ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*彐*

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: , -彐-
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[事, shì, ㄕˋ] affair, matter, business; to serve; accident, incident
Radical: , Decomposition:     一 [, ]  口 [kǒu, ㄎㄡˇ]  彐 [, ㄐㄧˋ]  亅 [jué, ㄐㄩㄝˊ]
Etymology: -, Rank: 58
[当, dāng, ㄉㄤ] appropriate, timely; to act, to serve; the sound of bells
Radical: , Decomposition:     彐 [, ㄐㄧˋ]
Etymology: -, Rank: 71
[争, zhēng, ㄓㄥ] to dispute, to fight, to contend, to strive
Radical: , Decomposition:       彐 [, ㄐㄧˋ]  亅 [jué, ㄐㄩㄝˊ]
Etymology: [ideographic] Simplified form of 爭, two hands 爪 and 彐 fighting over 亅, Rank: 344
[灵, líng, ㄌㄧㄥˊ] spirit, soul; spiritual world
Radical: , Decomposition:   彐 [, ㄐㄧˋ]  火 [huǒ, ㄏㄨㄛˇ]
Etymology: [pictophonetic] fire, Rank: 734
[录, lù, ㄌㄨˋ] to copy, to record, to write down
Radical: , Decomposition:   彐 [, ㄐㄧˋ]  氺 [shui, ㄕㄨㄟ˙]
Etymology: [pictographic] A brush used to record stories, Rank: 919
[妇, fù, ㄈㄨˋ] married woman; wife
Radical: , Decomposition:   女 [, ㄋㄩˇ]  彐 [, ㄐㄧˋ]
Etymology: [ideographic] Simplified form of 婦; a woman 女 with a broom 彐, Rank: 932
[归, guī, ㄍㄨㄟ] to return, to go back; to return to, to revert
Radical: , Decomposition:   ?  彐 [, ㄐㄧˋ]
Etymology: [ideographic] Simplified form of 歸; a wife 帚 returning home; 追 provides the pronunciation, Rank: 933
[寻, xún, ㄒㄩㄣˊ] to seek; to search for, to look for; ancient
Radical: , Decomposition:   彐 [, ㄐㄧˋ]  寸 [cùn, ㄘㄨㄣˋ]
Etymology: [pictophonetic] snout, Rank: 962
[雪, xuě, ㄒㄩㄝˇ] snow; wipe away shame, avenge
Radical: , Decomposition:   雨 [, ㄩˇ]  彐 [, ㄐㄧˋ]
Etymology: [pictophonetic] rain, Rank: 1003
[妻, qī, ㄑㄧ] wife
Radical: , Decomposition:     十 [shí, ㄕˊ]  彐 [, ㄐㄧˋ]  女 [, ㄋㄩˇ]
Etymology: [ideographic] A woman 女 holding a broom 十 in her hand 彐, Rank: 1076
[侵, qīn, ㄑㄧㄣ] to invade, to encroach upon, to raid
Radical: , Decomposition:   亻 [rén, ㄖㄣˊ]    彐 [, ㄐㄧˋ]  冖 [, ㄇㄧˋ]  又 [yòu, ㄧㄡˋ]
Etymology: -, Rank: 1086
[扫, sǎo, ㄙㄠˇ] to clean, to sweep, to wipe away; to weed out; to wipe out
Radical: , Decomposition:   扌 [shǒu, ㄕㄡˇ]  彐 [, ㄐㄧˋ]
Etymology: [ideographic] Simplified form of 掃; to use 扌 a broom 帚; 帚 also provides the pronunciation, Rank: 1435
[兼, jiān, ㄐㄧㄢ] both, and; at the same time; to unite, to combine
Radical: , Decomposition:   丷 [ha, ㄏㄚ˙]    彐 [, ㄐㄧˋ]    禾 [, ㄏㄜˊ]  禾 [, ㄏㄜˊ]
Etymology: [ideographic] A hand holding two sheafs of grain 禾, Rank: 1515
[隶, lì, ㄌㄧˋ] subservient; servant
Radical: , Decomposition:   彐 [, ㄐㄧˋ]  氺 [shui, ㄕㄨㄟ˙]
Etymology: [ideographic] A hand 彐 threshing rice, Rank: 1801
[庸, yōng, ㄩㄥ] usual, common, ordinary, mediocre
Radical: 广, Decomposition:   广 [guǎng, ㄍㄨㄤˇ]    彐 [, ㄐㄧˋ]  用 [yòng, ㄩㄥˋ]
Etymology: [pictophonetic], Rank: 2148
[浸, jìn, ㄐㄧㄣˋ] to dip, to immerse, to soak; to percolate, to steep
Radical: , Decomposition:   氵 [shuǐ, ㄕㄨㄟˇ]    彐 [, ㄐㄧˋ]  冖 [, ㄇㄧˋ]  又 [yòu, ㄧㄡˋ]
Etymology: [pictophonetic] water, Rank: 2354
[虐, nüè, ㄋ˙] cruel, harsh, oppressive
Radical: , Decomposition:   虍 [, ㄏㄨ]  彐 [, ㄐㄧˋ]
Etymology: [ideographic] A tiger 虍 baring its claws 彐, Rank: 2665
[寝, qǐn, ㄑㄧㄣˇ] to sleep, to rest; bedroom
Radical: , Decomposition:   宀 [gài,mián, ㄍˋ]    丬 [qiáng, ㄑㄧㄤˊ]    彐 [, ㄐㄧˋ]  冖 [, ㄇㄧˋ]  又 [yòu, ㄧㄡˋ]
Etymology: [ideographic] A person 彐冖又 lying down on a bed 丬 in their home 宀, Rank: 2806
[秉, bǐng, ㄅㄧㄥˇ] to grasp, to hold; to maintain, to preside over
Radical: , Decomposition:   禾 [, ㄏㄜˊ]  彐 [, ㄐㄧˋ]
Etymology: [ideographic] A hand 彐 grasping a bundle of grain 禾, Rank: 2809
[彗, huì, ㄏㄨㄟˋ] comet; broomstick
Radical: , Decomposition:     丰 [fēng, ㄈㄥ]  丰 [fēng, ㄈㄥ]  彐 [, ㄐㄧˋ]
Etymology: [ideographic] A hand 彐 holding a bamboo broom 丰, Rank: 3591
[帚, zhǒu, ㄓㄡˇ] broom, broomstick
Radical: , Decomposition:   彐 [, ㄐㄧˋ]    冖 [, ㄇㄧˋ]  巾 [jīn, ㄐㄧㄣ]
Etymology: [pictographic] A hand 巾 holding a broom with the head 彐 held up, Rank: 3630
[刍, chú, ㄔㄨˊ] to mow, to cut grass; hay, fodder
Radical: , Decomposition:     彐 [, ㄐㄧˋ]
Etymology: [pictophonetic] knife, Rank: 4465
[盥, guàn, ㄍㄨㄢˋ] to wash
Radical: , Decomposition:     ?  水 [shuǐ, ㄕㄨㄟˇ]  彐 [, ㄐㄧˋ]  皿 [mǐn, ㄇㄧㄣˇ]
Etymology: [ideographic] Washing 水 one's hands 彐 in a basin 皿, Rank: 4758
[肀, yù, ㄩˋ] pen
Radical: , Decomposition:   彐 [, ㄐㄧˋ]  丨 [shù, ㄕㄨˋ]
Etymology: [pictographic] A hand 彐 holding a pen; compare 聿, Rank: 5883
[锓, qǐn, ㄑㄧㄣˇ] to carve
Radical: , Decomposition:   钅 [jīn, ㄐㄧㄣ]    彐 [, ㄐㄧˋ]  冖 [, ㄇㄧˋ]  又 [yòu, ㄧㄡˋ]
Etymology: [pictophonetic] metal, Rank: 6131
[㥯, yǐn, ㄧㄣˇ] careful, prudent; compassionate; grieved; worried
Radical: , Decomposition:     爫 [zhǎo, ㄓㄠˇ]  工 [gōng, ㄍㄨㄥ]  彐 [, ㄐㄧˋ]  心 [xīn, ㄒㄧㄣ]
Etymology: [pictophonetic] heart
[唚, qìn, ㄑㄧㄣˋ] to vomit
Radical: , Decomposition:   口 [kǒu, ㄎㄡˇ]      彐 [, ㄐㄧˋ]  冖 [, ㄇㄧˋ]  又 [yòu, ㄧㄡˋ]
Etymology: [pictophonetic] mouth
[寢, qǐn, ㄑㄧㄣˇ] to sleep, to rest; bedroom
Radical: , Decomposition:   宀 [gài,mián, ㄍˋ]    爿 [qiáng, ㄑㄧㄤˊ]    彐 [, ㄐㄧˋ]  冖 [, ㄇㄧˋ]  又 [yòu, ㄧㄡˋ]
Etymology: [ideographic] A person 彐冖又 lying down on a bed 爿 in their home 宀
[尋, xún, ㄒㄩㄣˊ] to seek; to search for, to look for; ancient
Radical: , Decomposition:   彐 [, ㄐㄧˋ]    工 [gōng, ㄍㄨㄥ]  口 [kǒu, ㄎㄡˇ]  寸 [cùn, ㄘㄨㄣˋ]
Etymology: [ideographic] A hand 彐 looking 工 for an item 口; 寸 provides the pronunciation
[彐, jì, ㄐㄧˋ] snout
Radical: , Decomposition:   ?  二 [èr, ㄦˋ]
Etymology: -
[彞, yí, ㄧˊ] the Yi tribe; tripod; rule, nature
Radical: , Decomposition:   彐 [, ㄐㄧˋ]      米 [, ㄇㄧˇ]  糸 [, ㄇㄧˋ]  廾 [gǒng, ㄍㄨㄥˇ]
Etymology: -
[彟, yuē, ㄩㄝ] to measure; to calculate
Radical: , Decomposition:   寻 [xún, ㄒㄩㄣˊ]  蒦 [huò, ㄏㄨㄛˋ]
Etymology: [pictophonetic] measure
[檃, yǐn, ㄧㄣˇ] a tool used to sharpen wood
Radical: , Decomposition:     阝 [, ㄧˋ]    爫 [zhǎo, ㄓㄠˇ]    工 [gōng, ㄍㄨㄥ]  彐 [, ㄐㄧˋ]  木 [, ㄇㄨˋ]
Etymology: [pictophonetic] wood
[爭, zhēng, ㄓㄥ] to dispute, to fight, to contend, to strive
Radical: , Decomposition:   爫 [zhǎo, ㄓㄠˇ]    彐 [, ㄐㄧˋ]  亅 [jué, ㄐㄩㄝˊ]
Etymology: [ideographic] Two hands 爪 and 彐 fighting over 亅
[疌, jié, ㄐㄧㄝˊ] nimble, quick
Radical: , Decomposition:   彐 [, ㄐㄧˋ]  疋 [, ㄆㄧˇ]
Etymology: [pictophonetic] foot

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top