ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*弓*

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: , -弓-
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[强, qiáng, ㄑㄧㄤˊ] strong, powerful, energetic
Radical: , Decomposition:   弓 [gōng, ㄍㄨㄥ]  虽 [suī, ㄙㄨㄟ]
Etymology: [pictophonetic] bow, Rank: 292
[张, zhāng, ㄓㄤ] to display; to expand, to open; to stretch; a sheet of paper
Radical: , Decomposition:   弓 [gōng, ㄍㄨㄥ]  长 [zhǎng, ㄓㄤˇ]
Etymology: [pictophonetic] bow, Rank: 318
[引, yǐn, ㄧㄣˇ] to pull, to stretch; to draw; to attract
Radical: , Decomposition:   弓 [gōng, ㄍㄨㄥ]  丨 [shù, ㄕㄨˋ]
Etymology: [ideographic] To pull back a bow's 弓 drawstring 丨, Rank: 479
[弹, dàn, ㄉㄢˋ] bullet, pellet, shell; elastic, springy
Radical: , Decomposition:   弓 [gōng, ㄍㄨㄥ]  单 [dān, ㄉㄢ]
Etymology: [pictophonetic] bow, Rank: 632
[弟, dì, ㄉㄧˋ] young brother, junior
Radical: , Decomposition:   丷 [ha, ㄏㄚ˙]    弓 [gōng, ㄍㄨㄥ]  ?
Etymology: -, Rank: 816
[弱, ruò, ㄖㄨㄛˋ] weak, fragile, delicate
Radical: , Decomposition:     弓 [gōng, ㄍㄨㄥ]  冫 [bīng, ㄅㄧㄥ]    弓 [gōng, ㄍㄨㄥ]  冫 [bīng, ㄅㄧㄥ]
Etymology: [ideographic] Two shoots 弓 dying to frost 冫, Rank: 1038
[弗, fú, ㄈㄨˊ] not, negative
Radical: , Decomposition:   弓 [gōng, ㄍㄨㄥ]    丨 [shù, ㄕㄨˋ]  丨 [shù, ㄕㄨˋ]
Etymology: [ideographic] Two arrows 丨 pulled across a bow, Rank: 1257
[弯, wān, ㄨㄢ] bend, curve, turn
Radical: , Decomposition:   亦 [, ㄧˋ]  弓 [gōng, ㄍㄨㄥ]
Etymology: [ideographic] Like 亦 a bow 弓, Rank: 1662
[弥, mí, ㄇㄧˊ] complete, extensive, full; to fill
Radical: , Decomposition:   弓 [gōng, ㄍㄨㄥ]  尔 [ěr, ㄦˇ]
Etymology: [pictophonetic] bow, Rank: 1785
[疆, jiāng, ㄐㄧㄤ] boundary, border, frontier
Radical: , Decomposition:     弓 [gōng, ㄍㄨㄥ]  土 [, ㄊㄨˇ]  畺 [jiāng, ㄐㄧㄤ]
Etymology: [ideographic] A bow 弓 and arrow 土 used to defend a border 畺; 畺 also provides the pronunciation, Rank: 2036
[弓, gōng, ㄍㄨㄥ] bow; curved, arched
Radical: , Decomposition:
Etymology: [pictographic] A bow aimed to the left, Rank: 2229
[弦, xián, ㄒㄧㄢˊ] bow string; string instrument; hypotenuse
Radical: , Decomposition:   弓 [gōng, ㄍㄨㄥ]  玄 [xuán, ㄒㄩㄢˊ]
Etymology: [pictophonetic] bow, Rank: 2258
[夷, yí, ㄧˊ] ancient barbarian tribes
Radical: , Decomposition:   大 [, ㄉㄚˋ]  弓 [gōng, ㄍㄨㄥ]
Etymology: [ideographic] A man 大 armed with a bow 弓, Rank: 2337
[弘, hóng, ㄏㄨㄥˊ] to enlarge, to expand; liberal, great
Radical: , Decomposition:   弓 [gōng, ㄍㄨㄥ]  厶 [, ]
Etymology: -, Rank: 2619
[躬, gōng, ㄍㄨㄥ] to bow; personally, in person; oneself
Radical: , Decomposition:   身 [shēn, ㄕㄣ]  弓 [gōng, ㄍㄨㄥ]
Etymology: [ideographic] To bow 弓 one's body 身; 弓 also provides the pronunciation, Rank: 2650
[粥, zhōu, ㄓㄡ] porridge, gruel, congee
Radical: , Decomposition:   弓 [gōng, ㄍㄨㄥ]  米 [, ㄇㄧˇ]  弓 [gōng, ㄍㄨㄥ]
Etymology: [ideographic] Steaming 弓 rice 米, Rank: 3021
[弧, hú, ㄏㄨˊ] arc, crescent; wooden bow
Radical: , Decomposition:   弓 [gōng, ㄍㄨㄥ]  瓜 [guā, ㄍㄨㄚ]
Etymology: [pictophonetic] bow, Rank: 3062
[弛, chí, ㄔˊ] to loosen, to relax; to unstring a bow
Radical: , Decomposition:   弓 [gōng, ㄍㄨㄥ]  也 [, ㄧㄝˇ]
Etymology: [pictophonetic] bow, Rank: 3358
[弩, nǔ, ㄋㄨˇ] crossbow; an arrow falling, a downward stroke
Radical: , Decomposition:   奴 [, ㄋㄨˊ]  弓 [gōng, ㄍㄨㄥ]
Etymology: [pictophonetic] bow, Rank: 3470
[穹, qióng, ㄑㄩㄥˊ] vast, lofty, high; vault, dome, arch
Radical: , Decomposition:   穴 [xué, ㄒㄩㄝˊ]  弓 [gōng, ㄍㄨㄥ]
Etymology: [ideographic] An arched 弓 vault 穴; 弓 also provides the pronunciation, Rank: 3521
[弼, bì, ㄅㄧˋ] to aid, to help; to correct
Radical: , Decomposition:   弓 [gōng, ㄍㄨㄥ]  百 [bǎi, ㄅㄞˇ]  弓 [gōng, ㄍㄨㄥ]
Etymology: -, Rank: 3647
[弭, mǐ, ㄇㄧˇ] to stop, to repress, to quell
Radical: , Decomposition:   弓 [gōng, ㄍㄨㄥ]  耳 [ěr, ㄦˇ]
Etymology: -, Rank: 4871
[芎, qiōng, ㄑㄩㄥ] Szechuan lovage rhizome
Radical: , Decomposition:   艹 [cǎo, ㄘㄠˇ]  弓 [gōng, ㄍㄨㄥ]
Etymology: [pictophonetic] herb, Rank: 5116
[彀, gòu, ㄍㄡˋ] enough; quite
Radical: , Decomposition:       士 [shì, ㄕˋ]  冖 [, ㄇㄧˋ]  一 [, ]  弓 [gōng, ㄍㄨㄥ]  殳 [shū, ㄕㄨ]
Etymology: -, Rank: 5457
[雋, juàn, ㄐㄩㄢˋ] superior, outstanding, talented
Radical: , Decomposition:   隹 [zhuī, ㄓㄨㄟ]  弓 [gōng, ㄍㄨㄥ]
Etymology: [ideographic] Someone aiming a bow 弓 at a small bird 隹, Rank: 9177
[弔, diào, ㄉㄧㄠˋ] to suspend, to hang; to pity, to condole
Radical: , Decomposition:   弓 [gōng, ㄍㄨㄥ]  丨 [shù, ㄕㄨˋ]
Etymology: [ideographic] A corpse 弓 hanged on a rope 丨
[弪, jìng, ㄐㄧㄥˋ] radian (mathematics)
Radical: , Decomposition:   弓 [gōng, ㄍㄨㄥ]  ?
Etymology: [pictophonetic] bow
[弮, quān, ㄑㄩㄢ] a repeating crossbow
Radical: , Decomposition:   龹 [quǎn, ㄑㄩㄢˇ]  弓 [gōng, ㄍㄨㄥ]
Etymology: [pictophonetic] bow
[弳, jìng, ㄐㄧㄥˋ] radian (mathematics)
Radical: , Decomposition:   弓 [gōng, ㄍㄨㄥ]  巠 [jīng, ㄐㄧㄥ]
Etymology: [pictophonetic] bow
[張, zhāng, ㄓㄤ] to display; to expand, to open; to stretch; a sheet of paper
Radical: , Decomposition:   弓 [gōng, ㄍㄨㄥ]  長 [zhǎng, ㄓㄤˇ]
Etymology: [pictophonetic] bow
[強, qiáng, ㄑㄧㄤˊ] strong, powerful, energetic
Radical: , Decomposition:   弓 [gōng, ㄍㄨㄥ]    厶 [, ]  虫 [chóng, ㄔㄨㄥˊ]
Etymology: [pictophonetic] bow
[彆, biè, ㄅㄧㄝˋ] awkward
Radical: , Decomposition:   敝 [, ㄅㄧˋ]  弓 [gōng, ㄍㄨㄥ]
Etymology: [pictophonetic] curved
[彈, dàn, ㄉㄢˋ] bullet, pellet, shell; elastic, springy
Radical: , Decomposition:   弓 [gōng, ㄍㄨㄥ]  單 [dān, ㄉㄢ]
Etymology: [pictophonetic] bow
[彊, jiàng, ㄐㄧㄤˋ] stubborn, uncompromising
Radical: , Decomposition:   弓 [gōng, ㄍㄨㄥ]  畺 [jiāng, ㄐㄧㄤ]
Etymology: [pictophonetic] bow
[彌, mí, ㄇㄧˊ] complete, extensive, full; to fill
Radical: , Decomposition:   弓 [gōng, ㄍㄨㄥ]  爾 [ěr, ㄦˇ]
Etymology: [pictophonetic] bow
[彎, wān, ㄨㄢ] bend, curve, turn
Radical: , Decomposition:   䜌 [luán, ㄌㄨㄢˊ]  弓 [gōng, ㄍㄨㄥ]
Etymology: [pictophonetic] bow
[發, fā, ㄈㄚ] to issue, to dispatch, to send out; hair
Radical: , Decomposition:   癶 [, ㄅㄛ]    弓 [gōng, ㄍㄨㄥ]  殳 [shū, ㄕㄨ]
Etymology: [pictophonetic] bow

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[gōng, ㄍㄨㄥ, ] a bow (weapon); surname Gong, #8,341 [Add to Longdo]
[gōng jiàn, ㄍㄨㄥ ㄐㄧㄢˋ, ] bow and arrow, #18,211 [Add to Longdo]
[gōng xíng, ㄍㄨㄥ ㄒㄧㄥˊ, ] circular segment, #34,094 [Add to Longdo]
[gōng nǔ, ㄍㄨㄥ ㄋㄨˇ, ] crossbow, #47,009 [Add to Longdo]
[dàn gōng, ㄉㄢˋ ㄍㄨㄥ, / ] catapult; sling, #48,393 [Add to Longdo]
[gōng xián, ㄍㄨㄥ ㄒㄧㄢˊ, ] bowstring, #54,447 [Add to Longdo]
之鸟[jīng gōng zhī niǎo, ㄐㄧㄥ ㄍㄨㄥ ㄓ ㄋㄧㄠˇ, / ] lit. bird startled by a bowshot (成语 saw); fig. a frightened person, #54,658 [Add to Longdo]
[quán gōng, ㄑㄩㄢˊ ㄍㄨㄥ, / ] cheek bone; (anat.) zygomatic arch, #101,682 [Add to Longdo]
[gōng shēn, ㄍㄨㄥ ㄕㄣ, ] to bend the body at the waist; to bow, #103,717 [Add to Longdo]
反张[jiǎo gōng fǎn zhāng, ㄐㄧㄠˇ ㄍㄨㄥ ㄈㄢˇ ㄓㄤ, / ] opitoshtonous (med.), muscular spasm of the body associated with tetanus and meningitis, #109,675 [Add to Longdo]
[gōng yāo, ㄍㄨㄥ ㄧㄠ, ] to bow; to bend at the waist, #114,011 [Add to Longdo]
蛇影[bēi gōng shé yǐng, ㄅㄟ ㄍㄨㄥ ㄕㄜˊ ㄧㄥˇ, ] lit. to see a bow reflected in a cup as a snake (成语 saw); fig. unnecessary suspicions; overly fearful, #119,179 [Add to Longdo]
[gōng zhuàng, ㄍㄨㄥ ㄓㄨㄤˋ, / ] bowed; curved like a bow, #119,313 [Add to Longdo]
鸟尽[niǎo jìn gōng cáng, ㄋㄧㄠˇ ㄐㄧㄣˋ ㄍㄨㄥ ㄘㄤˊ, / ] lit. the birds are over, the bow is put away (成语 saw); fig. to get rid of sb once he has served his purpose, #143,701 [Add to Longdo]
[sāi gōng, ㄙㄞ ㄍㄨㄥ, / ] visceral arch (gill-bearing arch or its vestigial crease on sides of neck of vertebrates), #257,718 [Add to Longdo]
之鸟[shāng gōng zhī niǎo, ㄕㄤ ㄍㄨㄥ ㄓ ㄋㄧㄠˇ, / ] lit. bird wounded by an arrow (成语 saw); fig. wounded or damaged person [Add to Longdo]
弦儿[gōng xián r, ㄍㄨㄥ ㄒㄧㄢˊ ㄖ˙, / ] bowstring [Add to Longdo]
弩手[gōng nǔ shǒu, ㄍㄨㄥ ㄋㄨˇ ㄕㄡˇ, ] crossbow [Add to Longdo]
箭手[gōng jiàn shǒu, ㄍㄨㄥ ㄐㄧㄢˋ ㄕㄡˇ, ] archer [Add to Longdo]
箭步[gōng jiàn bù, ㄍㄨㄥ ㄐㄧㄢˋ ㄅㄨˋ, ] bow-and-arrow step (dance step) [Add to Longdo]
[jiǎo gōng, ㄐㄧㄠˇ ㄍㄨㄥ, ] bow decorated with animal horns [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
[あずさゆみ, azusayumi] (n) catalpa bow; betula grossa [Add to Longdo]
咽頭[いんとうきゅう, intoukyuu] (n) pharyngeal arch [Add to Longdo]
[うんきゅう, unkyuu] (n) bowing (of a stringed instrument) [Add to Longdo]
[うんきゅうほう, unkyuuhou] (n) bowing (of a stringed instrument) [Add to Longdo]
下げ[さげゆみ, sageyumi] (n) down-bow (technique used when playing a string instrument) [Add to Longdo]
[ゆみ(P);ゆ, yumi (P); yu] (n) (1) bow (and arrow); (2) unit of distance to an archery target (approx. six feet); (3) unit of distance for land surveying (approx. eight feet) [Add to Longdo]
[ゆみ(P);ゆ, yumi (P); yu] (n) (1) (ゆ is usu. a prefix) bow (and arrow); (2) archery; (3) bow (for a violin, etc.); (P) [Add to Longdo]
;執[たらし, tarashi] (n) (arch) bow (and arrow; esp. of a noble) [Add to Longdo]
を引く[ゆみをひく, yumiwohiku] (exp,v5k) to draw a bow; to oppose; to defy; to disobey one's superiors [Add to Longdo]
引く[ゆみひく, yumihiku] (v5k,vi) (1) to bend a bow; to shoot an arrow; (2) to rise up against; to rebel against [Add to Longdo]
鋸;のこ[ゆみのこ, yuminoko] (n) hacksaw [Add to Longdo]
[きゅうぐ, kyuugu] (n) things used in archery [Add to Longdo]
[ゆみなり;ゆみがた;きゅうけい, yuminari ; yumigata ; kyuukei] (n,adj-no) arched; crescent-shaped; bow-shaped; segment [Add to Longdo]
形になる[ゆみなりになる, yuminarininaru] (exp,v5r) to bend backward; to become bow-shaped [Add to Longdo]
懸け;懸;掛け;弽(oK);韘(oK)[ゆがけ, yugake] (n) archer's glove (with a groove for pulling the string) [Add to Longdo]
[ゆみづる;ゆづる;ゆづら, yumiduru ; yuduru ; yudura] (n) bowstring [Add to Longdo]
作成[ゆみさくせい, yumisakusei] (n) bowyery; bow making; bowcraft [Add to Longdo]
[ゆみし, yumishi] (n) bow maker; bowyer [Add to Longdo]
取り式;取式[ゆみとりしき, yumitorishiki] (n) bow-twirling ceremony at the end of a day of sumo wrestling [Add to Longdo]
[ゆんで, yunde] (n) one's left hand [Add to Longdo]
[きゅうじゅつ, kyuujutsu] (n,adj-no) (Japanese) archery [Add to Longdo]
[ゆみば, yumiba] (n) (See 矢場・やにわ) archery ground; archery gallery [Add to Longdo]
場始め[ゆばはじめ, yubahajime] (n) (1) ceremony on the fifth day of the 10th lunar month in which the emperor would watch prize archery (Heian and Kamakura periods); (2) first firing of the bow (after the New Year or the reconstruction of the archery range (in military families)) [Add to Longdo]
[きゅうじょう, kyuujou] (n,adj-no) bow-shaped; arched [Add to Longdo]
[ゆんぜい, yunzei] (n) strength needed to pull back a bow [Add to Longdo]
[きゅうせん, kyuusen] (n) bows and arrows; war [Add to Longdo]
張り;張(io)[ゆみはり, yumihari] (n) (1) stringing a bow; person who strings bows; (2) (abbr) (See 張り月) crescent moon; (3) (abbr) (See 張り提灯) paper lantern with a bow-shaped handle [Add to Longdo]
張り月[ゆみはりづき, yumihariduki] (n) crescent moon [Add to Longdo]
張り提灯;張提灯[ゆみはりぢょうちん, yumiharidyouchin] (n) paper lantern with bow-shaped handle [Add to Longdo]
[きゅうどう, kyuudou] (n) (Japanese) archery; (P) [Add to Longdo]
[きゅうば, kyuuba] (n) archery and horsemanship [Add to Longdo]
馬槍剣[きゅうばそうけん, kyuubasouken] (n) archery, horsemanship, spearsmanship, and swordsmanship; martial arts in general [Add to Longdo]
馬刀槍[きゅうばとうそう, kyuubatousou] (n) archery, horsemanship, spearsmanship, and swordsmanship; martial arts in general [Add to Longdo]
筈;[ゆみはず;ゆはず, yumihazu ; yuhazu] (n) nock (of a bow) [Add to Longdo]
[ゆみへん, yumihen] (n) kanji "bow" radical at left [Add to Longdo]
[ゆみや(P);きゅうし, yumiya (P); kyuushi] (n) bow and arrow; (P) [Add to Longdo]
矢神道[ゆみやしんとう, yumiyashintou] (n) (See 吉田神道) Yumiya Shinto (Edo-period sect of Yoshida Shinto) [Add to Longdo]
矢八幡[ゆみやはちまん, yumiyahachiman] (n) god of war [Add to Longdo]
籠手[ゆごて, yugote] (n) (obsc) archer's bracer; archer's armguard [Add to Longdo]
[ごうきゅう, goukyuu] (n) tightly drawn bow [Add to Longdo]
月讀;月読;月夜見;月夜霊;月読み;月[つくよみ, tsukuyomi] (n) (1) nickname for the moon; (2) Tsukuyomi (god of the moon in Shinto and mythology) [Add to Longdo]
;鼓[こきゅう, kokyuu] (n) (1) kokyu (3 or 4-stringed bowed Japanese musical instrument); (2) any Oriental string instrument played with a bow [Add to Longdo]
歯列[しれつきゅう, shiretsukyuu] (n) dental arch [Add to Longdo]
[じゅうきゅうるい, juukyuurui] (n) therapsids [Add to Longdo]
小檀;小真[こまゆみ;コマユミ, komayumi ; komayumi] (n) spindle tree; euonymus alatus f. ciliatodentatus [Add to Longdo]
上げ[あげゆみ, ageyumi] (n) up-bow (technique used when playing a string instrument) [Add to Longdo]
[まゆみ;マユミ, mayumi ; mayumi] (n) (uk) Japanese spindle tree (Euonymus sieboldianus) [Add to Longdo]
;弩[いしゆみ, ishiyumi] (n) (1) crossbow (inc. large models operated by a number of people); (2) netted apparatus atop a wall containing large stones, which were dropped onto attackers by cutting the net; (3) slingshot; catapult [Add to Longdo]
[そうきゅうるい, soukyuurui] (n) diapsids [Add to Longdo]
[だいきゅう;おおゆみ, daikyuu ; ooyumi] (n) (See 半) bow; longbow [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
The Indians fought with bows and arrows.インディアンはと矢で戦った。
The rainbow forms an arc in the sky.虹は空にじょうにかかる。
The cat arched its back.猫は背をなりに曲げた。
By the age of seven he had already made his own bow and arrows.7歳の時、すでに自らと矢を作った。
This bow has a strong draw.このは張りが強いです。
That 'Ayumi' kid, only 13 but has performed in movies and theatres as a child actor since she was five.あの亜って子、まだ13歳だけど5つのときから子役として映画や舞台に出演。

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[ゆみ, yumi] Bogen, Bogenschiessen [Add to Longdo]
[ゆみや, yumiya] Pfeil_und_Bogen [Add to Longdo]
[きゅうじゅつ, kyuujutsu] (japanisches) Bogenschiessen [Add to Longdo]
[きゅうどう, kyuudou] (japanisches) Bogenschiessen [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top