ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*弗*

   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: , -弗-
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[费, fèi, ㄈㄟˋ] expenses, fees; to cost, to spend; wasteful
Radical: , Decomposition:   弗 [, ㄈㄨˊ]  贝 [bèi, ㄅㄟˋ]
Etymology: [pictophonetic] money, Rank: 486
[佛, fú, ㄈㄨˊ] Buddha; Buddhist
Radical: , Decomposition:   亻 [rén, ㄖㄣˊ]  弗 [, ㄈㄨˊ]
Etymology: [pictophonetic] person, Rank: 771
[弗, fú, ㄈㄨˊ] not, negative
Radical: , Decomposition:   弓 [gōng, ㄍㄨㄥ]    丨 [shù, ㄕㄨˋ]  丨 [shù, ㄕㄨˋ]
Etymology: [ideographic] Two arrows 丨 pulled across a bow, Rank: 1257
[拂, fú, ㄈㄨˊ] to shake off, to brush away; dust
Radical: , Decomposition:   扌 [shǒu, ㄕㄡˇ]  弗 [, ㄈㄨˊ]
Etymology: [pictophonetic] hand, Rank: 2623
[沸, fèi, ㄈㄟˋ] to boil, to bubble up, to gush
Radical: , Decomposition:   氵 [shuǐ, ㄕㄨㄟˇ]  弗 [, ㄈㄨˊ]
Etymology: [pictophonetic] water, Rank: 2698
[狒, fèi, ㄈㄟˋ] baboon
Radical: , Decomposition:   犭 [quǎn, ㄑㄩㄢˇ]  弗 [, ㄈㄨˊ]
Etymology: [pictophonetic] animal, Rank: 3281
[氟, fú, ㄈㄨˊ] fluorine
Radical: , Decomposition:   气 [, ㄑㄧˋ]  弗 [, ㄈㄨˊ]
Etymology: [pictophonetic] gas, Rank: 3701
[砩, fú, ㄈㄨˊ] to build a dam with rocks
Radical: , Decomposition:   石 [shí, ㄕˊ]  弗 [, ㄈㄨˊ]
Etymology: [pictophonetic] rock, Rank: 5338
[怫, fú, ㄈㄨˊ] anxious; depressed; sorry
Radical: , Decomposition:   忄 [xīn, ㄒㄧㄣ]  弗 [, ㄈㄨˊ]
Etymology: [pictophonetic] heart, Rank: 5716
[茀, fú, ㄈㄨˊ] weeds; overgrowth
Radical: , Decomposition:   艹 [cǎo, ㄘㄠˇ]  弗 [, ㄈㄨˊ]
Etymology: [pictophonetic] weed, Rank: 6476
[費, fèi, ㄈㄟˋ] expenses, fees; to cost, to spend; wasteful
Radical: , Decomposition:   弗 [, ㄈㄨˊ]  貝 [bèi, ㄅㄟˋ]
Etymology: [pictophonetic] money, Rank: 6774
[绋, fú, ㄈㄨˊ] thick rope; the rope around a bier
Radical: , Decomposition:   纟 [, ]  弗 [, ㄈㄨˊ]
Etymology: [pictophonetic] thread, Rank: 6940
[艴, fú, ㄈㄨˊ] angry, showing emotion on one's face
Radical: , Decomposition:   弗 [, ㄈㄨˊ]  色 [, ㄙㄜˋ]
Etymology: [pictophonetic] color, Rank: 7992
彿[彿, fú, ㄈㄨˊ] similar, alike; Buddhist
Radical: , Decomposition:   彳 [chì, ㄔˋ]  弗 [, ㄈㄨˊ]
Etymology: [pictophonetic] step
[紼, fú, ㄈㄨˊ] thick rope; the rope around a bier
Radical: , Decomposition:   糹 [, ]  弗 [, ㄈㄨˊ]
Etymology: [pictophonetic] thread

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[fú, ㄈㄨˊ, ] not, #5,661 [Add to Longdo]
[Āi fú dùn, ㄞ ㄈㄨˊ ㄉㄨㄣˋ, / ] Everton (town in northwest England); Everton soccer team, #36,709 [Add to Longdo]
兰克[Fú lán kè, ㄈㄨˊ ㄌㄢˊ ㄎㄜˋ, / ] Frank (name), #43,404 [Add to Longdo]
洛伊德[Fú luò yī dé, ㄈㄨˊ ㄌㄨㄛˋ ㄧ ㄉㄜˊ, ] Floyd (name); Freud (name); Dr Sigmund Freud (1856-1939), the inventor of psychoanalysis, #44,965 [Add to Longdo]
吉尼亚州[Fú jí ní yà zhōu, ㄈㄨˊ ㄐㄧˊ ㄋㄧˊ ㄧㄚˋ ㄓㄡ, / ] Virginia, #45,495 [Add to Longdo]
[xīn fú, ㄒㄧㄣ ㄈㄨˊ, ] brand name of a glucose injection that caused medical scandal, #54,186 [Add to Longdo]
[Fú léi, ㄈㄨˊ ㄌㄟˊ, ] Freyr (god in Norse mythology), #54,364 [Add to Longdo]
克里斯托[Kè lǐ sī tuō fú, ㄎㄜˋ ㄌㄧˇ ㄙ ㄊㄨㄛ ㄈㄨˊ, ] (Warren) Christopher, #62,049 [Add to Longdo]
拉基米尔[Fú lā jī mǐ ěr, ㄈㄨˊ ㄌㄚ ㄐㄧ ㄇㄧˇ ㄦˇ, / ] Vladimir, #75,719 [Add to Longdo]
[Jié fú xùn, ㄐㄧㄝˊ ㄈㄨˊ ㄒㄩㄣˋ, / ] Jefferson, #83,264 [Add to Longdo]
里敦[Fú lǐ dūn, ㄈㄨˊ ㄌㄧˇ ㄉㄨㄣ, / ] Freetown (capital of Sierra Leone), #101,160 [Add to Longdo]
西吉尼亚州[Xī Fú jí ní yà zhōu, ㄒㄧ ㄈㄨˊ ㄐㄧˊ ㄋㄧˊ ㄧㄚˋ ㄓㄡ, 西 / 西] West Virginia, US state, #102,683 [Add to Longdo]
洛姆[Fú luò mǔ, ㄈㄨˊ ㄌㄨㄛˋ ㄇㄨˇ, ] Fromm (psychoanalyst), #116,469 [Add to Longdo]
雷德里克[Fú léi dé lǐ kè, ㄈㄨˊ ㄌㄟˊ ㄉㄜˊ ㄌㄧˇ ㄎㄜˋ, / ] Frederick, #123,453 [Add to Longdo]
兰西斯[Fú lán xī sī, ㄈㄨˊ ㄌㄢˊ ㄒㄧ ㄙ, 西 / 西] Francis (name), #184,549 [Add to Longdo]
西吉尼亚[Xī Fú jí ní yà, ㄒㄧ ㄈㄨˊ ㄐㄧˊ ㄋㄧˊ ㄧㄚˋ, 西 / 西] West Virginia, #195,474 [Add to Longdo]
罗里达[Fú luó lǐ dá, ㄈㄨˊ ㄌㄨㄛˊ ㄌㄧˇ ㄉㄚˊ, / ] Florida, US state, #239,567 [Add to Longdo]
洛里斯岛[Fú luò lǐ sī dǎo, ㄈㄨˊ ㄌㄨㄛˋ ㄌㄧˇ ㄙ ㄉㄠˇ, / ] Flores island, Indonesia, #372,706 [Add to Longdo]
西[Xī fú, ㄒㄧ ㄈㄨˊ, 西] Sievert (Sv), unit of radiation damage used in radiotherapy, #460,307 [Add to Longdo]
兰兹[Fú lán zī, ㄈㄨˊ ㄌㄢˊ ㄗ, / ] Franz (name), #504,627 [Add to Longdo]
阿拉拉海[Ā lā fú lā Hǎi, ㄚ ㄌㄚ ㄈㄨˊ ㄌㄚ ㄏㄞˇ, ] Arafura Sea, #568,578 [Add to Longdo]
特海[Bō fú tè hǎi, ㄅㄛ ㄈㄨˊ ㄊㄜˋ ㄏㄞˇ, ] Beaufort sea (off Alaska and British Columbia), #677,435 [Add to Longdo]
路西[Lù xī fú, ㄌㄨˋ ㄒㄧ ㄈㄨˊ, 西] Lucifer (Satan's name before his Fall in Jewish and Christian mythology), #847,918 [Add to Longdo]
罗里达州[Fú luó lǐ dá zhōu, ㄈㄨˊ ㄌㄨㄛˊ ㄌㄧˇ ㄉㄚˊ ㄓㄡ, / ] Florida, US state, #1,007,427 [Add to Longdo]
[Yà fú liè, ㄧㄚˋ ㄈㄨˊ ㄌㄧㄝˋ, / ] Alfred (name) [Add to Longdo]
[yǐ fú suǒ, ㄧˇ ㄈㄨˊ ㄙㄨㄛˇ, ] Ephesis [Add to Longdo]
所书[Yǐ fú suǒ shū, ㄧˇ ㄈㄨˊ ㄙㄨㄛˇ ㄕㄨ, / ] Epistle of St Paul to the Ephesians [Add to Longdo]
里乔叟[Jié fú lǐ Qiáo sǒu, ㄐㄧㄝˊ ㄈㄨˊ ㄌㄧˇ ㄑㄧㄠˊ ㄙㄡˇ, / ] Geoffrey Chaucer (English author) [Add to Longdo]
土拉氏菌[tǔ lā fú shì jūn, ㄊㄨˇ ㄌㄚ ㄈㄨˊ ㄕˋ ㄐㄩㄣ, ] Francisella tularensis [Add to Longdo]
希尔瑟姆[Xī ěr fú sè mǔ, ㄒㄧ ㄦˇ ㄈㄨˊ ㄙㄜˋ ㄇㄨˇ, / ] Hilversum, city in Netherlands [Add to Longdo]
塞奇[fú sāi qí, ㄈㄨˊ ㄙㄞ ㄑㄧˊ, ] Versace (fashion designer) [Add to Longdo]
[fú ài, ㄈㄨˊ ㄞˋ, / ] phi (Greek letter Φφ) [Add to Longdo]
莱福兰[fú lái fú lán, ㄈㄨˊ ㄌㄞˊ ㄈㄨˊ ㄌㄢˊ, / ] Flevoland [Add to Longdo]
莱威厄斯[Fú lái wēi è sī, ㄈㄨˊ ㄌㄞˊ ㄨㄟ ㄜˋ ㄙ, / ] Flavius (Roman historian of 1st century AD) [Add to Longdo]
落伊德[Fú luò yī dé, ㄈㄨˊ ㄌㄨㄛˋ ㄧ ㄉㄜˊ, ] Freud (name) [Add to Longdo]
兰西斯・培根[Fú lán xī sī· Pei2 gen1, ㄈㄨˊ ㄌㄢˊ ㄒㄧ ㄙ· Péi gēn, ㄆㄟˊ ㄍㄣ, 西 / 西] Francis Bacon (1561-1626), English renaissance philospher and early scientist [Add to Longdo]
里得里希[Fú lǐ dé lǐ xī, ㄈㄨˊ ㄌㄧˇ ㄉㄜˊ ㄌㄧˇ ㄒㄧ, / ] Friedrich (name) [Add to Longdo]
迪南[Fú dí nán, ㄈㄨˊ ㄉㄧˊ ㄋㄢˊ, ] Ferdinand (name) [Add to Longdo]
里斯兰[fú lǐ sī lán, ㄈㄨˊ ㄌㄧˇ ㄙ ㄌㄢˊ, / ] Friesland [Add to Longdo]
雷德里克顿[Fú léi dé lǐ kè dùn, ㄈㄨˊ ㄌㄟˊ ㄉㄜˊ ㄌㄧˇ ㄎㄜˋ ㄉㄨㄣˋ, / ] Fredericton, capital of New Brunswick, Canada [Add to Longdo]
洛狄忒[Ā fú luò dí tè, ㄚ ㄈㄨˊ ㄌㄨㄛˋ ㄉㄧˊ ㄊㄜˋ, ] Aphrodite (Greek goddess of love); Venus [Add to Longdo]
韦尔雷兹[Wéi ěr fú léi zi, ㄨㄟˊ ㄦˇ ㄈㄨˊ ㄌㄟˊ ㄗ˙, / ] (George) Wehrfritz (Beijing bureau chief of Newsweek) [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
アフリカ系アメリカ人;阿利加系亜米利加人(ateji)[アフリカけいアメリカじん, afurika kei amerika jin] (n) African American [Add to Longdo]
フッ化;[フッか(フッ化);ふっか(弗化), futsu ka ( futsu ka ); fukka ( futsu ka )] (n,vs) (1) fluoridation; (pref) (2) fluoro-; fluor; (adj-no) (3) fluorinated [Add to Longdo]
フッ化カルシウム;化カルシウム[フッかカルシウム(フッ化カルシウム);ふっかカルシウム(弗化カルシウム), futsu ka karushiumu ( futsu ka karushiumu ); fukka karushiumu ( futsu ka karushiumu] (n) calcium fluoride (CaF2) [Add to Longdo]
フッ化水素;化水素[フッかすいそ(フッ化水素);ふっかすいそ(弗化水素), futsu kasuiso ( futsu ka suiso ); fukkasuiso ( futsu ka suiso )] (n) hydrogen fluoride; HF [Add to Longdo]
フッ化水素酸;化水素酸[フッかすいそさん(フッ化水素酸);ふっかすいそさん(弗化水素酸), futsu kasuisosan ( futsu ka suiso san ); fukkasuisosan ( futsu ka suiso san )] (n) hydrofluoric acid [Add to Longdo]
フッ化物;化物[フッかぶつ(フッ化物);ふっかぶつ(弗化物), futsu kabutsu ( futsu bakemono ); fukkabutsu ( futsu bakemono )] (n) fluoride [Add to Longdo]
フッ素;[フッそ(フッ素);ふっそ(弗素);フッソ, futsu so ( futsu moto ); fusso ( futsu moto ); fusso] (n) fluorine (F) [Add to Longdo]
利加[アフリカ, afurika] (n,adj-no) (uk) Africa; (P) [Add to Longdo]
[ふっさん, fussan] (n) (abbr) hydrofluoric acid [Add to Longdo]
六フッ化硫黄;六化硫黄[ろくフッかいおう(六フッ化硫黄);ろくふっかいおう(六弗化硫黄), roku futsu kaiou ( roku futsu ka iou ); rokufukkaiou ( roku futsu ka iou )] (n) sulfur hexafluoride [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top