ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*憂*

   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: , -憂-
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[優, yōu, ㄧㄡ] superior; elegant
Radical: , Decomposition:   亻 [rén, ㄖㄣˊ]  憂 [yōu, ㄧㄡ]
Etymology: [pictophonetic] person
[憂, yōu, ㄧㄡ] sad, grieving; melancholy, grief
Radical: , Decomposition:     頁 [, ㄧㄝˋ]  心 [xīn, ㄒㄧㄣ]  夂 [zhǐ, ㄓˇ]
Etymology: [pictophonetic] heart
[懮, yǒu, ㄧㄡˇ] calm, liesurely; to procrastinate
Radical: , Decomposition:   忄 [xīn, ㄒㄧㄣ]  憂 [yōu, ㄧㄡ]
Etymology: [pictophonetic] heart
[擾, rǎo, ㄖㄠˇ] to poke, to disturb, to annoy, to agitate
Radical: , Decomposition:   扌 [shǒu, ㄕㄡˇ]  憂 [yōu, ㄧㄡ]
Etymology: [pictophonetic] hand

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
担忧[dān yōu, ㄉㄢ ㄧㄡ, / ] to worry; to be concerned, #5,005 [Add to Longdo]
[yōu, ㄧㄡ, / ] worried, #7,693 [Add to Longdo]
忧伤[yōu shāng, ㄧㄡ ㄕㄤ, / ] distressed; sorrowing; sad; worried; grieved; laden with grief, #8,374 [Add to Longdo]
忧虑[yōu lǜ, ㄧㄡ ㄌㄩˋ, / ] to worry; anxiety (about), #8,868 [Add to Longdo]
忧郁[yōu yù, ㄧㄡ ㄩˋ, / ] sullen; depressed, #9,770 [Add to Longdo]
后顾之忧[hòu gù zhī yōu, ㄏㄡˋ ㄍㄨˋ ㄓ ㄧㄡ, / ] (set phrase) disturbance in the rear, trouble back home, family worries, #17,993 [Add to Longdo]
忧愁[yōu chóu, ㄧㄡ ㄔㄡˊ, / ] to be worried, #18,574 [Add to Longdo]
无忧无虑[wú yōu wú lǜ, ㄨˊ ㄧㄡ ㄨˊ ㄌㄩˋ, / ] insouciance, #22,906 [Add to Longdo]
隐忧[yǐn yōu, ㄧㄣˇ ㄧㄡ, / ] secret concern; private worry, #30,831 [Add to Longdo]
忧郁症[yōu yù zhèng, ㄧㄡ ㄩˋ ㄓㄥˋ, / ] (psychology) depression, #37,400 [Add to Longdo]
忧患[yōu huàn, ㄧㄡ ㄏㄨㄢˋ, / ] suffering; misery; hardship, #39,931 [Add to Longdo]
分忧[fēn yōu, ㄈㄣ ㄧㄡ, / ] to share tribulations; to help sb with worries and difficulties, #40,076 [Add to Longdo]
杞人忧天[Qǐ rén yōu tiān, ㄑㄧˇ ㄖㄣˊ ㄧㄡ ㄊㄧㄢ, / ] The man of Qii fears the sky falling (成语 saw); groundless fears, #43,861 [Add to Longdo]
替古人担忧[tì gǔ rén dān yōu, ㄊㄧˋ ㄍㄨˇ ㄖㄣˊ ㄉㄢ ㄧㄡ, / ] to fret over the worries of long-departed people (成语 saw); to worry unnecessarily; crying over spilt milk; often used with negatives, e.g. no need to worry about past issues, #265,439 [Add to Longdo]
先天下之忧而忧,后天下之乐而乐[xiān tiān xià zhī yōu ér yōu, hou4 tian1 xia4 zhi1 le4 er2 le4, ㄒㄧㄢ ㄊㄧㄢ ㄒㄧㄚˋ ㄓ ㄧㄡ ㄦˊ ㄧㄡ, hòu tiān xià zhī lè ér lè, ㄏㄡˋ ㄊㄧㄢ ㄒㄧㄚˋ ㄓ ㄌㄜˋ ㄦˊ ㄌㄜˋ, / ] The first concern is affairs of state, enjoying the pleasure comes later. Quotation from essay On Yueyang Tower 岳陽樓記|岳阳楼记 by Song writer Fan Zhongyan 範仲淹|范仲淹 [Add to Longdo]
忧灼[yōu zhuó, ㄧㄡ ㄓㄨㄛˊ, / ] worrying [Add to Longdo]
抗忧郁药[kàng yōu yù yào, ㄎㄤˋ ㄧㄡ ㄩˋ ㄧㄠˋ, / ] antidepressant [Add to Longdo]
替古人耽忧[tì gǔ rén dān yōu, ㄊㄧˋ ㄍㄨˇ ㄖㄣˊ ㄉㄢ ㄧㄡ, / ] to fret over the worries of long-departed people (成语 saw); to worry unnecessarily; crying over spilt milk; often used with negatives, e.g. no need to worry about past issues [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
[ゆううつ, yuuutsu] (n) (ดีเพรส'เชิน) n. การทำให้ตกต่ำ,ภาวะที่เศรษฐกิจตกต่ำ,บริเวณที่มีความกดดันของอากาศต่ำ,ความกดดันของอากาศต่ำ,ที่เป็นแอ่งหลุมหรือเว้า
[ゆううつ, yuuutsu] (n) ความเศร้าสลด, ความหดหู่

Japanese-English: EDICT Dictionary
一喜一[いっきいちゆう, ikkiichiyuu] (exp) now rejoicing, now worrying; swinging from joy to sorrow; glad and sad by turns; alternating hope and fear; unable to put one's mind at ease; (P) [Add to Longdo]
遠慮近[えんりょきんゆう, enryokinyuu] (n) Failure to think of the long term leads to grief in the short term [Add to Longdo]
[がいゆう, gaiyuu] (n) external troubles [Add to Longdo]
慨世[がいせいゆうこく, gaiseiyuukoku] (n) worrying about the conditions of the country out of sheer patriotism [Add to Longdo]
後顧の[こうこのうれい, koukonourei] (n) anxiety (about the future) [Add to Longdo]
[しんゆう, shinyuu] (n) deep sadness; great worry [Add to Longdo]
後楽[せんゆうこうらく, senyuukouraku] (n) hardship now, pleasure later; seeking pleasure only after dealing with difficulties; seeking pleasure only after the happiness of the people is assured (a precept to be observed by a ruler) [Add to Longdo]
[どうゆう, douyuu] (n) sharing the same concern [Add to Longdo]
[ないゆう, naiyuu] (n) internal or domestic troubles [Add to Longdo]
外患[ないゆうがいかん, naiyuugaikan] (n) troubles both at home and abroad [Add to Longdo]
備えあればいなし;備えあればうれいなし;備えあれば患いなし;備えあれば患なし[そなえあればうれいなし, sonaearebaureinashi] (exp) well prepared means no worries (in time of need) [Add to Longdo]
備え有ればえ無し[そなえあればうれえなし, sonaearebaureenashi] (exp) (id) Providing is preventing [Add to Longdo]
浮き世;浮世;世;き世[うきよ;ふせい(浮世), ukiyo ; fusei ( ukiyo )] (n) fleeting life; this transient world; sad world [Add to Longdo]
浮き名;浮名;き名[うきな, ukina] (n) (1) (浮き名, 浮名 only) rumour (of two people having a love affair); rumor; gossip (about two people being involved); scandal; (2) (arch) bad reputation [Add to Longdo]
い;ものい;懶い[ものうい, monoui] (adj-i) languid; weary; listless; melancholy [Add to Longdo]
げ;懶げ;物うげ[ものうげ, monouge] (adj-na) languorous; weary; listless [Add to Longdo]
[うれい, urei] (adj-i) unhappy; sad; gloomy [Add to Longdo]
[うれい, urei] (n) grief; distress; sorrow; (P) [Add to Longdo]
いを帯びた顔[うれいをおびたかお, ureiwoobitakao] (exp) sorrowful look [Add to Longdo]
い顔;愁い顔[うれいがお, ureigao] (n) sad face; sorrowful face; anxious look; sad countenance [Add to Longdo]
い事;[うれいごと, ureigoto] (n) bitter experience; misery; distress; grief; sad thoughts [Add to Longdo]
い悩む[うれいなやむ, ureinayamu] (v5m) to be grievously troubled [Add to Longdo]
うべき;愁うべき[うれうべき, ureubeki] (exp) deplorable; alarming; grievous; lamentable [Add to Longdo]
え;愁え[うれえ, uree] (n) (1) lamentation; (2) grief; anguish; (3) anxiety; (4) illness; (5) mourning [Add to Longdo]
える(P);愁える[うれえる, ureeru] (v1,vt) to grieve; to lament; to be anxious; to be distressed; (P) [Add to Longdo]
き身[うきみ, ukimi] (n) wretched life [Add to Longdo]
き目(P);[うきめ, ukime] (n) bitter experience; misery; distress; grief; sad thoughts; hardship; (P) [Add to Longdo]
き目を見る[うきめをみる, ukimewomiru] (exp,v1) to have a hard time of it; to have a bitter experience [Add to Longdo]
[うさ, usa] (n) gloom; melancholy [Add to Longdo]
さを晴らしに[うさをはらしに, usawoharashini] (adv) (uk) for amusement; by way of diversion (distraction from grief) [Add to Longdo]
さを晴らす[うさをはらす, usawoharasu] (exp,v5s) to forget one's troubles by doing something enjoyable [Add to Longdo]
さ晴らし;さばらし;晴し(io)[うさばらし, usabarashi] (n) diversion; distraction [Add to Longdo]
わしい[うれわしい, urewashii] (adj-i) wretched; sad [Add to Longdo]
欝症[ゆううつしょう, yuuutsushou] (n) melancholia; hypochondria [Add to Longdo]
[ゆうかん, yuukan] (n,vs) sorrow; worry; distress [Add to Longdo]
[ゆうく, yuuku] (n,vs) trouble; distress; sorrow [Add to Longdo]
[ゆうぐ, yuugu] (n,vs) anxiety; fear [Add to Longdo]
[ゆうこく, yuukoku] (n) patriotism; (P) [Add to Longdo]
国慨世[ゆうこくがいせい, yuukokugaisei] (n) worrying about the conditions of the country out of sheer patriotism [Add to Longdo]
[ゆうし, yuushi] (n,vs) grieving [Add to Longdo]
[ゆうしゅう, yuushuu] (n,vs,adj-no) melancholy; gloom; grief [Add to Longdo]
[ゆうしょく, yuushoku] (n) melancholy air; anxious look; traces of sorrow; gloom [Add to Longdo]
[ゆうしん, yuushin] (n) grieving heart [Add to Longdo]
[うきみ, ukimi] (n) life of misery [Add to Longdo]
[ゆうせい, yuusei] (n) worrying about world conditions [Add to Longdo]
[ゆうせき, yuuseki] (n) grief [Add to Longdo]
[ゆうふん, yuufun] (n,vs) grief and anger [Add to Longdo]
[ゆうもん, yuumon] (n,vs) anguish; mortification [Add to Longdo]
[ゆうりょ, yuuryo] (n,vs) anxiety; concern; fear; (P) [Add to Longdo]
[うきね, ukine] (n) sobbing [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
I was feeling blue all day.1日中鬱な気分だった。
One night he came home very tired and sad.ある晩彼は、すっかり疲れ鬱になって帰ってきた。
This job gives me the hump.この仕事には鬱になる。
The failure depressed him.その失敗で彼は鬱になった。
Everyone is entitled to be moody once in a while.だれもが時にはうつになる権利を与えられている。
Brian looks blue.ブライアンは鬱そうに見える。
I can't keep this up. It's an emotional roller coaster around here and all we have to do is look at the boss' face to know whether everybody is going to be happy or sad.ボスの顔色に一喜一の毎日。こんな仕事やってられないよ。
It was all the more depressing because it was raining.雨が降っていたので、いっそう鬱だった。
When it rains, she feels blue.雨が降ると彼女は鬱になる。
Hence, loathed melancholy.去れ、忌まわしき鬱よ。 [F]
This will bring you to grief.後でき目をみる。
I always feel blue on Mondays.月曜日はいつも鬱だ。
I have the blues today.今日は鬱な気分だ。
My wife's constant nagging is getting me down.妻に四六時中ぶつぶつ言われるのには鬱になってしまう。
I am depressed by my illness.私は病気のためにうつだ。
I cannot look back on my adolescence without feeling depressed.自分の思春期を振り替えると、いつもうつな気分になる。
We sensed a melancholy note in his voice.彼の声には鬱な調子が感じられた。
His depression came to an end when she kissed him.彼のうつは彼女がキスをすると晴れた。
He is now glad, now sad at the progress of the game.彼は試合の結果に一喜一している。
He was overcome by a feeling of melancholy.彼はうつな感情に打ちのめされた。
He was in a mood of depression.彼は鬱状態であった。
Her words were filled with melancholy.彼女の言葉は鬱に満ちていた。
She felt blue.彼女は鬱だった。
She fell prey to melancholy.彼女は鬱症の虜に成った。
She sometimes goes into a mood of depression.彼女は鬱状態になることがある。
Somebody who wavers between hope and fear over superficial things should not be appointed to a management position.表面的な物事に一喜一する人が人を管理する立場につくべきではない。
My father's condition seems to improve one moment, but the next moment he sinks again.父の病状は一喜一です。
You are truly an antidote for my melancholy.本当に君のおかげで僕のうつは消し飛んでしまう。 [M]
Every cloud has a silver lining.いの反面には喜びがあるものだ。
I often get the blues.うつな気分によくなります。
Her cheerful voice responded just like that. Guess I was worrying over nothing...元気な声がそのまま返ってくる。杞だったかな・・・。
For some reason it looks to be turning out to be a depressing week.今週は、訳あって、鬱な一週間になりそうだ。
On the way we dropped in at the shops and bought foodstuffs. They say well prepared means no worries.来る途中、お店に寄って食材を買って来たんです。備えあればいなし、です。
And then I breathe a sigh from melancholy in being unable to do anything about it.そして、どうすることも出来ない物さに、ふっとため息をつく。

Japanese-German: JDDICT Dictionary
一喜一[いっきいちゆう, ikkiichiyuu] bald_froh,bald_traurig [Add to Longdo]
[うれい, urei] traurig, ungluecklich [Add to Longdo]
[うれい, urei] Kummer, Gram, Besorgnis [Add to Longdo]
い顔[うれいがお, ureigao] sorgenvolles_Gesicht [Add to Longdo]
える[うれえる, ureeru] betruebt_sein, sich_graemen, sich_sorgen [Add to Longdo]
き目[うきめ, ukime] bittere_Erfahrung, Muehsal [Add to Longdo]
[ゆうこく, yuukoku] Patriotismus [Add to Longdo]
[ゆうしゅう, yuushuu] -Kummer, -Leid [Add to Longdo]
[ゆうりょ, yuuryo] Kummer, -Sorge, Besorgnis [Add to Longdo]
[ものうい, monoui] matt, erschoepft, gleichgueltig [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top