ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*展览*

   
55 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: 展览, -展览-
Longdo Dictionary จีน (ZH) - ไทย (TH)
展览[zhǎn lǎn] แสดง, นำเสนอออกงานนิทรรศการ

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
展览[zhǎn lǎn, ㄓㄢˇ ㄌㄢˇ, / ] to put on display; to exhibit; exhibition; show, #4,751 [Add to Longdo]
展览[zhǎn lǎn huì, ㄓㄢˇ ㄌㄢˇ ㄏㄨㄟˋ, / ] exhibition; show, #11,504 [Add to Longdo]
展览[zhǎn lǎn guǎn, ㄓㄢˇ ㄌㄢˇ ㄍㄨㄢˇ, / ] exhibition hall, #27,337 [Add to Longdo]
汽车展览[qì chē zhǎn lǎn huì, ㄑㄧˋ ㄔㄜ ㄓㄢˇ ㄌㄢˇ ㄏㄨㄟˋ, / ] car show; automobile expo [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
- Yeah.[CN] 掠食爬行动物展览 我来搞定 Yeah. Once Bitten, Twice Die (2015)
how will the Kansai Dilemma be resolved?[CN] -她的展览就快到了 Case of Poke Bowl (2016)
My only condition is that she must always be on public display.[CN] 唯一的要求是她必须一直公开展览 My only condition is that she must always be on public display. Woman in Gold (2015)
They'd ship out on a truck at the crack of dawn.[CN] 蓝色吊要去参加克利夫兰的展览 Finding Dory (2016)
Yes, we're starting next week.[CN] 我3月要办一个展览 New It-Girl in the City (2016)
I see.[CN] 展览将会在3月15日到17日 总共三天 No Use Crying Over Meat (2016)
So the first day at the show, a dark-skinned fella comes up... and hands me an envelope and walks away.[CN] 展览第一天 一个又黑又瘦的家伙出现 交给我一个信封之后就走了 Truth (2015)
I can spend the entire day there.[CN] 我在准备展览的样本 Anywhere for You (2016)
- Through the pipes, great.[CN] 如果你试图去开放的海洋展览, 刚刚经过管道。 Finding Dory (2016)
It's been on display in the city's maritime museum, but it's recently disappeared again.[CN] 现今在城市海事博物馆展览 但最近再一次消失了 Day One of Twenty-Two Thousand, Give or Take (2015)
Hilma af Klint.[CN] 现代艺术博物馆看了一个神乎其技的展览 Personal Shopper (2016)
Have some.[CN] 谢谢你们大家帮我完成我的展览 Cry, Cry, Cry (2016)
The show is an excellent way to advertise our bull semen.[CN] 去展览能替我们的牛精液打广告 Truth (2015)
I wonder.[CN] 展览结束后 Cry, Cry, Cry (2016)
- Easy.[CN] 这是位于旁边的展览,我不在乎。 Finding Dory (2016)
They're kind of visible. Yeah, I put them on display.[CN] 对啊 我挂出来展览了 Yeah, I put them on display. The Screwdriver (2015)
Three of my latest works were just accepted by the salon.[CN] 我最新的三个作品被展览馆接收了 Three of my latest works were just accepted by the salon. Best Foot Forward (2015)
We will exhibit your work in our gallery[CN] 我们会在画廊展览你的作品... The Con Artists (2014)
I'm having a show next week.[CN] 下周我会开一个展览 你想的话我可以把它们卖掉 I'm having a show next week. Page 44 (2015)
You've worked really hard, even staying here until the exhibit.[CN] 展览结束后 Always Smiling with You (2016)
It'll be an amazing beginning.[CN] 你一直很认真 还待到展览结束 Always Smiling with You (2016)
Due to technical difficulties all our exhibits are now closed.[CN] 由于技术故障 所有展览现在关闭 Due to technical difficulties all our exhibits are now closed. Jurassic World (2015)
Do you have work today?[CN] 要在年底前完成 然后再修改 准备好才拿去展览 Anywhere for You (2016)
Who is the collector?[CN] 并允许我们做永久性展览 这是筹集经费的惯常做法 Inferno (2016)
That's wonderful![CN] 我有信心可以办一场展览 The Danish Girl (2015)
-Looks good.[CN] -展览会结束了 Cry, Cry, Cry (2016)
So all he wants is to exhibit his painting of his ideal girl?[CN] 所以他想展览心仪女生的画像吗? The Con Artists (2014)
But since your exhibition got pushed back, does that mean you have more time?[CN] 展览是在2月吗? No Use Crying Over Meat (2016)
God, it was the most incredible exhibit I've ever seen.[CN] 天啊,这是我见过 最不可思议的展览 Pay the Ghost (2015)
-I'm hungry, too.[CN] -我要去看展览 Magic Spell Costco (2016)
- What's up? - Guess what? - What?[CN] 我想告诉你,波特兰广场 举办展览的我的照片。 Fifty Shades of Grey (2015)
Should we watch something downstairs?[CN] 是的 我正在为2月准备一场展览 Scissorhands (2016)
Once in, to avoid security, you're gonna have to use the cross beams above the displays.[CN] 进去之后如果想避开安保摄像头 Once in, to avoid security, 你就得从展览区上面的横梁上 you're gonna have to use the cross beams 爬过去了 above the displays. Once Bitten, Twice Die (2015)
I'm curating a show in a few weeks with all new artists,[CN] 我几周后会策划一场展览 全部都是新晋艺术家 The Imaginary Line (2015)
It's like I have another home. I'm so happy.[CN] -但你真的很努力 完成了整个展览 -没错 Cry, Cry, Cry (2016)
I don't believe you! You're lying![CN] 展览到此为止 再见 The Mermaid (2016)
Well...[CN] 但既然你的展览延迟 你不就有更多的时间了吗? No Use Crying Over Meat (2016)
Nothing's happened.[CN] -展览结束了 Cry, Cry, Cry (2016)
I don't imagine there was anyone else here to verify that, right?[CN] 一周之后就要展览了 {\3cH202020}Show opens in a week. 应该也没有第二个人在这里 {\3cH202020}I don't imagine there was anyone else here Hitler on the Half-Shell (2015)
Then let me direct all exhibitions and raise my share to 30%[CN] 展览会就全交给我负责 股权也提高至三成吧 The Con Artists (2014)
More like an exhibition.[CN] 应该更像展览 Underwear (2015)
I know you work really hard.[CN] -现在 我希望展览成功 -对 Always Smiling with You (2016)
- Oh![CN] 你,是从开放的海洋展览 Finding Dory (2016)
For the "this is your life" tour to end.[CN] 但未来生活展览之旅该结束了 but I think it's time for the "this is your life" tour to end. I'll Wed You in the Golden Summertime (2015)
-Not at all.[CN] 我一直把展览当成目标 但这不是终点 Always Smiling with You (2016)
Then that's where my parents are.[CN] - 我从开放的海洋展览是? Finding Dory (2016)
But until I saw it actually taking shape,[CN] 但在我亲眼看见... 这个展览真的成形之前 Underwear (2015)
Check it out! Drew: Guess who won the science fair.[CN] 猜猜谁赢了科学展览会 Guess who won the science fair. Forget Me Nots (2015)
Due to technical difficulties, all our exhibits are now closed.[CN] 由于设备故障 所有展览关闭 Due to technical difficulties, all our exhibits are now closed. Jurassic World (2015)
And I know you were busy, but seeing the final result made me really understand.[CN] 我很庆幸可以看到展览 Cry, Cry, Cry (2016)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top