ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*展*

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: , -展-
Longdo Dictionary จีน (ZH) - ไทย (TH)
[fā zhǎn, ㄈㄚ ㄓㄢˇ, ] (vi) พัฒนา, การพัฒนา,​ความก้าวหน้า
[zhǎn lǎn, ㄓㄢˇ ㄌㄢˇ, ] แสดง, นำเสนอออกงานนิทรรศการ

Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[展, zhǎn, ㄓㄢˇ] to open, to unfold; to extend, to stretch
Radical: , Decomposition:   尸 [shī, ]    ?  衣 [, ]
Etymology: [ideographic] Laying out clothes 㠭 for sale in a market 尸; compare 㠭, Rank: 275
[辗, niǎn, ㄋㄧㄢˇ] to roll over; to turn on a side
Radical: , Decomposition:   车 [chē, ㄔㄜ]  展 [zhǎn, ㄓㄢˇ]
Etymology: [pictophonetic] cart, Rank: 3535
[碾, niǎn, ㄋㄧㄢˇ] stone roller; to crush, to roll
Radical: , Decomposition:   石 [shí, ㄕˊ]  展 [zhǎn, ㄓㄢˇ]
Etymology: [pictophonetic] stone, Rank: 3684
[輾, niǎn, ㄋㄧㄢˇ] to roll over; to turn on a side
Radical: , Decomposition:   車 [chē, ㄔㄜ]  展 [zhǎn, ㄓㄢˇ]
Etymology: [pictophonetic] cart, Rank: 7488
[冁, chǎn, ㄔㄢˇ] smile
Radical: , Decomposition:   单 [dān, ㄉㄢ]  展 [zhǎn, ㄓㄢˇ]
Etymology: [ideographic] When an individual 单 opens up 展; 展 also provides the pronunciation, Rank: 7762
[搌, zhǎn, ㄓㄢˇ] to dab, to sop up, to wipe away tears
Radical: , Decomposition:   扌 [shǒu, ㄕㄡˇ]  展 [zhǎn, ㄓㄢˇ]
Etymology: [pictophonetic] hand, Rank: 8301

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[fā zhǎn, ㄈㄚ ㄓㄢˇ, / ] development; growth; to develop; to grow; to expand, #73 [Add to Longdo]
[kāi zhǎn, ㄎㄞ ㄓㄢˇ, / ] (begin to) develop; unfold; to start; to launch; to open, #692 [Add to Longdo]
[zhǎn, ㄓㄢˇ, ] to use; to spread out; to postpone; to unfold, #1,566 [Add to Longdo]
[zhǎn kāi, ㄓㄢˇ ㄎㄞ, / ] to unfold; to carry out; to be in full swing; to launch, #1,603 [Add to Longdo]
[zhǎn shì, ㄓㄢˇ ㄕˋ, ] to open up; to reveal, #2,074 [Add to Longdo]
[jìn zhǎn, ㄐㄧㄣˋ ㄓㄢˇ, / ] to make headway; to make progress, #2,748 [Add to Longdo]
[zhǎn xiàn, ㄓㄢˇ ㄒㄧㄢˋ, / ] to come out; to emerge, #3,501 [Add to Longdo]
[tuò zhǎn, ㄊㄨㄛˋ ㄓㄢˇ, ] expand, #4,572 [Add to Longdo]
[zhǎn lǎn, ㄓㄢˇ ㄌㄢˇ, / ] to put on display; to exhibit; exhibition; show, #4,751 [Add to Longdo]
[kuò zhǎn, ㄎㄨㄛˋ ㄓㄢˇ, / ] extend; expand, #5,142 [Add to Longdo]
[chē zhǎn, ㄔㄜ ㄓㄢˇ, / ] motor show, #5,989 [Add to Longdo]
中国家[fā zhǎn zhōng guó jiā, ㄈㄚ ㄓㄢˇ ㄓㄨㄥ ㄍㄨㄛˊ ㄐㄧㄚ, / ] developing country, #6,383 [Add to Longdo]
[zhǎn chū, ㄓㄢˇ ㄔㄨ, ] to put on display; to be on show; to exhibit, #6,996 [Add to Longdo]
[zhǎn wàng, ㄓㄢˇ ㄨㄤˋ, ] outlook; prospect; to look ahead; to look forward to, #8,976 [Add to Longdo]
[shī zhǎn, ㄕ ㄓㄢˇ, ] to use fully; to put to use, #10,624 [Add to Longdo]
览会[zhǎn lǎn huì, ㄓㄢˇ ㄌㄢˇ ㄏㄨㄟˋ, / ] exhibition; show, #11,504 [Add to Longdo]
[zhǎn tái, ㄓㄢˇ ㄊㄞˊ, / ] exhibition case; display case, #13,193 [Add to Longdo]
[shēn zhǎn, ㄕㄣ ㄓㄢˇ, ] extension, #17,027 [Add to Longdo]
[shū zhǎn, ㄕㄨ ㄓㄢˇ, ] to roll out; to extend; to smooth out; to unfold, #19,625 [Add to Longdo]
[huà zhǎn, ㄏㄨㄚˋ ㄓㄢˇ, / ] art exhibition, #22,216 [Add to Longdo]
[zhǎn xiāo, ㄓㄢˇ ㄒㄧㄠ, / ] to display and sell (e.g. at a fair); sales exhibition, #23,280 [Add to Longdo]
销会[zhǎn xiāo huì, ㄓㄢˇ ㄒㄧㄠ ㄏㄨㄟˋ, / ] trade fair; sales exhibition, #25,721 [Add to Longdo]
[zhǎn lù, ㄓㄢˇ ㄌㄨˋ, ] to expose; to reveal, #27,241 [Add to Longdo]
览馆[zhǎn lǎn guǎn, ㄓㄢˇ ㄌㄢˇ ㄍㄨㄢˇ, / ] exhibition hall, #27,337 [Add to Longdo]
[zhǎn qī, ㄓㄢˇ ㄑㄧ, ] to extend the period; to reschedule (a debt), #31,841 [Add to Longdo]
一筹莫[yī chóu mò zhǎn, ㄧ ㄔㄡˊ ㄇㄛˋ ㄓㄢˇ, / ] unable to find a way out; to be at wits' end, #33,063 [Add to Longdo]
[yán zhǎn, ㄧㄢˊ ㄓㄢˇ, ] to extend; to stretch out; ductable; to scale; scalable, #37,840 [Add to Longdo]
[zhāo zhǎn, ㄓㄠ ㄓㄢˇ, ] to flutter; to sway, #39,496 [Add to Longdo]
花枝招[huā zhī zhāo zhǎn, ㄏㄨㄚ ㄓ ㄓㄠ ㄓㄢˇ, ] lit. the flowering branches sway (成语 saw); fig. gorgeously dressed (woman), #50,263 [Add to Longdo]
[zhǎn shì, ㄓㄢˇ ㄕˋ, ] exhibition room, #57,728 [Add to Longdo]
上海浦东发银行[Shàng hǎi Pǔ dōng Fā zhǎn Yín háng, ㄕㄤˋ ㄏㄞˇ ㄆㄨˇ ㄉㄨㄥ ㄈㄚ ㄓㄢˇ ㄧㄣˊ ㄏㄤˊ, / ] Shanghai Pudong Development Bank, #58,432 [Add to Longdo]
[huā zhǎn, ㄏㄨㄚ ㄓㄢˇ, ] flower show, #59,988 [Add to Longdo]
[pū zhǎn, ㄆㄨ ㄓㄢˇ, / ] to spread out, #60,419 [Add to Longdo]
翅高飞[zhǎn chì gāo fēi, ㄓㄢˇ ㄔˋ ㄍㄠ ㄈㄟ, / ] spread your wings and soar (成语 saw); to develop one's abilities freely, #68,229 [Add to Longdo]
迎风招[yíng fēng zhāo zhǎn, ㄧㄥˊ ㄈㄥ ㄓㄠ ㄓㄢˇ, / ] to flutter in the wind (成语 saw), #68,713 [Add to Longdo]
香港贸易发[Xiāng Gǎng Mào yì Fā zhǎn jú, ㄒㄧㄤ ㄍㄤˇ ㄇㄠˋ ㄧˋ ㄈㄚ ㄓㄢˇ ㄐㄩˊ, / 貿] Hong Kong Trade Development Council, #74,847 [Add to Longdo]
[yán zhǎn xìng, ㄧㄢˊ ㄓㄢˇ ㄒㄧㄥˋ, ] ductability, #76,709 [Add to Longdo]
国家发计划委员会[guó jiā fā zhǎn jì huà wěi yuán huì, ㄍㄨㄛˊ ㄐㄧㄚ ㄈㄚ ㄓㄢˇ ㄐㄧˋ ㄏㄨㄚˋ ㄨㄟˇ ㄩㄢˊ ㄏㄨㄟˋ, / ] PRC State Development and Planning Committee, set up 1998 to replace State Planning Committee 國家計劃委員會|国家计划委员会, replaced in 2003 by National development and reform commission 國家發和改革委員會|国家发和改革委员会, #78,075 [Add to Longdo]
[kuān zhǎn, ㄎㄨㄢ ㄓㄢˇ, / ] happy, #169,239 [Add to Longdo]
一愁莫[yī chóu mò zhǎn, ㄧ ㄔㄡˊ ㄇㄛˋ ㄓㄢˇ, ] nothing one can do about it [Add to Longdo]
[gè zhǎn, ㄍㄜˋ ㄓㄢˇ, / ] a one-person exhibition [Add to Longdo]
全球发中心[quán qiú fā zhǎn zhōng xīn, ㄑㄩㄢˊ ㄑㄧㄡˊ ㄈㄚ ㄓㄢˇ ㄓㄨㄥ ㄒㄧㄣ, / ] Center for Global Development (an environmental think tank) [Add to Longdo]
分布式发模型[fēn bù shì fā zhǎn mó xíng, ㄈㄣ ㄅㄨˋ ㄕˋ ㄈㄚ ㄓㄢˇ ㄇㄛˊ ㄒㄧㄥˊ, / ] distributed developmental model [Add to Longdo]
曲面[kě zhǎn qū miàn, ㄎㄜˇ ㄓㄢˇ ㄑㄩ ㄇㄧㄢˋ, ] (math.) a developable surface [Add to Longdo]
可持续发[kě chí xù fā zhǎn, ㄎㄜˇ ㄔˊ ㄒㄩˋ ㄈㄚ ㄓㄢˇ, / ] sustainable development [Add to Longdo]
可扩标记语言[kě kuò zhǎn biāo jì yǔ yán, ㄎㄜˇ ㄎㄨㄛˋ ㄓㄢˇ ㄅㄧㄠ ㄐㄧˋ ㄩˇ ㄧㄢˊ, / ] extensible markup language (XML) [Add to Longdo]
国家发和改革委员会[guó jiā fā zhǎn hé gǎi gé wěi yuán huì, ㄍㄨㄛˊ ㄐㄧㄚ ㄈㄚ ㄓㄢˇ ㄏㄜˊ ㄍㄞˇ ㄍㄜˊ ㄨㄟˇ ㄩㄢˊ ㄏㄨㄟˋ, / ] PRC National development and reform commission, set up in 2003 to replace previous State Planning Committee [Add to Longdo]
大力发[dà lì fā zhǎn, ㄉㄚˋ ㄌㄧˋ ㄈㄚ ㄓㄢˇ, / ] vigorous expansion; rapid development [Add to Longdo]
快速发[kuài sù fā zhǎn, ㄎㄨㄞˋ ㄙㄨˋ ㄈㄚ ㄓㄢˇ, / ] rapid growth; rapid expansion [Add to Longdo]
技术发[jì shù fā zhǎn, ㄐㄧˋ ㄕㄨˋ ㄈㄚ ㄓㄢˇ, / ] technological development [Add to Longdo]

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
[てんかい, tenkai] TH: พัฒนา  EN: develop (vs)
[てんかい, tenkai] TH: ดำเนินต่อไปในรูปแบบใหม่  EN: expansion (opposite of compression)

Japanese-English: EDICT Dictionary
インライン[インラインてんかい, inrain tenkai] (n) {comp} in-line expansion [Add to Longdo]
フーリエ[フーリエてんかい, fu-rie tenkai] (n) {math} Fourier expansion [Add to Longdo]
ファイル名[ファイルめいてんかい, fairu meitenkai] (n) {comp} filename expansion [Add to Longdo]
マクロの[マクロのてんかい, makuro notenkai] (n) {comp} macro expansion [Add to Longdo]
延べる;伸べる;べる[のべる, noberu] (v1,vt) (1) to lay out (a futon); to make (bed); to spread out; to stretch; to widen; (2) (延べる, 伸べる only) to postpone; to extend [Add to Longdo]
絵の覧会[えのてんらんかい, enotenrankai] (n) art exhibition [Add to Longdo]
[かんてん, kanten] (n) exhibition sponsored by the government [Add to Longdo]
[きゅうてんかい, kyuutenkai] (n) rapid development [Add to Longdo]
急発[きゅうはってん, kyuuhatten] (n) boom (development, sales, etc.) [Add to Longdo]
経済発[けいざいはってん, keizaihatten] (n) economic development [Add to Longdo]
研究望報告書[けんきゅうてんぼうほうこくしょ, kenkyuutenbouhoukokusho] (n) {comp} state of the art report [Add to Longdo]
原画[げんがてん, gengaten] (n) exhibition of original images [Add to Longdo]
個人[こじんてん, kojinten] (n) one-man exhibition; one-man show [Add to Longdo]
[こてん, koten] (n) one-man exhibition; one-woman exhibition; (P) [Add to Longdo]
古書[こしょてん, koshoten] (n) exhibition of rare (old, antiquarian) books [Add to Longdo]
後発発途上国;後発々途上国[こうはつはってんとじょうこく, kouhatsuhattentojoukoku] (n) least developed among developing nations [Add to Longdo]
国際[こくさいてんかい, kokusaitenkai] (n) international expansion [Add to Longdo]
市場[しじょうてんかい, shijoutenkai] (n) market expansion [Add to Longdo]
自己開ファイル[じこてんかいファイル, jikotenkai fairu] (n) {comp} self-expanding file [Add to Longdo]
写真[しゃしんてん, shashinten] (n) photo exhibition; exhibition of photographs; photograph exhibition; photographic exhibition [Add to Longdo]
[しゅってん, shutten] (n,vs) exhibit; display; (P) [Add to Longdo]
作品[しゅってんさくひん, shuttensakuhin] (n) works (art, etc.) on display [Add to Longdo]
[しゅってんしゃ, shuttensha] (n) exhibitors (at a trade show, etc.) [Add to Longdo]
将来[しょうらいてんぼう, shouraitenbou] (n) future outlook; outlook for the future [Add to Longdo]
[しんてん, shinten] (n,vs) expansion; extension [Add to Longdo]
[しんてん, shinten] (n,adj-no) confidential [Add to Longdo]
[しんてんしょ, shintensho] (n) confidential letter [Add to Longdo]
書留郵便[しんてんかきとめゆうびん, shintenkakitomeyuubin] (n) {comp} registered mail to addressee in person; PD PR [Add to Longdo]
[しんてん, shinten] (n,vs) progress; development; (P) [Add to Longdo]
水平[すいへいてんかい, suiheitenkai] (n) (1) involvement of peer groups (Quality Assurance term); (2) application to similar products; (3) grassroots (organization, development, movement) [Add to Longdo]
総帆[そうはんてんぱん, souhantenpan] (n,vs) in full sail; decked out in full sail [Add to Longdo]
多方向[たほうこうてんかい, tahoukoutenkai] (n) {comp} multicasting [Add to Longdo]
退任[たいにんてん, taininten] (n) farewell exhibition; retrospective (exhibition); exhibition in commemoration of retirement [Add to Longdo]
[ていてん, teiten] (n) (abbr. of 帝国美術院美術覧会) Imperial Academy art exhibition [Add to Longdo]
[てん, ten] (suf) (abbr) (See 示) exhibition; exhibit [Add to Longdo]
[てんかい, tenkai] (n,vs) (1) development; evolution; unfolding; (2) expansion; deployment; building up; (P) [Add to Longdo]
開結果[てんかいけっか, tenkaikekka] (n) {comp} result of an expansion (filename, e.g.) [Add to Longdo]
開図[てんかいず, tenkaizu] (n) {math} development; development view [Add to Longdo]
[てんかん, tenkan] (n,vs) exhibit [Add to Longdo]
[てんじ, tenji] (n,vs) exhibition; display; (P) [Add to Longdo]
示会[てんじかい, tenjikai] (n) exhibition; (P) [Add to Longdo]
示場[てんじじょう, tenjijou] (n) exhibition hall (room, area) [Add to Longdo]
示即売会[てんじそくばいかい, tenjisokubaikai] (n) exhibition and sale (of paintings); display with the exhibits on sale [Add to Longdo]
示品[てんじひん, tenjihin] (n) goods on display; (an) exhibit; exhibition (of goods) [Add to Longdo]
示物[てんじぶつ, tenjibutsu] (n) display items [Add to Longdo]
[てんせい, tensei] (n,adj-no) malleability [Add to Longdo]
[てんぼ, tenbo] (n) visiting a grave [Add to Longdo]
[てんぼう, tenbou] (n,vs) view; outlook; prospect; (P) [Add to Longdo]
望車[てんぼうしゃ, tenbousha] (n) observation car [Add to Longdo]
望絶佳[てんぼうぜっか, tenbouzekka] (n,adj-na) scenic beauty; magnificent (spectacular) view [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
Hanson is wrong when he states international economic developments led to great migrations of labour in the seventeenth century.17世紀に国際経済論の発が労働力の大移動を導いたとハンセンが述べているが、これは誤りである。
The view from the top of that building was magnificent.あのビルの屋上からの望はすばらしかった。
All sorts of people came to the exhibition.あらゆる種類の人々が覧会にやってきた。
Some species gradually develop elaborate repertoires of dozens or even hundreds of variants of a basic song.いくつかの種は基本の歌に対する何十、いや何百もの変化形をもつ洗練されたレパートリーを次第に発させていく。
Picasso's early works have been exhibited at this hall.このホールではピカソの初期の作品が示されている。
My grandfather founded and my parents developed this company.この会社は私の祖父が創立し、両親が発させた。
Can I see the special exhibit with this ticket?この切符で特別をみられますか。
A campaign is underway throughout the company to achieve economy in the use of copying paper.コピー紙の節約運動が全社的に開されている。
The latter will continue to develop along their own paths according to the needs of their own speakers.これら最後の英語はそれぞれの話しての必要に応じて独自の路線で発しつづけるだろう。
Who'd have thought this is how the pieces fit?こんな開を誰が予想したかしら。 [F]
The development of the computer industry has been very rapid.コンピューター産業の発は非常に急速である。
People in such countries, especially the ASEAN countries, believe that the secret of Japan's remarkable economic growth is education.そのような国々、中でもアセアン諸国(東南アジア諸国連合)の人々は、日本のめざましい経済発の秘密は教育であると信じている。
They are going to exhibit many famous old paintings at the gallery.その画廊では多くの古い名画を示することになっている。
The plan will develop our city.その計画は私たちの市を発させるだろう。
The country's economy has developed making use of its rich national resources.その国の経済は豊かな天然資源を利用して発してきた。
The development of the country is falling behind that of Japan.その国の発は日本のそれよりも遅れている。
The writer's furniture is all shown in this museum.その作家の家具は全部この博物館に示されている。
Please keep me informed of the development of the case.その事件の進について逐一知らせてください。
Please keep me informed of the development of the case.その事件の開について引き続きお知らせ下さい。
The small country is making great efforts to keep up with other developing countries.その小国は他の発途上国に遅れまいと大変な努力をしている。
The exhibition offers profound insights into ancient civilization.その覧会に行くと古代文明に対する深い理解が得られる。
The exhibition is now open.その覧会は今開催中です。
The exhibition is well worth a visit.その覧会は十分訪れる価値がある。
The exhibition was a product of his imagination.その覧会は彼の想像力の産物だった。
The exhibition will be held next month.その覧会は来月開かれるでしょう。
The shop windows display the latest fashion.その店のウインドウには最新のファッションが示してある。
The rapid growth of the city surprised us.その都市の急速な発に私たちは驚いた。
The city has grown rapidly last ten years.その都市はここ10年間に急速に発した。
Then he began working at Cambridge and developing many more ideas about the nature of the universe.それから、彼は、ケンブリッジで研究を始め、宇宙の本質について前よりいっそう多くの考えを発させ始めた。
It interferes with our industrial development.それはわが国の産業の発を妨げている。
It was an event that proved extraordinary.それは異常な開を見せた出来事でした。
It has developed into a very large city.それは発して非常に大きな都市になっている。
Most developing countries are suffering from overpopulation.たいていの発途上国は過剰人口で苦しんでいる。
You can see the large exhibition at the department store anytime.デパートではいつでも大きな覧会を見られる。
The net economy is booming.ネット経済は急進している。
Part-time workers play an important role in developing the economies.パートタイム労働者は経済の発に重要な役割を演じる。
I got quite an eyeful at the Van Dorgen Exhibition.ファン・ドーゲンの覧会を十分堪能してきたよ。
Is there a souvenir shop in the hotel?ホテルの中にみやげ品はありますか。
The urban population in most developing countries is increasing very fast.ほとんどの発途上国の都会の人口は非常に急激に増加している。
The Mafia uses legitimate business operations as a front.マフィアは隠れみのに合法的な事業を開している。
London developed into the general market of Europe.ロンドンは発してヨーロッパの一般市場になった。
Britain's currency crisis has turned into a political one over government failure to stop the pound going into free-fall.英国の通貨危機は、政府がポンドの急落をくい止められなかったことをめぐる政治危機へと発しました。
They awarded her first prize at the flower show.花の示会で、彼らは彼女に1等賞を与えた。
All of us devoted ourselves to the development of our country.我々は皆国の発に一身をささげた。
Please let me know immediately if you would like to set up an area of the conference room for your products.会議場内で自社の製品の示場を設けたいとお考えでしたら、早急にご連絡下さい。
The prospects for his career at the company are not quite promising.会社での彼の今後の望はあまり明るくない。
Shareholders were concerned about the company's swift expansion overseas.株主は同社の急速な海外での事業開を懸念した。
The construction of a highway will contribute to the growth of the suburbs.幹線道路の建設は郊外の発に寄与するだろう。
The shortage of engineers is the greatest bottleneck to the development of our company.技術者の不足が当社の発の最大のネックだ。
The discussion produced a great deal of noise but no forward motion.議論が空回りして一向に発しなかった。

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
ファイル名[ファイルめいてんかい, fairu meitenkai] filename expansion [Add to Longdo]
マクロの[マクロてんかい, makuro tenkai] macro expansion [Add to Longdo]
研究望報告書[けんきゅうてんぼうほうこくしょ, kenkyuutenbouhoukokusho] state of the art report [Add to Longdo]
書留郵便[しんてんかきとめゆうびん, shintenkakitomeyuubin] registered mail to addressee in person, PD PR [Add to Longdo]
多方向[たほうこうてんかい, tahoukoutenkai] multicasting [Add to Longdo]
[てんかい, tenkai] expansion (vs) [Add to Longdo]
開結果[かいてんけっか, kaitenkekka] result of an expansion (filename, e.g.) [Add to Longdo]
配布先表[はいふさきひょうてんかい, haifusakihyoutenkai] distribution list expansion [Add to Longdo]
配布先表開禁止[はいふさきひょうてんかいきんし, haifusakihyoutenkaikinshi] DL expansion prohibited [Add to Longdo]
配布先表開履歴表示[はいふさきひょうてんかいりれきひょうじ, haifusakihyoutenkairirekihyouji] DL expansion history indication [Add to Longdo]
表記法の開性[ひょうきほうのてんかいせい, hyoukihounotenkaisei] hospitality of notation [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[てん, ten] AUSBREITEN [Add to Longdo]
望台[てんぼうだい, tenboudai] Aussichtsplattform [Add to Longdo]
[てんじ, tenji] Ausstellung [Add to Longdo]
示会[てんじかい, tenjikai] Ausstellung [Add to Longdo]
覧会[てんらんかい, tenrankai] Ausstellung [Add to Longdo]
途上国[はってんとじょうこく, hattentojoukoku] Entwicklungsland [Add to Longdo]
[しんてん, shinten] persoenlich, privat, vertraulich [Add to Longdo]
[しんてん, shinten] Entwicklung, Fortschritt [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top