ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*工*

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: , -工-
Longdo Dictionary ภาษา จีน (ZH) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
[jiā gōng chǎng, ㄐㄧㄚ ㄍㄨㄥ ㄔㄤˇ, ] processing plant

Longdo Dictionary ภาษา ญี่ปุ่น (JP) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )
基礎[きそこうじ] (n) Basic Construction

Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[经, jīng, ㄐㄧㄥ] the classics; to experience, to undergo
Radical: , Decomposition:   纟 [, ]    ?  工 [gōng, ㄍㄨㄥ]
Etymology: [pictophonetic] thread, Rank: 62
[工, gōng, ㄍㄨㄥ] labor, work; laborer, worker
Radical: , Decomposition:   一 [, ]  丄 [shàng, ㄕㄤˋ]
Etymology: [pictographic] A spade or other workman's tool, Rank: 118
[空, kōng, ㄎㄨㄥ] hollow, empty, deserted, bare
Radical: , Decomposition:   穴 [xué, ㄒㄩㄝˊ]  工 [gōng, ㄍㄨㄥ]
Etymology: [pictophonetic] cave, Rank: 272
[式, shì, ㄕˋ] formula, pattern, rule, style, system
Radical: , Decomposition:   弋 [, ㄧˋ]  工 [gōng, ㄍㄨㄥ]
Etymology: [ideographic] A craftsman using an awl 弋 and a measuring square 工, Rank: 303
[功, gōng, ㄍㄨㄥ] achievement, good work; merit; service
Radical: , Decomposition:   工 [gōng, ㄍㄨㄥ]  力 [, ㄌㄧˋ]
Etymology: [ideographic] Results produced by capable 力 labor 工; 工 also provides the pronunciation, Rank: 452
[轻, qīng, ㄑㄧㄥ] light, gentle; simple, easy
Radical: , Decomposition:   车 [chē, ㄔㄜ]    又 [yòu, ㄧㄡˋ]  工 [gōng, ㄍㄨㄥ]
Etymology: [pictophonetic] cart, Rank: 460
[红, hóng, ㄏㄨㄥˊ] red, vermillion; to blush, to flush; popular
Radical: , Decomposition:   纟 [, ]  工 [gōng, ㄍㄨㄥ]
Etymology: [pictophonetic] silk, Rank: 502
[项, xiàng, ㄒㄧㄤˋ] neck, nape; item; a term in an equation
Radical: , Decomposition:   工 [gōng, ㄍㄨㄥ]  页 [, ㄧㄝˋ]
Etymology: [pictophonetic] head, Rank: 571
[江, jiāng, ㄐㄧㄤ] large river; the Yangtze; surname
Radical: , Decomposition:   氵 [shuǐ, ㄕㄨㄟˇ]  工 [gōng, ㄍㄨㄥ]
Etymology: [pictophonetic] water, Rank: 577
[攻, gōng, ㄍㄨㄥ] to accuse; to assault; to criticize
Radical: , Decomposition:   工 [gōng, ㄍㄨㄥ]  攵 [, ㄆㄨ]
Etymology: [pictophonetic] rap, Rank: 588
[差, chà, ㄔㄚˋ] difference, gap; almost, nearly; in error; an officer
Radical: , Decomposition:   羊 [yáng, ㄧㄤˊ]  工 [gōng, ㄍㄨㄥ]
Etymology: [ideographic] Work 工 done by a sheep 羊; incompetence, Rank: 732
[左, zuǒ, ㄗㄨㄛˇ] left; unorthodox, improper
Radical: , Decomposition:   ?  工 [gōng, ㄍㄨㄥ]
Etymology: [pictographic] A left hand; compare 又, Rank: 782
[毁, huǐ, ㄏㄨㄟˇ] to damage, to ruin; to defame, to slander
Radical: , Decomposition:     臼 [jiù, ㄐㄧㄡˋ]  工 [gōng, ㄍㄨㄥ]  殳 [shū, ㄕㄨ]
Etymology: [ideographic] A man using a tool 殳 to strike 工 a clay vessel 臼, Rank: 1160
[巧, qiǎo, ㄑㄧㄠˇ] skillful, ingenious, clever
Radical: , Decomposition:   工 [gōng, ㄍㄨㄥ]  丂 [kǎo, ㄎㄠˇ]
Etymology: [pictophonetic] work, Rank: 1219
[径, jìng, ㄐㄧㄥˋ] path, diameter; straight, direct
Radical: , Decomposition:   彳 [chì, ㄔˋ]    又 [yòu, ㄧㄡˋ]  工 [gōng, ㄍㄨㄥ]
Etymology: [pictophonetic] step, Rank: 1307
[贡, gòng, ㄍㄨㄥˋ] to offer, to contribute; tribute, gifts
Radical: , Decomposition:   工 [gōng, ㄍㄨㄥ]  贝 [bèi, ㄅㄟˋ]
Etymology: [pictophonetic] money, Rank: 1548
[虹, hóng, ㄏㄨㄥˊ] rainbow
Radical: , Decomposition:   虫 [chóng, ㄔㄨㄥˊ]  工 [gōng, ㄍㄨㄥ]
Etymology: [pictophonetic] insect, Rank: 2176
[巫, wū, ] wizard, sorcerer, witch, shaman
Radical: , Decomposition:   工 [gōng, ㄍㄨㄥ]  从 [cóng, ㄘㄨㄥˊ]
Etymology: [pictographic] A cross-shaped divining rod, Rank: 2189
[巩, gǒng, ㄍㄨㄥˇ] to bind, to guard, to strengthen; firm, secure, strong
Radical: , Decomposition:   工 [gōng, ㄍㄨㄥ]  凡 [fán, ㄈㄢˊ]
Etymology: [pictophonetic] all, Rank: 2384
[氢, qīng, ㄑㄧㄥ] ammonia
Radical: , Decomposition:   气 [, ㄑㄧˋ]    又 [yòu, ㄧㄡˋ]  工 [gōng, ㄍㄨㄥ]
Etymology: [pictophonetic] gas, Rank: 2637
[缸, gāng, ㄍㄤ] earthen jug, crock, cistern
Radical: , Decomposition:   缶 [fǒu, ㄈㄡˇ]  工 [gōng, ㄍㄨㄥ]
Etymology: [pictophonetic] pottery, Rank: 2817
[扛, káng, ㄎㄤˊ] to lift; to carry on one's shoulders
Radical: , Decomposition:   扌 [shǒu, ㄕㄡˇ]  工 [gōng, ㄍㄨㄥ]
Etymology: [ideographic] Labor 工 done by hand 扌; 工 also provides the pronunciation, Rank: 2989
[杠, gāng, ㄍㄤ] pole, bar; lever, crowbar
Radical: , Decomposition:   木 [, ㄇㄨˋ]  工 [gōng, ㄍㄨㄥ]
Etymology: [ideographic] A wooden 木 lever 工; 工 also provides the pronunciation, Rank: 3066
[肛, gāng, ㄍㄤ] anus
Radical: , Decomposition:     工 [gōng, ㄍㄨㄥ]
Etymology: [pictophonetic] flesh, Rank: 3394
[汞, gǒng, ㄍㄨㄥˇ] mercury (element)
Radical: , Decomposition:   工 [gōng, ㄍㄨㄥ]  水 [shuǐ, ㄕㄨㄟˇ]
Etymology: [pictophonetic] water, Rank: 3772
[邛, qióng, ㄑㄩㄥˊ] mound; in distress
Radical: , Decomposition:   工 [gōng, ㄍㄨㄥ]  阝 [, ㄧˋ]
Etymology: [pictophonetic] hill, Rank: 4885
[讧, hòng, ㄏㄨㄥˋ] confusion; internal strife
Radical: , Decomposition:   讠 [yán, ㄧㄢˊ]  工 [gōng, ㄍㄨㄥ]
Etymology: [ideographic] Dissent 讠 among workers 工; 工 also provides the pronunciation, Rank: 5205
[紅, hóng, ㄏㄨㄥˊ] red, vermillion; to blush, to flush; popular
Radical: , Decomposition:   糹 [, ]  工 [gōng, ㄍㄨㄥ]
Etymology: [pictophonetic] silk, Rank: 5728
[貢, gòng, ㄍㄨㄥˋ] to offer, to contribute; tribute, gifts
Radical: , Decomposition:   工 [gōng, ㄍㄨㄥ]  貝 [bèi, ㄅㄟˋ]
Etymology: [pictophonetic] money, Rank: 6125
[豇, jiāng, ㄐㄧㄤ] kidney bean; black-eyed pea
Radical: , Decomposition:   豆 [dòu, ㄉㄡˋ]  工 [gōng, ㄍㄨㄥ]
Etymology: [pictophonetic] beans, Rank: 6173
[巯, qiú, ㄑㄧㄡˊ] an atom group
Radical: , Decomposition:     ?  工 [gōng, ㄍㄨㄥ]  㐬 [liú, ㄌㄧㄡˊ]
Etymology: [pictophonetic], Rank: 6242
[項, xiàng, ㄒㄧㄤˋ] neck, nape; item; a term in an equation
Radical: , Decomposition:   工 [gōng, ㄍㄨㄥ]  頁 [, ㄧㄝˋ]
Etymology: [pictophonetic] head, Rank: 6386
[仝, tóng, ㄊㄨㄥˊ] together, same; surname
Radical: , Decomposition:   人 [rén, ㄖㄣˊ]  工 [gōng, ㄍㄨㄥ]
Etymology: [pictophonetic] person, Rank: 6887
[舡, chuán, ㄔㄨㄢˊ] boat, ship
Radical: , Decomposition:   舟 [zhōu, ㄓㄡ]  工 [gōng, ㄍㄨㄥ]
Etymology: [pictophonetic] boat, Rank: 7071
[訌, hòng, ㄏㄨㄥˋ] confusion; internal strife
Radical: , Decomposition:   言 [yán, ㄧㄢˊ]  工 [gōng, ㄍㄨㄥ]
Etymology: [ideographic] Dissent 言 among workers 工; 工 also provides the pronunciation, Rank: 7879
[㥯, yǐn, ㄧㄣˇ] careful, prudent; compassionate; grieved; worried
Radical: , Decomposition:     爫 [zhǎo, ㄓㄠˇ]  工 [gōng, ㄍㄨㄥ]  彐 [, ㄐㄧˋ]  心 [xīn, ㄒㄧㄣ]
Etymology: [pictophonetic] heart
[壽, shòu, ㄕㄡˋ] old age, longevity; lifespan
Radical: , Decomposition:     士 [shì, ㄕˋ]  乛 [ya, ㄧㄚ˙]  工 [gōng, ㄍㄨㄥ]  一 [, ]  吋 [cùn, ㄘㄨㄣˋ]
Etymology: [ideographic] Ancient form of 老
[尋, xún, ㄒㄩㄣˊ] to seek; to search for, to look for; ancient
Radical: , Decomposition:   彐 [, ㄐㄧˋ]    工 [gōng, ㄍㄨㄥ]  口 [kǒu, ㄎㄡˇ]  寸 [cùn, ㄘㄨㄣˋ]
Etymology: [ideographic] A hand 彐 looking 工 for an item 口; 寸 provides the pronunciation
[巠, jīng, ㄐㄧㄥ] underground river; flowing water
Radical: , Decomposition:     一 [, ]  巛 [chuān, ㄔㄨㄢ]  工 [gōng, ㄍㄨㄥ]
Etymology: [pictophonetic] river
[檃, yǐn, ㄧㄣˇ] a tool used to sharpen wood
Radical: , Decomposition:     阝 [, ㄧˋ]    爫 [zhǎo, ㄓㄠˇ]    工 [gōng, ㄍㄨㄥ]  彐 [, ㄐㄧˋ]  木 [, ㄇㄨˋ]
Etymology: [pictophonetic] wood
[湼, niè, ㄋㄧㄝˋ] mud, slime
Radical: , Decomposition:   氵 [shuǐ, ㄕㄨㄟˇ]    臼 [jiù, ㄐㄧㄡˋ]  工 [gōng, ㄍㄨㄥ]
Etymology: [pictophonetic]
[隉, niè, ㄋㄧㄝˋ] chaos, disorder
Radical: , Decomposition:   阝 [, ㄧˋ]    臼 [jiù, ㄐㄧㄡˋ]  工 [gōng, ㄍㄨㄥ]
Etymology: [pictophonetic] city

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[gōng zuò, ㄍㄨㄥ ㄗㄨㄛˋ, ] job; work; construction; task, #80 [Add to Longdo]
[gōng chéng, ㄍㄨㄥ ㄔㄥˊ, ] engineering; an engineering project; project; undertaking, #472 [Add to Longdo]
[gōng yè, ㄍㄨㄥ ㄧㄝˋ, / ] industry, #869 [Add to Longdo]
[zhí gōng, ㄓˊ ㄍㄨㄥ, / ] workers; staff, #1,103 [Add to Longdo]
作人员[gōng zuò rén yuán, ㄍㄨㄥ ㄗㄨㄛˋ ㄖㄣˊ ㄩㄢˊ, / ] staff, #1,334 [Add to Longdo]
[gōng rén, ㄍㄨㄥ ㄖㄣˊ, ] worker, #1,359 [Add to Longdo]
[gōng, ㄍㄨㄥ, ] work; worker; skill; profession; trade; craft; labor, #1,419 [Add to Longdo]
[yuán gōng, ㄩㄢˊ ㄍㄨㄥ, / ] staff; personnel; employee, #1,512 [Add to Longdo]
[gōng zī, ㄍㄨㄥ ㄗ, / ] wages; pay, #1,561 [Add to Longdo]
[jiā gōng, ㄐㄧㄚ ㄍㄨㄥ, ] to process; processing; working (of machinery), #1,879 [Add to Longdo]
[shī gōng, ㄕ ㄍㄨㄥ, ] construction, #1,943 [Add to Longdo]
[gōng jù, ㄍㄨㄥ ㄐㄩˋ, ] tool; instrument; utensil; means, #2,270 [Add to Longdo]
[gōng yì, ㄍㄨㄥ ㄧˋ, / ] arts and crafts; industrial arts, #2,615 [Add to Longdo]
[gōng shāng, ㄍㄨㄥ ㄕㄤ, ] industry and commerce, #2,820 [Add to Longdo]
[gōng chǎng, ㄍㄨㄥ ㄔㄤˇ, / ] factory, #2,878 [Add to Longdo]
农民[nóng mín gōng, ㄋㄨㄥˊ ㄇㄧㄣˊ ㄍㄨㄥ, / ] migrant workers, #4,032 [Add to Longdo]
[rén gōng, ㄖㄣˊ ㄍㄨㄥ, ] artificial; manpower; manual work, #4,133 [Add to Longdo]
[dǎ gōng, ㄉㄚˇ ㄍㄨㄥ, ] to work (do manual labor for a living); a part time job; to moonlight, #4,210 [Add to Longdo]
[gōng huì, ㄍㄨㄥ ㄏㄨㄟˋ, / ] labor union; trade union, #4,240 [Add to Longdo]
[kāi gōng, ㄎㄞ ㄍㄨㄥ, / ] to begin work (of a factory or engineering operation); to start a construction job, #4,481 [Add to Longdo]
[huà gōng, ㄏㄨㄚˋ ㄍㄨㄥ, ] chemical engineering; chemical industry, #4,703 [Add to Longdo]
[gōng dì, ㄍㄨㄥ ㄉㄧˋ, ] construction site, #4,737 [Add to Longdo]
程师[gōng chéng shī, ㄍㄨㄥ ㄔㄥˊ ㄕ, / ] engineer, #5,704 [Add to Longdo]
[mín gōng, ㄇㄧㄣˊ ㄍㄨㄥ, ] workers (esp. on public project), #6,191 [Add to Longdo]
业化[gōng yè huà, ㄍㄨㄥ ㄧㄝˋ ㄏㄨㄚˋ, / ] to industrialize; industrialization, #6,474 [Add to Longdo]
[shǒu gōng, ㄕㄡˇ ㄍㄨㄥ, ] handwork; manual, #6,618 [Add to Longdo]
[fēn gōng, ㄈㄣ ㄍㄨㄥ, ] divide the work; division of labor, #6,686 [Add to Longdo]
人阶级[gōng rén jiē jí, ㄍㄨㄥ ㄖㄣˊ ㄐㄧㄝ ㄐㄧˊ, / ] working class, #8,495 [Add to Longdo]
[bà gōng, ㄅㄚˋ ㄍㄨㄥ, / ] strike; go on strike, #9,185 [Add to Longdo]
[zuò gōng, ㄗㄨㄛˋ ㄍㄨㄥ, ] to work with one's hands; manual work; workmanship, #9,855 [Add to Longdo]
作组[gōng zuò zǔ, ㄍㄨㄥ ㄗㄨㄛˋ ㄗㄨˇ, / ] a work team; a working group; a task force, #10,074 [Add to Longdo]
[kuàng gōng, ㄎㄨㄤˋ ㄍㄨㄥ, / ] miner, #10,133 [Add to Longdo]
作室[gōng zuò shì, ㄍㄨㄥ ㄗㄨㄛˋ ㄕˋ, ] studio; workshop, #10,190 [Add to Longdo]
[gōng shāng, ㄍㄨㄥ ㄕㄤ, / ] industrial injury, #11,443 [Add to Longdo]
[gōng fū, ㄍㄨㄥ ㄈㄨ, ] casual labor, #11,744 [Add to Longdo]
[gōng fu, ㄍㄨㄥ ㄈㄨ˙, ] time; spare time; skill; labor; effort, #11,744 [Add to Longdo]
[gōng xù, ㄍㄨㄥ ㄒㄩˋ, ] working procedure; process, #11,803 [Add to Longdo]
[dòng gōng, ㄉㄨㄥˋ ㄍㄨㄥ, / ] to start (a building project), #11,968 [Add to Longdo]
[láo gōng, ㄌㄠˊ ㄍㄨㄥ, / ] labor, #12,031 [Add to Longdo]
[tè gōng, ㄊㄜˋ ㄍㄨㄥ, ] secret service; special service, #12,600 [Add to Longdo]
[nǚ gōng, ㄋㄩˇ ㄍㄨㄥ, ] working woman; needlework, #12,873 [Add to Longdo]
作量[gōng zuò liàng, ㄍㄨㄥ ㄗㄨㄛˋ ㄌㄧㄤˋ, ] workload; volume of work, #13,067 [Add to Longdo]
[gōng nóng, ㄍㄨㄥ ㄋㄨㄥˊ, / ] workers and peasants, #14,024 [Add to Longdo]
[jiā gōng chǎng, ㄐㄧㄚ ㄍㄨㄥ ㄔㄤˇ, / ] processing plant, #14,320 [Add to Longdo]
[gōng wěi, ㄍㄨㄥ ㄨㄟˇ, ] working committee, #14,764 [Add to Longdo]
艺品[gōng yì pǐn, ㄍㄨㄥ ㄧˋ ㄆㄧㄣˇ, / ] handicraft article; handiwork, #15,052 [Add to Longdo]
[gōng dǎng, ㄍㄨㄥ ㄉㄤˇ, / ] worker's party; labor party, #15,523 [Add to Longdo]
商业[gōng shāng yè, ㄍㄨㄥ ㄕㄤ ㄧㄝˋ, / ] business, #15,702 [Add to Longdo]
[gōng qī, ㄍㄨㄥ ㄑㄧ, ] time allocated for a project; completion date, #16,560 [Add to Longdo]
[shǒu gōng yè, ㄕㄡˇ ㄍㄨㄥ ㄧㄝˋ, / ] handicraft, #16,689 [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
[じんこう, jinkou] (n) สร้างขึ้นโดยมนุษย์
知能[じんこうちのう, jinkouchinou] (n) ปัญญาประดิษฐ์
衛星[じんこうえいせい, jinkoueisei] (n) ดาวเทียม
[かこう, kakou] (n) ขั้นตอนการทำงาน
土木[どぼくこうがく, dobokukougaku] (n) วิศวกรรมโยธา
[こうじ, kouji] (n) การก่อสร้าง, งานก่อสร้าง
作員[こうさくいん, kousakuin] (n) สารลับ, จารชน
[こうじょう, koujou] (n) โรงงาน
場長[こうじょうちょう, koujouchou] (n) ผู้จัดการโรงงาน
[くふう, kufuu] การตรึกตรอง การไตร่ตรองในหลายๆด้านก่อนตัดสินใจ
[こうぎょう, kougyou] (n) อุตสาหกรรม
業地帯[こうぎょうちたい, kougyouchitai] (n) เขตอุตสาหกรรม, Syn. 工業地域
日本業規格[にほんこうぎょうきかく, nihonkougyoukikaku] (n) มาตรฐานอุตสาหกรรมญี่ปุ่น, JIS
[しょくこう, shokukou] (n) กี่กระตุก หูกทอผ้า

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
学部[りこうがくぶ, rikougakubu] (phrase) คณะวิศวกรรมศาสตร์-วิทยาศาสตร์
呼吸を施す[じんこうこきゅうをほどこす, jinkoukokyuuwohodokosu] (modal, verb) ผายปอด
降雨[じんこうこうう, jinkoukouu] (n) ฝนเทียม
業省[こうぎょうしょう, kougyoushou] (n) กระทรวงอุตสาหกรรม
[くどう, kudou] (name) ชื่อคน อ่านว่า คุโด
学士[こうがくし, kougakushi] (n) วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต
学科[こうがくか, kougakuka] (n) ภาควิชาวิศวกรรมศาสตร์
学部[こうがくぶ, kougakubu] (n) คณะวิศวกรรมศาสตร์
学部[こうがくぶ, kougakubu] (n) คณะวิศวกรรมศาสตร์
場団地[こうじょうだんち, koujoudanchi] (n) นิคมอุตสาหกรรม
[せこう, sekou] (n) การลงมือก่อสร้าง, การดำเนินการก่อสร้าง
業団地[こうぎょうだんち, kougyoudanchi] (n) นิคมอุตสาหกรรม
นิคมอุตสาหกรรม[工業団地, kougyou danchi] นิคมอุตสาหกรรม
溶接[ようせつこう, yousetsukou] ช่างเชื่อม
[じんこういけ, jinkouike] ่บ่อน้ำที่มนุษย์ทำขึ้น,เป็นผู้สร้าง
情報[じょうほうこうがく, jouhoukougaku] (n) วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์
知識[ちしきこうがく, chishikikougaku] (n) วิศวกรรมข้อมูลความรู้ วิศวกรรมสารสนเทศ
通信[つうしんこうがく, tsuushinkougaku] (n) วิศวกรรมสื่อสาร
電気[でんきこうがく, denkikougaku] (n) วิศวกรรมไฟฟ้า
電子学者[でんしこうがくしゃ, denshikougakusha] (n) วิศวกรไฟฟ้า
土木[どぼくこうがく, dobokukougaku] วิศวกรรมโยธา
土木[どぼくこうがく, dobokukougaku] (n) วิศวกรรมโยธา
土木学者[どぼくこうがくしゃ, dobokukougakusha] (n) วิศวกรโยธา
無線[むせんこうがく, musenkougaku] (n) วิศวกรรมวิทยุไร้สาย
ロボット[ロボットこうがく, robotto kougaku] (n) วิศวกรรมหุ่นยนต์
遺伝子[いでんしこうがく, idenshikougaku] (n) วิศวกรรมพันธุศาสตร์
宇宙[うちゅうこうがく, uchuukougaku] (n) วิศวกรรมอวกาศ
化学[かがくこうがく, kagakukougaku] (n) วิศวกรรมเคมี
機械[きかいこうがく, kikaikougaku] (n) วิศวกรรมเครื่องกล
経営[けいえいこうがく, keieikougaku] (n) วิศวกรรมการบริหาร
[こうふ, koufu] การคิดพลิกแพลง การดัดแปลงให้เหมาะสม
基礎[きそこうじ, kisokouji] (n) พื้นฐานงานก่อสร้าง
基礎[きそこうじ, kisokouji] (n) งานรากฐาน (การก่อสร้างฐานรากของโครงสร้างอาคาร)

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
[こうさく, kousaku] TH: งานที่ทำขึ้นโดยมากหมายถึงงานฝีมือ  EN: work
[こうさく, kousaku] TH: การสร้าง  EN: construction
[こうさく, kousaku] TH: งานฝีมือ  EN: handicraft
[こうさく, kousaku] TH: งานที่ทำด้วยฝีมือคน  EN: maneuvering
[だいく, daiku] TH: ช่างไม้  EN: carpenter
場実習[こうじょうじっしゅう, koujoujisshuu] TH: ฝึกงานในโรงงาน  EN: training in the factory
[じんこう, jinkou] TH: ที่มนุษย์ทำขึ้นเอง  EN: manmade
[こうがく, kougaku] TH: วิศวกรรม, วิศวกรรมศาสตร์  EN: engineering
会議所[しょうこうかいぎしょ, shoukoukaigisho] TH: หอการค้า

Japanese-English: EDICT Dictionary
しわ加;皺加[しわかこう, shiwakakou] (n) crease effect (textiles); crease process; wrinkle effect [Add to Longdo]
アセンブリー[アセンブリーこうぎょう, asenburi-kougyou] (n) assembly industry [Add to Longdo]
エンボス加[エンボスかこう, enbosu kakou] (n) embossment [Add to Longdo]
ガス化学[ガスかがくこうぎょう, gasu kagakukougyou] (n) gas chemical industry [Add to Longdo]
ガラス[ガラスこうげい, garasu kougei] (n) glasswork [Add to Longdo]
ガラス細;硝子細[ガラスざいく, garasu zaiku] (n) glasswork [Add to Longdo]
ケーソン[ケーソンこうほう, ke-son kouhou] (n) caisson method; (P) [Add to Longdo]
ケーブルの再[ケーブルのさいこうじ, ke-buru nosaikouji] (n) {comp} recabling [Add to Longdo]
シールド[シールドこうほう, shi-rudo kouhou] (n) shield method [Add to Longdo]
ソーダ[ソーダこうぎょう, so-da kougyou] (n) alkali industry [Add to Longdo]
ソフトウェア[ソフトウェアこうがく, sofutouea kougaku] (n) {comp} software engineering [Add to Longdo]
ツーバイフォー[ツーバイフォーこうほう, tsu-baifo-kouhou] (n) wood frame construction [Add to Longdo]
トレンチ[トレンチこうほう, torenchi kouhou] (n) trench cut method [Add to Longdo]
ドイツ業規格[ドイツこうぎょうきかく, doitsu kougyoukikaku] (n) {comp} Deutsche Institut fuer Normung; DIN [Add to Longdo]
プレス加[プレスかこう, puresu kakou] (n) press working [Add to Longdo]
レーザー加[レーザーかこう, re-za-kakou] (n) laser processing; laser machining [Add to Longdo]
ロボット[ロボットこうがく, robotto kougaku] (n) robotics [Add to Longdo]
圧延[あつえんこうじょう, atsuenkoujou] (n) rolling mill [Add to Longdo]
飴細[あめざいく, amezaiku] (n) candy fashioned in human and animal forms [Add to Longdo]
遺伝子[いでんしこうがく, idenshikougaku] (n) genetic engineering [Add to Longdo]
医用生体[いようせいたいこうがく, iyouseitaikougaku] (n) medical biotechnology [Add to Longdo]
医用電子[いようでんしこうがく, iyoudenshikougaku] (n) medical electronics [Add to Longdo]
[ひとくふう, hitokufuu] (n,vs) (1) contrivance; bit of fiddling; little ingenuity; (n) (2) bit more (e.g. food) [Add to Longdo]
印刷[いんさつこう, insatsukou] (n) pressman; printer [Add to Longdo]
隠蔽[いんぺいこうさく, inpeikousaku] (n,vs) (create) a cover-up [Add to Longdo]
宇宙[うちゅうこうがく, uchuukougaku] (n) space engineering [Add to Longdo]
衛生[えいせいこうがく, eiseikougaku] (n) sanitary engineering [Add to Longdo]
液体ジェット加[えきたいジェットかこう, ekitai jietto kakou] (n) liquid jet processing [Add to Longdo]
艶出し加[つやだしかこう, tsuyadashikakou] (n) adding luster; adding lustre [Add to Longdo]
欧州電子計算機業会[おうしゅうでんしけいさんきこうぎょうかい, oushuudenshikeisankikougyoukai] (n) {comp} European Computer Manufactures Association; ECMA [Add to Longdo]
下水[げすいこうじ, gesuikouji] (n) drainage (sewerage) works [Add to Longdo]
下請け[したうけこうじょう, shitaukekoujou] (n) a subcontracting factory [Add to Longdo]
化学[かがくこうがく, kagakukougaku] (n) (See 化) chemical engineering [Add to Longdo]
化学[かがくこうぎょう, kagakukougyou] (n) chemical industry [Add to Longdo]
化学[かがくこうじょう, kagakukoujou] (n) chemical plant; chemical factory; chemical works [Add to Longdo]
[かこう, kakou] (n) (abbr) (See 化学学) chemical engineering [Add to Longdo]
化成[かせいこうぎょう, kaseikougyou] (n) chemical industry [Add to Longdo]
仮想[かそうこうじょう, kasoukoujou] (n) {comp} virtual factory [Add to Longdo]
[かこう, kakou] (n,vs) manufacturing; processing; treatment; machining; (P) [Add to Longdo]
データ[かこうデータ, kakou de-ta] (n) {comp} processed data; raw data [Add to Longdo]
技術[かこうぎじゅつ, kakougijutsu] (n) processing technology; processing technique [Add to Longdo]
[かこうぎょう, kakougyou] (n) processing industries [Add to Longdo]
交易[かこうこうえき, kakoukoueki] (n) processing trade (importing all or part of raw and auxiliary materials, parts, components, accessories, and packaging materials in bond from a foreign company, and re-exporting the finished products after processing or assembly for distribution and sale by that foreign company) [Add to Longdo]
産業[かこうさんぎょう, kakousangyou] (n) manufacturing industry [Add to Longdo]
[かこうし, kakoushi] (n) processed paper; coated paper [Add to Longdo]
[かこうし, kakoushi] (n) dental bridge [Add to Longdo]
[かこうぜい, kakouzei] (n) processing tax [Add to Longdo]
設備[かこうせつび, kakousetsubi] (n) processing plant; processing facility; processing equipment [Add to Longdo]
[かこうちん, kakouchin] (n) processing fees [Add to Longdo]
[かこうにゅう, kakounyuu] (n) processed milk; manufactured milk [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
When did the word "biotechnology" come into common use?「バイオテクノロジー(人間学)」という言葉が普通に使われるようになったのは、いつ頃ですか。
Suppose there was a worldwide oil shortage in ten years' time. What would happen to the industrialised countries?10年経って、世界に石油が不足すると仮定しよう。業国に何が起こるだろうか。
Industrial production in July rose sharply.7月の業生産は急増した。
AI stands for artificial intelligence.AIは人知能の略です。
I'm hopeless at ironing so I buy permanent press clothes.アイロンをかけるのが苦手だから永久プレス加の服を買う。
You will be in charge of the women working in this factory.あなたがこの場で働く女性の担当になります。
You'll be in charge of the girls working in this factory.あなたにはこの場の女子職員の管理をしていただくことになるでしょう。
They make used food oil into soap at that factory.あの場では古い食用油で石鹸をつくっている。
Abraham Lincoln's father was a carpenter by trade.アブラハム・リンカーンの父の職業は大だった。
Jack of all trades is master of none.あらゆる職業に手を出す者は何の熟練にもなれない。
Those mechanics are paid as much as ten thousand yen per hour.あれらの修理たちは時給一万円ももらっている。
Strawberries are made into jam.イチゴは加されてジャムになる。
Our car is being repaired at the auto shop.うちの車は自動車場で修理中だ。
Clive wants to be an electronic engineer.クライブは電子学の技術者になりたい。
This factory uses an integrated manufacturing system standardized from parts on through to finished products.ここの場は、部品から製品までを一貫生産している。
This is how he has succeeded in running the factory.このようにして、彼は場の経営に成功したのです。
They are manufacturing TV sets in this factory.この場ではテレビ受像機を製造しています。
Robots have taken the place of men in this factory.この場ではロボットが従業員に取って代わった。
This factory manufactures automobile parts.この場では自動車の部品を制作している。
The output of this factory has increased by 20%.この場の生産高は20%増加している。
This factory produces CD players.この場はCDプレーヤーを生産している。
The factory turns out eight hundred motorcycles a month.この場はバイクを月に800台生産する。
This factory can turn out 200 cars a day.この場は一日に200台の車を生産できる。
This factory produces 500 automobiles a day.この場は一日に500台の自動車を生産する。
This factory's productive capacity is 250 cars a week.この場は週に250台の車の生産能力がある。
This new model of car is so popular that they have had to open a new factory to meet the demand.この新型の車はとても人気があるので需要に応じるために新しい場を作らねばならなかった。
This river is polluted with factory waste.この川は場の廃棄物で汚染されている。
There is no factory in this village.この村には場は一つもない。
Factory jobs are drying up in the local economy.この地域では、場労働者がどんどんいなくなっていますね。
This beautiful garden owes more to art than to nature.この庭の美しさは自然より人のおかげだ。
You can't go along this road. It is under repair.この道を行ってもダメですよ。事中ですから。
This road is closed to traffic for construction work.この道路は事中のため通行止めだ。
This book says the earliest man-made bridges date back to the New Stone Age.この本によれば、最初の人橋梁は新石器時代にさかのぼるという。
These prices are ex-works.これは場渡しの価格です。
This is a plan of my own devising.これは私が夫した計画です。
I suggest that we should build a new factory there.そこに新しい場を作ったらどうでしょうか。
The pipe conveys water from the lake to the factory.そのパイプは湖から場まで水を運んでいる。
The construction of the building will be started next year.そのビルの建設は来年着されます。
The hosiery factory produces 600,000 pairs of socks a day.その靴下場では一日60万足の靴下が製造されている。
The lake is made not by nature but by art.その湖は自然のものではなく人によって造られたものである。
They carried on with the construction in the face of strong opposition from the residents.その事は住民からの強い反対にもかかわらず、続けられた。
They had to fire 300 men at the factory.その場では300人を解雇しなければならなかった。
The factory is producing a new type of car.その場では新型の機械を製造しています。
The factory is producing a new type of car.その場では新型車を製造しています。
The factory is trying to get rid of water pollution.その場では水の汚染を取り除く事を試みている。
Many workers were laid off at that plant.その場では多くの労働者が解雇された。
The factory waste gave rise to serious environmental pollution.その場の廃棄物は深刻な環境汚染を引き起こした。
The workers in the factory were forced to work hard to improve the products.その場の労働者は製品を向上させるために熱心に働かされた。
The factory has dismissed some three hundred workers.その場はおよそ300人の労働者を一時解雇した。
The factory was constructed out of concrete.その場はコンクリートで建造された。

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
ケーブルの再[ケーブルのさいこうじ, ke-buru nosaikouji] recabling [Add to Longdo]
ソフトウェア[ソフトウェアこうがく, sofutouea kougaku] software engineering [Add to Longdo]
ロボット[ロボットこうがく, robotto kougaku] robotics [Add to Longdo]
データ[かこうデータ, kakou de-ta] processed data, raw data [Add to Longdo]
金属被膜加[きんぞくひまくかこう, kinzokuhimakukakou] metalization (vs) [Add to Longdo]
事費[こうじひ, koujihi] installation cost [Add to Longdo]
[こうてい, koutei] (a) process [Add to Longdo]
試験[しけんこうてい, shikenkoutei] test process, test stage, test period [Add to Longdo]
情報[じょうほうこうがく, jouhoukougaku] computer science [Add to Longdo]
針金細表現[はりがねざいくひょうげん, hariganezaikuhyougen] wire frame representation [Add to Longdo]
人間[にんげんこうがく, ningenkougaku] ergonomic (engineering), human engineering [Add to Longdo]
言語[じんこうげんご, jinkougengo] artificial language [Add to Longdo]
生命[じんこうせいめい, jinkouseimei] Alife, Artificial Life [Add to Longdo]
知能[じんこうちのう, jinkouchinou] AI, artificial intelligence [Add to Longdo]
頭脳[じんこうずのう, jinkouzunou] cybernetics [Add to Longdo]
知識[ちしきこうがく, chishikikougaku] knowledge engineering [Add to Longdo]
電子業会[でんしこうぎょうかい, denshikougyoukai] Electronic Industries Association, EIA [Add to Longdo]
日本業規格[にほんこうぎょうきかく, nihonkougyoukikaku] Japanese Industrial Standards, JIS [Add to Longdo]
日本電子業振興協会[にほんでんしこうぎょうしんこうきょうかい, nihondenshikougyoushinkoukyoukai] JEIDA, Japan Electronics Industry Development Association [Add to Longdo]
放送用人衛星[ほうそうようじんこうえいせい, housouyoujinkoueisei] CS, Communication Satellite [Add to Longdo]
[こうがく, kougaku] engineering [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[じんこう, jinkou] Menschenwerk, Kuenstlichkeit [Add to Longdo]
[じんこうしば, jinkoushiba] kuenstlicher_Rasen [Add to Longdo]
[かこう, kakou] Bearbeitung, Verarbeitung [Add to Longdo]
[しょうこう, shoukou] Handel_und_Industrie [Add to Longdo]
基礎[きそこうじ, kisokouji] Grundbau, Grundlegung [Add to Longdo]
[だいく, daiku] Zimmermann [Add to Longdo]
[こう, kou] BAU, BAUEN [Add to Longdo]
[こう, kou] -Bau, Bauen [Add to Longdo]
[こう, kou] BAU, BAUEN [Add to Longdo]
[こうじ, kouji] -Bau, Bauarbeit [Add to Longdo]
[こういん, kouin] Fabrikarbeiter [Add to Longdo]
[こうじょう, koujou] Fabrik [Add to Longdo]
[こうふ, koufu] Entwurf, Mittel, Massnahme [Add to Longdo]
[こうふ, koufu] Arbeiter [Add to Longdo]
[こうがく, kougaku] Ingenieurwissenschaft, Technik [Add to Longdo]
[こうぎょう, kougyou] Industrie [Add to Longdo]
[こうてい, koutei] Arbeitsprozess, Verlauf_der_Arbeit [Add to Longdo]
皮細[かわざいく, kawazaiku] Lederarbeit [Add to Longdo]
紡績[ぼうせきこうじょう, bousekikoujou] Spinnerei [Add to Longdo]
[さいく, saiku] -Werk, Handarbeit, List, Trick [Add to Longdo]
繊維[せんいこうぎょう, sen'ikougyou] Textilindustrie [Add to Longdo]
製缶[せいかんこうじょう, seikankoujou] Dosenfabrik, Buechsenfabrik [Add to Longdo]
[けいこうぎょう, keikougyou] Leichtindustrie [Add to Longdo]
鉄骨[てっこつこうじ, tekkotsukouji] Stahlbau [Add to Longdo]
[たんこう, tankou] Schmied [Add to Longdo]
[とうこう, toukou] Toepfer [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top