ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*捲*

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: , -捲-
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[juǎn, ㄐㄩㄢˇ, / ] coil; to roll, #2,388 [Add to Longdo]
卷入[juǎn rù, ㄐㄩㄢˇ ㄖㄨˋ, / ] to be drawn into; to be involved in, #13,841 [Add to Longdo]
席卷[xí juǎn, ㄒㄧˊ ㄐㄩㄢˇ, / ] to engulf; to sweep; to carry away everything, #15,968 [Add to Longdo]
龙卷风[lóng juǎn fēng, ㄌㄨㄥˊ ㄐㄩㄢˇ ㄈㄥ, / ] tornado; hurricane; twister; cyclone, #25,666 [Add to Longdo]
卷心菜[juǎn xīn cài, ㄐㄩㄢˇ ㄒㄧㄣ ㄘㄞˋ, / ] cabbage, #35,205 [Add to Longdo]
卷曲[juǎn qǔ, ㄐㄩㄢˇ ㄑㄩˇ, / ] to curl (hair); curly, #39,034 [Add to Longdo]
卷帘门[juǎn lián mén, ㄐㄩㄢˇ ㄌㄧㄢˊ ㄇㄣˊ, / ] roll-up door, #56,953 [Add to Longdo]
手卷[shǒu juǎn, ㄕㄡˇ ㄐㄩㄢˇ, / ] hand scroll (horizontal format for Chinese landscape painting); hand roll (Japanese: temaki, style of fish cuisine); hand rolled cigarette; hand roll (many contexts); roll up, #61,372 [Add to Longdo]
卷扬机[juǎn yáng jī, ㄐㄩㄢˇ ㄧㄤˊ ㄐㄧ, / ] a capstan, #79,553 [Add to Longdo]
卷带[juǎn dài, ㄐㄩㄢˇ ㄉㄞˋ, / ] tape, #140,733 [Add to Longdo]
卷须[juǎn xū, ㄐㄩㄢˇ ㄒㄩ, / ] tendril, #141,431 [Add to Longdo]
卷扬[juǎn yáng, ㄐㄩㄢˇ ㄧㄤˊ, / ] a whirlwind, #148,077 [Add to Longdo]
卷逃[juǎn táo, ㄐㄩㄢˇ ㄊㄠˊ, / ] to bundle up valuables and abscond, #227,677 [Add to Longdo]
烟卷儿[yān juǎn r, ㄧㄢ ㄐㄩㄢˇ ㄖ˙, / ] cigarette, #255,364 [Add to Longdo]
卷层云[juǎn céng yún, ㄐㄩㄢˇ ㄘㄥˊ ㄩㄣˊ, / ] cirrostratus (cloud), #258,582 [Add to Longdo]
卷积云[juǎn jī yún, ㄐㄩㄢˇ ㄐㄧ ㄩㄣˊ, / ] cirrocumulus (cloud), #569,649 [Add to Longdo]
并卷机[bìng juǎn jī, ㄅㄧㄥˋ ㄐㄩㄢˇ ㄐㄧ, / ] ribbon lap machine [Add to Longdo]
卷舌元音[juǎn shé yuán yīn, ㄐㄩㄢˇ ㄕㄜˊ ㄩㄢˊ ㄧㄣ, / ] retroflex vowel (e.g. the final r of putonghua) [Add to Longdo]
卷铺盖[juǎn pū gài, ㄐㄩㄢˇ ㄆㄨ ㄍㄞˋ, / ] to pack and quit; to be sacked [Add to Longdo]
卷饼[juǎn bǐng, ㄐㄩㄢˇ ㄅㄧㄥˇ, / ] a roll; a rolled up pastry [Add to Longdo]
瑞士卷[Ruì shì juǎn, ㄖㄨㄟˋ ㄕˋ ㄐㄩㄢˇ, / ] Swiss roll [Add to Longdo]
行万里路胜读万卷书[xíng wàn lǐ lù shèng dú wàn juǎn shū, ㄒㄧㄥˊ ㄨㄢˋ ㄌㄧˇ ㄌㄨˋ ㄕㄥˋ ㄉㄨˊ ㄨㄢˋ ㄐㄩㄢˇ ㄕㄨ, / ] to travel a thousand miles beats reading a thousand books [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
まくり上げる;り上げる[まくりあげる, makuriageru] (v1) to tuck (e.g. sleeves); to roll up [Add to Longdo]
押しまくる;押しくる[おしまくる, oshimakuru] (v5r) to push and push; to keep pushing to the end [Add to Longdo]
歌いる;歌いまくる[うたいまくる, utaimakuru] (v5r) (See る・まくる) to sing energetically; to sing with abandon [Add to Longdo]
巻き上げる;巻き揚げる;き上げる;巻上げる[まきあげる, makiageru] (v1,vt) (1) to roll up; to hoist; to heave up; (2) to take away; to rip off (e.g. money from someone); (3) to blow up (dust) [Add to Longdo]
巻き落とし;き落とし;巻き落し;き落し[まきおとし, makiotoshi] (n) twist down (sumo) [Add to Longdo]
巻く(P);[まく, maku] (v5k,vt) to wind; to coil; to roll; (P) [Add to Longdo]
巻線;[まきせん, makisen] (n) winding (coil, armature, etc.) [Add to Longdo]
巻土重来;土重来;けん土重来[けんどじゅうらい;けんどちょうらい, kendojuurai ; kendochourai] (n) recouping one's strength for a renewed attack (on); making another attempt with redoubled efforts [Add to Longdo]
し上げる[まくしあげる, makushiageru] (v1,vt) (See り上げる・まくりあげる) to tuck (e.g. sleeves); to roll up [Add to Longdo]
し立てる;まくし立てる[まくしたてる, makushitateru] (v1,vt) to talk on and on [Add to Longdo]
り上げる;めくり上げる[めくりあげる, mekuriageru] (v1) to lift; to turn over; to fold over [Add to Longdo]
[めくる, mekuru] (suf,v5r,vt) (1) to turn up; to roll up (e.g. sleeves); (2) verb suffix to indicate reckless abandon to the activity; (P) [Add to Longdo]
[めくる, mekuru] (v5r,vt) to turn over; to turn pages of a book; to tear off; to strip off; (P) [Add to Longdo]
れる[まくれる;めくれる, makureru ; mekureru] (v1,vi) to be (get) turned up (inside out) [Add to Longdo]
言いまくる;言いる;言る(io)[いいまくる, iimakuru] (v5r,vt) to talk volubly [Add to Longdo]
き;高巻[たかまき, takamaki] (n,vs) detour (around a waterfall, etc. when gorge-climbing) [Add to Longdo]
書きる;書きくる[かきまくる, kakimakuru] (v5r,vt) to dash off; to write freely [Add to Longdo]
尻をる;尻をまくる[しりをまくる;けつをまくる, shiriwomakuru ; ketsuwomakuru] (exp,v5r) to abandon a humble attitude and get on one's high horse; suddenly to assume an antagonistic attitude [Add to Longdo]
吹きる;吹きくる(io)[ふきまくる, fukimakuru] (v5r,vi) to blow about; to blow along; to brag [Add to Longdo]
席巻(P);席[せっけん, sekken] (n,vs) sweeping conquest; sweeping over; conquering; invading; (P) [Add to Longdo]
切り[きりまくる, kirimakuru] (v5r,vt) to attack and scatter; to argue vehemently [Add to Longdo]
[そうまくり, soumakuri] (n,vs) general overview [Add to Longdo]
追いまくる;追いる;追いくる(io)[おいまくる, oimakuru] (v5r,vt) to disperse; to chase away [Add to Longdo]
日めくり;日[ひめくり, himekuri] (n) daily rip-off-a-page calendar; daily pad calendar [Add to Longdo]
譜めくり;譜[ふめくり, fumekuri] (n) page-turner (music) [Add to Longdo]
り;腕まくり[うでまくり, udemakuri] (n,vs) rolling up one's sleeves [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
Karen's skirt is riding up.カレンの裾がれている。

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top