ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*掘*

   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: , -掘-
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[掘, jué, ㄐㄩㄝˊ] to dig, to excavate
Radical: , Decomposition:   扌 [shǒu, ㄕㄡˇ]  屈 [, ㄑㄩ]
Etymology: [pictophonetic] hand, Rank: 2212

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[wā jué, ㄨㄚ ㄐㄩㄝˊ, ] to excavate; to dig; to unearth, #5,484 [Add to Longdo]
[fā jué, ㄈㄚ ㄐㄩㄝˊ, / ] excavate; explore, #7,540 [Add to Longdo]
[jué, ㄐㄩㄝˊ, ] dig, #10,647 [Add to Longdo]
[cǎi jué, ㄘㄞˇ ㄐㄩㄝˊ, / ] excavate, #36,393 [Add to Longdo]
[kāi jué, ㄎㄞ ㄐㄩㄝˊ, / ] to excavate; to dig out; fig. to investigate (in an archive), #42,398 [Add to Longdo]
罗雀[luó què jué shǔ, ㄌㄨㄛˊ ㄑㄩㄝˋ ㄐㄩㄝˊ ㄕㄨˇ, / ] lit. to net birds and dig for rats (成语 saw); fig. hard pressed for cash; on the verge of bankrupcy, #796,700 [Add to Longdo]
机械[wá jué jī xiè, ㄨㄚˊ ㄐㄩㄝˊ ㄐㄧ ㄒㄧㄝˋ, / ] excavator; bulldozer [Add to Longdo]
墓工人[jué mù gōng rén, ㄐㄩㄝˊ ㄇㄨˋ ㄍㄨㄥ ㄖㄣˊ, ] grave digger [Add to Longdo]
[luó jué, ㄌㄨㄛˊ ㄐㄩㄝˊ, / ] to scrape around for money; hard pressed for cash; cf 羅雀鼠|罗雀鼠 to net birds and dig for rats (成语 saw) [Add to Longdo]

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
[ほる, horu] TH: ขุด  EN: to dig
[ほる, horu] TH: เจาะ  EN: to excavate

Japanese-English: EDICT Dictionary
お釜をる;御釜を[おかまをほる, okamawohoru] (exp,v5r) (1) (See 釜をる・1) to perform anal sex; to bugger; to sodomize; to sodomise; (2) to crash a car into the back of another (usu. used in the passive voice); to rear-end [Add to Longdo]
井戸[いどほり, idohori] (n) well digging; well digger [Add to Longdo]
[いもほり, imohori] (n) potato field (furrows) [Add to Longdo]
釜を[かまをほる, kamawohoru] (exp,v5r) (1) (uk) (col) (vulg) (See お釜をる・1) to perform anal sex; to bugger; to sodomize; to sodomise; (2) to crash one's car into the back of another [Add to Longdo]
っ立て;っ建て;立て;建て[ほったて, hottate] (n) erection of a pillar by sinking it directly into the ground [Add to Longdo]
っ立て小屋;っ建て小屋;建て小屋;立小屋(io)[ほったてごや, hottategoya] (n) (1) (See 小屋) hut; shanty; hovel; shack; (2) house built directly into the ground with no supporting stones [Add to Longdo]
っ立て柱;っ建て柱[ほったてばしら, hottatebashira] (n) pillar sunk into the ground [Add to Longdo]
り井戸;井戸[ほりいど, horiido] (n) a well [Add to Longdo]
り下げる;下げる[ほりさげる, horisageru] (v1,vt) to dig down; to delve into; to get to the bottom of (a matter); to investigate further [Add to Longdo]
り火燵;火燵;り炬燵;炬燵[ほりごたつ, horigotatsu] (n) low, covered table placed over a hole in the floor of a Japanese-style room [Add to Longdo]
り起こす;り起す;起す[ほりおこす, horiokosu] (v5s,vt) to reclaim; to dig up [Add to Longdo]
り出し物;出し物;堀り出し物[ほりだしもの, horidashimono] (n) (lucky) find; bargain; good buy; treasure trove [Add to Longdo]
り出す;出す[ほりだす, horidasu] (v5s,vt) to dig out; to pick up [Add to Longdo]
り進む[ほりすすむ, horisusumu] (v5m) to burrow through; to dig through [Add to Longdo]
り当てる;当てる[ほりあてる, horiateru] (v1,vt) to strike; to find; to dig up [Add to Longdo]
り抜き井戸;抜き井戸;抜井戸(io)[ほりぬきいど, horinukiido] (n) artesian well; tapped well [Add to Longdo]
り抜く;抜く;堀り抜く(iK)[ほりぬく, horinuku] (v5k,vt) to dig through; to drill into; to excavate [Add to Longdo]
り返す;返す;堀り返す(iK)[ほりかえす, horikaesu] (v5s,vt) to dig up; to turn up; to tear up [Add to Longdo]
[ほる, horu] (v5r) to dig; to excavate; (P) [Add to Longdo]
[くっさい, kussai] (n,vs) (See 採) mining [Add to Longdo]
削(P);[くっさく, kussaku] (n,vs) digging out; excavation; (P) [Add to Longdo]
削機[くっさくき, kussakuki] (n) excavator [Add to Longdo]
[くっしん, kusshin] (n,vs) excavation; tunnel [Add to Longdo]
坑内[こうないぼり, kounaibori] (n) pit mining [Add to Longdo]
坑内り炭鉱;坑内炭鉱[こうないぼりたんこう, kounaiboritankou] (n) underground coal mine [Add to Longdo]
り機[みぞほりき, mizohoriki] (n) ditching machine [Add to Longdo]
り葉り(P);根ほり葉ほり;根堀り葉堀り(iK)[ねほりはほり, nehorihahori] (exp,adv) thoroughly; persistently; through-and-through; (P) [Add to Longdo]
[さいくつ, saikutsu] (n,vs) mining; (P) [Add to Longdo]
[さいくつけん, saikutsuken] (n) mining rights [Add to Longdo]
[さいくつし, saikutsushi] (n) miner [Add to Longdo]
[しくつ, shikutsu] (n,vs) prospecting; trial digging [Add to Longdo]
[しくつけん, shikutsuken] (n) prospecting rights; mining claim [Add to Longdo]
[しくつしゃ, shikutsusha] (n) prospector [Add to Longdo]
掻い[かいぼり, kaibori] (n,vs) drain a lake or pond [Add to Longdo]
[とうくつ, toukutsu] (n,vs) illegal digging; illegal mining; grave robbing; tomb robbing [Add to Longdo]
[はっくつ, hakkutsu] (n,vs) (1) excavation; exhumation; (2) discovery (e.g. new talent); (P) [Add to Longdo]
現場[はっくつげんば, hakkutsugenba] (n) dig site; excavation site [Add to Longdo]
[はっくつたい, hakkutsutai] (n) excavation team; dig team [Add to Longdo]
[はかほり, hakahori] (n) gravedigger [Add to Longdo]
墓穴を[ぼけつをほる, boketsuwohoru] (exp,v5r) to bring calamity upon oneself; to put your foot in it [Add to Longdo]
堀割;堀り割り;堀割り;割;り割り;割り[ほりわり, horiwari] (n) canal; waterway; ditch [Add to Longdo]
油田削施設[ゆでんくっさくしせつ, yudenkussakushisetsu] (n) oil rig [Add to Longdo]
[らんくつ, rankutsu] (n,vs) over-mining (of coal) [Add to Longdo]
蓮根[はすねほる, hasunehoru] (exp,v5r) (arch) to dig up lotus roots [Add to Longdo]
露天り;露天(io)[ろてんぼり, rotenbori] (n) open-cut or open-air (strip) mining [Add to Longdo]
露天り炭鉱;露天炭鉱[ろてんぼりたんこう, rotenboritankou] (n) open-pit coal mine; open-cut coal mine [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
Not a drop of rain fell for a month, so they had to dig a well.1ヶ月間まったく雨が降らなかったので、彼らは井戸をらねばならなかった。
That old book is a real find.あの古本はまったくのり出し物だ。
One man was seen digging with his bare hands.ある人が素手でっているのが見えた。
Have you dug up the potatoes?ジャガイモをったことがありますか。
Pretty soon they tore down the apartment houses and tenement houses around the Little House started digging big cellars...one on each side.すぐに彼らは小さいおうちの回りのアパートや公団住宅を取り壊し、両側に大きな地下室をり始めました。
The steam shovels dug down three stories on one side and four stories on the other side.スチームショベルは片方に三階建て、もう片方に四階建てのの地下をりました。
Pretty soon along came a steam shovel and dug a road through the hill covered with daisies.そしてまもなくショベルカーがやってきて、ひなぎくの花でいっぱいの丘をって道路をつくりはじめました。
The dog was digging a hole.その犬は穴をっていた。
That child dug a tunnel in the sandpit.その子は砂場にトンネルをった。
The boy dug a grave for his dead pet.その少年は死んだ自分のペットのために墓をった。
The boy dug a grave for his dog that had died.その少年は死んだ自分の犬のために墓をった。
And, they've already torn up the garden.それに、もう庭もり起こしてしまったのよ。 [F]
How easy would it be to bore a tunnel through it?トンネルをるとしたらどれくらい簡単なのか。
On colder days, they curl up or dig a pot in the snow.より寒い日には、体を丸めたり、雪の中に穴をったりする。
Not a drop of rain fell for a month, so they had to dig a well.一ヶ月間雨が降らなかったので彼らは井戸をらなければならなかった。
Some people tried to dig the treasure out, but they couldn't.何人かの人々が宝をり出そうとしたができなかった。
A cellar was dug on top of the hill and slowly they moved the house from the road to the hill.皆は丘の上に地下をり、丘の上に家をうごかしました。
It's a catch.り出しものですよ。
An antique pot was dug out.古いつぼがり出された。
After we finish digging the trench, planting the flowers will be easy.溝をり終えたら花を植えるのは簡単だよ。
There was no one in the mine when it blew up.が爆発した時、中には誰もいなかった。
They dug through the mountain and build a tunnel.山をりぬいて、トンネルを作った。
A tunnel has been bored through the mountain.山をり抜いてトンネルが造られた。
A new tunnel has been dug through the mountain.山を切り開いて新しいトンネルがられた。
The small dog dug a hole and put his food in it.子犬は穴をって、食べ物を中に埋めた。
I made a great find in the store the other day.私は先日そのお店ですばらしいり出し物を見つけた。
We dug a hole in the ground.私達は地面に穴をった。
He is digging his own grave.自らの墓穴をる。
The prisoner dug a hole under the prison wall.囚人は刑務所の塀の下に穴をった。
How many new sites were uncovered?新しい遺跡で未発はいくつだったのですか。
Dig a deep hole.深い穴をる。
It took me about two hours and a half to dig a hole one meter in diameter and two meters in depth.直径1メートル、深さ2メートルの穴をるのに、約2時間半かかりました。
Before he went fishing he dug up some worms for bait.釣りに出かける前に彼はえさとして虫をり出した。
To build a tunnel from Japan to china is out of the question.日本から中国へトンネルをるなどということはお話にならない。
His tasks range from digging wells to getting rid of garbage.彼の仕事は井戸りからゴミの処理にまで及ぶ。
He dug the hole bit by bit.彼は少しずつ穴をった。
He dug a hole in the garden.彼は庭に穴をった。
They intended to drill for oil.彼らは穴をあけて石油をり当てようとした。
They are boring a hole.彼らは穴をっている。
They are boring the ground for oil.彼らは石油を目当てに土地を試している。
They dug a grave.彼らは墓をった。
They dug here and there for treasure.彼らは宝物を求めてあちこちった。
Someone ploughed into me from behind at an intersection yesterday.きのう交差点でお釜をられちゃったよ。
I want my own house, even if it's a shack.っ建て小屋でもいいから自分の家が欲しい。

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[ほる, horu] -graben [Add to Longdo]
[さいくつ, saikutsu] Abbau, Bergbau, Foerderung [Add to Longdo]
[はっくつ, hakkutsu] Ausgrabung [Add to Longdo]
[いもほり, imohori] Kartoffel_ausgraben [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top