ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*山*

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: , -山-
Longdo Dictionary ภาษา ญี่ปุ่น (JP) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )
[つきやま, tsukiyama] (n) man-made maountain

Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[山, shān, ㄕㄢ] mountain, hill, peak
Radical: , Decomposition:   凵 [qiǎn, ㄑㄧㄢˇ]  丨 [shù, ㄕㄨˋ]
Etymology: [pictographic] Three mountain peaks, Rank: 259
[密, mì, ㄇㄧˋ] secret, confidential; intimate, close; dense, thick
Radical: , Decomposition:   宓 [, ㄇㄧˋ]  山 [shān, ㄕㄢ]
Etymology: [ideographic] A silent 宓 mountain 山; 宓 also provides the pronunciation, Rank: 591
[微, wēi, ㄨㄟ] small, tiny, trifling; micro-
Radical: , Decomposition:   彳 [chì, ㄔˋ]    山 [shān, ㄕㄢ]  兀 [, ㄨˋ]  攵 [, ㄆㄨ]
Etymology: -, Rank: 653
[岁, suì, ㄙㄨㄟˋ] year; years old, age; harvest
Radical: , Decomposition:   山 [shān, ㄕㄢ]  夕 [, ㄒㄧ]
Etymology: -, Rank: 772
[岛, dǎo, ㄉㄠˇ] island
Radical: , Decomposition:   鸟 [niǎo, ㄋㄧㄠˇ]  山 [shān, ㄕㄢ]
Etymology: [ideographic] A bird 鸟 perched atop a mountain 山, Rank: 798
[岸, àn, ㄢˋ] beach, coast, shore
Radical: , Decomposition:   山 [shān, ㄕㄢ]    厂 [chǎng, ㄔㄤˇ]  干 [gàn, ㄍㄢˋ]
Etymology: [ideographic] A mountain 山 cliff 厂; 干 provides the pronunciation, Rank: 971
[仙, xiān, ㄒㄧㄢ] god; fairy; immortal, transcendent
Radical: , Decomposition:   亻 [rén, ㄖㄣˊ]  山 [shān, ㄕㄢ]
Etymology: [pictophonetic] person, Rank: 1255
[岩, yán, ㄧㄢˊ] cliff; rocks; mountain
Radical: , Decomposition:   山 [shān, ㄕㄢ]  石 [shí, ㄕˊ]
Etymology: [ideographic] The rocks 石 that make up a mountain 山, Rank: 1423
[峰, fēng, ㄈㄥ] peak, summit; a camel's hump
Radical: , Decomposition:   山 [shān, ㄕㄢ]  夆 [féng, ㄈㄥˊ]
Etymology: [pictophonetic] mountain, Rank: 1473
[崇, chóng, ㄔㄨㄥˊ] high, dignified; to esteem, to honor
Radical: , Decomposition:   山 [shān, ㄕㄢ]  宗 [zōng, ㄗㄨㄥ]
Etymology: [pictophonetic] mountain, Rank: 1482
[幽, yōu, ㄧㄡ] quiet, secluded, tranquil; dark
Radical: , Decomposition:   山 [shān, ㄕㄢ]    幺 [yāo, ㄧㄠ]  幺 [yāo, ㄧㄠ]
Etymology: [ideographic] Small niches 幺 in the mountainside 山; 幺 also provides the pronunciation, Rank: 1636
[岂, qǐ, ㄑㄧˇ] what; how
Radical: , Decomposition:   山 [shān, ㄕㄢ]  己 [, ㄐㄧˇ]
Etymology: [pictophonetic], Rank: 1726
[峡, xiá, ㄒㄧㄚˊ] gorge, ravine, strait; isthmus
Radical: , Decomposition:   山 [shān, ㄕㄢ]  夹 [jiā, ㄐㄧㄚ]
Etymology: [ideographic] The space between 夹 two mountains 山; 夹 also provides the pronunciation, Rank: 1727
[岗, gǎng, ㄍㄤˇ] post; position
Radical: , Decomposition:   山 [shān, ㄕㄢ]  冈 [gāng, ㄍㄤ]
Etymology: [pictophonetic] mountain, Rank: 1795
[岳, yuè, ㄩㄝˋ] mountain peak; surname
Radical: , Decomposition:   丘 [qiū, ㄑㄧㄡ]  山 [shān, ㄕㄢ]
Etymology: [ideographic] A mountain 山 range surrounded by hills 丘, Rank: 1844
[崩, bēng, ㄅㄥ] to rupture, to split apart; to collapse; death, demise
Radical: , Decomposition:   山 [shān, ㄕㄢ]  朋 [péng, ㄆㄥˊ]
Etymology: [pictophonetic] mountain, Rank: 2178
[岭, lǐng, ㄌㄧㄥˇ] mountain ridge, mountain peak
Radical: , Decomposition:   山 [shān, ㄕㄢ]  令 [lìng, ㄌㄧㄥˋ]
Etymology: [pictophonetic] mountain, Rank: 2214
[崖, yá, ㄧㄚˊ] cliff, precipice; precipitous
Radical: , Decomposition:   山 [shān, ㄕㄢ]  厓 [, ㄧㄚˊ]
Etymology: [ideographic] A mountain 山 precipice 厓; 厓 also provides the pronunciation, Rank: 2247
[徽, huī, ㄏㄨㄟ] badge, crest, logo, insignia
Radical: , Decomposition:   彳 [chì, ㄔˋ]    山 [shān, ㄕㄢ]  系 [, ㄒㄧˋ]  攵 [, ㄆㄨ]
Etymology: -, Rank: 2277
[炭, tàn, ㄊㄢˋ] carbon, charcoal, coal
Radical: , Decomposition:   山 [shān, ㄕㄢ]  灰 [huī, ㄏㄨㄟ]
Etymology: [pictophonetic] ashes, Rank: 2369
[峻, jùn, ㄐㄩㄣˋ] high, steep, towering; stern
Radical: , Decomposition:   山 [shān, ㄕㄢ]  夋 [qūn, ㄑㄩㄣ]
Etymology: [pictophonetic] mountain, Rank: 2506
[崔, cuī, ㄘㄨㄟ] high, lofty, towering; surname
Radical: , Decomposition:   山 [shān, ㄕㄢ]  隹 [zhuī, ㄓㄨㄟ]
Etymology: [ideographic] A bird 隹 faced with a mountain 山, Rank: 2552
[灿, càn, ㄘㄢˋ] vivid, illuminating, brilliant
Radical: , Decomposition:   火 [huǒ, ㄏㄨㄛˇ]  山 [shān, ㄕㄢ]
Etymology: [pictophonetic] fire, Rank: 2591
屿[屿, yǔ, ㄩˇ] island
Radical: , Decomposition:   山 [shān, ㄕㄢ]  与 [, ㄩˇ]
Etymology: [pictophonetic] mountain, Rank: 2636
[岚, lán, ㄌㄢˊ] mountain mist, mountain haze
Radical: , Decomposition:   山 [shān, ㄕㄢ]  风 [fēng, ㄈㄥ]
Etymology: [ideographic] Wind 风 blowing off the mountain 山, Rank: 2663
[崎, qí, ㄑㄧˊ] rough, uneven; jagged, rugged
Radical: , Decomposition:   山 [shān, ㄕㄢ]  奇 [, ㄑㄧˊ]
Etymology: [pictophonetic] mountain, Rank: 2751
[嵌, qiàn, ㄑㄧㄢˋ] valley, ravine; to fall into; to inlay, to set in
Radical: , Decomposition:   山 [shān, ㄕㄢ]    甘 [gān, ㄍㄢ]  欠 [qiàn, ㄑㄧㄢˋ]
Etymology: [pictophonetic] mountain, Rank: 2831
[峭, qiào, ㄑㄧㄠˋ] steep, precipitous, rugged
Radical: , Decomposition:   山 [shān, ㄕㄢ]  肖 [xiào, ㄒㄧㄠˋ]
Etymology: [pictophonetic] mountain, Rank: 2990
[崭, zhǎn, ㄓㄢˇ] new, bold; steep, high
Radical: , Decomposition:   山 [shān, ㄕㄢ]  斩 [zhǎn, ㄓㄢˇ]
Etymology: [pictophonetic] mountain, Rank: 3035
[峙, zhì, ㄓˋ] to pile, to stack; to stand tall
Radical: , Decomposition:   山 [shān, ㄕㄢ]  寺 [, ㄙˋ]
Etymology: [pictophonetic] mountain, Rank: 3046
[峨, é, ㄜˊ] lofty; the name of a mountain
Radical: , Decomposition:   山 [shān, ㄕㄢ]  我 [, ㄨㄛˇ]
Etymology: [pictophonetic] mountain, Rank: 3063
[崛, jué, ㄐㄩㄝˊ] towering; eminent; a sudden rise
Radical: , Decomposition:   山 [shān, ㄕㄢ]  屈 [, ㄑㄩ]
Etymology: [pictophonetic] mountain, Rank: 3068
[岔, chà, ㄔㄚˋ] to diverge, to branch; junction, fork in the road
Radical: , Decomposition:   分 [fēn, ㄈㄣ]  山 [shān, ㄕㄢ]
Etymology: [ideographic] A road being split 分 by a mountain 山, Rank: 3134
[巍, wēi, ㄨㄟ] high, lofty; eminent, majestic
Radical: , Decomposition:   山 [shān, ㄕㄢ]  魏 [wèi, ㄨㄟˋ]
Etymology: [pictophonetic] mountain, Rank: 3201
[嵩, sōng, ㄙㄨㄥ] high, lofty; one of the five peaks in Hunan
Radical: , Decomposition:   山 [shān, ㄕㄢ]  高 [gāo, ㄍㄠ]
Etymology: [ideographic] A tall 高 mountain 山, Rank: 3401
[岑, cén, ㄘㄣˊ] steep, precipitous; peak
Radical: , Decomposition:   山 [shān, ㄕㄢ]  今 [jīn, ㄐㄧㄣ]
Etymology: [pictophonetic] mountain, Rank: 3466
[讪, shàn, ㄕㄢˋ] to abuse, to slander, to vilify; to ridicule
Radical: , Decomposition:   讠 [yán, ㄧㄢˊ]  山 [shān, ㄕㄢ]
Etymology: [pictophonetic] speech, Rank: 3679
[崽, zǎi, ㄗㄞˇ] child, servant; a diminutive
Radical: , Decomposition:   山 [shān, ㄕㄢ]  思 [, ]
Etymology: -, Rank: 3712
[巅, diān, ㄉㄧㄢ] mountain peak, mountain top
Radical: , Decomposition:   山 [shān, ㄕㄢ]  颠 [diān, ㄉㄧㄢ]
Etymology: [ideographic] The top 颠 of a mountain 山; 颠 also provides the pronunciation, Rank: 3775
[峦, luán, ㄌㄨㄢˊ] mountain range; tall pointed mountain
Radical: , Decomposition:   亦 [, ㄧˋ]  山 [shān, ㄕㄢ]
Etymology: [pictophonetic] mountain, Rank: 3789
[嵋, méi, ㄇㄟˊ] the Omei mountain in Sichuan
Radical: , Decomposition:   山 [shān, ㄕㄢ]  眉 [méi, ㄇㄟˊ]
Etymology: [pictophonetic] mountain, Rank: 3796
[屹, yì, ㄧˋ] to rise, to stand tall
Radical: , Decomposition:   山 [shān, ㄕㄢ]  乞 [, ㄑㄧˇ]
Etymology: [pictophonetic] mountain, Rank: 3851
[汕, shàn, ㄕㄢˋ] bamboo; basket for catching fish; Shantou
Radical: , Decomposition:   氵 [shuǐ, ㄕㄨㄟˇ]  山 [shān, ㄕㄢ]
Etymology: [pictophonetic] water, Rank: 3878
[岐, qí, ㄑㄧˊ] to diverge, to branch; the name of a mountain
Radical: , Decomposition:   山 [shān, ㄕㄢ]  支 [zhī, ]
Etymology: [pictophonetic] mountain, Rank: 3928
[岖, qū, ㄑㄩ] steep, sheer; rugged, rough
Radical: , Decomposition:   山 [shān, ㄕㄢ]  区 [, ㄑㄩ]
Etymology: [pictophonetic] mountain, Rank: 4065
[岬, jiǎ, ㄐㄧㄚˇ] cape; promontory, headland
Radical: , Decomposition:   山 [shān, ㄕㄢ]  甲 [jiǎ, ㄐㄧㄚˇ]
Etymology: [pictophonetic] mountain, Rank: 4077
[徵, zhēng, ㄓㄥ] to summon, to recruit; levy, tax; journey; invasion
Radical: , Decomposition:   彳 [chì, ㄔˋ]    山 [shān, ㄕㄢ]    一 [, ]  王 [wáng, ㄨㄤˊ]  攵 [, ㄆㄨ]
Etymology: [pictophonetic] step, Rank: 4086
[岱, dài, ㄉㄞˋ] the Daishan mountain in Shandong
Radical: , Decomposition:   代 [dài, ㄉㄞˋ]  山 [shān, ㄕㄢ]
Etymology: [pictophonetic] mountain, Rank: 4088
[嵇, jī, ㄐㄧ] a mountain in Henan; surname
Radical: , Decomposition:   禾 [, ㄏㄜˊ]    尤 [yóu, ㄧㄡˊ]  山 [shān, ㄕㄢ]
Etymology: [pictophonetic] mountain, Rank: 4138
[岌, jí, ㄐㄧˊ] perilous, hazardous; steep, high
Radical: , Decomposition:   山 [shān, ㄕㄢ]  及 [, ㄐㄧˊ]
Etymology: [pictophonetic] mountain, Rank: 4205

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[shān, ㄕㄢ, ] mountain; hill; CL:座[zuo4]; surname Shan, #765 [Add to Longdo]
[Shān dōng, ㄕㄢ ㄉㄨㄥ, / ] Shandong province (Shantung) in northeast China, abbr. 魯|鲁, capital 濟南|济南, #2,333 [Add to Longdo]
西[Shān xī, ㄕㄢ ㄒㄧ, 西] Shanxi province (Shansi) in north China between Hebei and Shaanxi, abbr. 晋 capital Taiyuan 太原, #3,983 [Add to Longdo]
[shān qū, ㄕㄢ ㄑㄩ, / ] mountain area, #5,308 [Add to Longdo]
东省[Shān dōng shěng, ㄕㄢ ㄉㄨㄥ ㄕㄥˇ, / ] Shandong province (Shantung) in northeast China, abbr. 魯|鲁, capital Jinan 濟南|济南, #6,678 [Add to Longdo]
[Zhōng shān, ㄓㄨㄥ ㄕㄢ, ] refers to Dr Sun Yat-sen; Nakayama, common Japanese surname (borrowed by Sun Yat-sen); Zhongshan prefecture level city in Guangdong close to Sun Yat-Sen's birth-place, #8,007 [Add to Longdo]
[Fó shān, ㄈㄛˊ ㄕㄢ, ] Foshan prefecture level city in Guangdong, #8,143 [Add to Longdo]
[shān shuǐ, ㄕㄢ ㄕㄨㄟˇ, ] landscape, #9,293 [Add to Longdo]
西省[Shān xī shěng, ㄕㄢ ㄒㄧ ㄕㄥˇ, 西] Shanxi province (Shansi) in north China between Hebei and Shaanxi, abbr. 晋 capital Taiyuan 太原, #9,635 [Add to Longdo]
[gāo shān, ㄍㄠ ㄕㄢ, ] alpine, #10,474 [Add to Longdo]
[kuàng shān, ㄎㄨㄤˋ ㄕㄢ, / ] mine, #10,574 [Add to Longdo]
[Tài shān, ㄊㄞˋ ㄕㄢ, ] Mt Tai in Shandong, eastern of the Five Sacred Mountains 五嶽|五岳, #10,931 [Add to Longdo]
[shān lù, ㄕㄢ ㄌㄨˋ, ] mountain road, #11,201 [Add to Longdo]
[shān dǐng, ㄕㄢ ㄉㄧㄥˇ, / ] hilltop, #11,329 [Add to Longdo]
孙中[Sūn Zhōng shān, ㄙㄨㄣ ㄓㄨㄥ ㄕㄢ, / ] Dr Sun Yat-sen (1866-1925), first president of the Republic of China and co-founder of the Kuomintang; same as 孫逸仙|孙逸仙, #11,439 [Add to Longdo]
[shān zhuāng, ㄕㄢ ㄓㄨㄤ, / ] manor house; villa; (used in hotel names), #11,474 [Add to Longdo]
[Jīn shān, ㄐㄧㄣ ㄕㄢ, ] (N) Jinshan (place in Shanghai), #11,574 [Add to Longdo]
[Táng shān, ㄊㄤˊ ㄕㄢ, ] Tang Shan prefecture level city in Hebei, #11,579 [Add to Longdo]
[dēng shān, ㄉㄥ ㄕㄢ, ] to climb a mountain; climbing; mountaineering, #11,704 [Add to Longdo]
[shān pō, ㄕㄢ ㄆㄛ, ] hillside, #12,160 [Add to Longdo]
[Jiāng shān, ㄐㄧㄤ ㄕㄢ, ] (N) Jiangshan (city in Zhejiang), #12,899 [Add to Longdo]
[jiāng shān, ㄐㄧㄤ ㄕㄢ, ] rivers and mountaints; landscape; country, #12,899 [Add to Longdo]
[dà shān, ㄉㄚˋ ㄕㄢ, ] Dashan, Canadian celebrity in China, #12,900 [Add to Longdo]
[Tiān shān, ㄊㄧㄢ ㄕㄢ, ] the Tianshan mountain range between XinJiang and Mongolia, #13,000 [Add to Longdo]
[Huáng shān, ㄏㄨㄤˊ ㄕㄢ, / ] Mt Huang; Yellow mountains; Huangshan prefecture level city centered around Huangshan Mountains in south Anhui, #13,036 [Add to Longdo]
[shān gǔ, ㄕㄢ ㄍㄨˇ, ] valley, #13,546 [Add to Longdo]
[shān cūn, ㄕㄢ ㄘㄨㄣ, ] mountain village, #13,758 [Add to Longdo]
[shān yáng, ㄕㄢ ㄧㄤˊ, ] goat, #14,825 [Add to Longdo]
[Nán shān, ㄋㄢˊ ㄕㄢ, ] Nanshan or Namsan, common place name; Nanshan district of Shenzhen City 深圳市, Guangdong, #14,840 [Add to Longdo]
[huǒ shān, ㄏㄨㄛˇ ㄕㄢ, ] volcanic; volcano, #15,500 [Add to Longdo]
[shān tóu, ㄕㄢ ㄊㄡˊ, / ] mountain top, #15,761 [Add to Longdo]
[shān yao, ㄕㄢ ㄧㄠ˙, / ] Dioscorea opposita; yam, #15,777 [Add to Longdo]
[Ān shān, ㄢ ㄕㄢ, ] Anshan prefecture level city in Liaoning, #16,366 [Add to Longdo]
[shān zhā, ㄕㄢ ㄓㄚ, ] hawthorn tree (rose family, genus Crataegus); rose hip (hawthorn fruit), #16,395 [Add to Longdo]
旧金[Jiù jīn shān, ㄐㄧㄡˋ ㄐㄧㄣ ㄕㄢ, / ] San Francisco, California, #16,609 [Add to Longdo]
[shān dòng, ㄕㄢ ㄉㄨㄥˋ, ] cavern; cave, #16,991 [Add to Longdo]
大学[Zhōng shān Dà xué, ㄓㄨㄥ ㄕㄢ ㄉㄚˋ ㄒㄩㄝˊ, / ] Sun Yat-sen University (Guangzhou); Sun Yat-sen University (Kaohsiung); Sun Yat-sen University (Moscow), founded in 1925 as training ground for Chinese communists, #17,173 [Add to Longdo]
亚历[Yà lì shān dà, ㄧㄚˋ ㄌㄧˋ ㄕㄢ ㄉㄚˋ, / ] Alexander (name); Alexandria (town name), #17,256 [Add to Longdo]
[Lú shān, ㄌㄨˊ ㄕㄢ, / ] Lushan district of Jiujiang city 九江市, Jiangxi; Mt Lushan in Jiujiang, famous as summer holiday spot, #17,519 [Add to Longdo]
[Xiāo shān, ㄒㄧㄠ ㄕㄢ, / ] (N) Xiaoshan (city in Zhejiang), #17,538 [Add to Longdo]
[shān fēng, ㄕㄢ ㄈㄥ, ] (mountain) peak, #17,615 [Add to Longdo]
[Huà shān, ㄏㄨㄚˋ ㄕㄢ, / ] Mt Hua in Shaanxi, western of the Five Sacred Mountains 五嶽|五岳, #17,802 [Add to Longdo]
[bīng shān, ㄅㄧㄥ ㄕㄢ, ] iceberg; CL:座[zuo4], #17,891 [Add to Longdo]
井冈[Jǐng gāng shān, ㄐㄧㄥˇ ㄍㄤ ㄕㄢ, / ] Jinggangshan county level city in Ji'an 吉安, Jiangxi, #17,963 [Add to Longdo]
[shān jiǎo, ㄕㄢ ㄐㄧㄠˇ, / ] foot of a mountain, #18,646 [Add to Longdo]
[Fǔ shān, ㄈㄨˇ ㄕㄢ, ] Busan (city in South Korea), #18,907 [Add to Longdo]
[hēi shān, ㄏㄟ ㄕㄢ, ] black mountain, #20,045 [Add to Longdo]
[Hēi shān, ㄏㄟ ㄕㄢ, ] Montenegro, former Yugoslavia; Heishan county in Jinzhou 錦州|锦州, Liaoning, #20,045 [Add to Longdo]
[Kūn shān, ㄎㄨㄣ ㄕㄢ, ] (N) Kunshan (city in Jiangsu), #20,609 [Add to Longdo]
[Dōng shān, ㄉㄨㄥ ㄕㄢ, / ] (N) Dongshan (place in Fujian), #21,553 [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
富士[ふじさん, fujisan] (name) ภูเขาฟูจิ
[やま, yama] (n) ภูเขา
[やぎ, yagi] (n) แพะ
羊座[やぎざ, yagiza] (n) ราศีมังกร
[かざん, kazan] (n) ภูเขาไฟ

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
型鋼[やまがたこう, yamagatakou] (n) เหล็กฉาก
[ゆきやま, yukiyama] (n) ภูเขาหิมะ
[さんみゃく, sanmyaku] (n) เทือกเขา
積する仕事[やまづみするしごと, yamazumisurushigoto] (exp) งานเท่าภูเขา

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
[かざん, kazan] TH: ภูเขาไฟ  EN: volcano
[やまざき, yamazaki] TH: ยามาซากิ ชื่อเฉพาะ  EN: Yamazaki (pn,pl)
喜久[きくやま, kikuyama] TH: ชื่อเฉพาะ  EN: Kikuyama (pl,pn)

Japanese-English: EDICT Dictionary
;御[おやま;みやま(御山)(ok), oyama ; miyama ( o yama )(ok)] (n) (hon) (pol) (fam) (See ・やま・1) mountain [Add to Longdo]
の大将;御の大将[おやまのたいしょう, oyamanotaishou] (n) king of the castle; king of the mountain [Add to Longdo]
わさび醤油;葵醤油[わさびじょうゆ, wasabijouyu] (n) soy sauce flavoured with grated wasabi (used for sashimi, etc.) [Add to Longdo]
わさび大根;葵大根[わさびだいこん, wasabidaikon] (n) (See ホースラディッシュ) horseradish [Add to Longdo]
アパラチア[アパラチアさんみゃく, aparachia sanmyaku] (n) Appalachian mountains; Appalachians [Add to Longdo]
アメリカ法師;亜米利加法師[アメリカやまぼうし;アメリカヤマボウシ, amerika yamaboushi ; amerikayamaboushi] (n) (uk) (See ハナミズキ) flowering dogwood (Cornus florida) [Add to Longdo]
アンゴラ[アンゴラやぎ, angora yagi] (n) Angora goat [Add to Longdo]
カシミア[カシミアやぎ, kashimia yagi] (n) Cashmere goat [Add to Longdo]
コジアスコ[コジアスコさん, kojiasuko san] (n) Mount Kosciusko [Add to Longdo]
ネジ;螺子[ネジやま(ネジ山);ねじやま(螺子山), neji yama ( neji yama ); nejiyama ( neji yama )] (n) screw thread; ridge [Add to Longdo]
ベンガル[ベンガルやまねこ;ベンガルヤマネコ, bengaru yamaneko ; bengaruyamaneko] (n) (uk) leopard cat (Prionailurus bengalensis) [Add to Longdo]
ヤマアラシ亜目;荒亜目[ヤマアラシあもく(ヤマアラシ亜目);やまあらしあもく(山荒亜目), yamaarashi amoku ( yamaarashi a me ); yamaarashiamoku ( yama kou a me )] (n) Hystricomorpha (suborder of rodents) [Add to Longdo]
ヨーロッパ[ヨーロッパやまねこ;ヨーロッパヤマネコ, yo-roppa yamaneko ; yo-roppayamaneko] (n) (uk) European wildcat (Felis silvestris silvestris) [Add to Longdo]
ヨーロッパ[ヨーロッパやまうずら;ヨーロッパヤマウズラ, yo-roppa yamauzura ; yo-roppayamauzura] (n) (uk) gray partridge (Perdix perdix); grey partridge [Add to Longdo]
ヨーロッパ大[ヨーロッパおおやまねこ;ヨーロッパオオヤマネコ, yo-roppa ooyamaneko ; yo-roppaooyamaneko] (n) (uk) Eurasian Lynx (Lynx lynx) [Add to Longdo]
リビア[リビアやまねこ;リビアヤマネコ, ribia yamaneko ; ribiayamaneko] (n) (uk) Libyan wildcat (Felis silvestris lybica); African wildcat [Add to Longdo]
ロッキー[ロッキーさんみゃく, rokki-sanmyaku] (n) Rocky Mountains; the Rockies [Add to Longdo]
亜高[あこうざんたい, akouzantai] (n,adj-no) subalpine zone [Add to Longdo]
阿蘇[あそさん;あそざん, asosan ; asozan] (n) mountain in Kumamoto Prefecture [Add to Longdo]
悪巫戯;悪ふざけ[わるふざけ, warufuzake] (n,vs) prank; practical joke; horseplay; mischievous trick [Add to Longdo]
[あんざんがん, anzangan] (n) andesite [Add to Longdo]
安土桃時代[あづちももやまじだい, aduchimomoyamajidai] (n) Azuchi-Momoyama period (approx. 1558-1600 CE) [Add to Longdo]
子;鹿驚[かかし;かがし;あんざんし;そおど(案山子)(ok);そおず(案山子)(ok);そほず(案山子)(ok);そほど(案山子)(ok), kakashi ; kagashi ; anzanshi ; soodo ( kakashi )(ok); soozu ( kakashi )(ok); sohozu] (n) (1) (uk) scarecrow; (2) figurehead [Add to Longdo]
[いっさん;ひとやま, issan ; hitoyama] (n) a mountain; a pile (of something) [Add to Longdo]
越す[ひとやまこす, hitoyamakosu] (exp,v5s) to go over the hump; to get successfully through the bulk of the work [Add to Longdo]
当てる[ひとやまあてる, hitoyamaateru] (exp,v1) to be right on target; to strike it rich [Add to Longdo]
臼状火[きゅうじょうかざん, kyuujoukazan] (n) pyroclastic cone [Add to Longdo]
姥捨て[うばすてやま, ubasuteyama] (n) mountain where old women were abandoned [Add to Longdo]
雲雨巫[うんうふざん, un'ufuzan] (n) sexual liaison [Add to Longdo]
;曳き[ひきやま, hikiyama] (n) (See 車・だし) festival float [Add to Longdo]
[えんざん(P);とおやま, enzan (P); tooyama] (n) distant mountain; (P) [Add to Longdo]
[とおやまざと, tooyamazato] (n) remote mountain village [Add to Longdo]
[おくやま, okuyama] (n) remote mountain; mountain recesses; (P) [Add to Longdo]
放獣[おくやまほうじゅう, okuyamahoujuu] (n) relocation of wild animals to a remote location [Add to Longdo]
神道[よこやましんとう, yokoyamashintou] (n) Yokoyama Shinto (Edo-period Shinto sect promoted by Masae Yokoyama) [Add to Longdo]
[おかやまけん, okayamaken] (n) Okayama prefecture (Chuugoku area) [Add to Longdo]
沖縄[おきなわやまいも;オキナワヤマイモ, okinawayamaimo ; okinawayamaimo] (n) (obsc) (See 大薯) water yam (Dioscorea alata); winged yam; purple yam [Add to Longdo]
[げざん(P);げさん, gezan (P); gesan] (n,vs) descending (mountain); (P) [Add to Longdo]
[なつやま, natsuyama] (n) (1) summery mountain; (2) mountain that is often climbed in summer [Add to Longdo]
冬里[なつやまふゆさと, natsuyamafuyusato] (n) (See 夏冬里方式) pasturing cattle in summer and feeding them indoors during winter; rotated grazing [Add to Longdo]
冬里方式[なつやまふゆさとほうしき, natsuyamafuyusatohoushiki] (n) rotated grazing [Add to Longdo]
[かざん, kazan] (n,adj-no) volcano; (P) [Add to Longdo]
ガス[かざんガス, kazan gasu] (n) volcanic gas [Add to Longdo]
ガラス[かざんガラス, kazan garasu] (n) volcanic glass [Add to Longdo]
フロント[かざんフロント, kazan furonto] (n) volcanic front [Add to Longdo]
[かざんばい, kazanbai] (n) volcanic ash; (P) [Add to Longdo]
灰地[かざんばいち, kazanbaichi] (n) area covered in volcanic ash [Add to Longdo]
灰土[かざんばいど, kazanbaido] (n) volcanic ash soil [Add to Longdo]
灰土壌[かざんばいどじょう, kazanbaidojou] (n) volcanic ash soil [Add to Longdo]
活動[かざんかつどう, kazankatsudou] (n) volcanic activity [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
"Who teaches you English?" "Miss Yamada does."「だれがあなたがたに英語を教えていますか」「田先生です」
"I do not regret having gone into the forest and up the mountain," replied the younger brother.「わたしは森の中に入って、に駆け上がったことを後悔していない。」と弟は答えた。
A monster lay on a rock near the top of the mountain.1頭の怪物がの頂上の近くの岩に横になっていた。
We could see the summit of a mountain twenty miles away.20マイル先にの頂上が見えた。
There's a good view of Mt. Akagi from upstairs.2階へ上がると赤城がよく見える。
After six hours' climbing, we finally succeeded in reaching the top of the mountain.6時間登って、ついに頂に到達することに成功した。
All those tricks he's got up his sleeve make him a formidable client.あいつは海千千だから、取り引き相手としてはかなり手強いぞ。 [M]
He was the cock of the walk.あいつは小の大将だった。
We can see Mt. Fuji over there.あちらに富士が見えます。
I know you must be buried in your mountain of mails, but I wonder if I can hear from you regarding the mail I sent you last week?あなたがメールのに埋もれているのは知っていますが、私が先週送ったメールの返事をお願いできませんでしょうか。
How long have you lived in Sasayama?あなたはどれくらい篠に住んでいるのですか。
Have you lived in Sasayama since last year?あなたは去年から篠に住んでいますか。
Did you live in Sasayama last year?あなたは去年篠に住んでいましたか。
Have you ever climbed Mt. Aso?あなたは今までに阿蘇に登ったことがありますか。
Have you ever climbed Mt. Fuji?あなたは今までに富士に登ったことがありますか。
Have you ever climbed Mt. Fuji?あなたは今までに富士を登ったことがありますか。
Do you live in Sasayama?あなたは篠に住んでいますか。
Have you ever climbed Mt. Fuji?あなたは富士に登ったことがありますか。
Will you live in Sasayama next year?あなたは来年篠に住むつもりですか。
The professional skier liked to "hot-dog" down the mountain.あのプロのスキーヤーは離れ業をしながらをおりるのが好きだった。
That high mountain is Mt. Tsukuba.あの高いは筑波です。
Look at that high mountain.あの高いをご覧なさい。
We are going to climb that mountain.あのに私達は登るつもりです。
You need good equipment to climb that mountain.あのに登るには完全な装備が必要だ。
It is dangerous to climb that mountain.あのに登るのは危険です。
How high is that mountain?あのの高さはどれくらいですか。
The top of that mountain is flat.あのの頂上は平らだ。
That mountain is about three thousand meters high.あのの約3、000メートルの高さです。
That mountain is five times as high as this one.あのはこのの5倍の高さである。
How high is that mountain?あのはどれくらいの高さがありますか。
How high mountain that is!あのはなんて高いんだ。
That mountain is in the clouds.あのは雲にかくれている。
The mountain used to send out clouds of smoke.あのは昔煙を吐いていた。
That mountain is covered with snow.あのは雪でおおわれています。
Look at that mountain.あのを見てごらん。
What's the name of the mountain range?あの脈の名前は何と言いますか。
Look at that mountain which is covered with snow.あの雪でおおわれたをごらんなさい。
There are a great many forest fires in America.アメリカではとても多くの火事がある。
The Alps are in the center of Europe.アルプス脈はヨーロッパの中央にある。
It's Mt. Rushmore.あれはラッシュモアです。
That is the highest mountain in the world.あれは世界一高いです。
That is such a high mountain as old people can't climb.あれは年寄りには登れないような高いだ。
Whenever I go by, Mt. Fuji is in the clouds.いつ側を通っても、富士は雲に隠れている。
No one has been able to reach the top of the mountain.いままで誰もその頂に到達できていない。
Mt. Everest is 29,002 feet above sea level.エヴェレストは海抜29、002フィートです。
Everest is the highest mountain in the world.エベレストは世界で一番高いです。
Mt. Everest is the highest mountain in the world.エベレストは世界で最も高いです。
Mt. Everest is higher than any other mountain in the world.エベレストは世界中のどのよりも高い。
Mount Everest is, so to speak, the roof of the world.エベレストは、いわば、世界の屋根である。
Mt. Everest is higher than any other mountain in the world.エベレストは世界のほかのどのよりも高い。

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[げざん, gezan] Abstieg [Add to Longdo]
休火[きゅうかざん, kyuukazan] ruhender_Vulkan [Add to Longdo]
富士[ふじさん, fujisan] der_Fuji [Add to Longdo]
[こやま, koyama] Huegel [Add to Longdo]
[やま, yama] -Berg [Add to Longdo]
[やまやま, yamayama] -Berge [Add to Longdo]
中湖[やまなかこ, yamanakako] (See am Fuji) [Add to Longdo]
[やまがたな, yamagatana] Buschmesser, Jagdmesser [Add to Longdo]
口県[やまぐちけん, yamaguchiken] Yamaguchiken (Praefektur im Suedwesten Honshus) [Add to Longdo]
[やまおく, yamaoku] tief_in_den_Bergen [Add to Longdo]
[やまでら, yamadera] Tempel_im_Gebirge [Add to Longdo]
[さんがく, sangaku] Gebirge [Add to Longdo]
岳部[さんがくぶ, sangakubu] Bergsteiger_Club [Add to Longdo]
[さんきょう, sankyou] Bergschlucht [Add to Longdo]
崩れ[やまくずれ, yamakuzure] Bergrutsch [Add to Longdo]
[やまし, yamashi] Spekulant, Abenteurer, Scharlatan [Add to Longdo]
[さんりん, sanrin] Wald, Forst, Berge_und_Waelder [Add to Longdo]
林学[さんりんがく, sanringaku] Forstwissenschaft [Add to Longdo]
[やまねこ, yamaneko] Wildkatze, Luchs [Add to Longdo]
猫争議[やまねこそうぎ, yamanekosougi] wilder_Streik [Add to Longdo]
[やまだ, yamada] Yamada (Name) [Add to Longdo]
[やまおとこ, yamaotoko] Bergbewohner, Bergsteiger [Add to Longdo]
紫水明[さんしすいめい, sanshisuimei] schoene_Landschaft [Add to Longdo]
[さんみゃく, sanmyaku] Gebirgskette [Add to Longdo]
[さんそう, sansou] Ferienhaus_in_den_Bergen [Add to Longdo]
[さんさい, sansai] essbare_wildwachsende_Pflanzen [Add to Longdo]
[さんぞく, sanzoku] Raeuber, Wegelagerer [Add to Longdo]
[さんちょう, sanchou] Berggipfel [Add to Longdo]
時代[ももやまじだい, momoyamajidai] (Aera, 1583-1602) [Add to Longdo]
[ひょうざん, hyouzan] Eisberg [Add to Longdo]
[かざん, kazan] Vulkan [Add to Longdo]
[かざんばい, kazanbai] vulkanische_Asche [Add to Longdo]
[とざん, tozan] das_Bergsteigen [Add to Longdo]
[つきやま, tsukiyama] kuenstlicher_Huegel [Add to Longdo]
[こうざん, kouzan] Bergwerk [Add to Longdo]
[どうざん, douzan] Kupfermine, Kupferbergwerk [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top