ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*採*

   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: , -採-
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[採, cǎi, ㄘㄞˇ] to collect, to gather; to pick, to pluck
Radical: , Decomposition:   扌 [shǒu, ㄕㄡˇ]  采 [cǎi, ㄘㄞˇ]
Etymology: [pictophonetic] hand

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
采用[cǎi yòng, ㄘㄞˇ ㄩㄥˋ, / ] to adopt; to employ; to use, #540 [Add to Longdo]
采取[cǎi qǔ, ㄘㄞˇ ㄑㄩˇ, / ] to adopt or carry out (measures, policies, course of action); to take, #766 [Add to Longdo]
采访[cǎi fǎng, ㄘㄞˇ ㄈㄤˇ, 访 / ] to interview; to gather news; to hunt for and collect; to cover, #990 [Add to Longdo]
采购[cǎi gòu, ㄘㄞˇ ㄍㄡˋ, / ] make purchases for an organization or enterprise; purchase, #2,846 [Add to Longdo]
[cǎi, ㄘㄞˇ, / ] to pick; to pluck; to collect; to select; to choose; to gather, #3,558 [Add to Longdo]
采集[cǎi jí, ㄘㄞˇ ㄐㄧˊ, / ] to gather; to collect; to harvest, #7,213 [Add to Longdo]
开采[kāi cǎi, ㄎㄞ ㄘㄞˇ, / ] to extract ore or other resource from a mine, #7,398 [Add to Longdo]
采纳[cǎi nà, ㄘㄞˇ ㄋㄚˋ, / ] accept; adopt, #12,756 [Add to Longdo]
采矿[cǎi kuàng, ㄘㄞˇ ㄎㄨㄤˋ, / ] mining, #14,730 [Add to Longdo]
采摘[cǎi zhāi, ㄘㄞˇ ㄓㄞ, / ] pluck; pick, #16,444 [Add to Longdo]
采样[cǎi yàng, ㄘㄞˇ ㄧㄤˋ, / ] sampling, #17,324 [Add to Longdo]
采光[cǎi guāng, ㄘㄞˇ ㄍㄨㄤ, / ] lighting; day lighting, #21,239 [Add to Longdo]
采煤[cǎi méi, ㄘㄞˇ ㄇㄟˊ, / ] coal mining; coal extraction; coal cutting, #23,448 [Add to Longdo]
采暖[cǎi nuǎn, ㄘㄞˇ ㄋㄨㄢˇ, / ] heating, #23,476 [Add to Longdo]
采伐[cǎi fá, ㄘㄞˇ ㄈㄚˊ, / ] fell; cut, #28,107 [Add to Longdo]
采风[cǎi fēng, ㄘㄞˇ ㄈㄥ, / ] collect folk songs, #29,412 [Add to Longdo]
无精打采[wú jīng dǎ cǎi, ㄨˊ ㄐㄧㄥ ㄉㄚˇ ㄘㄞˇ, / ] listless; in low spirits; washed out; downcast, #34,563 [Add to Longdo]
采掘[cǎi jué, ㄘㄞˇ ㄐㄩㄝˊ, / ] excavate, #36,393 [Add to Longdo]
采油[cǎi yóu, ㄘㄞˇ ㄧㄡˊ, / ] oil extraction; oil recovery, #37,132 [Add to Longdo]
尼采[Ní cǎi, ㄋㄧˊ ㄘㄞˇ, / ] Friedrich Nietzsche (1846-1900), German philosopher, #42,672 [Add to Longdo]
采购员[cǎi gòu yuán, ㄘㄞˇ ㄍㄡˋ ㄩㄢˊ, / ] purchaser; purchasing agent, #43,081 [Add to Longdo]
采石场[cǎi shí chǎng, ㄘㄞˇ ㄕˊ ㄔㄤˇ, / ] stone pit; quarry, #45,338 [Add to Longdo]
采办[cǎi bàn, ㄘㄞˇ ㄅㄢˋ, / ] buy on a considerable scale; purchase, #52,048 [Add to Longdo]
采矿业[cǎi kuàng yè, ㄘㄞˇ ㄎㄨㄤˋ ㄧㄝˋ, / ] mining, #61,388 [Add to Longdo]
回采[huí cǎi, ㄏㄨㄟˊ ㄘㄞˇ, / ] stoping (excavating ore using stepped terraces); to extract ore; extraction; to pull back, #63,910 [Add to Longdo]
采买[cǎi mǎi, ㄘㄞˇ ㄇㄞˇ, / ] purchase; buy, #72,657 [Add to Longdo]
采收率[cǎi shōu lǜ, ㄘㄞˇ ㄕㄡ ㄌㄩˋ, / ] recovery ratio, #73,383 [Add to Longdo]
采种[cǎi zhǒng, ㄘㄞˇ ㄓㄨㄥˇ, / ] seed collecting, #76,528 [Add to Longdo]
采制[cǎi zhì, ㄘㄞˇ ㄓˋ, / ] collect and process, #77,762 [Add to Longdo]
采样率[cǎi yàng lǜ, ㄘㄞˇ ㄧㄤˋ ㄌㄩˋ, / ] sampling rate, #96,008 [Add to Longdo]
采邑[cǎi yì, ㄘㄞˇ ㄧˋ, / ] fief; benefice, #116,466 [Add to Longdo]
采录[cǎi lù, ㄘㄞˇ ㄌㄨˋ, / ] collect and record, #116,619 [Add to Longdo]
采珠[cǎi zhū, ㄘㄞˇ ㄓㄨ, / ] to dive for pearls, #123,651 [Add to Longdo]
多采[duō cǎi, ㄉㄨㄛ ㄘㄞˇ, / ] multicolored; varied; also written 多采, #209,265 [Add to Longdo]
剥采比[bō cǎi bǐ, ㄅㄛ ㄘㄞˇ ㄅㄧˇ, / ] stripping-to-ore ratio; stripping ratio [Add to Longdo]
采出[cǎi chū, ㄘㄞˇ ㄔㄨ, / ] to extract; to mine [Add to Longdo]
采取措施[cǎi qǔ cuò shī, ㄘㄞˇ ㄑㄩˇ ㄘㄨㄛˋ ㄕ, / ] to adopt a measure [Add to Longdo]
采场[cǎi chǎng, ㄘㄞˇ ㄔㄤˇ, / ] slope [Add to Longdo]
采择[cǎi zé, ㄘㄞˇ ㄗㄜˊ, / ] select and adopt [Add to Longdo]
采果[cǎi guǒ, ㄘㄞˇ ㄍㄨㄛˇ, / ] fruit picking [Add to Longdo]
采棉机[cǎi mián jī, ㄘㄞˇ ㄇㄧㄢˊ ㄐㄧ, / ] cotton picker [Add to Longdo]
采脂[cǎi zhī, ㄘㄞˇ ㄓ, / ] tree tapping [Add to Longdo]
采兰赠芍[cǎi lán zèng sháo, ㄘㄞˇ ㄌㄢˊ ㄗㄥˋ ㄕㄠˊ, / ] lit. pick orchids and present poenies (成语 saw); fig. presents between lovers [Add to Longdo]
采访记者[cǎi fǎng jì zhě, ㄘㄞˇ ㄈㄤˇ ㄐㄧˋ ㄓㄜˇ, 访 / ] investigative reporter [Add to Longdo]
[fēng cǎi, ㄈㄥ ㄘㄞˇ, ] variant of 豐采|丰采 or 風采|风采, svelte; elegant manner; graceful bearing [Add to Longdo]
[fēng cǎi, ㄈㄥ ㄘㄞˇ, ] variant of 風采|风采, svelte; elegant manner; graceful bearing [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
[さいよう, saiyou] (n) ประยุกต์ใช้

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
申請[とくさいしんせい, tokusaishinsei] (n) การขออนุญาิตลูกค้าส่งของในกรณีพิเศษ
承認[とくさいしんせい, tokusaishinsei] (n) การอนุมัติเป็นกรณีพิเศษ
算点[さいさんてん, saisanten] (n) จุดคุ้มทุน

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
[さいよう, saiyou] TH: นำมาใช้  EN: use
[さいよう, saiyou] TH: นำมาประยุกต์ใช้  EN: adapt
[とる, toru] TH: เก็บเอามา  EN: to take

Japanese-English: EDICT Dictionary
縁故[えんこさいよう, enkosaiyou] (n,vs) employment of workers through (personal) connections; getting a job through one's personal connection [Add to Longdo]
[かりさいよう, karisaiyou] (n) appointment on trial (probation); provisional appointment [Add to Longdo]
可否を[かひをとる, kahiwotoru] (exp,v5r) to take the ayes and noes [Add to Longdo]
強行[きょうこうさいけつ, kyoukousaiketsu] (n) steamroller voting; steamrollering; (P) [Add to Longdo]
教員用試験[きょういんさいようしけん, kyouinsaiyoushiken] (n) teacher employment examination [Add to Longdo]
[くっさい, kussai] (n,vs) (See 掘) mining [Add to Longdo]
決を取る;決を[けつをとる, ketsuwotoru] (exp,v5r) to take a vote [Add to Longdo]
昆虫[こんちゅうさいしゅう, konchuusaishuu] (n) insect collecting [Add to Longdo]
り込む[とりこむ, torikomu] (v5m,vt) (See 取り込む・1) to take in (light, wind, etc.) [Add to Longdo]
[とる, toru] (v5r,vt) (1) to adopt (measure, proposal); (2) to pick (e.g. fruit); to catch (e.g. insects); to take (e.g. a sample); (3) to assume (attitude); (4) to take on (i.e. hire); to engage; (P) [Add to Longdo]
るべき道;とるべき道[とるべきみち, torubekimichi] (n) course of action [Add to Longdo]
れる[とれる, toreru] (v1) (1) (See る・2) to be collected; to be gathered (e.g. mushrooms, etc.); to be harvested; to be mined; (2) to be able to collect; to be able to mine [Add to Longdo]
[さいきん, saikin] (n,vs) gold mining; extraction of gold [Add to Longdo]
金地[さいきんち, saikinchi] (n) (See 金鉱地) goldfield [Add to Longdo]
[さいくつ, saikutsu] (n,vs) mining; (P) [Add to Longdo]
掘権[さいくつけん, saikutsuken] (n) mining rights [Add to Longdo]
掘師[さいくつし, saikutsushi] (n) miner [Add to Longdo]
[さいけつ, saiketsu] (n,vs) vote; roll call; (P) [Add to Longdo]
[さいけつ, saiketsu] (n,vs) drawing blood; collecting blood [Add to Longdo]
[さいこう, saikou] (n,vs) lighting [Add to Longdo]
[さいこう, saikou] (n,vs) mining [Add to Longdo]
[さいさん, saisan] (n) profit; (P) [Add to Longdo]
算ベース[さいさんベース, saisan be-su] (n) profitable basis; paying basis; economic basis [Add to Longdo]
算割れ[さいさんわれ, saisanware] (n) below the break-even point [Add to Longdo]
算株[さいさんかぶ, saisankabu] (n) investment stocks [Add to Longdo]
算性[さいさんせい, saisansei] (n) profitability [Add to Longdo]
[さいしゅ, saishu] (n,vs) picking; collecting; harvesting; (P) [Add to Longdo]
[さいしゅう, saishuu] (n,vs) collecting; gathering; (P) [Add to Longdo]
[さいすん, saisun] (n,vs) taking measurements [Add to Longdo]
[さいせき, saiseki] (n,vs) quarrying [Add to Longdo]
石場[さいせきじょう, saisekijou] (n) quarry; stone pit [Add to Longdo]
[さいたく, saitaku] (n,vs) adoption; selection; choice; (P) [Add to Longdo]
[さいたん, saitan] (n,vs) coal mining; coal extraction; (P) [Add to Longdo]
炭所[さいたんじょ, saitanjo] (n) coal mine [Add to Longdo]
長補短[さいちょうほたん, saichouhotan] (n,vs) compensating for one's shortcomings by incorporating others' strong points [Add to Longdo]
[さいてん, saiten] (n,vs) (See 添削) marking; grading; scoring; (P) [Add to Longdo]
点者[さいてんしゃ, saitensha] (n) marker [Add to Longdo]
点表[さいてんひょう, saitenhyou] (n) list of marks [Add to Longdo]
尿[さいにょう, sainyou] (n,vs) urine sampling; urine collection; giving one's urine [Add to Longdo]
[さいばん, saiban] (n,vs) data index; (unique) index number [Add to Longdo]
[さいひ, saihi] (n) adoption or rejection [Add to Longdo]
[さいふ, saifu] (n,vs) writing melody on music paper; recording a tune in musical notes [Add to Longdo]
綿器[さいめんき, saimenki] (n) cotton picker (machine) [Add to Longdo]
[さいゆ, saiyu] (n,vs) getting oil; extraction of oil (e.g. from seeds); drilling for oil [Add to Longdo]
油権[さいゆけん, saiyuken] (n) oil concession; drilling rights [Add to Longdo]
[さいよう, saiyou] (n,vs) (1) use; adoption; acceptance; (2) appointment; employment; engagement; (P) [Add to Longdo]
用しない[さいようしない, saiyoushinai] (n) {comp} not supported [Add to Longdo]
用試験[さいようしけん, saiyoushiken] (n) employment examination [Add to Longdo]
用選考[さいようせんこう, saiyousenkou] (n) employment screening; employment selection (for job applicants) [Add to Longdo]
用通知[さいようつうち, saiyoutsuuchi] (n) job offer; letter of appointment; appointment letter; notification of appointment [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
In the 6th century the Anglo-Saxons adopted Roman characters.6世紀にアングロ・サクソン族はローマ文字を用した。
They adopted a new method of teaching English in that school.あの学校では新しい英語教授法を用した。
Huh? What is this? They're not going to use my proposal?アン。なんてことかしら。私の案が用されないなんて。 [F]
This project may not pay off.この企画は算が取れないかもしれない。
This room doesn't get a lot of sun.この部屋は光が悪い。
Sam got a raw deal when he was laid off just before his job would have become permanent.サムは不当にも正式用となる寸前で、解雇されてしまった。
Spain is abundant in oranges.スペインはオレンジがたくさんれる。
All things considered, we'll adopt his project.すべてを考慮すると、私達は彼の企画を用することになるでしょう。
Take the apple and divide it into halves.そのりんごをって半分に切りなさい。
The committee adopted the plan.その委員会はその提案を択した。
The company turned him down for no apparent reason.その会社は確たる理由もなく、彼を不用にしました。
The company employs new staff seasonally.その会社は社員を季節的に用する。
The plan was adopted at the meeting.その計画は会議で用された。
The business will pay in due course.その事業もやがては算が取れるようになるだろう。
Six people applied for the job, but none of them were employed.その職には6人の応募者があったが、誰も用されなかった。
The answer was marked wrong.その答えは間違いと点された。
Take a vote on the motion.その動議について決をする。
Germany adopted a social security system in the 1880's.ドイツは1880年代に社会保障制度を用した。
Our school has adopted a new teaching method.我が校は新しい教授法を用した。
Our school adopted his teaching methods.我が校は彼の授業法を用した。
We will adopt your method at our school.我々の学校ではあなたの方法を用します。
The school adopted the new method of teaching English.学校は新しい英語教授法を用した。
The faculty meeting adopted the dean's proposal.教授会は学部長の提案を用した。
I liked your idea and adopted it.君の考えが気に入って、用した。 [M]
We have decided to adopt your idea.君の考えを用することにした。 [M]
You ought to have adopted his plan.君は彼の計画を用すればよかったのだ。 [M]
My plan was eventually adopted.結局は私の計画が用された。
He was rejected because his health was poor.健康状態がよくなかったので、彼は用されなかった。
The United Nations General Assembly adopted the cease-fire resolution.国連総会は停戦決議案を択した。
I'll show you how to separate gold from sand.砂から金を分離集する方法をあなたにお見せしましょう。
There was no one in the mine when it blew up.掘が爆発した時、中には誰もいなかった。
Did you mark the papers?点しましたか。
If we decide to hire you, you will hear from us.用と決定したらご通知いたします。
Our high school decides to adopt a new teaching method.私たちの高校では新しい教授法を用することにした。
I think it better for us to adopt his plan.私たちは彼の計画を用するほうがよいと思う。
We adopted an alternative method.私たちは別の方法を用した。
My plan was adopted by them.私のけいかくが彼らに用された。
My advice is to adopt a new line.私の助言は新しい路線を用することである。
I had the article accepted by a travel magazine.私はその記事を旅行専門誌に用してもらった。
I was charmed with it, adopted it, dropped my abrupt contradiction and positive argumentation, and put on the humble inquirer and doubter.私はそれに引き付けられて、それを用し、ぶっきらぼうな反対や真正面からの議論を止め、謙遜な探究者、懐疑主義者を装った。
Our teacher is marking papers.私達の先生は試験の点をしている。
When one lucky spirit abandons you another picks you up. I just passed an exam for a job.捨てる神あれば拾う神あり。やっと用試験に合格したよ。
The teacher was immediately at work correcting that days test.先生はすぐにその日の試験の点をしていた。
The teacher was very fair when she marked our exams.先生は我々の試験を点する時とても公正だった。
The teacher is busy marking papers.先生は答案の点に忙しい。
City firms vied with each other to hire the brightest young staff.都会の会社は有能な若者を用しようと互いに張り合った。
We must take his illness into consideration before marking his exam.彼の試験を点する前に、彼が病気だったことを考慮に入れなくてはならない。
His proposal was adopted by the committee.彼の提案は委員会で用された。
We should adopt his proposal.彼の提案を用すべきだ。
He applied for the job and got it.彼はその仕事に志願し用された。

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
算性[さいさんせい, saisansei] profitability [Add to Longdo]
[さいよう, saiyou] support (vs) [Add to Longdo]
用しない[さいようしない, saiyoushinai] not supported [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[ばっさい, bassai] das_Holzfaellen, das_Abforsten, das_Abholzen [Add to Longdo]
[とる, toru] annehmen, nehmen, anstellen;, sammeln (Pflanzen,Insekten) [Add to Longdo]
[さいたく, saitaku] Annahme, Aufnahme [Add to Longdo]
[さいくつ, saikutsu] Abbau, Bergbau, Foerderung [Add to Longdo]
[さいけつ, saiketsu] Abstimmung [Add to Longdo]
[さいたん, saitan] Kohlenfoerderung [Add to Longdo]
[さいよう, saiyou] Annahme, Anstellung [Add to Longdo]
[さいさん, saisan] Vorteil, Gewinn [Add to Longdo]
[さいろく, sairoku] aufzeichnen, verzeichnen, aufschreiben [Add to Longdo]
[さいしゅう, saishuu] das_Sammeln, Sammlung (Pflanzen,Insekten) [Add to Longdo]
昆虫[こんちゅうさいしゅう, konchuusaishuu] Insektensammlung [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top