ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*懷*

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: , -懷-
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[懷, huái, ㄏㄨㄞˊ] bosom, breast; to carry in one's bosom
Radical: , Decomposition:   忄 [xīn, ㄒㄧㄣ]  褱 [huái, ㄏㄨㄞˊ]
Etymology: [pictophonetic] heart

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
怀疑[huái yí, ㄏㄨㄞˊ ㄧˊ, 怀 / ] to doubt; to suspect; doubt; suspicion; skeptical, #2,486 [Add to Longdo]
怀[huái, ㄏㄨㄞˊ, 怀 / ] to think of; to cherish; mind; heart; bosom; surname Huai, #3,072 [Add to Longdo]
怀念[huái niàn, ㄏㄨㄞˊ ㄋㄧㄢˋ, 怀 / ] to cherish the memory of; to think of; reminisce, #3,788 [Add to Longdo]
怀孕[huái yùn, ㄏㄨㄞˊ ㄩㄣˋ, 怀 / ] pregnant; to have conceived; gestation; pregnancy, #5,299 [Add to Longdo]
关怀[guān huái, ㄍㄨㄢ ㄏㄨㄞˊ, 怀 / ] care; solicitude; to show care for; concerned about; attentive to, #5,886 [Add to Longdo]
怀里[huái lǐ, ㄏㄨㄞˊ ㄌㄧˇ, 怀 / ] embrace; bosom, #8,937 [Add to Longdo]
怀抱[huái bào, ㄏㄨㄞˊ ㄅㄠˋ, 怀 / ] to hug; to cherish; within the bosom (of the family); to embrace (also fig. an ideal, aspiration etc), #10,374 [Add to Longdo]
情怀[qíng huái, ㄑㄧㄥˊ ㄏㄨㄞˊ, 怀 / ] feelings; mood, #11,251 [Add to Longdo]
满怀[mǎn huái, ㄇㄢˇ ㄏㄨㄞˊ, 怀 / 滿] full of; to contain; imbued with; to have one's heart filled with; one's breast (the seat of emotions); pregnant (of farm animals); heavy with young, #12,303 [Add to Longdo]
胸怀[xiōng huái, ㄒㄩㄥ ㄏㄨㄞˊ, 怀 / ] one's bosom (the seat of emotions); breast; broad-minded and open; to think about; to cherish, #12,478 [Add to Longdo]
怀旧[huái jiù, ㄏㄨㄞˊ ㄐㄧㄡˋ, 怀 / ] fond remembrance of times past; nostalgia, #12,910 [Add to Longdo]
缅怀[miǎn huái, ㄇㄧㄢˇ ㄏㄨㄞˊ, 怀 / ] to commemorate; to recall fondly; to think of the past, #17,482 [Add to Longdo]
释怀[shì huái, ㄕˋ ㄏㄨㄞˊ, 怀 / ] to release (tension); relief (from suspense); to dispel (usu. with negative, unable to forget), #19,110 [Add to Longdo]
心怀[xīn huái, ㄒㄧㄣ ㄏㄨㄞˊ, 怀 / ] to harbor (thoughts); to cherish; to entertain (illusions), #20,898 [Add to Longdo]
开怀[kāi huái, ㄎㄞ ㄏㄨㄞˊ, 怀 / ] to one's heart's content; without restraint, #23,141 [Add to Longdo]
耿耿于怀[gěng gěng yú huái, ㄍㄥˇ ㄍㄥˇ ㄩˊ ㄏㄨㄞˊ, 怀 / ] to take troubles to heart (成语 saw); brooding, #25,358 [Add to Longdo]
彭德怀[Péng Dé huái, ㄆㄥˊ ㄉㄜˊ ㄏㄨㄞˊ, 怀 / ] Peng Dehuai (1898-1974), top communist general, subsequently politician and politburo member, disgraced after attacking Mao's failed policies in 1959, and died after extensive persecution during the Cultural Revolution, #25,831 [Add to Longdo]
怀柔[Huái róu, ㄏㄨㄞˊ ㄖㄡˊ, 怀 / ] Huairou town in Beijing municipality, #29,920 [Add to Longdo]
不怀好意[bù huái hǎo yì, ㄅㄨˋ ㄏㄨㄞˊ ㄏㄠˇ ㄧˋ, 怀 / ] harbor evil designs; harbor malicious intentions, #36,110 [Add to Longdo]
怀化[Huái huà, ㄏㄨㄞˊ ㄏㄨㄚˋ, 怀 / ] Huaihua prefecture level city in Hunan, #38,240 [Add to Longdo]
感怀[gǎn huái, ㄍㄢˇ ㄏㄨㄞˊ, 怀 / ] to recall with emotion; to feel sentiments, #39,528 [Add to Longdo]
怀胎[huái tāi, ㄏㄨㄞˊ ㄊㄞ, 怀 / ] pregnant, #40,919 [Add to Longdo]
怀才不遇[huái cái bù yù, ㄏㄨㄞˊ ㄘㄞˊ ㄅㄨˋ ㄩˋ, 怀 / ] to cherish one's unrecognized talents (成语 saw); to have talent but no opportunity; not living up to one's abilities; under-achieving, #52,127 [Add to Longdo]
怀柔区[Huái róu qū, ㄏㄨㄞˊ ㄖㄡˊ ㄑㄩ, 怀 / ] Huairou county level district of Beijing municipality, formerly Huairou county, #55,707 [Add to Longdo]
襟怀[jīn huái, ㄐㄧㄣ ㄏㄨㄞˊ, 怀 / ] bosom (the seat of emotions); one's mind, #59,277 [Add to Longdo]
怀古[huái gǔ, ㄏㄨㄞˊ ㄍㄨˇ, 怀 / ] to recall the past; to cherish memory of past event, #59,564 [Add to Longdo]
怀表[huái biǎo, ㄏㄨㄞˊ ㄅㄧㄠˇ, 怀 / ] pocket watch, #59,913 [Add to Longdo]
仁怀[Rén huái, ㄖㄣˊ ㄏㄨㄞˊ, 怀 / ] (N) Renhuai (place in Guizhou), #61,162 [Add to Longdo]
虚怀若谷[xū huái ruò gǔ, ㄒㄩ ㄏㄨㄞˊ ㄖㄨㄛˋ ㄍㄨˇ, 怀 / ] very modest, #61,211 [Add to Longdo]
怀化市[Huái huà shì, ㄏㄨㄞˊ ㄏㄨㄚˋ ㄕˋ, 怀 / ] Huaihua prefecture level city in Hunan, #67,570 [Add to Longdo]
关怀备至[guān huái bèi zhì, ㄍㄨㄢ ㄏㄨㄞˊ ㄅㄟˋ ㄓˋ, 怀 / ] to look after in every possible way, #68,909 [Add to Longdo]
抒怀[shū huái, ㄕㄨ ㄏㄨㄞˊ, 怀 / ] to express emotion, #74,428 [Add to Longdo]
怀远[Huái yuǎn, ㄏㄨㄞˊ ㄩㄢˇ, 怀 / ] (N) Huaiyuan (place in Anhui), #74,993 [Add to Longdo]
怀恨[huái hèn, ㄏㄨㄞˊ ㄏㄣˋ, 怀 / ] to nurse hatred; to harbor a grudge; spiteful, #75,775 [Add to Longdo]
仁怀县[Rén huái xiàn, ㄖㄣˊ ㄏㄨㄞˊ ㄒㄧㄢˋ, 怀 / ] Renhuai county in Zun'yi prefecture 遵義|遵义, Guizhou, #80,941 [Add to Longdo]
怀集[Huái jí, ㄏㄨㄞˊ ㄐㄧˊ, 怀 / ] (N) Huaiji (place in Guangdong), #85,030 [Add to Longdo]
怀来[Huái lái, ㄏㄨㄞˊ ㄌㄞˊ, 怀 / ] (N) Huailai (place in Hebei), #88,071 [Add to Longdo]
怀仁[Huái rén, ㄏㄨㄞˊ ㄖㄣˊ, 怀 / ] (N) Huairen (place in Shanxi), #91,547 [Add to Longdo]
心怀叵测[xīn huái pǒ cè, ㄒㄧㄣ ㄏㄨㄞˊ ㄆㄛˇ ㄘㄜˋ, 怀 / ] concealing wicked intentions (成语 saw); malicious; to prod sly, #92,746 [Add to Longdo]
怀俄明州[Huái é míng zhōu, ㄏㄨㄞˊ ㄜˊ ㄇㄧㄥˊ ㄓㄡ, 怀 / ] Wyoming, US state, #96,267 [Add to Longdo]
怀来县[Huái lái xiàn, ㄏㄨㄞˊ ㄌㄞˊ ㄒㄧㄢˋ, 怀 / ] Huailai county in Hebei, #104,297 [Add to Longdo]
宽大为怀[kuān dà wéi huái, ㄎㄨㄢ ㄉㄚˋ ㄨㄟˊ ㄏㄨㄞˊ, 怀 / ] magnanimous (成语 saw); generous, #105,199 [Add to Longdo]
怀宁[Huái níng, ㄏㄨㄞˊ ㄋㄧㄥˊ, 怀 / ] (N) Huaining (place in Anhui), #114,043 [Add to Longdo]
襟怀坦白[jīn huái tǎn bái, ㄐㄧㄣ ㄏㄨㄞˊ ㄊㄢˇ ㄅㄞˊ, 怀 / ] open hearted; unselfish; magnanimous; broad-minded, #118,678 [Add to Longdo]
追怀[zhuī huái, ㄓㄨㄟ ㄏㄨㄞˊ, 怀 / ] to recall; to bring to mind; to reminisce, #126,615 [Add to Longdo]
怀安[Huái ān, ㄏㄨㄞˊ ㄢ, 怀 / ] (N) Huai'an (place in Hebei), #136,230 [Add to Longdo]
怀璧其罪[huái bì qí zuì, ㄏㄨㄞˊ ㄅㄧˋ ㄑㄧˊ ㄗㄨㄟˋ, 怀 / ] lit. treasuring a jade ring becomes a crime (成语 saw); to get into trouble on account of a cherished item; fig. A person's talent will arouse the envy of others., #138,185 [Add to Longdo]
怀俄明[Huái é míng, ㄏㄨㄞˊ ㄜˊ ㄇㄧㄥˊ, 怀 / ] Wyoming, US state, #166,891 [Add to Longdo]
郭永怀[Guō Yǒng huái, ㄍㄨㄛ ㄩㄥˇ ㄏㄨㄞˊ, 怀 / ] Guo Yonghuai (1909-1968), Chinese aviation pioneer, #180,604 [Add to Longdo]
寄怀[jì huái, ㄐㄧˋ ㄏㄨㄞˊ, 怀 / ] emotions expressed in writing, #200,247 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
懐(P);(oK)[ふところ, futokoro] (n) (1) bosom; bust; (2) (breast) pocket; purse; handbag; (P) [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top