[てすう, tesuu] Bemuehung, Muehe [Add to Longdo]
[てすうりょう, tesuuryou] Gebuehr, Provision [Add to Longdo]
[かず, kazu] Zahl [Add to Longdo]
える[かぞえる, kazoeru] zaehlen [Add to Longdo]
億年[すうおくねん, suuokunen] viele_Millionen_Jahre [Add to Longdo]
多く[かずおおく, kazuooku] viel, viele, grosse_Anzahl [Add to Longdo]
[すうじ, suuji] Zahl, Ziffer [Add to Longdo]
[すうがく, suugaku] Mathematik [Add to Longdo]
[じゅず, juzu] Rosenkranz [Add to Longdo]
[すうびょう, suubyou] einige_Sekunden [Add to Longdo]
[すうせき, suuseki] mehrere (Schiffe) [Add to Longdo]
隻の船[すうせきのふね, suusekinofune] mehrere_Schiffe [Add to Longdo]
[せいすう, seisuu] die_ganze_Zahl [Add to Longdo]
[まいすう, maisuu] Zahl_der_Blaetter [Add to Longdo]
[むすう, musuu] zahllos [Add to Longdo]
[ふくすう, fukusuu] Plural, Mehrzahl [Add to Longdo]
[けんすう, kensuu] Zahl_der_Haeuser [Add to Longdo]
過半[かはんすう, kahansuu] Mehrheit, Majoritaet [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top