ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*抜く*

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: 抜く, -抜く-
Japanese-English: EDICT Dictionary
ひん抜く;引ん抜く[ひんぬく, hinnuku] (v5k) to uproot; to pull out [Add to Longdo]
一頭地を抜く[いっとうちをぬく, ittouchiwonuku] (exp,v5k) to cut a conspicuous figure; to be by far the best [Add to Longdo]
一発抜く[いっぱつぬく, ippatsunuku] (v5k) to ejaculate (gen. with ref. to masturbation) [Add to Longdo]
引き抜く(P);引抜く(io)(P);引きぬく[ひきぬく, hikinuku] (v5k,vt) (1) to extract; to uproot; to pull out; (2) to headhunt; to lure away; (P) [Add to Longdo]
引っこ抜く[ひっこぬく, hikkonuku] (v5k,vt) (See 引き抜く) to extract; to pull up; to uproot [Add to Longdo]
気を抜く[きをぬく, kiwonuku] (exp,v5k) to lose focus; to let one's mind wander; to relax one's attention [Add to Longdo]
鏡を抜く[かがみをぬく, kagamiwonuku] (exp,v5k) to uncask; to open a barrel [Add to Longdo]
苦労し抜く[くろうしぬく, kuroushinuku] (v5k) to go through all sorts of hardships [Add to Longdo]
掘り抜く;掘抜く;堀り抜く(iK)[ほりぬく, horinuku] (v5k,vt) to dig through; to drill into; to excavate [Add to Longdo]
群を抜く[ぐんをぬく, gunwonuku] (exp,v5k) (See 抜群) to surpass the rest (e.g. of a large group); to stand out from the crowd; to be the best by far [Add to Longdo]
撃ち抜く[うちぬく, uchinuku] (v5k) to shoot out (lights, window, etc.) [Add to Longdo]
剣を抜く[つるぎをぬく;けんをぬく, tsurugiwonuku ; kenwonuku] (exp,v5k) to draw a sword [Add to Longdo]
抜く[みぬく, minuku] (v5k,vt) to see through [Add to Longdo]
遣り抜く;やり抜く[やりぬく, yarinuku] (v5k,vt) to carry out to completion; to accomplish [Add to Longdo]
攻め抜く[せめぬく, semenuku] (v5k,vt) to attack persistently [Add to Longdo]
考え抜く[かんがえぬく, kangaenuku] (v5k) to think thoroughly [Add to Longdo]
困り抜く[こまりぬく, komarinuku] (v5k,vi) to be at one's wit's end; to be in great trouble; to be at a loss [Add to Longdo]
歯を抜く[はをぬく, hawonuku] (exp,v5k) to pull teeth out; to extract a tooth [Add to Longdo]
抜く;射貫く[いぬく, inuku] (v5k) to shoot through something (wall, body, etc.) [Add to Longdo]
守り抜く[まもりぬく, mamorinuku] (v5k,vt) to hold fast; to protect to the end [Add to Longdo]
手を抜く[てをぬく, tewonuku] (exp,v5k) to ease up (on an opponent); to cut corners; to be shoddy [Add to Longdo]
出し抜く[だしぬく, dashinuku] (v5k,vt) to forestall; to anticipate; to jump the gun on; to outwit; to circumvent; to steal a march on [Add to Longdo]
書き抜く;書抜く[かきぬく, kakinuku] (v5k,vt) to extract (e.g. a passage from a book); to make an excerpt [Add to Longdo]
勝ち抜く[かちぬく, kachinuku] (v5k,vi) to win through [Add to Longdo]
吹き抜く[ふきぬく, fukinuku] (v5k) to blow through; to blow over; to blow itself out [Add to Longdo]
生き馬の目を抜く[いきうまのめをぬく, ikiumanomewonuku] (exp) (id) (sens) (obs) to catch a weasel asleep; to pluck out the eye of a live horse [Add to Longdo]
生き抜く[いきぬく, ikinuku] (v5k,vi) to live through; to survive [Add to Longdo]
切り抜く;切抜く[きりぬく, kirinuku] (v5k,vt) to cut out; to clip from; to extract [Add to Longdo]
戦い抜く[たたかいぬく, tatakainuku] (v5k) to fight to the bitter end [Add to Longdo]
栓を抜く[せんをぬく, senwonuku] (exp,v5k) to uncork a bottle [Add to Longdo]
染め抜く[そめぬく, somenuku] (v5k,vt) to dye fast; to leave undyed [Add to Longdo]
選び抜く[えらびぬく, erabinuku] (v5k,vt) to single out [Add to Longdo]
選り抜く;えり抜く[えりぬく;よりぬく(選り抜く), erinuku ; yorinuku ( yori nuku )] (v5k,vt) to select; to choose [Add to Longdo]
抜く;うろ抜く[うろぬく, uronuku] (v5k,vt) to thin out (e.g. seedlings) [Add to Longdo]
素っ破抜く;素破抜く;すっぱ抜く[すっぱぬく, suppanuku] (v5k,vt) to expose; to disclose; to unmask [Add to Longdo]
走り抜く[はしりぬく, hashirinuku] (v5k) to outrun; to run through to the end [Add to Longdo]
打ち抜く;打抜く;打ち貫く;ぶち抜く;うち抜く[うちぬく(打ち抜く;打抜く;打ち貫く;うち抜く);ぶちぬく(打ち抜く;打抜く;ぶち抜く), uchinuku ( uchi nuku ; da nuku ; uchi tsuranuku ; uchi nuku ); buchinuku ( uchi nuk] (v5k,vt) (1) to punch; to hit and hit; to stamp out; (2) to pierce; to bore into; to knock down walls [Add to Longdo]
耐え抜く[たえぬく, taenuku] (v5k) to stick it out (until the end) [Add to Longdo]
知り抜く[しりぬく, shirinuku] (v5k,vt) to know thoroughly [Add to Longdo]
追い抜く(P);追抜く[おいぬく, oinuku] (v5k,vt) (1) (See 追い越す・おいこす・1) to pass (a car); to overtake; (2) (See 追い越す・おいこす・2) to surpass; to outstrip; to outdistance; to outsail; (P) [Add to Longdo]
伝家の宝刀を抜く[でんかのほうとうをぬく, denkanohoutouwonuku] (exp,v5k) to play one's trump card [Add to Longdo]
度胆を抜く;度肝を抜く;ド肝を抜く[どぎもをぬく(度胆を抜く;度肝を抜く);ドぎもをぬく(ド肝を抜く), dogimowonuku ( do tan wo nuku ; dogimo wo nuku ); do gimowonuku ( do kimo wo nuku )] (exp,v5k) to knock or scare (someone) out of his or her wits; to strike a person dumb; to dumbfound; to take (someone) aback [Add to Longdo]
踏み抜く[ふみぬく, fuminuku] (v5k,vt) to tread (a nail) into the sole of one's foot; to tread through (the floor) [Add to Longdo]
突き抜く;突抜く[つきぬく, tsukinuku] (v5k) to pierce; to shoot through; to penetrate [Add to Longdo]
粘り抜く[ねばりぬく, nebarinuku] (v5k,vi) to stick it out; to see it to the end [Add to Longdo]
抜く[ぬく, nuku] (v5k,vt) (1) to extract; to omit; to surpass; to overtake; to draw out; to unplug; (suf) (2) to do something to the end; (n) (3) (sl) (vulg) (See 一発抜く) to ejaculate (gen. with ref. to masturbation); (P) [Add to Longdo]
踊り抜く[おどりぬく, odorinuku] (v5k) to dance away [Add to Longdo]
刳貫く(io);刳り貫く;刳り抜く;くり抜く;刳抜く(io)[くりぬく, kurinuku] (v5k,vt) to gouge out; to excavate; to bore; to drill [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
Living from day to day.その日その日を生き抜くのがやっとだ。
Why does it draw out lunch every day?なぜ毎日昼食を抜くのですか。
Don't forget that, if you are on a diet, skipping breakfast will not help you.もしあなたがダイエット中なら、朝食を抜くのはよくないということを忘れてはいけない。
In order to lose weight some people skip meals.やせるために食事を抜く人がいる。
We have made up our minds to fight it out.我々はあくまでも戦い抜く決心をした。
Are you going to remove the nerve?神経は抜くのですか。
I have to remove your nerve.神経を抜く必要があります。
When I unplugged the bathroom sink the water gushed down the drain.洗面所の栓を抜くと、水がガバガバ流れ出した。
It's his job to pull the weeds in the garden.庭の雑草を抜くのは彼の仕事だ。
Among our employees he's recognized as a towering figure.彼はうちの社員の中でも一頭地を抜く存在として一目置かれている。
He is an sharp-shooter.彼は生き馬の目を抜くようなやつだ。
She has a feminine insight into human behavior.彼女には人間の行動を見抜く女性らしい洞察力がある。

Japanese-German: JDDICT Dictionary
堀り抜く[ほりぬく, horinuku] durchgraben, bohren [Add to Longdo]
抜く[ぬく, nuku] herausziehen;, beseitigen;, auslassen, weglassen;, ueberholen;, einnehmen, erobern [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top