ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*并*

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: , -并-
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[并, bìng, ㄅㄧㄥˋ] to combine, to annex; also, what's more
Radical: , Decomposition:   丷 [ha, ㄏㄚ˙]  开 [kāi, ㄎㄞ]
Etymology: [ideographic] Simplified form of 並; two men standing side-by-side, Rank: 141
[瓶, píng, ㄆㄧㄥˊ] bottle, jug, pitcher, vase
Radical: , Decomposition:   并 [bìng, ㄅㄧㄥˋ]  瓦 [, ㄨㄚˇ]
Etymology: [pictophonetic] pottery, Rank: 1703
[拼, pīn, ㄆㄧㄣ] to link, to join together; to incorporate
Radical: , Decomposition:   扌 [shǒu, ㄕㄡˇ]  并 [bìng, ㄅㄧㄥˋ]
Etymology: [pictophonetic] hand, Rank: 1820
[屏, píng, ㄆㄧㄥˊ] screen, shield; to put aside, to reject; to hold
Radical: , Decomposition:   户 [, ㄏㄨˋ]  并 [bìng, ㄅㄧㄥˋ]
Etymology: [pictophonetic] door, Rank: 1891
[饼, bǐng, ㄅㄧㄥˇ] rice-cake, pastry, biscuit
Radical: , Decomposition:   饣 [shí, ㄕˊ]  并 [bìng, ㄅㄧㄥˋ]
Etymology: [pictophonetic] food, Rank: 2359
[迸, bèng, ㄅㄥˋ] to gush, to burst; to crack, to split
Radical: , Decomposition:   辶 [chuò, ㄔㄨㄛˋ]  并 [bìng, ㄅㄧㄥˋ]
Etymology: [pictophonetic] walk, Rank: 3290
[骈, pián, ㄆㄧㄢˊ] a team of horses; to associate; to join
Radical: , Decomposition:   马 [, ㄇㄚˇ]  并 [bìng, ㄅㄧㄥˋ]
Etymology: [ideographic] A team of horses 马 working together 并, Rank: 4562
[姘, pīn, ㄆㄧㄣ] mistress, lover; an affair
Radical: , Decomposition:   女 [, ㄋㄩˇ]  并 [bìng, ㄅㄧㄥˋ]
Etymology: [ideographic] An affair 并 with a woman 女; 并 also provides the pronunciation, Rank: 4942
[胼, pián, ㄆㄧㄢˊ] corn, callus
Radical: , Decomposition:     并 [bìng, ㄅㄧㄥˋ]
Etymology: [pictophonetic] flesh, Rank: 5638
[餅, bǐng, ㄅㄧㄥˇ] rice-cake, pastry, biscuit
Radical: , Decomposition:   飠 [shí, ㄕˊ]  并 [bìng, ㄅㄧㄥˋ]
Etymology: [pictophonetic] food, Rank: 7842
[併, bìng, ㄅㄧㄥˋ] to combine, to annex; also, what's more
Radical: , Decomposition:   亻 [rén, ㄖㄣˊ]  并 [bìng, ㄅㄧㄥˋ]
Etymology: [ideographic] A conqueror 亻 taking land 并; 并 also provides the pronunciation
[駢, pián, ㄆㄧㄢˊ] a team of horses; to associate; to join
Radical: , Decomposition:   馬 [, ㄇㄚˇ]  并 [bìng, ㄅㄧㄥˋ]
Etymology: [ideographic] A team of horses 馬 working together 并

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[bìng, ㄅㄧㄥˋ, / ] and; furthermore; (not) at all; simultaneously; also; together with; to combine; to join; to merge, #85 [Add to Longdo]
[bìng, ㄅㄧㄥˋ, / ] amalgamate; combine, #85 [Add to Longdo]
[bìng, ㄅㄧㄥˋ, ] and; also; together with, #85 [Add to Longdo]
[bìng bù, ㄅㄧㄥˋ ㄅㄨˋ, / ] not at all; emphatically not, #717 [Add to Longdo]
[bìng qiě, ㄅㄧㄥˋ ㄑㄧㄝˇ, / ] and; besides; moreover; furthermore; in addition, #934 [Add to Longdo]
[bìng fēi, ㄅㄧㄥˋ ㄈㄟ, / ] really isn't, #2,419 [Add to Longdo]
[hé bìng, ㄏㄜˊ ㄅㄧㄥˋ, / ] to merge; to annex, #3,390 [Add to Longdo]
发症[bìng fā zhèng, ㄅㄧㄥˋ ㄈㄚ ㄓㄥˋ, / ] complications (undesired side-effect of medical procedure), #6,589 [Add to Longdo]
[bìng liè, ㄅㄧㄥˋ ㄌㄧㄝˋ, / ] stand side by side; be juxtaposed, #8,940 [Add to Longdo]
[jiān bìng, ㄐㄧㄢ ㄅㄧㄥˋ, / ] to annex; to take over; to acquire, #9,282 [Add to Longdo]
[bìng cún, ㄅㄧㄥˋ ㄘㄨㄣˊ, / ] to exist at the same time; to coexist, #11,469 [Add to Longdo]
[yī bìng, ㄧ ㄅㄧㄥˋ, / ] to lump together; to treat along with all the others, #11,938 [Add to Longdo]
[bìng fā, ㄅㄧㄥˋ ㄈㄚ, / ] be complicated by; erupt simultaneously, #13,561 [Add to Longdo]
[bìng jiān, ㄅㄧㄥˋ ㄐㄧㄢ, / ] alongside; shoulder to shoulder; side by side; abreast, #15,384 [Add to Longdo]
[bìng zhòng, ㄅㄧㄥˋ ㄓㄨㄥˋ, / ] lay equal stress on; pay equal attention to, #15,743 [Add to Longdo]
[bìng jǔ, ㄅㄧㄥˋ ㄐㄩˇ, / ] develop simultaneously, #17,049 [Add to Longdo]
[bìng xíng, ㄅㄧㄥˋ ㄒㄧㄥˊ, / ] in parallel [development, implementation, etc], #19,089 [Add to Longdo]
相提[xiāng tí bìng lùn, ㄒㄧㄤ ㄊㄧˊ ㄅㄧㄥˋ ㄌㄨㄣˋ, / ] to discuss two disparate things together (成语 saw); to mention on equal terms; to place on a par with; (often with negatives: impossible to mention X in the same breath as Y), #21,057 [Add to Longdo]
[bìng rù, ㄅㄧㄥˋ ㄖㄨˋ, / ] merge into; incorporate in, #21,410 [Add to Longdo]
[bìng pái, ㄅㄧㄥˋ ㄆㄞˊ, / ] side by side; abreast, #25,924 [Add to Longdo]
[tūn bìng, ㄊㄨㄣ ㄅㄧㄥˋ, / ] to annex, #32,357 [Add to Longdo]
[bìng lián, ㄅㄧㄥˋ ㄌㄧㄢˊ, / ] parallel connection, #33,006 [Add to Longdo]
[bìng jìn, ㄅㄧㄥˋ ㄐㄧㄣˋ, / ] advance together; advances together; keep abreast of, #35,758 [Add to Longdo]
驾齐驱[bìng jià qí qū, ㄅㄧㄥˋ ㄐㄧㄚˋ ㄑㄧˊ ㄑㄩ, / ] to run neck and neck; to keep pace with; to keep abreast of; on a par with one another, #40,059 [Add to Longdo]
[bìng lì, ㄅㄧㄥˋ ㄌㄧˋ, / ] exist side by side; exist simultaneously, #53,370 [Add to Longdo]
兼收[jiān shōu bìng xù, ㄐㄧㄢ ㄕㄡ ㄅㄧㄥˋ ㄒㄩˋ, / ] incorporating diverse things; eclectic; all-embrasing, #63,015 [Add to Longdo]
行不悖[bìng xíng bù bèi, ㄅㄧㄥˋ ㄒㄧㄥˊ ㄅㄨˋ ㄅㄟˋ, / ] both can be implemented without coming into conflict; not be mutually exclusive; run parallel, #74,929 [Add to Longdo]
[bìng tūn, ㄅㄧㄥˋ ㄊㄨㄣ, / ] swallow up; annex; merge, #77,392 [Add to Longdo]
兼容[jiān róng bìng bāo, ㄐㄧㄢ ㄖㄨㄥˊ ㄅㄧㄥˋ ㄅㄠ, / ] to include and monopolize many things; all-embrasing, #78,223 [Add to Longdo]
行计算[bìng xíng jì suàn, ㄅㄧㄥˋ ㄒㄧㄥˊ ㄐㄧˋ ㄙㄨㄢˋ, / ] parallel computing, #116,175 [Add to Longdo]
蒂莲[bìng dì lián, ㄅㄧㄥˋ ㄉㄧˋ ㄌㄧㄢˊ, / ] lit. twin lotus flowers on one stalk; fig. a devoted married couple, #119,923 [Add to Longdo]
[cái bìng, ㄘㄞˊ ㄅㄧㄥˋ, / ] cut down and merge, #126,792 [Add to Longdo]
三江[Sān jiāng bìng liú, ㄙㄢ ㄐㄧㄤ ㄅㄧㄥˋ ㄌㄧㄡˊ, / ] Three Parallel Rivers National Park, in mountainous northwest Yunnan World Heritage protected area: the three rivers are Nujian 怒江 or Salween, Jinsha 金沙江 or upper reaches of Changjiang and Lancang 澜沧江 or Mekong [Add to Longdo]
不在乎[bìng bù zài hu, ㄅㄧㄥˋ ㄅㄨˋ ㄗㄞˋ ㄏㄨ˙, / ] really does not care [Add to Longdo]
[bìng zuò, ㄅㄧㄥˋ ㄗㄨㄛˋ, / ] sit together [Add to Longdo]
[bìng bǎ, ㄅㄧㄥˋ ㄅㄚˇ, / ] to include [Add to Longdo]
[bìng jī, ㄅㄧㄥˋ ㄐㄧ, / ] parallel excitation; shunt excitation; shunt-wound (e.g. electric generator) [Add to Longdo]
行程序[bìng xíng chéng xù, ㄅㄧㄥˋ ㄒㄧㄥˊ ㄔㄥˊ ㄒㄩˋ, / ] parallel program [Add to Longdo]
中西合[Zhōng Xī hé bìng, ㄓㄨㄥ ㄒㄧ ㄏㄜˊ ㄅㄧㄥˋ, 西 / 西] Chinese-Western fusion [Add to Longdo]
[jiāo bìng, ㄐㄧㄠ ㄅㄧㄥˋ, / ] occurring simultaneously [Add to Longdo]
卷机[bìng juǎn jī, ㄅㄧㄥˋ ㄐㄩㄢˇ ㄐㄧ, / ] ribbon lap machine [Add to Longdo]
[bìng tiáo, ㄅㄧㄥˋ ㄊㄧㄠˊ, / ] drawing [Add to Longdo]
[bìng shā, ㄅㄧㄥˋ ㄕㄚ, / ] doubling [Add to Longdo]
[bìng gòu, ㄅㄧㄥˋ ㄍㄡˋ, / ] merger and acquisition (M and A); acquisition; to take over [Add to Longdo]
[bìng chēng, ㄅㄧㄥˋ ㄔㄥ, / ] joint name; combined name [Add to Longdo]
[yāo bìng shǐ, ㄧㄠ ㄅㄧㄥˋ ㄕˇ, ] idemfactor (expressing a vector as sum of its three orthogonal projections) [Add to Longdo]
肯定例句[kěn dìng bìng lì jù, ㄎㄣˇ ㄉㄧㄥˋ ㄅㄧㄥˋ ㄌㄧˋ ㄐㄩˋ, / ] active conjoined sentence [Add to Longdo]
噻吩[běn bìng sai fēn, ㄅㄣˇ ㄅㄧㄥˋ ㄙㄞ˙ ㄈㄣ, / ] benzothiophene C8H9, a heterocyclic compound (with one benzene ring and one cyclopentene ring) [Add to Longdo]
连镳[lián biāo bìng zhěn, ㄌㄧㄢˊ ㄅㄧㄠ ㄅㄧㄥˋ ㄓㄣˇ, / ] lit. reins together and carriages level (成语 saw); keeping exactly abreast of one another; running neck and neck [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
併呑;[へいどん, heidon] (n,vs) annexation; merger; swallowing up [Add to Longdo]
[へいごう, heigou] (n) annexation; amalgamation; merger [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top