ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*广*

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: 广, -广-
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[应, yīng, ㄧㄥ] should, must; to respond, to handle; to deal with, to cope
Radical: 广, Decomposition:   广 [guǎng, ㄍㄨㄤˇ]      一 [, ]
Etymology: -, Rank: 144
[度, dù, ㄉㄨˋ] degree, system; manner; to consider
Radical: 广, Decomposition:   广 [guǎng, ㄍㄨㄤˇ]    廿 [niàn, ㄋㄧㄢˋ]  又 [yòu, ㄧㄡˋ]
Etymology: [ideographic] Twenty 廿 people 又 meeting inside a building 广 to deliberate, Rank: 184
[平, píng, ㄆㄧㄥˊ] flat, level, even; peaceful
Radical: 广, Decomposition:   干 [gàn, ㄍㄢˋ]  丷 [ha, ㄏㄚ˙]
Etymology: [pictographic] A leveling scale, Rank: 215
[府, fǔ, ㄈㄨˇ] prefect; prefecture, government
Radical: 广, Decomposition:   广 [guǎng, ㄍㄨㄤˇ]  付 [, ㄈㄨˋ]
Etymology: [pictophonetic] wide, Rank: 417
广[广, guǎng, ㄍㄨㄤˇ] broad, vast, wide; building, house
Radical: 广, Decomposition:   丶 [diǎn, ㄉㄧㄢˇ]  厂 [chǎng, ㄔㄤˇ]
Etymology: [ideographic] A lean-to 厂, suggesting a building, Rank: 468
[底, dǐ, ㄉㄧˇ] bottom, underside; below, underneath
Radical: 广, Decomposition:   广 [guǎng, ㄍㄨㄤˇ]  氐 [, ㄉㄧ]
Etymology: [pictophonetic] building, Rank: 543
[座, zuò, ㄗㄨㄛˋ] seat; stand, base
Radical: 广, Decomposition:   广 [guǎng, ㄍㄨㄤˇ]  坐 [zuò, ㄗㄨㄛˋ]
Etymology: [ideographic] A wide 广 seat 坐; 坐 also provides the pronunciation, Rank: 812
[序, xù, ㄒㄩˋ] order, sequence, series; preface
Radical: 广, Decomposition:   广 [guǎng, ㄍㄨㄤˇ]  予 [, ㄩˇ]
Etymology: [pictophonetic] wide, Rank: 836
[席, xí, ㄒㄧˊ] seat, place; mat; banquet; to take a seat
Radical: , Decomposition:   广 [guǎng, ㄍㄨㄤˇ]    廿 [niàn, ㄋㄧㄢˋ]  巾 [jīn, ㄐㄧㄣ]
Etymology: [ideographic] A cloth 巾 or straw 艹 mat in the house 广, Rank: 894
[康, kāng, ㄎㄤ] health; peace, quiet
Radical: 广, Decomposition:   广 [guǎng, ㄍㄨㄤˇ]  隶 [, ㄌㄧˋ]
Etymology: [ideographic] A home 广 with a servant 隶, Rank: 900
[庭, tíng, ㄊㄧㄥˊ] court; courtyard; spacious hall or yard
Radical: 广, Decomposition:   广 [guǎng, ㄍㄨㄤˇ]  廷 [tíng, ㄊㄧㄥˊ]
Etymology: [ideographic] A wide 广 couryard 廷; 廷 also provides the pronunciation, Rank: 931
[唐, táng, ㄊㄤˊ] the Tang dynasty; Chinese; empty, exaggerated; surname
Radical: , Decomposition:   广 [guǎng, ㄍㄨㄤˇ]    肀 [, ㄩˋ]  口 [kǒu, ㄎㄡˇ]
Etymology: [ideographic] Children learning how to read 口 and write 肀 in school 广, Rank: 973
[庄, zhuāng, ㄓㄨㄤ] village, hamlet; villa, manor
Radical: 广, Decomposition:   广 [guǎng, ㄍㄨㄤˇ]  土 [, ㄊㄨˇ]
Etymology: [pictophonetic] house, Rank: 1024
[店, diàn, ㄉㄧㄢˋ] shop, store; inn, hotel
Radical: 广, Decomposition:   广 [guǎng, ㄍㄨㄤˇ]  占 [zhàn, ㄓㄢˋ]
Etymology: [pictophonetic] building, Rank: 1041
[扩, kuò, ㄎㄨㄛˋ] to expand, to stretch, to magnify
Radical: , Decomposition:   扌 [shǒu, ㄕㄡˇ]  广 [guǎng, ㄍㄨㄤˇ]
Etymology: [pictophonetic] wide, Rank: 1051
[床, chuáng, ㄔㄨㄤˊ] bed, couch; framework, chassis
Radical: 广, Decomposition:   广 [guǎng, ㄍㄨㄤˇ]  木 [, ㄇㄨˋ]
Etymology: [ideographic] A house 广 made out of wood 木; 广 also provides the pronunciation, Rank: 1068
[库, kù, ㄎㄨˋ] armory, treasury, warehouse
Radical: 广, Decomposition:   广 [guǎng, ㄍㄨㄤˇ]  车 [chē, ㄔㄜ]
Etymology: [ideographic] A stable 广 where carriages 车 are parked, Rank: 1097
[麻, má, ㄇㄚˊ] hemp, flax, sesame; numb
Radical: , Decomposition:   广 [guǎng, ㄍㄨㄤˇ]  林 [lín, ㄌㄧㄣˊ]
Etymology: [ideographic] Hemp plants 林 growing in a greenhouse 广, Rank: 1108
[庆, qìng, ㄑㄧㄥˋ] to congratulate, to celebrate
Radical: 广, Decomposition:   广 [guǎng, ㄍㄨㄤˇ]  大 [, ㄉㄚˋ]
Etymology: [ideographic] A great 大 celebration in a house 广, Rank: 1269
[废, fèi, ㄈㄟˋ] to terminate; to discard; to abgrogate
Radical: 广, Decomposition:   广 [guǎng, ㄍㄨㄤˇ]  发 [, ㄈㄚ]
Etymology: [pictophonetic], Rank: 1376
[矿, kuàng, ㄎㄨㄤˋ] mine; mineral, ore
Radical: , Decomposition:   石 [shí, ㄕˊ]  广 [guǎng, ㄍㄨㄤˇ]
Etymology: [pictophonetic] mineral, Rank: 1385
[腐, fǔ, ㄈㄨˇ] to spoil, to rot, to decay; rotten
Radical: , Decomposition:   广 [guǎng, ㄍㄨㄤˇ]    付 [, ㄈㄨˋ]  肉 [ròu, ㄖㄡˋ]
Etymology: [pictophonetic] meat, Rank: 1576
[廉, lián, ㄌㄧㄢˊ] upright, honorable, honest
Radical: 广, Decomposition:   广 [guǎng, ㄍㄨㄤˇ]  兼 [jiān, ㄐㄧㄢ]
Etymology: -, Rank: 1818
[庞, páng, ㄆㄤˊ] disorderly, messy; huge, big
Radical: 广, Decomposition:   广 [guǎng, ㄍㄨㄤˇ]  龙 [lóng, ㄌㄨㄥˊ]
Etymology: [ideographic] A dragon 龙 inside a house 广, Rank: 1849
[庙, miào, ㄇㄧㄠˋ] temple, shrine; imperial court
Radical: 广, Decomposition:   广 [guǎng, ㄍㄨㄤˇ]  由 [yóu, ㄧㄡˊ]
Etymology: [ideographic] A building 广 containing an altar 由, Rank: 1889
[鹰, yīng, ㄧㄥ] eagle, falcon, hawk
Radical: , Decomposition:     广 [guǎng, ㄍㄨㄤˇ]  倠 [suī, ㄙㄨㄟ]  鸟 [niǎo, ㄋㄧㄠˇ]
Etymology: [pictophonetic] bird, Rank: 1927
鹿[鹿, lù, ㄌㄨˋ] deer; surname
Radical: 鹿, Decomposition:   广 [guǎng, ㄍㄨㄤˇ]    ?  比 [, ㄅㄧˇ]
Etymology: [pictographic] A deer with an antlered head, two legs, and a tail, Rank: 2056
[廊, láng, ㄌㄤˊ] corridor, porch, veranda
Radical: 广, Decomposition:   广 [guǎng, ㄍㄨㄤˇ]  郎 [láng, ㄌㄤˊ]
Etymology: [pictophonetic] wide, Rank: 2075
[庸, yōng, ㄩㄥ] usual, common, ordinary, mediocre
Radical: 广, Decomposition:   广 [guǎng, ㄍㄨㄤˇ]    彐 [, ㄐㄧˋ]  用 [yòng, ㄩㄥˋ]
Etymology: [pictophonetic], Rank: 2148
[旷, kuàng, ㄎㄨㄤˋ] broad, vast, wide; empty
Radical: , Decomposition:   日 [, ㄖˋ]  广 [guǎng, ㄍㄨㄤˇ]
Etymology: [ideographic] A wide 广 plain under the sun 日; 广 also provides the pronunciation, Rank: 2735
[庇, bì, ㄅㄧˋ] cover, shield; to protect, to shelter; to harbor
Radical: 广, Decomposition:   广 [guǎng, ㄍㄨㄤˇ]  比 [, ㄅㄧˇ]
Etymology: [pictophonetic] house, Rank: 2793
[廖, liào, ㄌㄧㄠˋ] deserted, empty, few; surname
Radical: 广, Decomposition:   广 [guǎng, ㄍㄨㄤˇ]  翏 [liù, ㄌㄧㄡˋ]
Etymology: [ideographic] The wind 翏 blowing over a vast, empty plain 广, Rank: 2890
[廓, kuò, ㄎㄨㄛˋ] broad, wide; open; empty; outline
Radical: 广, Decomposition:   广 [guǎng, ㄍㄨㄤˇ]  郭 [guō, ㄍㄨㄛ]
Etymology: [pictophonetic] wide, Rank: 2911
[庐, lú, ㄌㄨˊ] hut, cottage; the name of a mountain
Radical: 广, Decomposition:   广 [guǎng, ㄍㄨㄤˇ]  户 [, ㄏㄨˋ]
Etymology: [ideographic] A house 广 with an open door 户; 户 also provides the pronunciation, Rank: 2927
[庶, shù, ㄕㄨˋ] numerous, various; multitude
Radical: 广, Decomposition:   广 [guǎng, ㄍㄨㄤˇ]    廿 [niàn, ㄋㄧㄢˋ]  灬 [huǒ, ㄏㄨㄛˇ]
Etymology: [ideographic] Many people 灬 (twenty or more 廿) in a house 广, Rank: 3016
[庵, ān, ] Buddhist monastery or nunnery
Radical: 广, Decomposition:   广 [guǎng, ㄍㄨㄤˇ]  奄 [yǎn, ㄧㄢˇ]
Etymology: [ideographic] A building 广 where people remain 奄; 奄 also provides the pronunciation, Rank: 3022
[庚, gēng, ㄍㄥ] age; 7th heavenly stem
Radical: 广, Decomposition:   广 [guǎng, ㄍㄨㄤˇ]  ?
Etymology: -, Rank: 3072
[赓, gēng, ㄍㄥ] to continue a song
Radical: 广, Decomposition:   庚 [gēng, ㄍㄥ]  贝 [bèi, ㄅㄟˋ]
Etymology: [pictophonetic] shell, Rank: 3803
[庖, páo, ㄆㄠˊ] kitchen; cooking, cuisine
Radical: 广, Decomposition:   广 [guǎng, ㄍㄨㄤˇ]  包 [bāo, ㄅㄠ]
Etymology: [pictophonetic] house, Rank: 4149
[庑, wǔ, ㄨˇ] corridor, hallway; luxuriant
Radical: 广, Decomposition:   广 [guǎng, ㄍㄨㄤˇ]  无 [, ㄨˊ]
Etymology: [pictophonetic] house, Rank: 4417
[庋, guǐ, ㄍㄨㄟˇ] cupboard, pantry
Radical: 广, Decomposition:   广 [guǎng, ㄍㄨㄤˇ]  支 [zhī, ]
Etymology: [pictophonetic] house, Rank: 4422
[庠, xiáng, ㄒㄧㄤˊ] village school; teach
Radical: 广, Decomposition:   广 [guǎng, ㄍㄨㄤˇ]  羊 [yáng, ㄧㄤˊ]
Etymology: [pictophonetic] building, Rank: 4537
[犷, guǎng, ㄍㄨㄤˇ] fierce, rude, uncivilized
Radical: , Decomposition:   犭 [quǎn, ㄑㄩㄢˇ]  广 [guǎng, ㄍㄨㄤˇ]
Etymology: [pictophonetic] dog, Rank: 4624
[邝, kuàng, ㄎㄨㄤˋ] surname
Radical: , Decomposition:   广 [guǎng, ㄍㄨㄤˇ]  阝 [, ㄧˋ]
Etymology: [pictophonetic] place, Rank: 4667
[庾, yǔ, ㄩˇ] granary; storehouse
Radical: 广, Decomposition:   广 [guǎng, ㄍㄨㄤˇ]  臾 [, ㄩˊ]
Etymology: [pictophonetic] building, Rank: 4997
[庥, xiū, ㄒㄧㄡ] shade; shelter, protection
Radical: 广, Decomposition:   广 [guǎng, ㄍㄨㄤˇ]  休 [xiū, ㄒㄧㄡ]
Etymology: [pictophonetic] building, Rank: 5292
[廪, lǐn, ㄌㄧㄣˇ] granary; to stockpile
Radical: 广, Decomposition:   广 [guǎng, ㄍㄨㄤˇ]  禀 [bǐng, ㄅㄧㄥˇ]
Etymology: [pictophonetic] building, Rank: 5447
[廛, chán, ㄔㄢˊ] store, shop
Radical: 广, Decomposition:   广 [guǎng, ㄍㄨㄤˇ]      里 [, ㄌㄧˇ]  八 [, ㄅㄚ]  土 [, ㄊㄨˇ]
Etymology: [pictophonetic] building, Rank: 5753
[庀, pǐ, ㄆㄧˇ] to prepare; to regulate
Radical: 广, Decomposition:   广 [guǎng, ㄍㄨㄤˇ]  匕 [, ㄅㄧˇ]
Etymology: [pictophonetic] house, Rank: 5815
[庹, tuǒ, ㄊㄨㄛˇ] the length of one's two outstretched arms
Radical: 广, Decomposition:   广 [guǎng, ㄍㄨㄤˇ]    廿 [niàn, ㄋㄧㄢˋ]  尺 [chǐ, ㄔˇ]
Etymology: [pictophonetic] wide, Rank: 5918

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
广[Guǎng zhōu, ㄍㄨㄤˇ ㄓㄡ, 广 / ] Guangzhou subprovincial city and capital of Guangdong province in south China; known historically as Canton; abbr. Suì 穗, #928 [Add to Longdo]
广[guǎng gào, ㄍㄨㄤˇ ㄍㄠˋ, 广 / ] to advertise; a commercial, #1,020 [Add to Longdo]
广[guǎng dà, ㄍㄨㄤˇ ㄉㄚˋ, 广 / ] vast; extensive, #1,120 [Add to Longdo]
广[guǎng, ㄍㄨㄤˇ, 广 / ] wide; numerous; to spread; surname Guang, #1,594 [Add to Longdo]
广[guǎng fàn, ㄍㄨㄤˇ ㄈㄢˋ, 广 / ] extensive; wide range, #1,620 [Add to Longdo]
广[Guǎng dōng, ㄍㄨㄤˇ ㄉㄨㄥ, 广 / ] Guangdong province (Kwangtung) in south China, abbr. 粤, capital Guangzhou 廣州|广州, #1,704 [Add to Longdo]
广[tuī guǎng, ㄊㄨㄟ ㄍㄨㄤˇ, 广 / ] to extend; to spread; to popularize, #1,795 [Add to Longdo]
广[guǎng chǎng, ㄍㄨㄤˇ ㄔㄤˇ, 广 / ] a public square (e.g. Tiananmen Square); plaza, #2,520 [Add to Longdo]
广[guǎng bō, ㄍㄨㄤˇ ㄅㄛ, 广 / ] broadcast; widely spread, #3,635 [Add to Longdo]
广西[Guǎng xī, ㄍㄨㄤˇ ㄒㄧ, 广西 / 西] Guangxi province in south China; since 1959, Guangxi Zhuang autonomous region 廣西壯族自治區|广西壮族自治区, location of the Zhuang minority peoples, abbr. 桂, capital Nanning 南寧|南宁, #3,875 [Add to Longdo]
广东省[Guǎng dōng shěng, ㄍㄨㄤˇ ㄉㄨㄥ ㄕㄥˇ, 广 / ] Guangdong province (Kwangtung) in south China, abbr. 粤, capital Guangzhou 廣州|广州, #4,342 [Add to Longdo]
广州市[Guǎng zhōu shì, ㄍㄨㄤˇ ㄓㄡ ㄕˋ, 广 / ] Guangzhou subprovincial city and capital of Guangdong province in south China; abbr. Suì 穗; historically known as Canton, #4,674 [Add to Longdo]
广[guǎng kuò, ㄍㄨㄤˇ ㄎㄨㄛˋ, 广 / ] wide; vast, #5,795 [Add to Longdo]
广[Zhū Guǎng hù, ㄓㄨ ㄍㄨㄤˇ ㄏㄨˋ, 广 / ] Zhu Guanghu (1949-), PRC soccer coach, #7,368 [Add to Longdo]
广[guǎng diàn, ㄍㄨㄤˇ ㄉㄧㄢˋ, 广 / ] state committee on films and broadcast media; PRC film censorship bureau; abbr. for 廣播電影電視總局|广播电影电视总局, #8,097 [Add to Longdo]
广[kuān guǎng, ㄎㄨㄢ ㄍㄨㄤˇ, 广 / ] wide; broad; extensive; vast, #14,116 [Add to Longdo]
广[guǎng yì, ㄍㄨㄤˇ ㄧˋ, 广 / ] wide sense; generalization; general, #15,785 [Add to Longdo]
广告牌[guǎng gào pái, ㄍㄨㄤˇ ㄍㄠˋ ㄆㄞˊ, 广 / ] advertisement; hoarding; signboard, #15,838 [Add to Longdo]
广州日报[Guǎng zhōu rì bào, ㄍㄨㄤˇ ㄓㄡ ㄖˋ ㄅㄠˋ, 广 / ] Guangzhou Daily, gzdaily.dayoo.com, #17,612 [Add to Longdo]
广[guǎng dù, ㄍㄨㄤˇ ㄉㄨˋ, 广 / ] breadth, #19,911 [Add to Longdo]
天安门广[Tiān ān mén Guǎng chǎng, ㄊㄧㄢ ㄢ ㄇㄣˊ ㄍㄨㄤˇ ㄔㄤˇ, 广 / ] Tiananmen Square, #22,186 [Add to Longdo]
广[Guǎng dǎo, ㄍㄨㄤˇ ㄉㄠˇ, 广 / ] Hiroshima, #28,909 [Add to Longdo]
广东话[Guǎng dōng huà, ㄍㄨㄤˇ ㄉㄨㄥ ㄏㄨㄚˋ, 广 / ] Cantonese language, #30,468 [Add to Longdo]
广[guǎng bó, ㄍㄨㄤˇ ㄅㄛˊ, 广 / ] extensive, #31,017 [Add to Longdo]
英国广播公司[Yīng guó Guǎng bō Gōng sī, ㄧㄥ ㄍㄨㄛˊ ㄍㄨㄤˇ ㄅㄛ ㄍㄨㄥ ㄙ, 广 / ] British Broadcasting Corporation; BBC, #31,685 [Add to Longdo]
广西壮族自治区[Guǎng xī Zhuàng zú zì zhì qū, ㄍㄨㄤˇ ㄒㄧ ㄓㄨㄤˋ ㄗㄨˊ ㄗˋ ㄓˋ ㄑㄩ, 广西 / 西] Guangxi Zhuang autonomous region in south China, abbr. 桂, capital Nanning 南寧|南宁, #31,749 [Add to Longdo]
广[guǎng mào, ㄍㄨㄤˇ ㄇㄠˋ, 广 / ] vast, #33,945 [Add to Longdo]
集思广[jí sī guǎng yì, ㄐㄧˊ ㄙ ㄍㄨㄤˇ ㄧˋ, 广 / ] collecting opinions is of wide benefit (成语 saw); to pool wisdom for mutual benefit; to profit from widespread suggestions, #35,269 [Add to Longdo]
中国国际广播电台[zhōng guó guó jì guǎng bō diàn tái, ㄓㄨㄥ ㄍㄨㄛˊ ㄍㄨㄛˊ ㄐㄧˋ ㄍㄨㄤˇ ㄅㄛ ㄉㄧㄢˋ ㄊㄞˊ, 广 / ] China Radio International; CRI, #35,857 [Add to Longdo]
广[Guǎng yuán, ㄍㄨㄤˇ ㄩㄢˊ, 广 / ] Guangyuan prefecture level city in Sichuan, #39,643 [Add to Longdo]
广[Hú guǎng, ㄏㄨˊ ㄍㄨㄤˇ, 广 / ] Hubei and Hunan provinces (a Ming dynasty province), #39,718 [Add to Longdo]
美国广播公司[Měi guó guǎng bō gōng sī, ㄇㄟˇ ㄍㄨㄛˊ ㄍㄨㄤˇ ㄅㄛ ㄍㄨㄥ ㄙ, 广 / ] ABC (American Broadcasting Corporation), #39,774 [Add to Longdo]
大庭广[dà tíng guǎng zhòng, ㄉㄚˋ ㄊㄧㄥˊ ㄍㄨㄤˇ ㄓㄨㄥˋ, 广 / ] public place with numerous people, #39,940 [Add to Longdo]
广[Guǎng ān, ㄍㄨㄤˇ ㄢ, 广 / ] Guang'an prefecture level city in Sichuan, #40,411 [Add to Longdo]
广[Liǎng Guǎng, ㄌㄧㄤˇ ㄍㄨㄤˇ, 广 / ] the two provinces of Guangdong and Guangxi (in Qing times), #42,848 [Add to Longdo]
广[Jīng Guǎng, ㄐㄧㄥ ㄍㄨㄤˇ, 广 / ] Beijing and Guangdong, #44,882 [Add to Longdo]
广[Guǎng níng, ㄍㄨㄤˇ ㄋㄧㄥˊ, 广 / ] (N) Guangning (place in Guangdong), #54,703 [Add to Longdo]
广[Guǎng píng, ㄍㄨㄤˇ ㄆㄧㄥˊ, 广 / ] (N) Guangping (place in Hebei), #56,013 [Add to Longdo]
广域网[guǎng yù wǎng, ㄍㄨㄤˇ ㄩˋ ㄨㄤˇ, 广 / ] wide area network; WAN, #56,451 [Add to Longdo]
广[Guǎng hàn, ㄍㄨㄤˇ ㄏㄢˋ, 广 / ] (N) Guanghan (city in Sichuan), #57,591 [Add to Longdo]
广角镜头[guǎng jiǎo jìng tóu, ㄍㄨㄤˇ ㄐㄧㄠˇ ㄐㄧㄥˋ ㄊㄡˊ, 广 / ] wide angle camera shot, #60,381 [Add to Longdo]
广铁路[Jīng Guǎng tiě lù, ㄐㄧㄥ ㄍㄨㄤˇ ㄊㄧㄝˇ ㄌㄨˋ, 广 / ] JingGuang (Beijing-Guangzhou) railway line, #61,242 [Add to Longdo]
美国全国广播公司[Měi guó quán guó guǎng bō gōng sī, ㄇㄟˇ ㄍㄨㄛˊ ㄑㄩㄢˊ ㄍㄨㄛˊ ㄍㄨㄤˇ ㄅㄛ ㄍㄨㄥ ㄙ, 广 / ] National Broadcasting Company (NBC), #63,606 [Add to Longdo]
广安门[Guǎng ān mén, ㄍㄨㄤˇ ㄢ ㄇㄣˊ, 广 / ] Guanganmen in Xuanwu 宣武區|宣武区 district of southwest Beijing, #64,655 [Add to Longdo]
广[Guǎng dé, ㄍㄨㄤˇ ㄉㄜˊ, 广 / ] (N) Guangde (place in Anhui), #66,781 [Add to Longdo]
广[Guǎng fēng, ㄍㄨㄤˇ ㄈㄥ, 广 / ] Guangfeng county in Shangrao 上饒|上饶, Jiangxi, #67,025 [Add to Longdo]
广[Lǐ Guǎng, ㄌㄧˇ ㄍㄨㄤˇ, 广 / ] Li Guang (-119 BC), Han dynasty general, nicknamed Flying General 飛將軍|飞将军 and much feared by the Xiongnu 匈奴, #67,984 [Add to Longdo]
哥伦比亚广播公司[Gē lún bǐ yà guǎng bō gōng sī, ㄍㄜ ㄌㄨㄣˊ ㄅㄧˇ ㄧㄚˋ ㄍㄨㄤˇ ㄅㄛ ㄍㄨㄥ ㄙ, 广 / ] Columbia Broadcasting System (CBS), #68,176 [Add to Longdo]
广元市[Guǎng yuán shì, ㄍㄨㄤˇ ㄩㄢˊ ㄕˋ, 广 / ] Guangyuan prefecture level city in Sichuan, #71,733 [Add to Longdo]
广安市[Guǎng ān shì, ㄍㄨㄤˇ ㄢ ㄕˋ, 广 / ] Guang'an prefecture level city in Sichuan, #71,753 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
广;麻垂れ[まだれ, madare] (n) the "dotted cliff" kanji radical [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top