ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*恭喜发财*

   
38 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: 恭喜发财, -恭喜发财-
Longdo Dictionary จีน (ZH) - ไทย (TH)
恭喜发财[gōng xǐ fā cái] สวัสดีปีใหม่

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
恭喜发财[gōng xǐ fā cái, ㄍㄨㄥ ㄒㄧˇ ㄈㄚ ㄘㄞˊ, / ] Wishing you a prosperous New Year! (traditional New Year greeting); Congratulations and best wishes for a prosperous New Year!; Happy New Year!, #16,464 [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Kung Hei Fat Choi[CN] 恭喜发财 The Man from Macau (2014)
Happy New Year, and give me that.[CN] 恭喜发财 红包拿来 To My Dear Granny (2012)
Happy Chinese New Year![CN] 恭喜发财 All's Well, Ends Well 2011 (2011)
Ah Tao, this is Jason![CN] 桃姐 我是杰生 恭喜发财 A Simple Life (2011)
Hello! Happy new year![CN] 大家好,恭喜发财 Ip Man: The Final Fight (2013)
Gong Xi Fa Cai[CN] 恭喜发财 The Journey (2014)
Good luck to you...[CN] 恭喜发财,不... Rigor Mortis (2013)
Will you be requiring a meal, or a room?[CN] 两位恭喜发财恭喜发财 A Man Called Hero (1999)
Wish you a prosperous new year.[CN] 恭喜发财! {\cH00FFFF}{\3cH000000}Wish you a prosperous new year. Trivial Matters (2007)
He knows a lot about Steel Bull Canyon[CN] 恭喜发财,满堂嘉宾 A Man Called Hero (1999)
- Happy New Year![CN] 恭喜发财 A Simple Life (2011)
Kung Hei Fat Choy![CN] 恭喜发财 {\cH00FFFF}{\3cH000000}Kung Hei Fat Choy! Biao jie, ni hao ye! (1990)
Auntie Choo, Gong Xi Fa Cai[CN] 朱嫂 恭喜发财 The Journey (2014)
I sure was. Make a hole, chumps. Presenting our new masters![CN] 那就是我 恭喜发财 白痴们 欢迎我们的新主人! Futurama: Bender's Big Score (2007)
Good luck to you...[CN] 不好意思... 恭喜发财... Rigor Mortis (2013)
I give them red packets...[CN] 只要他们谁跟我说恭喜发财... The Duel (2000)
Happy New Year![CN] 恭喜发财,恭喜 The Way of the Dragon (1972)
Come, Happy New Year! Here's a red packet...[CN] 过来说句恭喜发财,我就给你们一封红包 The Duel (2000)
Uncle, Happy New Year![CN] 二叔 恭喜发财啊! The Journey (2014)
Kung Hei Fat Choi![CN] 恭喜发财 I Love Hong Kong (2011)
You don't have to thank me.[CN] 恭喜发财,不用给我红包 Rigor Mortis (2013)
Auntie Gao, Happy New Year[CN] 好婶 恭喜发财 The Journey (2014)
Good year![CN] 恭喜发财 King of Beggars (1992)
Uncle Mok, happy new year![CN] 莫大叔! 恭喜发财 King of Beggars (1992)
Uncle Chuan, Happy New Year[CN] 全叔 恭喜发财 The Journey (2014)
Say "Happy New Year".[CN] 要说恭喜发财 To My Dear Granny (2012)
- Happy New Year![CN] 恭喜发财 The Duel (2000)
Bee, Happy New Year[CN] 美蓉 恭喜发财 The Journey (2014)
Uncle, hope you'll win[CN] 世伯 恭喜发财 All's Well, Ends Well 2012 (2012)
Good luck to you.[CN] 恭喜发财... Rigor Mortis (2013)
It's the new year, they only have to say Happy New Year[CN] 你没听见他们跟我说恭喜发财吗? The Duel (2000)
Kung Hei Fat Choi![CN] 恭喜发财 All's Well, Ends Well 2012 (2012)
Yushang, good year![CN] 如霜! 恭喜发财 King of Beggars (1992)
Thank you, Boss[CN] 恭喜发财 A Man Called Hero (1999)
Congratulation![CN] 苏翁,恭喜发财 King of Beggars (1992)
Prosperity.[CN] 恭喜发财 Comrades: Almost a Love Story (1996)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top