ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*干*

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: , -干-
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[年, nián, ㄋㄧㄢˊ] year; anniversary; a person's age
Radical: , Decomposition:   干 [gàn, ㄍㄢˋ]  ?
Etymology: [ideographic] A man 干 carrying grain, representing the annual harvest, Rank: 45
[并, bìng, ㄅㄧㄥˋ] to combine, to annex; also, what's more
Radical: , Decomposition:   丷 [ha, ㄏㄚ˙]  开 [kāi, ㄎㄞ]
Etymology: [ideographic] Simplified form of 並; two men standing side-by-side, Rank: 141
[平, píng, ㄆㄧㄥˊ] flat, level, even; peaceful
Radical: 广, Decomposition:   干 [gàn, ㄍㄢˋ]  丷 [ha, ㄏㄚ˙]
Etymology: [pictographic] A leveling scale, Rank: 215
[南, nán, ㄋㄢˊ] south; southern; southward
Radical: , Decomposition:   十 [shí, ㄕˊ]    冂 [jiōng, ㄐㄩㄥ]    丷 [ha, ㄏㄚ˙]  干 [gàn, ㄍㄢˋ]
Etymology: [pictographic] A musical bell, Rank: 307
[干, gàn, ㄍㄢˋ] arid, dry; to oppose; to offend; to invade
Radical: , Decomposition:   一 [, ]  十 [shí, ㄕˊ]
Etymology: [pictographic] A club or axe, Rank: 353
[幸, xìng, ㄒㄧㄥˋ] favor, fortune, luck; surname
Radical: , Decomposition:   土 [, ㄊㄨˇ]    丷 [ha, ㄏㄚ˙]  干 [gàn, ㄍㄢˋ]
Etymology: [ideographic] Two men, one alive 土 and one dead 干; the living one is lucky, Rank: 902
[赶, gǎn, ㄍㄢˇ] to pursue, to overtake; to hurry; to expel
Radical: , Decomposition:   走 [zǒu, ㄗㄡˇ]  干 [gàn, ㄍㄢˋ]
Etymology: [pictophonetic] run, Rank: 908
[岸, àn, ㄢˋ] beach, coast, shore
Radical: , Decomposition:   山 [shān, ㄕㄢ]    厂 [chǎng, ㄔㄤˇ]  干 [gàn, ㄍㄢˋ]
Etymology: [ideographic] A mountain 山 cliff 厂; 干 provides the pronunciation, Rank: 971
[午, wǔ, ㄨˇ] noon; 7th terrestrial branch
Radical: , Decomposition:   丿 [piě, ㄆㄧㄝˇ]  干 [gàn, ㄍㄢˋ]
Etymology: -, Rank: 1004
[刊, kān, ㄎㄢ] publication, periodical; to publish, to print
Radical: , Decomposition:   干 [gàn, ㄍㄢˋ]  刂 [dāo, ㄉㄠ]
Etymology: [pictophonetic] knife, Rank: 1241
[汗, hàn, ㄏㄢˋ] perspiration, sweat
Radical: , Decomposition:   氵 [shuǐ, ㄕㄨㄟˇ]  干 [gàn, ㄍㄢˋ]
Etymology: [pictophonetic] water, Rank: 1490
[肝, gān, ㄍㄢ] liver
Radical: , Decomposition:     干 [gàn, ㄍㄢˋ]
Etymology: [pictophonetic] flesh, Rank: 1760
[奸, jiān, ㄐㄧㄢ] crafty, dishonest, selfish; evil, villainous; adultery
Radical: , Decomposition:   女 [, ㄋㄩˇ]  干 [gàn, ㄍㄢˋ]
Etymology: [pictophonetic] woman, Rank: 1992
[杆, gān, ㄍㄢ] cane, pole, stick
Radical: , Decomposition:   木 [, ㄇㄨˋ]  干 [gàn, ㄍㄢˋ]
Etymology: [pictophonetic] wood, Rank: 2011
[罕, hǎn, ㄏㄢˇ] rare, scarce; surname
Radical: , Decomposition:     干 [gàn, ㄍㄢˋ]
Etymology: [ideographic] An empty 干 fishing net ⺳; 干 also provides the pronunciation, Rank: 2221
[轩, xuān, ㄒㄩㄢ] pavilion; carriage; balcony
Radical: , Decomposition:   车 [chē, ㄔㄜ]  干 [gàn, ㄍㄢˋ]
Etymology: [pictophonetic] cart, Rank: 2389
[旱, hàn, ㄏㄢˋ] dry; drought; desert
Radical: , Decomposition:   日 [, ㄖˋ]  干 [gàn, ㄍㄢˋ]
Etymology: [ideographic] The sun 日 baking a desert 干; 干 also provides the pronunciation, Rank: 2523
竿[竿, gān, ㄍㄢ] bamboo pole; penis
Radical: , Decomposition:   ⺮ [zhú, ㄓㄨˊ]  干 [gàn, ㄍㄢˋ]
Etymology: [pictophonetic] bamboo, Rank: 2934
[鼾, hān, ㄏㄢ] to snore loudly
Radical: , Decomposition:   鼻 [, ㄅㄧˊ]  干 [gàn, ㄍㄢˋ]
Etymology: [pictophonetic] nose, Rank: 3822
[秆, gǎn, ㄍㄢˇ] straw, hay
Radical: , Decomposition:   禾 [, ㄏㄜˊ]  干 [gàn, ㄍㄢˋ]
Etymology: [ideographic] Dried 干 grain stalks 禾; 干 also provides the pronunciation, Rank: 4132
[矸, gān, ㄍㄢ] cliff; rock
Radical: , Decomposition:   石 [shí, ㄕˊ]  干 [gàn, ㄍㄢˋ]
Etymology: [pictophonetic] rock, Rank: 4999
[讦, jié, ㄐㄧㄝˊ] to accuse, to pry; to expose secrets
Radical: , Decomposition:   讠 [yán, ㄧㄢˊ]  干 [gàn, ㄍㄢˋ]
Etymology: [ideographic] Invasive 干 words 讠, Rank: 5195
[酐, gān, ㄍㄢ] anhydride
Radical: , Decomposition:   酉 [yǒu, ㄧㄡˇ]  干 [gàn, ㄍㄢˋ]
Etymology: [pictophonetic] chemical, Rank: 5848
[旰, gàn, ㄍㄢˋ] sunset, dusk; evening
Radical: , Decomposition:   日 [, ㄖˋ]  干 [gàn, ㄍㄢˋ]
Etymology: [pictophonetic] sun, Rank: 6183
[顸, hān, ㄏㄢ] stupid; having a large, flat face
Radical: , Decomposition:   干 [gàn, ㄍㄢˋ]  页 [, ㄧㄝˋ]
Etymology: [ideographic] One with a dry 干 face 页; 干 also provides the pronunciation, Rank: 6214
[犴, àn, ㄢˋ] wild dog; jail, lock-up
Radical: , Decomposition:   犭 [quǎn, ㄑㄩㄢˇ]  干 [gàn, ㄍㄢˋ]
Etymology: [pictophonetic] dog, Rank: 6407
[邗, hán, ㄏㄢˊ] an ancient place in the state of Wu
Radical: , Decomposition:   干 [gàn, ㄍㄢˋ]  阝 [, ㄧˋ]
Etymology: [pictophonetic] place, Rank: 6669
[軒, xuān, ㄒㄩㄢ] pavilion; carriage; balcony
Radical: , Decomposition:   車 [chē, ㄔㄜ]  干 [gàn, ㄍㄢˋ]
Etymology: [pictophonetic] cart, Rank: 7683
[丵, zhuó, ㄓㄨㄛˊ] thick (grass)
Radical: , Decomposition:   业 [, ㄧㄝˋ]    丷 [ha, ㄏㄚ˙]  干 [gàn, ㄍㄢˋ]
Etymology: -
[幹, gàn, ㄍㄢˋ] arid, dry; to oppose; to offend; to invade
Radical: , Decomposition:   龺 [gān, ㄍㄢ]    人 [rén, ㄖㄣˊ]  干 [gàn, ㄍㄢˋ]
Etymology: [pictographic] Sunlight 龺 suggests "dry"; a club 人干 suggests "invade"
[豻, àn, ㄢˋ] prison, jail; a wild dog
Radical: , Decomposition:   豸 [zhì, ㄓˋ]  干 [gàn, ㄍㄢˋ]
Etymology: [pictophonetic] beast

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[gàn bù, ㄍㄢˋ ㄅㄨˋ, / ] personnel; employees; cadre (in communist party), #691 [Add to Longdo]
[gān, ㄍㄢ, / ] dry; clean; surname Gan, #820 [Add to Longdo]
[gān, ㄍㄢ, ] to concern; to interfere; shield; stem, #820 [Add to Longdo]
[gàn, ㄍㄢˋ, ] to work; to do; to manage, #820 [Add to Longdo]
[gàn, ㄍㄢˋ, / ] tree trunk; main part of sth; to manage; to work; to do; capable; cadre (in communist party); to kill (slang); to fuck (slang), #820 [Add to Longdo]
[gān jìng, ㄍㄢ ㄐㄧㄥˋ, / ] clean; neat, #3,551 [Add to Longdo]
[ruò gān, ㄖㄨㄛˋ ㄍㄢ, ] a certain number or amount of, #4,251 [Add to Longdo]
什么[gàn shén me, ㄍㄢˋ ㄕㄣˊ ㄇㄜ˙, / ] what are you doing?; what's he up to?, #4,536 [Add to Longdo]
[gān rǎo, ㄍㄢ ㄖㄠˇ, / ] interfere; obstruction, #4,862 [Add to Longdo]
[gān cuì, ㄍㄢ ㄘㄨㄟˋ, / ] straightforward; clear-cut; blunt (e.g. statement); you might as well; simply, #5,378 [Add to Longdo]
[gān zào, ㄍㄢ ㄗㄠˋ, / ] to dry (of paint, cement etc); dessication; dull; uninteresting; arid, #5,488 [Add to Longdo]
[gǔ gàn, ㄍㄨˇ ㄍㄢˋ, / ] backbone; diaphysis, #5,523 [Add to Longdo]
[gān yù, ㄍㄢ ㄩˋ, / ] meddle; intervene, #5,686 [Add to Longdo]
[gān shè, ㄍㄢ ㄕㄜˋ, ] to interfere; to meddle; interference, #7,452 [Add to Longdo]
[gàn huó, ㄍㄢˋ ㄏㄨㄛˊ, / ] to work; to be employed; manual labor, #8,393 [Add to Longdo]
[gān hàn, ㄍㄢ ㄏㄢˋ, / ] drought; arid; dry, #9,498 [Add to Longdo]
细胞[gàn xì bāo, ㄍㄢˋ ㄒㄧˋ ㄅㄠ, / ] stem cell, #10,388 [Add to Longdo]
[bǐng gān, ㄅㄧㄥˇ ㄍㄢ, / ] biscuit; cracker; cookie, #10,532 [Add to Longdo]
[bù gàn, ㄅㄨˋ ㄍㄢˋ, ] unwilling to do sth; incapable of sth; to quit, #11,132 [Add to Longdo]
[gàn má, ㄍㄢˋ ㄇㄚˊ, / ] to what end?; whatever for?; why on earth?; do what?, #11,192 [Add to Longdo]
[gàn má, ㄍㄢˋ ㄇㄚˊ, / ] to what end?; whatever for?; why on earth?; do what?, #11,192 [Add to Longdo]
线[gàn xiàn, ㄍㄢˋ ㄒㄧㄢˋ, 线 / ] main line; road or rail axis or artery, #12,489 [Add to Longdo]
[gàn diào, ㄍㄢˋ ㄉㄧㄠˋ, / ] to get rid of, #13,174 [Add to Longdo]
[néng gàn, ㄋㄥˊ ㄍㄢˋ, / ] capable; competent, #13,620 [Add to Longdo]
[gàn jìn, ㄍㄢˋ ㄐㄧㄣˋ, / ] enthusiasm for doing sth, #13,799 [Add to Longdo]
[gàn shi, ㄍㄢˋ ㄕ˙, / ] administrative secretary (in charge of sth), #16,194 [Add to Longdo]
[zhǔ gàn, ㄓㄨˇ ㄍㄢˋ, / ] trunk; main; core, #18,021 [Add to Longdo]
[shí gàn, ㄕˊ ㄍㄢˋ, / ] on the job; solid practical work; pragmatic, #20,214 [Add to Longdo]
[cā gān, ㄘㄚ ㄍㄢ, / ] to wipe dry, #20,494 [Add to Longdo]
[zǒng gàn shi, ㄗㄨㄥˇ ㄍㄢˋ ㄕ˙, / ] secretary-general, #20,866 [Add to Longdo]
[shù gàn, ㄕㄨˋ ㄍㄢˋ, / ] tree trunk, #21,713 [Add to Longdo]
[gàn dào, ㄍㄢˋ ㄉㄠˋ, / ] arterial road; main road; main watercourse, #22,041 [Add to Longdo]
[hōng gān, ㄏㄨㄥ ㄍㄢ, / ] to dry over a fire, #22,576 [Add to Longdo]
[cái gàn, ㄘㄞˊ ㄍㄢˋ, ] ability; competence, #23,001 [Add to Longdo]
[bāo gān, ㄅㄠ ㄍㄢ, ] an allocated task; a contractual responsibility; work that one is responsible for completing, #23,719 [Add to Longdo]
[gān kū, ㄍㄢ ㄎㄨ, / ] withered; dried up, #23,882 [Add to Longdo]
[jīng gàn, ㄐㄧㄥ ㄍㄢˋ, ] crack (troops); special (forces); highly capable, #24,042 [Add to Longdo]
[gān hé, ㄍㄢ ㄏㄜˊ, / ] to dry up, #25,306 [Add to Longdo]
扰素[gān rǎo sù, ㄍㄢ ㄖㄠˇ ㄙㄨˋ, / ] interferon, #25,335 [Add to Longdo]
[gān mā, ㄍㄢ ㄇㄚ, / ] godmother, #25,433 [Add to Longdo]
[gān bēi, ㄍㄢ ㄅㄟ, / ] to drink a toast; Cheers! (proposing a toast); Here's to you!; Bottoms up!; lit. dry cup, #26,276 [Add to Longdo]
[kǔ gān, ㄎㄨˇ ㄍㄢ, / ] to work hard; to make a laborious effort; to toil; to labor away; to beaver away despite difficulties, #27,660 [Add to Longdo]
不相[bù xiāng gān, ㄅㄨˋ ㄒㄧㄤ ㄍㄢ, ] be irrelevant; have nothing to do with, #29,063 [Add to Longdo]
[gàn liú, ㄍㄢˋ ㄌㄧㄡˊ, / ] main stream (of a river), #29,317 [Add to Longdo]
[liàng gān, ㄌㄧㄤˋ ㄍㄢ, / ] to dry by the sun, #30,891 [Add to Longdo]
[qū gàn, ㄑㄩ ㄍㄢˋ, / ] trunk; torso, #31,215 [Add to Longdo]
埋头苦[mái tóu kǔ gàn, ㄇㄞˊ ㄊㄡˊ ㄎㄨˇ ㄍㄢˋ, / ] to bury oneself in work (成语 saw); to be engrossed in work; to make an all-out effort; up to the neck in work, #31,484 [Add to Longdo]
[fēng gān, ㄈㄥ ㄍㄢ, / ] to hang sth out to dry, #32,025 [Add to Longdo]
二净[yī gān èr jìng, ㄧ ㄍㄢ ㄦˋ ㄐㄧㄥˋ, / ] (saying) thoroughly; completely, #32,064 [Add to Longdo]
葡萄[pú tao gān, ㄆㄨˊ ㄊㄠ˙ ㄍㄢ, / ] dried raisins, #32,398 [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
[かんしょう, kanshou] (n) แทรกแซง ก้าวก่าย

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
[ひる, hiru] TH: ตากแห้ง  EN: to dry
[ほす, hosu] TH: ผึ่งกลางแจ้ง  EN: to air
[ほす, hosu] TH: ตากแห้ง  EN: to dry

Japanese-English: EDICT Dictionary
あごが上がる;顎が上がる[あごがひあがる, agogahiagaru] (exp,v5r) to lose one's means of livelihood; to become unable to earn a living [Add to Longdo]
スペックル渉計[スペックルかんしょうけい, supekkuru kanshoukei] (n) speckle interferometer [Add to Longdo]
一夜し;一夜[いちやぼし, ichiyaboshi] (n) fish salted and dried overnight [Add to Longdo]
飲みす;飲す(io);飲み乾す;飲乾す(io);飲みほす[のみほす, nomihosu] (v5s,vt) to drink up; to drain (cup) [Add to Longdo]
陰乾し;陰し;陰(io);陰乾(io)[かげぼし, kageboshi] (n,vs) drying in the shade [Add to Longdo]
[しおぼし, shioboshi] (n,vs) salted and dried [Add to Longdo]
[ひぼし, hiboshi] (n) drying by fire [Add to Longdo]
割りし;割し;割[わりぼし, wariboshi] (n) (See 割りし大根) strips of daikon sliced the long way and dried [Add to Longdo]
割りし大根;割し大根;割大根[わりぼしだいこん, wariboshidaikon] (n) strips of daikon sliced the long way and dried [Add to Longdo]
刈り[かりほす, karihosu] (v5s,vt) to cut and dry (in the sun) [Add to Longdo]
[からぼし, karaboshi] (n) sun-dried fish or vegetables [Add to Longdo]
乾魚;魚;し魚[かんぎょ(乾魚;干魚);ひうお(乾魚;干魚);ひざかな(乾魚;干魚);ほしうお;ほしざかな, kangyo ( inui sakana ; kan sakana ); hiuo ( inui sakana ; kan sakana ); hizakana ( ] (n) dried fish; stockfish [Add to Longdo]
乾枯らびる;からびる;涸びる;乾涸びる;枯びる(iK);枯らびる(iK)[ひからびる, hikarabiru] (v1,vi) to dry up completely; to become stale [Add to Longdo]
乾上がる;上がる[ひあがる, hiagaru] (v5r,vi) to dry up; to parch; to ebb away [Add to Longdo]
乾瓢;[かんぴょう, kanpyou] (n) strips of dried gourd [Add to Longdo]
乾葡萄;し葡萄;葡萄[ほしぶどう, hoshibudou] (n) raisin; raisins [Add to Longdo]
乾物(P);し物;物;乾し物[ほしもの, hoshimono] (n) things dried in the sun, esp. clothes, dyed cloth, etc.; (P) [Add to Longdo]
し;乾し;(io);乾(io)[ほし, hoshi] (n,n-pref) drying; dried [Add to Longdo]
し柿;柿;乾し柿;乾柿[ほしがき, hoshigaki] (n) dried persimmons [Add to Longdo]
し固める[ほしかためる, hoshikatameru] (v1,vt) to dry until stiff [Add to Longdo]
し場;場;乾し場;乾場(io)[ほしば, hoshiba] (n) drying place; drying ground [Add to Longdo]
し草;草;乾草[ほしくさ;ほしぐさ;かんそう(乾草), hoshikusa ; hoshigusa ; kansou ( inui kusa )] (n) hay; dry grass [Add to Longdo]
し草の山[ほしくさのやま, hoshikusanoyama] (exp,n) haystack [Add to Longdo]
し草を付けた馬[ほしくさをつけたうま, hoshikusawotsuketauma] (exp) horse loaded with hay; (P) [Add to Longdo]
し李[ほしすもも, hoshisumomo] (n) prune [Add to Longdo]
す(P);乾す[ほす, hosu] (v5s,vt) (1) to air; to dry; to desiccate; (2) to drain (off); (3) to drink up; (4) to deprive of a role, job, etc. (usu. in the passive); (P) [Add to Longdo]
ばつ;旱魃;[かんばつ, kanbatsu] (n) drought; long spell (period) of dry weather [Add to Longdo]
[ひる, hiru] (v1,vi) to dry; (P) [Add to Longdo]
[ほしか, hoshika] (n) dried sardine [Add to Longdo]
菓子;乾菓子[ひがし, higashi] (n) (See 生菓子・1) dried candies; dried confectionary; cookies [Add to Longdo]
海老;し海老;乾蝦[ほしえび, hoshiebi] (n) dried shrimp [Add to Longdo]
[かんがい, kangai] (n) drought disaster [Add to Longdo]
[ひがた, higata] (n) tidal flat; tideland; (P) [Add to Longdo]
割れ[ひわれ, hiware] (n) drying up and cracking [Add to Longdo]
割れる[ひわれる, hiwareru] (v1,vi) to dry out and crack [Add to Longdo]
乾し[ひぼし, hiboshi] (n) starving [Add to Longdo]
菜;乾し菜;し菜;乾菜[ほしな, hoshina] (n) (See 葉) dried leaves (esp. of daikon and turnip) [Add to Longdo]
[かんし;えと, kanshi ; eto] (n) sexagenary cycle; Chinese astrology [Add to Longdo]
[かんしょう, kanshou] (n,vs) interference; intervention; (P) [Add to Longdo]
渉計[かんしょうけい, kanshoukei] (n) interferometer [Add to Longdo]
渉縞[かんしょうじま, kanshoujima] (n) interference fringes [Add to Longdo]
渉信号[かんしょうしんごう, kanshoushingou] (n) {comp} interference signal [Add to Longdo]
渉電力[かんしょうでんりょく, kanshoudenryoku] (n) {comp} interference power [Add to Longdo]
渉法[かんしょうほう, kanshouhou] (n) interferometry [Add to Longdo]
[かんじょう, kanjou] (n) defending soldier [Add to Longdo]
[かんたく, kantaku] (n,vs) land reclamation (from sea); (P) [Add to Longdo]
拓地[かんたくち, kantakuchi] (n) reclaimed land [Add to Longdo]
[ひだら, hidara] (n) dried cod [Add to Longdo]
[かんちょう;ひしお, kanchou ; hishio] (n) (See 満潮・まんちょう) low tide; low water; ebb [Add to Longdo]
潮線[かんちょうせん, kanchousen] (n) (See 満潮線) low-water mark; low-tide line; ebb-tide line [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
You have no right to interfere in other people's affairs.あなたは他人のことに渉する権利はありません。
No country should interfere in another country's internal affairs.いかなる国も他国の内政に渉してはならない。
Please air the zabuton.この座布団をして下さい。
This kind of blanket needs good airing.この種の毛布は十分に虫ししなければならない。
This pond doesn't run dry even in summer.この池は夏でも上がらない。
Unless it rains in Ethiopia soon, there could be severe drought problems.すぐにでもエチオピアに雨が降らなければ、深刻なばつの問題が起こるだろう。
In the drought, many people and animals starved to death.そのばつで多くの人と動物が餓死した。
Many peasants died during the drought.そのばつの間に多勢の農民が死んだ。
Air those shoes!その靴をしておきなさい。
That country intervened in the internal affairs of our nation.その国はわが国に内政渉をした。
The long drought was followed by famine.その長いばつの後に飢饉が起こった。
It is like looking for a needle in a haystack.それはし草の山の中から針を探し出そうとするようなものだ。
Bob told Jane not to interfere in his personal affairs.ボブはジェーンに自分の個人的な事を渉しないよう言った。
The well ran dry.井戸が上がった。
Drain it in a swallow.一口で飲みす。
Although CFIT accounted for just over a third of crashes in the past six years, it caused 53% of the deaths.過去6年間でCFITは墜落事故の3分の1を若越えるくらいの割合を占めているが、死亡件数の53%の原因となっている。
Initially we had some problems with our computer system but they've been sorted out now.我々のコンピューター・システムには最初若のトラブルがあったが、今は全部解決されている。
The rise and fall of the sea is governed by the moon.海の満ちは月の運行に左右される。
Air the futon.蒲団をして下さい。
A spontaneous fire started in the hay.し草に自然発生的に火がついた。
We stored the hay in the barn.し草を納屋に蓄えた。
If the hay caught fire, it would be a real disaster.草に火がついたらそれこそ大変だ。
Dried fish is not to my taste.物は私の好みに合わない。
It is not my part to meddle in your affairs.君の事に渉するつもりはない。 [M]
Tides are caused by the influence of the moon.月の影響で潮の満が起こる。
The natives were tormented by a long spell of dry weather.現地人はばつ続きで苦しんでいた。
Several gardeners look after the azaleas in the park.公園のつつじの世話をする庭師が若名いる。
Floods, violent wind storms, droughts, killing frosts, and the problems of air pollution, have all, on occasion, influenced modern society.洪水、激しい暴風、魃、霜の冷害、空気汚染の問題などは全て現代社会にしばしば影響を与えている。
I hung the laundry out to dry last night and by morning it had frozen hard as a rock.昨日洗濯物を外にしっぱなしにしたら、朝にはカチンカチンに凍っていた。
The campers were hard up for water because their well had run dry.使っていた井戸が上がったので、キャンプをしていた人は水に困ってしまった。
Don't stick your nose into my personal affairs.私の個人的な問題に渉しないで下さい。
My father is always poking his nose into my private life.私の父はいつも私の私的な生活に渉してばかりいる。
State police spokeswoman Janet Welp says the truck wound up crashing into a bridge railing along Interstate 30.州警察のジャネット・ウェルプ広報官によれば、そのトラックは州間高速道路30号線沿いの橋の欄に激突して止まったとのことです。
A woman was hanging the washing on the line.女の人が洗濯物をロープにしているところだった。
Don't interfere in other people's affairs.人のことに渉するな。
The unprecedented drought did severe damage to the wheat harvest.前例のないばつが小麦の収穫に甚大な被害をもたらした。
Don't interfere in others' affairs.他人のことに渉するな。
You should not interfere in other people's business.他人の事に渉しないほうがいいよ。
The big nations should not interfere with the smaller nations.大国は小国に渉すべきではない。
The tides are influenced by the moon and the sun.潮の満は月と太陽の影響を受ける。
Many trees died during the long drought.長いばつの間に多くの樹が枯れた。
The prolonged drought did severe damage to crops.長く続くばつが収穫に甚大な被害をもたらした。
The weather's so good I think I'll hang the laundry out to dry.天気がいいので洗濯物をしていこう。
Air the bedclothes when the weather is good.天気がよいときには寝具をしなさい。
Make hay while the sun shines.日の照るうちにし草を作れ。
Make hay while the sun shines.日の照るうちに草をせ。
The pond dried up in hot weather.日照り続きでその池は上がった。
The farmers complained that because of the dry weather there would be a poor harvest of winter grain.農夫たちは天のため冬作の穀物は不作だろうとなげいた。
The farmer pitched the hay onto the wagon.農夫は荷馬車の上へし草を放り上げた。
Don't meddle in his affairs.彼に渉するな。

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
符号間[ふごうかんかんしょう, fugoukankanshou] ISI, intersymbol interference [Add to Longdo]
[かんしょう, kanshou] interference [Add to Longdo]
渉電力[かんしょうでんりょく, kanshoudenryoku] interference power [Add to Longdo]
渉信号[かんしょうしんごう, kanshoushingou] interference signal [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[ほす, hosu] trocknen, austrinken [Add to Longdo]
[ひる, hiru] trocken_werden [Add to Longdo]
[かんたく, kantaku] Landgewinnung (aus dem Meer) [Add to Longdo]
[かんしょう, kanshou] sich_einmischen [Add to Longdo]
[かんまん, kanman] Ebbe_und_Flut, Gezeiten [Add to Longdo]
[ひがた, higata] trockener_Strand, Strand_bei_Ebbe [Add to Longdo]
[かんちょう, kanchou] Ebbe [Add to Longdo]
[うめぼし, umeboshi] eingesalzene_Pflaume [Add to Longdo]
[らんかん, rankan] -Gelaender [Add to Longdo]
潮の[しおのかんまん, shionokanman] Ebbe_und_Flut, Gezeiten [Add to Longdo]
[しおひがり, shiohigari] das_Muschelnsammeln [Add to Longdo]
[ものほし, monohoshi] Trockengestell [Add to Longdo]
[じゃっかん, jakkan] einige, mehrere, etwas [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top