ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*抱*

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: , -抱-
Longdo Dictionary ภาษา ญี่ปุ่น (JP) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )
[いだく] (vt) to have, to hold, to harbor

Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[抱, bào, ㄅㄠˋ] to embrace, to hold in one's arms; to enfold
Radical: , Decomposition:   扌 [shǒu, ㄕㄡˇ]  包 [bāo, ㄅㄠ]
Etymology: [ideographic] To wrap 包 in one's arms 扌; 包 also provides the pronunciation, Rank: 1122

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[bào, ㄅㄠˋ, ] to hold; to carry (in one's arms); to hug or embrace; surround; cherish, #1,197 [Add to Longdo]
[bào yuàn, ㄅㄠˋ ㄩㄢˋ, ] complain; grumble, #4,448 [Add to Longdo]
[yōng bào, ㄩㄥ ㄅㄠˋ, / ] to embrace; to hug, #4,871 [Add to Longdo]
[bào qiàn, ㄅㄠˋ ㄑㄧㄢˋ, ] be sorry; feel apologetic; regret, #9,632 [Add to Longdo]
怀[huái bào, ㄏㄨㄞˊ ㄅㄠˋ, 怀 / ] to hug; to cherish; within the bosom (of the family); to embrace (also fig. an ideal, aspiration etc), #10,374 [Add to Longdo]
[bào fù, ㄅㄠˋ ㄈㄨˋ, / ] aspiration; ambition, #26,846 [Add to Longdo]
[huán bào, ㄏㄨㄢˊ ㄅㄠˋ, / ] to encircle; surrounded by, #32,040 [Add to Longdo]
头痛哭[bào tóu tòng kū, ㄅㄠˋ ㄊㄡˊ ㄊㄨㄥˋ ㄎㄨ, / ] cry on each other's shoulder, #43,778 [Add to Longdo]
[lǒu bào, ㄌㄡˇ ㄅㄠˋ, / ] to hug; to embrace, #52,837 [Add to Longdo]
临时佛脚[lín shí bào fó jiǎo, ㄌㄧㄣˊ ㄕˊ ㄅㄠˋ ㄈㄛˊ ㄐㄧㄠˇ, / ] lit. to clasp the Buddha's feet when danger arises (成语 saw); fig. to profess devotion only when in trouble; doing things at the last minute; making a hasty last-minute effort, #53,471 [Add to Longdo]
[hé bào, ㄏㄜˊ ㄅㄠˋ, ] to wrap one's arm around (used to describe the girth of a tree trunk), #59,432 [Add to Longdo]
[bào bìng, ㄅㄠˋ ㄅㄧㄥˋ, ] be ill; be in bad health, #64,149 [Add to Longdo]
[bào yǎng, ㄅㄠˋ ㄧㄤˇ, / ] adopt (a child), #65,023 [Add to Longdo]
佛脚[bào fó jiǎo, ㄅㄠˋ ㄈㄛˊ ㄐㄧㄠˇ, / ] lit. to clasp the Buddha's feet (without ever having burned incense) (成语 saw); fig. to profess devotion only when in trouble; panic measures in place of timely preparation, #69,172 [Add to Longdo]
不平[bào bù píng, ㄅㄠˋ ㄅㄨˋ ㄆㄧㄥˊ, ] be outraged by an injustice, #69,566 [Add to Longdo]
头鼠窜[bào tóu shǔ cuàn, ㄅㄠˋ ㄊㄡˊ ㄕㄨˇ ㄘㄨㄢˋ, / ] to cover one's head and sneak away like a rat (成语 saw); to flee ignominiously, #75,881 [Add to Longdo]
残守缺[bǎo cán shǒu quē, ㄅㄠˇ ㄘㄢˊ ㄕㄡˇ ㄑㄩㄝ, / ] to cherish the outmoded and preserve the outworn; conservative, #84,838 [Add to Longdo]
[bào qū, ㄅㄠˋ ㄑㄩ, ] feel wronged, #120,492 [Add to Longdo]
[bào hèn, ㄅㄠˋ ㄏㄣˋ, ] have a gnawing regret, #124,755 [Add to Longdo]
[bào kuì, ㄅㄠˋ ㄎㄨㄟˋ, ] feel ashamed, #151,625 [Add to Longdo]
薪救火[bào xīn jiù huǒ, ㄅㄠˋ ㄒㄧㄣ ㄐㄧㄡˋ ㄏㄨㄛˇ, ] lit. to carry firewood to put out a fire (成语 saw); fig. to make a problem worse by inappropriate action, #190,003 [Add to Longdo]
粗腿[bào cū tuǐ, ㄅㄠˋ ㄘㄨ ㄊㄨㄟˇ, ] latch on to the rich and powerful, #555,129 [Add to Longdo]
孩子[bào hái zi, ㄅㄠˋ ㄏㄞˊ ㄗ˙, ] to hold the baby in one's arms [Add to Longdo]
[bào dìng, ㄅㄠˋ ㄉㄧㄥˋ, ] to hold on firmly; to cling (to a belief); stubbornly [Add to Longdo]
[bào bào, ㄅㄠˋ ㄅㄠˋ, ] to hug; to embrace [Add to Longdo]
[bào yǒu, ㄅㄠˋ ㄧㄡˇ, ] have; possess [Add to Longdo]
[bào zhěn, ㄅㄠˋ ㄓㄣˇ, ] bolster; a long pillow or cushion [Add to Longdo]
头鼠蹿[bào tóu shǔ cuān, ㄅㄠˋ ㄊㄡˊ ㄕㄨˇ ㄘㄨㄢ, 蹿 / ] to cover one's head and sneak away like a rat (成语 saw); to flee ignominiously; also written 頭鼠竄|头鼠窜 [Add to Longdo]
[gǒng bào, ㄍㄨㄥˇ ㄅㄠˋ, ] to enfold; to encircle [Add to Longdo]
[fǔ bào, ㄈㄨˇ ㄅㄠˋ, / ] caress [Add to Longdo]
[jǐn bào, ㄐㄧㄣˇ ㄅㄠˋ, / ] hug [Add to Longdo]
[jīn bào, ㄐㄧㄣ ㄅㄠˋ, ] ambition; an aspiration [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
き合う[だきあう, dakiau] (vi) โอบกอดซึ่งกันและกัน

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
[だく, daku] TH: กอด  EN: to hold
[だく, daku] TH: สวมกอด  EN: to embrace
える[かかえる, kakaeru] TH: แบก
きしめる[だきしめる, dakishimeru] TH: กอดรัด  EN: to hug someone close
きしめる[だきしめる, dakishimeru] TH: รัดแน่น  EN: to hold someone tight

Japanese-English: EDICT Dictionary
お姫様っこ;お姫様だっこ;お姫さまっこ;お姫さまだっこ;御姫様っこ;御姫様だっこ[おひめさまだっこ, ohimesamadakko] (n,vs) (col) (See 横き) carrying a person in one's arms [Add to Longdo]
え;ひと[ひとかかえ, hitokakae] (n) armful; bundle [Add to Longdo]
引っえる[ひっかかえる, hikkakaeru] (v1,vt) (See 引っ) to hold tightly; to hold firmly [Add to Longdo]
[よこだき, yokodaki] (n) carrying (child) under arm [Add to Longdo]
[かいほう, kaihou] (n,vs) nursing; looking after [Add to Longdo]
[かいほう, kaihou] (n,vs) idea borne in mind [Add to Longdo]
[まるがかえ, marugakae] (n) completely financed; sponsored; under patronage [Add to Longdo]
疑いを[うたがいをいだく, utagaiwoidaku] (exp,v5k) to harbor suspicion; to harbour suspicion [Add to Longdo]
拘らず;関らず;拘わらず;関わらず;不[かかわらず, kakawarazu] (exp) in spite of; regardless of [Add to Longdo]
[ごうほう, gouhou] (n) armful [Add to Longdo]
子供を[こどもをだく, kodomowodaku] (exp,v5k) (1) to hold a child in one's arms; to embrace a child; (2) to provide for a child (children) [Add to Longdo]
召し[めしかかえ, meshikakae] (n) mercenary troops [Add to Longdo]
召しえる[めしかかえる, meshikakaeru] (v1,vt) to employ; to engage [Add to Longdo]
少年よ大志を[しょうねんよたいしをいだけ, shounenyotaishiwoidake] (exp) (id) Boys, be ambitious [Add to Longdo]
新年の[しんねんのほうふ, shinnennohoufu] (n) New Year's resolution [Add to Longdo]
(P);辛棒(ateji)[しんぼう, shinbou] (n,vs) patience; endurance; (P) [Add to Longdo]
強い[しんぼうづよい, shinbouduyoi] (adj-i) patient; persevering [Add to Longdo]
[いしだき, ishidaki] (n) form of torture in which the victim kneels on triangular wedges and stone slabs are placed on their lap [Add to Longdo]
掻き[かきいだく, kakiidaku] (v5k,vt) to hug; to clasp to one's breast [Add to Longdo]
頭をかかえる;頭をえる[あたまをかかえる, atamawokakaeru] (exp,v1) (See 頭える) to be greatly perplexed; to be troubled; to be at wits' end [Add to Longdo]
える[あたまかかえる, atamakakaeru] (exp,v1) (See 頭をえる) to be greatly perplexed; to be troubled [Add to Longdo]
悩みをえる[なやみをかかえる, nayamiwokakaeru] (exp,v1) to have troubles; to have concerns [Add to Longdo]
負んぶにっこ[おんぶにだっこ, onbunidakko] (exp) completely relying on others [Add to Longdo]
腹をえる;腹をかかえる[はらをかかえる, harawokakaeru] (exp,v1) to roll around laughing; to fold up; to hold one's sides with laughter [Add to Longdo]
[かかえ, kakae] (n) (1) armful; (2) employee; (P) [Add to Longdo]
える[かかえる, kakaeru] (v1,vt) (1) to hold or carry under or in the arms; (2) to have (esp. problems, debts, etc.); (3) to employ; to engage; to hire; (P) [Add to Longdo]
え込む;かかえ込む[かかえこむ, kakaekomu] (v5m,vt) to hold (carry) a thing in one's arm; to embrace (a baby); to take upon oneself [Add to Longdo]
え主[かかえぬし, kakaenushi] (n) employer (esp. of a geisha, prostitute, etc.); master; mistress [Add to Longdo]
え手;[かかえて, kakaete] (n) (arch) (See え主) employer (esp. of a geisha, prostitute, etc.); master; mistress [Add to Longdo]
かせる[だかせる, dakaseru] (v1) to raise; to inspire; to arouse [Add to Longdo]
きしめる;き締める;締める[だきしめる, dakishimeru] (v1,vt) to hug someone close; to hold someone tight; to embrace closely [Add to Longdo]
きすくめる;き竦める[だきすくめる, dakisukumeru] (v1,vt) to hug tight; to grasp firmly; to embrace tightly [Add to Longdo]
きつく;き付く;付く[だきつく, dakitsuku] (v5k) to cling to; to embrace [Add to Longdo]
きよせる;き寄せる[だきよせる, dakiyoseru] (v1) to embrace [Add to Longdo]
き下ろす;下ろす[だきおろす, dakiorosu] (v5s) to lift down; to carry down in one's arms [Add to Longdo]
き起こす;き起す[だきおこす, dakiokosu] (v5s,vt) to lift (a person) in one's arms; to help (a person) sit up [Add to Longdo]
き合う[だきあう, dakiau] (v5u,vi) to embrace each other; (P) [Add to Longdo]
き合せで販売[だきあわせではんばい, dakiawasedehanbai] (n,vs) {comp} bundle (goods for sale) [Add to Longdo]
き合わせ[だきあわせ, dakiawase] (n) package deal [Add to Longdo]
き合わせる[だきあわせる, dakiawaseru] (v1) to cause to embrace [Add to Longdo]
き合わせ増資[だきあわせぞうし, dakiawasezoushi] (n) bonus stock issue; rights stock issue; selling new stock for less than face value [Add to Longdo]
き込む;込む[だきこむ, dakikomu] (v5m,vt) (1) to hold in one's arms; (2) to bring over a person to one's side; to involve [Add to Longdo]
き止める[だきとめる, dakitomeru] (v1) to hold a person back; to restrain; to catch [Add to Longdo]
き上げる[だきあげる, dakiageru] (v1,vt) to hold up in one's arms [Add to Longdo]
き寝[だきね, dakine] (n) sleeping while embracing another [Add to Longdo]
き癖[だきぐせ, dakiguse] (n) (baby which is) unhappy unless held [Add to Longdo]
える;きかかえる[だきかかえる, dakikakaeru] (v1,vt) to hold; to carry; to embrace (in one's arms) [Add to Longdo]
き留める[だきとめる, dakitomeru] (v1,vt) to catch in one's arms [Add to Longdo]
く(P);懐く[いだく(P);だく(抱く)(P);うだく(ok), idaku (P); daku ( daku )(P); udaku (ok)] (v5k,vt) (1) to embrace; to hold in the arms (e.g. a baby); to hug; (2) (いだく only) to harbour (e.g. grudge) (harbor); to bear (e.g. a grudge); to entertain (e.g. suspicion); (v5k) (3) (だく only) to have sex with; to make love to; to sleep with; (4) (だく only) to sit on eggs; (P) [Add to Longdo]
っこ[だっこ, dakko] (n,vs) (chn) (child's) hug; carrying a baby in one's arms; carrying a pet in one's arms; (P) [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
Some Americans have grave debts.アメリカ人の中には大きな借金をえている人がいる。
She held him like mother gorillas hold their babies.ゴリラの母親が自分の赤ん坊をくように、彼女はその子猫をきました。
You must put up with your new post for the present.こんどの勤め口でしばらく辛しなさい。
But there had been no indications Gorbachev was having any sort of health problems, and it is not exactly clear what's happened to him now.しかし、ゴルバチョフ大統領が健康に何らかの問題をえているという兆候はありませんでしたし、その消息も目下のところ不明です。
But it was not successful for long because everyone, even religious people, had a strong attraction to the game.しかし、誰もが、宗教関係者でさえも、その競技に強い興味をいていたので、長くはうまくいかなかったのです。
After a while he came back with a dictionary under his arm.しばらくして彼は辞書をえて戻ってきた。
Jack has a cat under his arm.ジャックは小猫を小脇にえている。
Singapore has one big problem.シンガポールは1つの大きな問題をえています。
That adds a new dimension to our problem.そのことが我々がえる問題に新しい面を加える。
By then Tony was in his middle sixties and still able to work hard, but he had a brand-new truck now, a new mower, a lot of other equipment and three people helping him.その間にトニーは60代半ばになっていたが、まだよく仕事ができた。しかし新品のトラック、新しい芝刈り機、たくさんの装備を手に入れ3人の手伝いをえていた。
The experience prejudiced her in favor of the Democratic Party.その経験で彼女は民主党に対して好感をくようになった。
That child felt secure in his mother's arms.その子供は母親の腕の中にかれて安心した。
The hen has been brooding its eggs for a week.その雌鶏は一週間卵をいている。
The young woman was carrying an infant in her arms.その若い女は腕に幼児をいていた。
The woman pressed the baby to her.その女性は赤ちゃんをきしめた。
The little boy felt secure in his father's arms.その小さな男の子は父親の腕にかれて安心した。
The man attacked her with the intention of killing her.その男は殺意をいて彼女を襲った。
The soldiers were disaffected toward the government.その兵士達は政府に不平をいていた。
He's racking his brains over how to deal with the matter.その問題の処理に彼は頭をえている。
He's racking his brains about how to deal with the matter.その問題の処理に彼は頭をえ込んでいる。
Wherever you may go, you can't succeed without perseverance.たとえどこへ行こうとも、辛しなくては成功できない。
Everyone is more or less interested in art.だれでも多かれ少なかれ芸術に関心をいている。
She was fat, and holding a monkey.デブっている彼女は、猿をきかかえていた。
She has a big problem, though.でも彼女、大問題をえているのです。
What a cute baby! May I hold her?まぁかわいい赤ちゃん私にもかせてくれますか。
Mary threw her arms around her father's neck.メアリーは父の首にきついた。
The hen keeps her brood under her.めんどりはひなをえ込んでいる。
The hen was sitting on the eggs in the nest.めんどりは巣で卵をいていた。
The hen sits on her eggs until they hatch.めんどりは卵がかえるまでく。
Just a little more patience.もう少しの辛だ。
You could have solved this puzzle with a little more patience.もう少し辛すれば、君はこのパズルを解けたのに。 [M]
Burning the candle at both ends reduces the candle to wax in a hurry - just like a playboy having a pretty girl on each arm.ろうそくの両端を燃やすことは、極めて簡単にろうそくを溶かすことになる - 美女を両脇にえ込んだプレイボーイのように。
Sure enough, he entertained a doubt.案の定、彼は疑念をいていた。
Every great writer seems to have been interested in the language.偉大な作家たちは、誰でも英語に関心をいていたようだ。
Doctors have a difficult problem.医者は困難な問題をえています。
This is true partly because non-Westerners have begun to take pride in their own cultures and partly because those areas of the world where forks are not used have some of the highest birth rates.一つには、西洋人ではない人々が自分たち独自の文化に誇りを持ち始めてきたためと、また一つには、フォークを使わないそれらの地域は最も高い出生率の地域をえているという理由から、このことは当たっている。
Did you make any New Year's resolutions?何か新年の負があるの?
Every one of us is more or less interested in art.我々は誰でも芸術には多かれ少なかれ興味をいている。
We hold the same principles.我々は同じ主義をいている。
Students generally like a teacher who understands their problems.学生は、概して自分たちのえている問題を理解してくれる教師が好きだ。
You seem to be prejudiced against ideas that come from foreign countries.君は外来思想に偏見をいているようだ。 [M]
Citizens of the United States generally feel a responsibility for the democratic society supported by them.合衆国の国民は自分たちが支えている民主社会に対し一般的には責任感をいている。
You must put up with your new post for the present. I'll find you a better place one of these days.今度の勤め口でしばらく辛しなさい。そのうちもっと良いところを見つけてあげます。
What interests me greatly is astronomy.私がとても興味をいているのは天文学だ。
The moment I held the baby in my arms, it began to cry.私がいたとたん、赤ちゃんは泣き出した。
The only trouble I've ever had was dealing with people who didn't like my personality.私がえた問題は、私のするタイプが気に入らなかった人との関係だけよ。
We have the same problems as you.私たちは君たちと同じような問題をえています。 [M]
I decided to bide my time and wait for the argument to finish.私は、議論が終わるのを辛強く待つことに決め込んだ。
I have the same trouble as you have.私はあなたと同じ問題をえています。
I have a lot of problems at the moment.私は今たくさんの問題をえている。

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
き合せで販売[だきあわせではんばい, dakiawasedehanbai] bundle (goods for sale) (vs) [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[かいほう, kaihou] -Pflege, Wartung [Add to Longdo]
える[かかえる, kakaeru] in_den_Armen_tragen;, Kinder_haben, Familienangehoerige_haben, jemanden_anstellen, jemanden_einstellen [Add to Longdo]
き合う[だきあう, dakiau] sich_umarmen, einander_umarmen [Add to Longdo]
[だく, daku] umarmen, Gefuehle_hegen [Add to Longdo]
[だく, daku] umarmen, auf_den_Armen_tragen [Add to Longdo]
[ほうよう, houyou] umarmen [Add to Longdo]
[ほうふ, houfu] das_Trachten, das_Streben, Ehrgeiz [Add to Longdo]
[しんぼう, shinbou] Geduld, Ausdauer [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top