ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*攵*

   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: , -攵-
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[政, zhèng, ㄓㄥˋ] government, politics
Radical: , Decomposition:   正 [zhèng, ㄓㄥˋ]  攵 [, ㄆㄨ]
Etymology: [pictophonetic] script, Rank: 150
[教, jiào, ㄐㄧㄠˋ] school, education
Radical: , Decomposition:   孝 [xiào, ㄒㄧㄠˋ]  攵 [, ㄆㄨ]
Etymology: [pictophonetic] script, Rank: 191
[数, shù, ㄕㄨˋ] count, number, several
Radical: , Decomposition:   娄 [lóu, ㄌㄡˊ]  攵 [, ㄆㄨ]
Etymology: [pictophonetic] script, Rank: 231
[放, fàng, ㄈㄤˋ] to release, to liberate, to free
Radical: , Decomposition:   方 [fāng, ㄈㄤ]  攵 [, ㄆㄨ]
Etymology: [pictophonetic] let go, Rank: 291
[改, gǎi, ㄍㄞˇ] to alter, to change, to improve, to remodel
Radical: , Decomposition:   己 [, ㄐㄧˇ]  攵 [, ㄆㄨ]
Etymology: [ideographic] A hand with a stick 攵 disciplining a kneeling child 己, Rank: 350
[收, shōu, ㄕㄡ] to collect, to gather, to harvest
Radical: , Decomposition:   丩 [jiū, ㄐㄧㄡ]  攵 [, ㄆㄨ]
Etymology: [pictophonetic] hand, Rank: 351
[整, zhěng, ㄓㄥˇ] neat, orderly, whole; to repair, to mend
Radical: , Decomposition:   敕 [chì, ㄔˋ]  正 [zhèng, ㄓㄥˋ]
Etymology: [pictophonetic] order, Rank: 416
[敌, dí, ㄉㄧˊ] enemy, foe, rival; to match; to resist
Radical: , Decomposition:   舌 [shé, ㄕㄜˊ]  攵 [, ㄆㄨ]
Etymology: [pictophonetic] strike, Rank: 523
[致, zhì, ㄓˋ] to send; to present, to deliver; to cause; consequence
Radical: , Decomposition:   至 [zhì, ㄓˋ]  攵 [, ㄆㄨ]
Etymology: [pictophonetic] rap, Rank: 524
[效, xiào, ㄒㄧㄠˋ] result, effect; effective
Radical: , Decomposition:   交 [jiāo, ㄐㄧㄠ]  攵 [, ㄆㄨ]
Etymology: [pictophonetic] strike, Rank: 551
[故, gù, ㄍㄨˋ] reason, cause; happening, instance
Radical: , Decomposition:   古 [, ㄍㄨˇ]  攵 [, ㄆㄨ]
Etymology: [pictophonetic] tap, Rank: 572
[攻, gōng, ㄍㄨㄥ] to accuse; to assault; to criticize
Radical: , Decomposition:   工 [gōng, ㄍㄨㄥ]  攵 [, ㄆㄨ]
Etymology: [pictophonetic] rap, Rank: 588
[微, wēi, ㄨㄟ] small, tiny, trifling; micro-
Radical: , Decomposition:   彳 [chì, ㄔˋ]    山 [shān, ㄕㄢ]  兀 [, ㄨˋ]  攵 [, ㄆㄨ]
Etymology: -, Rank: 653
[敢, gǎn, ㄍㄢˇ] bold, brave; to dare, to venture
Radical: , Decomposition:     ?  耳 [ěr, ㄦˇ]  攵 [, ㄆㄨ]
Etymology: [ideographic] A hand with a stick 攵 striking a beast 耳, Rank: 795
[败, bài, ㄅㄞˋ] failure; to decline, to fail, to suffer defeat
Radical: , Decomposition:   贝 [bèi, ㄅㄟˋ]  攵 [, ㄆㄨ]
Etymology: [pictophonetic] rap, Rank: 862
[散, sàn, ㄙㄢˋ] to scatter, to disperse, to break up
Radical: , Decomposition:     ?    攵 [, ㄆㄨ]
Etymology: [ideographic] A hand 攵 tossing seeds from a basket, Rank: 866
[救, jiù, ㄐㄧㄡˋ] aid, help; to rescue, to save
Radical: , Decomposition:   求 [qiú, ㄑㄧㄡˊ]  攵 [, ㄆㄨ]
Etymology: [pictophonetic] hand, Rank: 872
[敬, jìng, ㄐㄧㄥˋ] to respect, to honor; respectfully
Radical: , Decomposition:   苟 [gǒu, ㄍㄡˇ]  攵 [, ㄆㄨ]
Etymology: -, Rank: 1209
[撤, chè, ㄔㄜˋ] to omit; to remove; to withdraw
Radical: , Decomposition:   扌 [shǒu, ㄕㄡˇ]  育 [, ㄩˋ]  攵 [, ㄆㄨ]
Etymology: -, Rank: 1270
[敏, mǐn, ㄇㄧㄣˇ] fast, quick; clever, smart
Radical: , Decomposition:   每 [měi, ㄇㄟˇ]  攵 [, ㄆㄨ]
Etymology: [pictophonetic] strike, Rank: 1436
[牧, mù, ㄇㄨˋ] shepherd; to tend cattle
Radical: , Decomposition:   牛 [niú, ㄋㄧㄡˊ]  攵 [, ㄆㄨ]
Etymology: [ideographic] A hand 攵 leading an ox 牛, Rank: 1580
[敦, dūn, ㄉㄨㄣ] honest, candid, sincere; kind-hearted; to esteem
Radical: , Decomposition:   享 [xiǎng, ㄒㄧㄤˇ]  攵 [, ㄆㄨ]
Etymology: [pictophonetic] share, Rank: 1722
[枚, méi, ㄇㄟˊ] the stalk of a shrub, the trunk of a tree
Radical: , Decomposition:   木 [, ㄇㄨˋ]  攵 [, ㄆㄨ]
Etymology: [pictophonetic] tree, Rank: 1884
[徽, huī, ㄏㄨㄟ] badge, crest, logo, insignia
Radical: , Decomposition:   彳 [chì, ㄔˋ]    山 [shān, ㄕㄢ]  系 [, ㄒㄧˋ]  攵 [, ㄆㄨ]
Etymology: -, Rank: 2277
[煞, shā, ㄕㄚ] demon, fiend; baleful, noxious
Radical: , Decomposition:     刍 [chú, ㄔㄨˊ]  攵 [, ㄆㄨ]  灬 [huǒ, ㄏㄨㄛˇ]
Etymology: -, Rank: 2280
[玫, méi, ㄇㄟˊ] rose
Radical: , Decomposition:   王 [wáng, ㄨㄤˊ]  攵 [, ㄆㄨ]
Etymology: [pictophonetic] jade, Rank: 2303
[敞, chǎng, ㄔㄤˇ] wide, open, spacious
Radical: , Decomposition:   尚 [shàng, ㄕㄤˋ]  攵 [, ㄆㄨ]
Etymology: [pictophonetic] let go, Rank: 2592
[敷, fū, ㄈㄨ] to apply, to paint, to spread
Radical: , Decomposition:   旉 [, ㄈㄨ]  攵 [, ㄆㄨ]
Etymology: [pictophonetic] tap, Rank: 2788
[敛, liǎn, ㄌㄧㄢˇ] to collect, to extort
Radical: , Decomposition:   佥 [qiān, ㄑㄧㄢ]  攵 [, ㄆㄨ]
Etymology: [pictophonetic] strike, Rank: 2925
[赦, shè, ㄕㄜˋ] to forgive, to pardon, to remit
Radical: , Decomposition:   赤 [chì, ㄔˋ]  攵 [, ㄆㄨ]
Etymology: [pictophonetic] let go, Rank: 3107
[孜, zī, ] diligent, hard-working
Radical: , Decomposition:   子 [zi, ㄗ˙]  攵 [, ㄆㄨ]
Etymology: [pictophonetic] script, Rank: 3150
[肇, zhào, ㄓㄠˋ] to begin, to start; to originate
Radical: , Decomposition:     户 [, ㄏㄨˋ]  攵 [, ㄆㄨ]  聿 [, ㄩˋ]
Etymology: -, Rank: 3206
[辙, zhé, ㄓㄜˊ] track, rut; stuck in a rut
Radical: , Decomposition:   车 [chē, ㄔㄜ]  育 [, ㄩˋ]  攵 [, ㄆㄨ]
Etymology: [ideographic] Something left 育 by a cart 车 when it moves 攵, Rank: 3208
[敝, bì, ㄅㄧˋ] to break, to destroy; ruined, tattered
Radical: , Decomposition:   ?  攵 [, ㄆㄨ]
Etymology: [pictophonetic] strike, Rank: 3259
[澈, chè, ㄔㄜˋ] limpid, clear; thoroughly, completely
Radical: , Decomposition:   氵 [shuǐ, ㄕㄨㄟˇ]    育 [, ㄩˋ]  攵 [, ㄆㄨ]
Etymology: [pictophonetic] water, Rank: 3365
[攸, yōu, ㄧㄡ] distant, far; adverbial prefix
Radical: , Decomposition:   亻 [rén, ㄖㄣˊ]  丨 [shù, ㄕㄨˋ]  攵 [, ㄆㄨ]
Etymology: -, Rank: 3416
[敕, chì, ㄔˋ] an imperial order or decree
Radical: , Decomposition:   束 [shù, ㄕㄨˋ]  攵 [, ㄆㄨ]
Etymology: [pictophonetic] script, Rank: 3435
[敖, áo, ㄠˊ] to ramble, to play about; leisurely; surname
Radical: , Decomposition:   ?  攵 [, ㄆㄨ]
Etymology: -, Rank: 3573
[徵, zhēng, ㄓㄥ] to summon, to recruit; levy, tax; journey; invasion
Radical: , Decomposition:   彳 [chì, ㄔˋ]    山 [shān, ㄕㄢ]    一 [, ]  王 [wáng, ㄨㄤˊ]  攵 [, ㄆㄨ]
Etymology: [pictophonetic] step, Rank: 4086
[變, biàn, ㄅㄧㄢˋ] to change, to transform, to alter; rebel
Radical: , Decomposition:   䜌 [luán, ㄌㄨㄢˊ]  攵 [, ㄆㄨ]
Etymology: [ideographic] To foment 攵 rebellion 䜌, Rank: 4906
[嫠, lí, ㄌㄧˊ] widow
Radical: , Decomposition:     未 [wèi, ㄨㄟˋ]  攵 [, ㄆㄨ]    厂 [chǎng, ㄔㄤˇ]  女 [, ㄋㄩˇ]
Etymology: [pictophonetic], Rank: 5201
[敫, jiǎo, ㄐㄧㄠˇ] ancient musical instrument
Radical: , Decomposition:     白 [bái, ㄅㄞˊ]  方 [fāng, ㄈㄤ]  攵 [, ㄆㄨ]
Etymology: -, Rank: 5937
[攵, pū, ㄆㄨ] to rap, to tap; script; to let go
Radical: , Decomposition:   ?  乂 [, ㄧˋ]
Etymology: [pictographic] A fist made with one's right hand, Rank: 5985
[畋, tián, ㄊㄧㄢˊ] to till, to cultivate; to hunt
Radical: , Decomposition:   田 [tián, ㄊㄧㄢˊ]  攵 [, ㄆㄨ]
Etymology: [ideographic] A man 攵 working on a farm 田; 田 also provides the pronunciation, Rank: 6067
[敉, mǐ, ㄇㄧˇ] to pacify, to soothe; to stabilize
Radical: , Decomposition:   米 [, ㄇㄧˇ]  攵 [, ㄆㄨ]
Etymology: [pictophonetic] script, Rank: 6086
[綮, qǐ, ㄑㄧˇ] embroidered banner
Radical: , Decomposition:     户 [, ㄏㄨˋ]  攵 [, ㄆㄨ]  糸 [, ㄇㄧˋ]
Etymology: [ideographic] A silk 糸 banner over a door 户, Rank: 6685
[啓, qǐ, ㄑㄧˇ] to open; to explain; to begin
Radical: , Decomposition:     户 [, ㄏㄨˋ]  攵 [, ㄆㄨ]  口 [kǒu, ㄎㄡˇ]
Etymology: [ideographic] To knock 攵 at the door 户
[啟, qǐ, ㄑㄧˇ] to open; to begin, to commence; to explain
Radical: , Decomposition:   启 [, ㄑㄧˇ]  攵 [, ㄆㄨ]
Etymology: [ideographic] To knock 攵 on a door 启; 启 also provides the pronunciation
[徴, zhēng, ㄓㄥ] to summon
Radical: , Decomposition:   彳 [chì, ㄔˋ]    山 [shān, ㄕㄢ]  王 [wáng, ㄨㄤˊ]  攵 [, ㄆㄨ]
Etymology: [ideographic] To march 彳 on the king's 王 orders 攵
[徹, chè, ㄔㄜˋ] penetrating, pervasive; to penetrate, to pass through
Radical: , Decomposition:   彳 [chì, ㄔˋ]  育 [, ㄩˋ]  攵 [, ㄆㄨ]
Etymology: [pictophonetic] cut

Japanese-English: EDICT Dictionary
攴繞;[ぼくにょう, bokunyou] (n) (uk) kanji "strike" radical at right (radical 66) [Add to Longdo]
[のぶん, nobun] (n) (See 繞) kanji "strike" radical at right (radical 66) [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top