ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*平和*

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: 平和, -平和-
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
平和[Píng hé, ㄆㄧㄥˊ ㄏㄜˊ, ] (N) Pinghe (place in Fujian), #9,789 [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
平和[へいわ, heiwa] (n) สันติภาพ

Japanese-English: EDICT Dictionary
ノーベル平和[ノーベルへいわしょう, no-beru heiwashou] (n) Nobel peace prize [Add to Longdo]
国際平和活動[こくさいへいわかつどう, kokusaiheiwakatsudou] (n) international peace activity [Add to Longdo]
国際平和協力[こくさいへいわきょうりょく, kokusaiheiwakyouryoku] (n) international peace cooperation [Add to Longdo]
国連平和維持軍[こくれんへいわいじぐん, kokurenheiwaijigun] (n) UN peacekeeping forces [Add to Longdo]
世界宗教者平和会議[せかいしゅうきょうしゃへいわかいぎ, sekaishuukyoushaheiwakaigi] (n) World Conference of Religions for Peace [Add to Longdo]
世界平和[せかいへいわ, sekaiheiwa] (n) world peace; peace of the world [Add to Longdo]
世界平和度指数[せかいへいわどしすう, sekaiheiwadoshisuu] (n) global peace index; GPI [Add to Longdo]
武装平和[ぶそうへいわ, busouheiwa] (n) armed peace [Add to Longdo]
平和[へいわ, heiwa] (adj-na,n) peace; harmony; (P) [Add to Longdo]
平和を保つ[へいわをたもつ, heiwawotamotsu] (exp,v5t) to maintain (preserve) peace [Add to Longdo]
平和ボケ;平和呆け;平和ぼけ[へいわボケ(平和ボケ);へいわぼけ(平和呆け;平和ぼけ), heiwa boke ( heiwa boke ); heiwaboke ( heiwa boke ; heiwa boke )] (exp,n,adj-no) (1) peace at any price (attitude); (exp,n) (2) (derog) peace idiot; peace senility; complacency about peace [Add to Longdo]
平和維持[へいわいじ, heiwaiji] (n,adj-no) peacekeeping [Add to Longdo]
平和維持活動[へいわいじかつどう, heiwaijikatsudou] (n) peace-keeping operation [Add to Longdo]
平和維持軍[へいわいじぐん, heiwaijigun] (n) peace-keeping force [Add to Longdo]
平和維持部隊[へいわいじぶたい, heiwaijibutai] (n) peacekeeping force [Add to Longdo]
平和運動[へいわうんどう, heiwaundou] (n) peace movement [Add to Longdo]
平和会議[へいわかいぎ, heiwakaigi] (n) peace conference [Add to Longdo]
平和共存[へいわきょうぞん, heiwakyouzon] (n) peaceful coexistence [Add to Longdo]
平和協議[へいわきょうぎ, heiwakyougi] (n) peace conference [Add to Longdo]
平和協定[へいわきょうてい, heiwakyoutei] (n) peace agreement [Add to Longdo]
平和協力[へいわきょうりょく, heiwakyouryoku] (n) peace collaboration [Add to Longdo]
平和教育[へいわきょういく, heiwakyouiku] (n) peace education [Add to Longdo]
平和憲法[へいわけんぽう, heiwakenpou] (n) (See 日本国憲法) pacifist constitution (often applied to the Japanese constitution); constitution which outlaws use of arms [Add to Longdo]
平和攻勢[へいわこうせい, heiwakousei] (n) peace offensive [Add to Longdo]
平和合意[へいわごうい, heiwagoui] (n) peace agreement [Add to Longdo]
平和[へいわこく, heiwakoku] (n) peaceful country [Add to Longdo]
平和国家[へいわこっか, heiwakokka] (n) peace-loving nation [Add to Longdo]
平和産業[へいわさんぎょう, heiwasangyou] (n) peace-time industries [Add to Longdo]
平和思想[へいわしそう, heiwashisou] (n) pacifism; pacifist thought [Add to Longdo]
平和主義[へいわしゅぎ, heiwashugi] (n,adj-no) pacifism [Add to Longdo]
平和主義憲法[へいわしゅぎけんぽう, heiwashugikenpou] (n) pacifist constitution [Add to Longdo]
平和主義者[へいわしゅぎしゃ, heiwashugisha] (n) pacifist [Add to Longdo]
平和条項[へいわじょうこう, heiwajoukou] (n) peace clause [Add to Longdo]
平和条約[へいわじょうやく, heiwajouyaku] (n) peace treaty [Add to Longdo]
平和宣言[へいわせんげん, heiwasengen] (n) peace declaration [Add to Longdo]
平和[へいわてき, heiwateki] (adj-na) peaceful [Add to Longdo]
平和的解決[へいわてきかいけつ, heiwatekikaiketsu] (n) peaceful resolution [Add to Longdo]
平和的生存権[へいわてきせいぞんけん, heiwatekiseizonken] (exp) (abbr. from 平和のうちに生存する権利) right to live in peace [Add to Longdo]
平和部隊[へいわぶたい, heiwabutai] (n) the Peace Corps [Add to Longdo]
平和論者[へいわろんしゃ, heiwaronsha] (n) pacifist [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
Although the phrase 'world peace' sounds attractive, the road to world peace is very long and full of troubles.「世界平和」という言葉は魅力的に聞こえるが、世界平和への道は長く苦難に満ちている。
In 1958, the statue was built in the Hiroshima Peace Park.1958年、その記念碑は広島平和公園に建てられた。
In 1964, (Rev. Martin Luther) King won the Nobel Peace Prize.1964年にキング牧師はノーベル平和賞を受賞した。
In 1978 a peace treaty was concluded between Japan and China.1978年に日本と中国との間に平和条約が結ばれた。
In 1979 Mother Teresa won the Nobel Peace Prize.1979年にマザー・テレサはノーベル平和賞を受賞した。
Peace has returned after three years of war.3年ぶりに平和が戻った。
Nothing can bring you peace but yourself.あなた以外に、あなたに平和をもたらすことが出来るものは、何もない。
People everywhere yearn for public leaders dedicated to world peace.あらゆる所の人々が世界平和に尽くす民衆の指導者を切望している。
After countless burials of the hatchet, we always dig it up again. There doesn't seem to be any sign of an ever-lasting peace.いくどとなくおのを埋めては、きまって、また、ほりかえす。永遠の平和がやってくる気配もない。
An olive branch symbolizes peace.オリーブの枝は平和を象徴する。
I'd like a doll, a new bicycle.....and peace on earth!お人形に、新しい自転車。それに世界平和よ。 [F]
The Carthaginians longed for peace.カタルコ人は平和を切望した。
Some of (Rev. Martin Luther) King's supporters began to question his belief in peaceful protests.キング牧師の支持者の中には、平和的に抗議するという彼の信念に疑いの念を持つ物も現れ始めた。
I could live peacefully here.ここでなら平和に暮らせるだろう。
We all hope that this cease-fire will make for world peace.この停戦が世界平和に役立つことを私達はみな望んでいる。
This is the rough draft of the peace treaty.これが平和条約の草案だ。
Never before have we had such a strong longing for peace.これほどまでに平和を切望した事はかつて無い。
There two countries came to terms with each other for the sake of peace.これら両国は平和のために互いに妥協した。
But the Nobel Committee said that poverty was a threat to world peace, and Mother Teresa worked against poverty.しかし、ノーベル賞選考委員会は、貧困は世界平和を脅かすものであり、マザー・テレサは貧困と戦っているのだと述べた。
The strike had not been peaceful, however, and (Rev. Martin Luther) King begged both sides to be patient and calm.しかしながら、このストライキは平和的ではなく、キング牧師は労使双方に忍耐と平静さを求めた。
For world peace, therefore, we must develop the consciousness that we all are people of the planet Earth by means of a continual international exchange of culture and economy.したがって、世界平和のためには、私達全てが地球という惑星の住人なのだ、という意識を絶え間ない国際的文化及び経済交流によって育成していかなければならない。
Every nation longs for world peace.すべての国が世界平和を望んでいる。
The two countries negotiated a peace treaty.その2国は平和条約を取り決めた。
The new plan may bring into being a peace which will be lasting.その新しい計画によって永遠なる平和が生まれるかもしれない。
The new plan may bring into being a peace which will be lasting.その新しい計画によって永続する平和が生まれるかもしれない。
Those people contributed greatly to world peace.それらの人々は世界平和に大いに貢献した。
After a brief peace, war broke out again.つかの間の平和の後でまた戦争が起こった。
We will keep the peace at all costs.どんな犠牲を払っても平和を守るつもりだ。
The dove is a symbol of peace.ハトは平和のシンボルである。
The dove is a famous symbol for peace.ハトは平和の象徴として知られている。
A dove is a symbol of peace.ハトは平和の表象である。
The dove stands for peace.はとは平和を象徴する。
Martin Luther King, Jr., had won his first protest against injustice - peacefully.マーテイン・ルーサー・キング・ジュニアは、不正に対して戦った最初の抗議運動で勝利を収めた。しかも、平和的にである。
Martin Luther King, Jr., persuaded the black citizens to protest peacefully.マーテイン・ルーサー・キング・ジュニアは、平和的に抗議の意志を表明するように、黒人市民を説得した。
Now it was not so and quiet and peaceful at night.もう夜になっても静かで平和ではありません。
If peace cannot be maintained with honor, it is no longer peace.もしも平和が名誉をもって維持されるのでなければ、それはもはや平和ではない。
If we want a peaceful life, we cannot help objecting to war.もし私たちが平和な生活を求めるなら、戦争に反対せざるを得ない。
There never was a good war nor a bad peace.よい戦争も悪い平和もあったためしはない。
Our country has enjoyed many years of unbroken peace.わが国はずっと何年にもわたって平和を享受してきた。
Love and Peace.愛と平和です。
Permanent peace is nothing but an illusion.永久的な平和など幻想に過ぎない。
Our ultimate goal is to establish world peace.我々の究極の目標は世界平和を樹立することである。
We have enjoyed peace for more than forty years.我々は40年以上も平和に暮らしている。
We should make every effort to maintain world peace.我々は世界平和を維持するためにあらゆる努力をすべきである。
We should make every effort to maintain world peace.我々は世界平和を維持する為にあらゆる努力をするべきである。
We are anxious for world peace.我々は世界平和を熱望している。
We are longing for world peace.我々は世界平和を望んでいる。
We are working in the interest of peace.我々は平和のために働いている。
We are a peace-loving nation.我々は平和を愛する民族である。
We should try make the conquest of peace.我々は平和を獲得するべきだ。

Japanese-German: JDDICT Dictionary
平和[へいわ, heiwa] Friede [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top