ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*屈*

   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: , -屈-
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[屈, qū, ㄑㄩ] to bend, to flex; bent, crooked, crouched
Radical: , Decomposition:   尸 [shī, ]  出 [chū, ㄔㄨ]
Etymology: [pictophonetic] corpse, Rank: 1684
[掘, jué, ㄐㄩㄝˊ] to dig, to excavate
Radical: , Decomposition:   扌 [shǒu, ㄕㄡˇ]  屈 [, ㄑㄩ]
Etymology: [pictophonetic] hand, Rank: 2212
[窟, kū, ㄎㄨ] hole, cave; cellar; underground
Radical: , Decomposition:   穴 [xué, ㄒㄩㄝˊ]  屈 [, ㄑㄩ]
Etymology: [pictophonetic] cave, Rank: 2924
[崛, jué, ㄐㄩㄝˊ] towering; eminent; a sudden rise
Radical: , Decomposition:   山 [shān, ㄕㄢ]  屈 [, ㄑㄩ]
Etymology: [pictophonetic] mountain, Rank: 3068
[倔, jué, ㄐㄩㄝˊ] stubborn, obstinate, intransigent; firm
Radical: , Decomposition:   亻 [rén, ㄖㄣˊ]  屈 [, ㄑㄩ]
Etymology: [ideographic] Someone 亻 who does not bend 屈; 屈 also provides the pronunciation, Rank: 3542
[堀, kū, ㄎㄨ] cave, hole
Radical: , Decomposition:   土 [, ㄊㄨˇ]  屈 [, ㄑㄩ]
Etymology: [pictophonetic] earth, Rank: 5373

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[wěi qū, ㄨㄟˇ ㄑㄩ, ] to feel wronged; to nurse a grievance; to cause sb to feel wronged, #5,428 [Add to Longdo]
[qū, ㄑㄩ, ] bent; feel wronged; surname Qu, #9,606 [Add to Longdo]
[qū fú, ㄑㄩ ㄈㄨˊ, ] to surrender; to yield, #15,739 [Add to Longdo]
[Qū Yuán, ㄑㄩ ㄩㄢˊ, ] Qu yuan (340-278 BC), famous Warring States statesman and poet, author of Sorrow at Parting 離騷|离骚 Lisao in Songs of Chu 楚辭|楚辞, #21,994 [Add to Longdo]
[qū rǔ, ㄑㄩ ㄖㄨˇ, ] to humiliate; humiliating, #22,847 [Add to Longdo]
指可数[qū zhǐ kě shǔ, ㄑㄩ ㄓˇ ㄎㄜˇ ㄕㄨˇ, / ] handful; small number; can be counted on the fingers of one hand, #27,736 [Add to Longdo]
[bù qū, ㄅㄨˋ ㄑㄩ, ] unyielding; unbending, #30,600 [Add to Longdo]
不挠[bù qū bù náo, ㄅㄨˋ ㄑㄩ ㄅㄨˋ ㄋㄠˊ, / ] unyielding; indomitable, #32,300 [Add to Longdo]
[qū qū, ㄑㄩ ㄑㄩ, ] crooked, #35,259 [Add to Longdo]
[yuān qū, ㄩㄢ ㄑㄩ, ] to receive unjust treatment; injustice, #45,822 [Add to Longdo]
光度[qū guāng dù, ㄑㄩ ㄍㄨㄤ ㄉㄨˋ, ] diopter, #45,885 [Add to Longdo]
宁死不[nìng sǐ bù qū, ㄋㄧㄥˋ ㄙˇ ㄅㄨˋ ㄑㄩ, / ] rather die than submit (成语 saw), #61,181 [Add to Longdo]
卑躬[bēi gōng qū xī, ㄅㄟ ㄍㄨㄥ ㄑㄩ ㄒㄧ, ] to bow and bend the knee (成语 saw); fawning; bending and scraping to curry favor, #70,606 [Add to Longdo]
坚贞不[jiān zhēn bù qū, ㄐㄧㄢ ㄓㄣ ㄅㄨˋ ㄑㄩ, / ] faithful and unchanging (成语 saw); steadfast, #75,863 [Add to Longdo]
坚强不[jiān qiáng bù qū, ㄐㄧㄢ ㄑㄧㄤˊ ㄅㄨˋ ㄑㄩ, / ] staunch and unyielding (成语 saw); steadfast, #89,779 [Add to Longdo]
词穷[lǐ qū cí qióng, ㄌㄧˇ ㄑㄩ ㄘˊ ㄑㄩㄥˊ, / ] faulty argument and poor rhetoric (成语 saw); unable to put forward any convincing arguments; without a leg to stand on, #108,450 [Add to Longdo]
威武不[wēi wǔ bù qū, ㄨㄟ ㄨˇ ㄅㄨˋ ㄑㄩ, ] not to submit to force, #109,856 [Add to Longdo]
[bào qū, ㄅㄠˋ ㄑㄩ, ] feel wronged, #120,492 [Add to Longdo]
卑躬[bēi gōng qū jié, ㄅㄟ ㄍㄨㄥ ㄑㄩ ㄐㄧㄝˊ, / ] bow and scrape; cringe; act servilely, #225,204 [Add to Longdo]
能伸能[néng shēn néng qū, ㄋㄥˊ ㄕㄣ ㄋㄥˊ ㄑㄩ, ] flexible; ready to give and take, #228,292 [Add to Longdo]
原纪念馆[Qū Yuán jì niàn guǎn, ㄑㄩ ㄩㄢˊ ㄐㄧˋ ㄋㄧㄢˋ ㄍㄨㄢˇ, / ] Qu Yuan memorial hall in Zigui County 秭歸縣|秭归县, Hubei, built in 1982 and a major tourist attraction since then, #402,473 [Add to Longdo]
原祠[Qū Yuán cí, ㄑㄩ ㄩㄢˊ ㄘˊ, ] Qu Yuan memorial temple on the Miluo river 汨羅江|汨罗江 at Yueyang 岳陽市|岳阳市, Hunan [Add to Longdo]
[bái qū cài, ㄅㄞˊ ㄑㄩ ㄘㄞˋ, ] greater celandine [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
退[たいくつ, taikutsu] (adj) น่าเบื่อ
退[たいくつ, taikutsu] (adj) น่าเบื่อ
[くっきん, kukkin] (n) กล้ามเนื้อเฟลกเซอร์, See also: R. flexor muscle

Japanese-English: EDICT Dictionary
した[きっくつした, kikkutsushita] (adj-f) rugged [Add to Longdo]
[きゅうくつ, kyuukutsu] (adj-na,n) narrow; tight; stiff; rigid; uneasy; formal; constrained; (P) [Add to Longdo]
[くっす, kussu] (v5s,vi) (arch) to feel down [Add to Longdo]
[くっす, kussu] (v5s) (1) (arch) (See する) to yield; to give in; to be daunted; (2) to bend; to shrink; (3) to feel down [Add to Longdo]
する[くっする, kussuru] (vs-s) (1) to yield; to give in; to be daunted; (2) to bend; to shrink; (3) (arch) to feel down [Add to Longdo]
まる[かがまる;こごまる;くぐまる(ok), kagamaru ; kogomaru ; kugumaru (ok)] (v5r,vi) to bow (of one's back, e.g. due to age); to bend [Add to Longdo]
み込む;みこむ;かがみ込む[かがみこむ, kagamikomu] (v5m,vi) to lean over; to lean in [Add to Longdo]
[かがむ;こごむ, kagamu ; kogomu] (v5m) to stoop; to lean over; to bend down; to crouch [Add to Longdo]
める[かがめる;こごめる, kagameru ; kogomeru] (v1,vt) (uk) to stoop; to bend [Add to Longdo]
強;倔強[くっきょう, kukkyou] (adj-na,n,adj-no) robust; brawny; muscular; strong; sturdy [Add to Longdo]
[くっきょく, kukkyoku] (n,vs,adj-no) crookedness; bending; indentation [Add to Longdo]
曲部[くっきょくぶ, kukkyokubu] (n) elbow; elbow-shaped bend [Add to Longdo]
[くっきん, kukkin] (n) flexor muscle [Add to Longdo]
光性[くっこうせい, kukkousei] (n) phototropism [Add to Longdo]
[くっし, kusshi] (n,adj-no) leading; foremost; preeminent; outstanding; one of the best; (P) [Add to Longdo]
[くつじゅう, kutsujuu] (n,vs) servile submission; subservience [Add to Longdo]
[くつじょく, kutsujoku] (n) disgrace; humiliation; (P) [Add to Longdo]
辱感[くつじょくかん, kutsujokukan] (n) sense of humiliation [Add to Longdo]
辱的[くつじょくてき, kutsujokuteki] (adj-na) humiliating [Add to Longdo]
[くっしん, kusshin] (n,vs) elasticity [Add to Longdo]
[くっせい, kussei] (n) (See 傾性) tropism [Add to Longdo]
[くっせつ, kussetsu] (n,vs) (1) bending; indentation; (2) refraction; (3) inflection; (4) warping (e.g. of opinion, reasoning, etc.); distortion; (P) [Add to Longdo]
折の法則[くっせつのほうそく, kussetsunohousoku] (n) (obsc) (See スネルの法則) law of refraction [Add to Longdo]
折角[くっせつかく, kussetsukaku] (n) angle of refraction [Add to Longdo]
折語[くっせつご, kussetsugo] (n) inflected language [Add to Longdo]
折軸[くっせつじく, kussetsujiku] (n) axis of refraction [Add to Longdo]
折望遠鏡[くっせつぼうえんきょう, kussetsubouenkyou] (n) refracting telescope [Add to Longdo]
折率[くっせつりつ, kussetsuritsu] (n) refractive index [Add to Longdo]
[くっそう, kussou] (n) crouched burial [Add to Longdo]
[くったく, kuttaku] (n,vs) (1) worry; care; concern; (2) ennui; boredom; (P) [Add to Longdo]
託の無い;託のない[くったくのない, kuttakunonai] (adj-i) carefree; free from worry [Add to Longdo]
狸;貂熊[くずり;クズリ, kuzuri ; kuzuri] (n) (uk) wolverine (Gulo gulo); glutton; carcajou [Add to Longdo]
地性[くっちせい, kucchisei] (n) geotropism [Add to Longdo]
伏;[くっぷく, kuppuku] (n,vs) yielding; submission; surrender; giving way; succumbing [Add to Longdo]
[くっとう, kuttou] (n) (obsc) bending [Add to Longdo]
[こうくつ, koukutsu] (n,vs,adj-no) retroflexion [Add to Longdo]
腰をめる[こしをかがめる, koshiwokagameru] (exp,v1) (See 会釈) to bend one's back; to bow [Add to Longdo]
[ざくつ, zakutsu] (n) buckling [Add to Longdo]
子宮後[しきゅうこうくつ, shikyuukoukutsu] (n) retroversion of the uterus; tipped uterus [Add to Longdo]
似非理[えせりくつ, eserikutsu] (n) sophistry [Add to Longdo]
小腰をかがめる;小腰をめる[こごしをかがめる, kogoshiwokagameru] (exp,v1) to bow slightly; to make a slight bow [Add to Longdo]
身をかがめる;身をめる[みをかがめる, miwokagameru] (exp,v1) to stoop; to bend over [Add to Longdo]
[ぜんくつ, zenkutsu] (n,vs) bend forward [Add to Longdo]
[まえかがみ, maekagami] (n) slouch [Add to Longdo]
[たいくっきょく, taikukkyoku] (n) flexibility; bend-tolerance [Add to Longdo]
退(P);怠(oK)[たいくつ, taikutsu] (adj-na,n,vs) tedium; boredom; (P) [Add to Longdo]
退しのぎ;退凌ぎ[たいくつしのぎ, taikutsushinogi] (n) killing time; staving off boredom [Add to Longdo]
[そこくつ, sokokutsu] (n,vs) plantar flexion [Add to Longdo]
[はいくつ, haikutsu] (n) dorsiflexion; dorsal flexion [Add to Longdo]
[ひくつ, hikutsu] (adj-na,n) menial; meanness; servility; abject; (P) [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
I'm always bored with films that have little action.アクション場面の少ない映画にはいつも退してしまう。
You must not give way to those demands.あなたはこれらの要求にしてはならない。
You no doubt bore people.あなたは間違いなく人々を退させる。
You must not give in to his unreasonable demands.あなたは彼の不当な要求にしてはいけない。
They are weary of their tedious work.あの人達は退な仕事にあきあきしているのだ。
Life as it is very uninteresting to him.あるがままの人生は彼にとっては非常に退なものだ。
Cocktail parties can be boring.カクテルパーティーは退なときもある。
The coffee enabled me to stay awake during the dull concert.コーヒーのおかげで退なコンサートの間眠らないでおくことができた。
Kozue has never given way to despair in her life.こずえさんは生まれて以来絶望にすることはなかった。
Kozue thought the teacher's lecture was dull, boring and endless.こずえは先生の授業はつまらなくて退で永遠に続くように感じた。
I am gardening these days just to kill time.この頃私は退しのぎに庭造りをしています。
How boring this game is!この試合は何と退なのだろう。
I'd rather die than yield to this sort of demand.この種の要求にするくらいなら死んだ方がましだ。
This novel bores me.この小説は退だ。
At the last office I went to I ran out of work after a couple of hours, which made the rest of the day rather boring.この前行った事務所では数時間で仕事が終わってしまって残りの時間が退だったわ。 [F]
This is above reason.これは理で割り切れない。
Jane must stop giving way to her desire for chocolate.ジェーンはチョコレートを食べたいという思いにするのをやめるべきだ。
Jane spent a very flat weekend.ジェーンはとても退な週末を過ごした。
But being bored is also fun in a way.しかし退するとゆうことはある意味で面白いことでもある。
The party was perfectly deadly.そのパーティーはまったく退だった。
That child got bored.その子は退した。
The game was slow, and it was also boring.その試合はテンポが遅くおまけに退だった。
The latter half of the drama was a little dull.その芝居の後半は少し退だった。
The Prime Minister became all the more popular because he never gave way to pressure from the neighboring country.その首相は隣国の圧力に決してしなかったので一層人気を増した。
Do not give in to those demands.その要求にするな。
The journey, as I recall it, was long and tedious.その旅行は私の覚えている限りでは長くて退だった。
It is an insult to her.それは彼女に対する辱だ。
It was such a boring speech that I fell asleep.それは非常に退だったので私は眠ってしまった。
It was such a boring speech that I fell asleep.それは非常に退な演説だったので私は眠ってしまった。
It is contrary to reason.それは理に合わない。
Now, quit being so blase about this.そんな退そうな顔しないの。
In most cases we had to give in to their demands.たいていの場合私たちは彼らの要求にせざるを得なかった。
The champion's experience submitted to the young opponent's power.チャンピオンの戦歴は若い相手の力にしてしまいました。
The communist gave in to his tough opponent at last.ついに、その共産主義者は手強い相手にした。
At last he yielded.ついに彼は服した。
At last he yielded.ついに彼らは服した。
At last she gave way to him and broke a secret.ついに彼女は彼にして秘密を漏らした。
How can you bear such a humiliation?どうしてそんな辱が、我慢ができるのですか。
Finally they gave in to their enemy.とうとう彼らは敵に伏した。
Mary seems to be bored with the game.メアリーはその試合に退しているようだ。
If it were not for books, life would be boring.もし本がなければ、人生は退だろう。
I was bored because I had seen the movie before.以前にその映画を見た事があったので私は退だった。
The show was so boring that Ann and I fell asleep.映画はとても退だったのでアンと私は眠ってしまった。
I got more and more bored as the speech went on.演説が進むにつれてますます退になった。
But for music, the world would be a dull place.音楽がなかったら、世界は退な場所になることでしょう。
Were it not for music, the world would be a dull place.音楽がなければ、この世は退な所になるだろう。
We will never give in to terrorist demands.我々は決してテロリストの要求に服しないであろう。
We must not give way to their demands.我々は彼らの要求にするわけにはいかない。
We will not bend to the will of a tyrant.我々は暴君の意思に伏しない。
The boy was bored with home routines that were dull and UN changing.活気も変化もない家庭内のきまりきった生活に少年は退した。

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[ふくつ, fukutsu] unbeugsam, unerschuetterlich [Add to Longdo]
[ひくつ, hikutsu] Sklavengeist, Kriecherei [Add to Longdo]
[くつ, kutsu] (SICH) BIEGEN, NACHGEBEN [Add to Longdo]
[くっきょく, kukkyoku] Biegung, Kruemmung, Kurve [Add to Longdo]
[くつじょく, kutsujoku] Demuetigung, Erniedrigung [Add to Longdo]
退[たいくつ, taikutsu] langweilig, eintoenig [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top