ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*折*

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: , -折-
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[哲, zhé, ㄓㄜˊ] wise, sagacious; wise man; philosopher
Radical: , Decomposition:   折 [zhé, ㄓㄜˊ]  口 [kǒu, ㄎㄡˇ]
Etymology: [pictophonetic] mouth, Rank: 1117
[折, zhé, ㄓㄜˊ] to break, to snap; to fold, to bend; to bow; humble
Radical: , Decomposition:   扌 [shǒu, ㄕㄡˇ]  斤 [jīn, ㄐㄧㄣ]
Etymology: [ideographic] A hand 扌 wielding an axe 斤, Rank: 1131
[誓, shì, ㄕˋ] to swear, to pledge; oath
Radical: , Decomposition:   折 [zhé, ㄓㄜˊ]  言 [yán, ㄧㄢˊ]
Etymology: [ideographic] Words 言 that must not be broken 折; 折 also provides the pronunciation, Rank: 2095
[逝, shì, ㄕˋ] to die, to pass away
Radical: , Decomposition:   辶 [chuò, ㄔㄨㄛˋ]  折 [zhé, ㄓㄜˊ]
Etymology: [pictophonetic] walk, Rank: 2102
[浙, zhè, ㄓㄜˋ] the Zhejiang province; a river
Radical: , Decomposition:   氵 [shuǐ, ㄕㄨㄟˇ]  折 [zhé, ㄓㄜˊ]
Etymology: [pictophonetic] water, Rank: 2119
[蜇, zhē, ㄓㄜ] jellyfish
Radical: , Decomposition:   折 [zhé, ㄓㄜˊ]  虫 [chóng, ㄔㄨㄥˊ]
Etymology: [pictophonetic] mollusk, Rank: 4645
[踅, xué, ㄒㄩㄝˊ] to pace; to turn around midway
Radical: , Decomposition:   折 [zhé, ㄓㄜˊ]  足 [, ㄗㄨˊ]
Etymology: [pictophonetic] foot, Rank: 5268
[哳, zhā, ㄓㄚ] the sound of ripping or giggling
Radical: , Decomposition:   口 [kǒu, ㄎㄡˇ]  折 [zhé, ㄓㄜˊ]
Etymology: [pictophonetic], Rank: 8303

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[shé, ㄕㄜˊ, ] to break (e.g. stick or bone); a loss, #2,040 [Add to Longdo]
[zhē, ㄓㄜ, ] to turn sth over; to turn upside-down; to tip sth out (of a container), #2,040 [Add to Longdo]
[zhé, ㄓㄜˊ, ] to break; to fracture; to snap; to suffer loss; to bend; to twist; to turn; to change direction; convinced; to convert into (currency); discount; rebate; tenth (in price); classifier for theatrical scenes; to fold; accounts book, #2,040 [Add to Longdo]
[zhé, ㄓㄜˊ, / ] to fold (a document); to turn; to bend, #2,040 [Add to Longdo]
[gǔ zhé, ㄍㄨˇ ㄓㄜˊ, ] broken bones; fracture, #5,066 [Add to Longdo]
[zhé mó, ㄓㄜˊ ㄇㄛˊ, ] to persecute; to torment, #5,787 [Add to Longdo]
[zhē teng, ㄓㄜ ㄊㄥ˙, / ] to toss from side to side (e.g. sleeplessly); to repeat sth over and over again; to torment sb; to play crazy, #6,344 [Add to Longdo]
[cuò zhé, ㄘㄨㄛˋ ㄓㄜˊ, ] setback; reverse, #7,639 [Add to Longdo]
[zhé kòu, ㄓㄜˊ ㄎㄡˋ, ] discount, #8,087 [Add to Longdo]
[qū zhé, ㄑㄩ ㄓㄜˊ, ] complicated; winding, #10,284 [Add to Longdo]
[zhé hé, ㄓㄜˊ ㄏㄜˊ, ] convert into; amount to, #13,277 [Add to Longdo]
[zhé shè, ㄓㄜˊ ㄕㄜˋ, ] refraction, #13,548 [Add to Longdo]
[zhé dié, ㄓㄜˊ ㄉㄧㄝˊ, / ] fold, #13,779 [Add to Longdo]
[cún zhé, ㄘㄨㄣˊ ㄓㄜˊ, ] (bank) deposit book, #13,914 [Add to Longdo]
[zhuǎn zhé, ㄓㄨㄢˇ ㄓㄜˊ, / ] turning point; shift in the trend of events; plot shift in a book, #14,155 [Add to Longdo]
[dǎ zhé kòu, ㄉㄚˇ ㄓㄜˊ ㄎㄡˋ, ] to give a discount, #17,330 [Add to Longdo]
[zhuǎn zhé diǎn, ㄓㄨㄢˇ ㄓㄜˊ ㄉㄧㄢˇ, / ] turning point; breaking point, #18,297 [Add to Longdo]
不扣[bù zhé bù kòu, ㄅㄨˋ ㄓㄜˊ ㄅㄨˋ ㄎㄡˋ, ] a hundred per cent; to the letter; out-and-out, #18,894 [Add to Longdo]
[zhé duàn, ㄓㄜˊ ㄉㄨㄢˋ, / ] to snap sth off; to break, #19,901 [Add to Longdo]
[zhé jiù, ㄓㄜˊ ㄐㄧㄡˋ, / ] depreciation, #20,487 [Add to Longdo]
[zhōu zhé, ㄓㄡ ㄓㄜˊ, ] setback; difficulty; problem, #20,602 [Add to Longdo]
[bō zhé, ㄅㄛ ㄓㄜˊ, ] twists and turns, #22,661 [Add to Longdo]
[zhé suàn, ㄓㄜˊ ㄙㄨㄢˋ, ] to convert (between currencies), #23,665 [Add to Longdo]
一波三[yī bō sān zhé, ㄧ ㄅㄛ ㄙㄢ ㄓㄜˊ, / ] wave with many fold (成语 saw); calligraphic flourish with many twists; fig. many twists and turns, #30,795 [Add to Longdo]
[zhé fǎn, ㄓㄜˊ ㄈㄢˇ, ] to turn back, #31,354 [Add to Longdo]
[zhé zhǐ, ㄓㄜˊ ㄓˇ, / ] paper folding, #38,715 [Add to Longdo]
[duì zhé, ㄉㄨㄟˋ ㄓㄜˊ, / ] to sell at discount; to fold over, #38,828 [Add to Longdo]
[zhé zhōng, ㄓㄜˊ ㄓㄨㄥ, ] to compromise; to take the middle road; a trade-off; eclectic, #39,682 [Add to Longdo]
不挠[bǎi zhé bù náo, ㄅㄞˇ ㄓㄜˊ ㄅㄨˋ ㄋㄠˊ, / ] keep on fighting in spite of all setbacks; be undaunted by repeated setbacks; be indomitable, #40,790 [Add to Longdo]
[zhé zi, ㄓㄜˊ ㄗ˙, / ] folding notebook; accounts book, #40,943 [Add to Longdo]
[zhé zhōng, ㄓㄜˊ ㄓㄨㄥ, ] to compromise; to take the middle road; a trade-off; eclectic, #45,305 [Add to Longdo]
叠式[zhé dié shì, ㄓㄜˊ ㄉㄧㄝˊ ㄕˋ, / ] folding (i.e. portable), #52,954 [Add to Longdo]
[cuò zhé gǎn, ㄘㄨㄛˋ ㄓㄜˊ ㄍㄢˇ, ] frustration, #60,733 [Add to Longdo]
子戏[zhé zi xì, ㄓㄜˊ ㄗ˙ ㄒㄧˋ, / ] highlights from opera, #60,910 [Add to Longdo]
[zhé xiàn, ㄓㄜˊ ㄒㄧㄢˋ, / ] to discount, #61,400 [Add to Longdo]
射率[zhé shè lǜ, ㄓㄜˊ ㄕㄜˋ ㄌㄩˋ, ] index of refraction, #62,054 [Add to Longdo]
线[zhé xiàn, ㄓㄜˊ ㄒㄧㄢˋ, 线 / ] broken line (continuous figure made up of straight line segments); polygonal line; dog leg, #71,828 [Add to Longdo]
[zhé zhī, ㄓㄜˊ ㄓ, ] massage, #77,744 [Add to Longdo]
[zhé guāng, ㄓㄜˊ ㄍㄨㄤ, ] refraction, #84,098 [Add to Longdo]
[zhé guāng, ㄓㄜˊ ㄍㄨㄤ, / ] refraction, #84,098 [Add to Longdo]
现率[zhé xiàn lǜ, ㄓㄜˊ ㄒㄧㄢˋ ㄌㄩˋ, / ] discount rate, #95,573 [Add to Longdo]
[pò zhé hào, ㄆㄛˋ ㄓㄜˊ ㄏㄠˋ, / ] dash; Chinese dash ── (punct., double the length of the western dash), #98,094 [Add to Longdo]
[zhé zhuǎn, ㄓㄜˊ ㄓㄨㄢˇ, / ] reflex (angle); to turn back, #99,277 [Add to Longdo]
[zhé zhuǎn, ㄓㄜˊ ㄓㄨㄢˇ, / ] reflex (angle); to turn back, #99,277 [Add to Longdo]
叠椅[zhé dié yǐ, ㄓㄜˊ ㄉㄧㄝˊ ㄧˇ, / ] a folding chair; a deckchair, #99,305 [Add to Longdo]
衷主义[zhé zhōng zhǔ yì, ㄓㄜˊ ㄓㄨㄥ ㄓㄨˇ ㄧˋ, / ] eclecticism, #104,460 [Add to Longdo]
[mó zhé, ㄇㄛˊ ㄓㄜˊ, ] to torture; to torment, #107,303 [Add to Longdo]
[zhé bàn, ㄓㄜˊ ㄅㄢˋ, ] to reduce by fifty percent; half-price, #138,056 [Add to Longdo]
[shé běn, ㄕㄜˊ ㄅㄣˇ, ] a loss; to lose money, #143,248 [Add to Longdo]
[zhé dāo, ㄓㄜˊ ㄉㄠ, ] a clasp knife; a folding knife, #143,915 [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
[せっかく, sekkaku] อุส่าห์

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
れる[おれる, oreru] TH: ยอม  EN: to give in
れる[おれる, oreru] TH: หัก  EN: to break
[おる, oru] TH: หัก  EN: to break
[おる, oru] TH: พับ  EN: to fold
から[おりから, orikara] TH: นับแต่ตอนนั้น  EN: just then
から[おりから, orikara] TH: ในตอนนั้น  EN: at that time

Japanese-English: EDICT Dictionary
そのり;其の[そのおり, sonoori] (n-t,n-adv) on that occasion; at that time [Add to Longdo]
へぎ板;ぎ板;板;剥板[へぎいた, hegiita] (n) splint; shingle [Add to Longdo]
ミウラり;三浦[ミウラおり(ミウラ折り);みうらおり(三浦折り), miura ori ( miura ori ); miuraori ( miura ori )] (n) Miura map fold; special technique for folding used on some solar panel arrays [Add to Longdo]
圧しる;へしる;圧しおる[へしおる, heshioru] (v5r,vt) to smash; to break [Add to Longdo]
[ひとおり, hitoori] (n) one box [Add to Longdo]
陰茎[いんけいせっしょう, inkeisesshou] (n) penile fracture [Add to Longdo]
[うせつ, usetsu] (n,vs) (See 左) turning to the right; right turn [Add to Longdo]
禁止[うせつきんし, usetsukinshi] (n) No Right Turn! [Add to Longdo]
菓子り;菓子[かしおり, kashiori] (n) (See り箱・おりばこ) box of cakes [Add to Longdo]
我を[がをおる, gawooru] (exp,v5r) to concede a point; to yield; to give in [Add to Longdo]
雅俗[がぞくせっちゅう, gazokusecchuu] (n) blending of the classical and colloquial styles [Add to Longdo]
解析(P);解(iK)[かいせき, kaiseki] (n,vs) (1) analysis; analytical study; (2) parsing; parse; (P) [Add to Longdo]
[かいせつ, kaisetsu] (n,vs) diffraction [Add to Longdo]
格子[かいせつこうし, kaisetsukoushi] (n) (diffraction) grating [Add to Longdo]
限界[かいせつげんかい, kaisetsugenkai] (n,adj-no) diffraction limit [Add to Longdo]
[かいせつそん, kaisetsuson] (n) diffraction loss [Add to Longdo]
領域[かいせつりょういき, kaisetsuryouiki] (n) diffraction region [Add to Longdo]
開放骨[かいほうこっせつ, kaihoukossetsu] (n) open fracture [Add to Longdo]
陥没骨[かんぼつこっせつ, kanbotsukossetsu] (n) depressed fracture [Add to Longdo]
[きょくせつ, kyokusetsu] (n,vs) windings; meanderings; complications; (P) [Add to Longdo]
アクセント[きょくせつアクセント, kyokusetsu akusento] (n) circumflex accent [Add to Longdo]
襟のり返し[えりのおりかえし, erinoorikaeshi] (exp,n) lapel [Add to Longdo]
九十九;つづらり;九十九り;つづら;葛り;葛[つづらおり, tsuduraori] (adj-no,n) winding; meandering; sinuous; zigzag [Add to Longdo]
[きゅうせつ, kyuusetsu] (n) many turns (in a road) [Add to Longdo]
[くっせつ, kussetsu] (n,vs) (1) bending; indentation; (2) refraction; (3) inflection; (4) warping (e.g. of opinion, reasoning, etc.); distortion; (P) [Add to Longdo]
の法則[くっせつのほうそく, kussetsunohousoku] (n) (obsc) (See スネルの法則) law of refraction [Add to Longdo]
[くっせつかく, kussetsukaku] (n) angle of refraction [Add to Longdo]
[くっせつご, kussetsugo] (n) inflected language [Add to Longdo]
[くっせつじく, kussetsujiku] (n) axis of refraction [Add to Longdo]
望遠鏡[くっせつぼうえんきょう, kussetsubouenkyou] (n) refracting telescope [Add to Longdo]
[くっせつりつ, kussetsuritsu] (n) refractive index [Add to Longdo]
れ;腰[こしおれ, koshiore] (n) (1) (pol) bad poem; my humble poem; (2) stooped over (e.g. old people); bowed; (3) stalling; having a relapse [Add to Longdo]
骨がれる[ほねがおれる, honegaoreru] (v1) to require much effort; to be hard to do; to have one's bones broken [Add to Longdo]
骨を[ほねをおる, honewooru] (exp,v5r) (1) to make efforts; to take pains; (2) to break one's bone [Add to Longdo]
[こっせつ, kossetsu] (n,vs) bone fracture; (P) [Add to Longdo]
[ほねおり, honeori] (n) travail; exertion; service; labour (labor); ado [Add to Longdo]
り損[ほねおりぞん, honeorizon] (n) waste of labor or energy; waste of labour; vain effort [Add to Longdo]
り損の草臥れ儲け[ほねおりぞんのくたびれもうけ, honeorizonnokutabiremouke] (exp) (id) Great pains but all in vain [Add to Longdo]
[ほねおる, honeoru] (v5r,vi) to exert oneself greatly; to take pains [Add to Longdo]
左にれる[ひだりにおれる, hidarinioreru] (v1) to turn to the left [Add to Longdo]
[させつ, sasetsu] (n,vs) (See 右) turning to the left; left turn [Add to Longdo]
[ざせつ, zasetsu] (n,vs) frustration; setback; discouragement; (P) [Add to Longdo]
[ざせつかん, zasetsukan] (n) feeling of frustration; sense of failure [Add to Longdo]
り;鯖[さばおり, sabaori] (n) forward force down (sumo) [Add to Longdo]
三つり;三つ[みつおり, mitsuori] (n) threefold; folded in three [Add to Longdo]
四季々;四季[しきおりおり, shikioriori] (adv,n) from season to season; season by season; of each season; in each season [Add to Longdo]
[ゆびおり, yubiori] (n) leading; prominent; eminent [Add to Longdo]
り数える[ゆびおりかぞえる, yubiorikazoeru] (v1) to count on one's fingers [Add to Longdo]
り戸;枝戸;柴[しおりど, shiorido] (n) garden gate made of branches and twigs; wicket gate [Add to Longdo]
(P);時おり[ときおり, tokiori] (n-adv) sometimes; (P) [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
While Adam was rock-climbing, he fell and broke his leg.アダムは岩登りをしている時に、落下してあしをりました。
You have come at an opportune time.あなたはちょうどよいに来た。
There were a lot of twists and turns to the story, but we finally solved the problem.あの問題も、紆余曲を経て解決した。
X rays are used to locate breaks in bones.エックス線は骨箇所をつきとめるのに用いられる。
Emmy folded the napkin in half.エミーはナプキンを半分にりたたんだ。
Do come and see us when you are free.お暇のにはぜひ遊びに来てください。
Thank you for your trouble.お骨り感謝いたします。
I solved the problem not without difficulty.かなり骨をってその問題を解いた。
Tom broke his right leg and was taken to hospital a few weeks before Christmas.クリスマスを2、3週間後に控えていた頃、トムは右足を骨し、病院へかつぎ込まれた。
This hard work has made me very tired.この骨のれる仕事で、私はすっかり疲れた。
The work doesn't need much effort.この仕事はたいして骨がれない。
Take this folding umbrella with you. It might come in handy.このりたたみの傘を持って行きなさい。役に立つかもしれませんから。
There is a severe shortage of water in this city, so we must give up having a bath occasionally.この都市は深刻な水不足なので、われわれは入浴を時控えなければならない。
Joan broke her left arm in the accident.ジョーンはその事故で左腕をった。
John came to terms with his problem, which means he has accepted it.ジョンは自分の問題とり合いをつけた。つまり、その問題を受け入れたのである。
I don't like anything like hard work.すこしでも骨のれるようなことはごめんだ。
Such accidents can happen from time to time.そう言う事故は時起こり得る事だ。
And at times when I became discouraged with trying to reconcile working and bringing up children, it was my husband who helped to maintain my determination.そして時私が仕事と育児を両立させようという試みにくじけそうになったとき、私の決意を支える助けになったのは夫だった。
The doors fold back.そのドアは手前へりたためるようになっている。
It is admitted that the hotel is the best in this area.そのホテルはこの辺りでは最高だとのり紙つきです。
The wrestler had his right leg broken in a bout.そのレスラーは試合中右足を骨した。
They have taken great pains to finish the project, I hear.その企画を完了するため彼らは大変骨をったそうだ。
The work is well worth the trouble.その仕事は十分骨ってするだけの価値がある。
The branch bent but did not break.その枝はたわんだが、れなかった。
Fold the paper in the middle.その紙をまん中でりなさい。
Fold the paper in four.その紙を四つりにしなさい。
The boy took great pains to solve the quiz.その少年はそのクイズを解くのに骨をった。
The bamboo gave but did not break.その竹はしなったがれなかった。
The bird's wing was broken.その鳥の翼はれていた。
It was the first of the one thousand cranes that Sadako had to make.その鶴は、禎子がらなければならない千羽鶴の最初の一羽だった。
It was the last crane she ever made.その鶴は彼女がった最後の鶴になった。
The horse broke its neck when it fell.その馬は倒れたときに首をってしまった。
It took a lot of effort to carry the sofa upstairs.ソファーを2階へはたいへん骨がれた。
He was stiff about it.それについて彼はあくまでれなかった。
It will end in a waste of labor.それは骨り損だ。
The was quite an effort for a child.それは子供にはかなり骨のれることだった。
At last, the bus company gave in.ついにバス会社がれた。
In the end he bent in the face of strong opposition.ついに彼も強い反対にれた。
Please give me your answer by return.どうぞり返しあなたのご返事をください。
No matter how hard you try, the result will be the same.どんなに骨をってやっても、結果は同じでしょう。
He was still mumbling something about hospitals at the end of the party when he slipped on a piece of ice and broke his left leg.パーティーの終わりがけに、まだ病院のことでぶつぶつと何かを言っていたとき、彼は氷のかけらで足を滑らせて、左足をってしまった。
She got a run in her stocking when she broke the heel of her shoe.ハイヒールのかかとがれたとき、ストッキングがほつれた。
The mast broke and our ship went adrift.マストがれて僕たちの船は漂流し始めた。 [M]
I can't even make a crane, she said to herself.もう一羽の鶴さえることができない、と心の中でつぶやいた。
If a sick person folds one thousand paper cranes, her wish will come true.もし病気の人が千羽の鶴をると、その人の願いが叶うの。
We all make fools of ourselves at times.わたしたちはみな、時ばかな真似をする。
I can't walk because of my broken leg.わたしは足の骨のために歩けない。
The doctor set his broken leg.医者は彼のれた足をついだ。
With great effort she managed to fold one more.一生懸命頑張ってどうにかもう1羽ることができた。
Turn to the right, and you'll find my office.しなさい、そうすれば私の事務所が見つかります。

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
色付きれ線集合[いろつきおれせんしゅうごう, irotsukioresenshuugou] polyline set with colour [Add to Longdo]
りたたみ連続紙[おりたたみれんぞくし, oritatamirenzokushi] fanfold paper, zig-zag fold paper, z-fold paper [Add to Longdo]
り返し[おりかえし, orikaeshi] BTB, Back To Back [Add to Longdo]
り返しポイント[おりかえしポイント, orikaeshi pointo] loopback point [Add to Longdo]
り返し試験[おりかえししけん, orikaeshishiken] loop back test [Add to Longdo]
り返す[おりかえす, orikaesu] to loopback (a signal, a cell) [Add to Longdo]
れ線[おれせん, oresen] polyline [Add to Longdo]
れ線束表[おれせんたばひょう, oresentabahyou] polyline bundle table [Add to Longdo]
[せっしょう, sesshou] negotiation [Add to Longdo]
返しテスト[おりかえしテスト, orikaeshi tesuto] loopback test [Add to Longdo]
返し試験[おりかえししけん, orikaeshishiken] loopback test [Add to Longdo]
[かいせつ, kaisetsu] diffraction [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
禁止[うせつきんし, usetsukinshi] Nach_rechts_abbiegen_verboten! [Add to Longdo]
和洋[わようせっちゅう, wayousecchuu] Mischung_von_japanischem_und, westlichem_Stil [Add to Longdo]
[おり, ori] Gelegenheit [Add to Longdo]
り紙[おりがみ, origami] Kunst_des_Papierfaltens (Origami) [Add to Longdo]
[おる, oru] -brechen, -falten, -biegen [Add to Longdo]
れる[おれる, oreru] brechen, zerbrechen, sich_falten_lassen, jemanden_nachgeben, abbiegen [Add to Longdo]
[せっぱん, seppan] halbieren [Add to Longdo]
[せっしょう, sesshou] Unterhaltung [Add to Longdo]
[せっちゅう, secchuu] Kompromiss [Add to Longdo]
[きょくせつ, kyokusetsu] Biegung, Windung, Unbestaendigkeit [Add to Longdo]
[はしょる, hashoru] aufkrempeln, weglassen, abkuerzen [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top