ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*居*

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: , -居-
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[据, jù, ㄐㄩˋ] to possess, to occupy; position; base
Radical: , Decomposition:   扌 [shǒu, ㄕㄡˇ]  居 [, ㄐㄩ]
Etymology: [pictophonetic] hand, Rank: 313
[居, jū, ㄐㄩ] to live, to reside; to dwell; to sit
Radical: , Decomposition:   户 [, ㄏㄨˋ]  古 [, ㄍㄨˇ]
Etymology: [pictophonetic] door, Rank: 678
[剧, jù, ㄐㄩˋ] theatrical plays, opera, drama; severe, acute
Radical: , Decomposition:   居 [, ㄐㄩ]  刂 [dāo, ㄉㄠ]
Etymology: [pictophonetic] knife, Rank: 909
[锯, jù, ㄐㄩˋ] a saw; to saw, to amputate
Radical: , Decomposition:   钅 [jīn, ㄐㄧㄣ]  居 [, ㄐㄩ]
Etymology: [pictophonetic] metal, Rank: 3078
[踞, jù, ㄐㄩˋ] to crouch, to squat; to occupy
Radical: , Decomposition:   足 [, ㄗㄨˊ]  居 [, ㄐㄩ]
Etymology: [ideographic] To sit 居 on one's feet 足; 居 also provides the pronunciation, Rank: 3651
[倨, jù, ㄐㄩˋ] arrogant, haughty, rude
Radical: , Decomposition:   亻 [rén, ㄖㄣˊ]  居 [, ㄐㄩ]
Etymology: [pictophonetic] person, Rank: 5167
[裾, jū, ㄐㄩ] hem, lapel; skirt
Radical: , Decomposition:   衤 [, ]  居 [, ㄐㄩ]
Etymology: [pictophonetic] clothes, Rank: 5428
[琚, jū, ㄐㄩ] girdle ornaments
Radical: , Decomposition:   王 [wáng, ㄨㄤˊ]  居 [, ㄐㄩ]
Etymology: [pictophonetic] jade, Rank: 6604
[椐, jū, ㄐㄩ] Zelkowa acuminata
Radical: , Decomposition:   木 [, ㄇㄨˋ]  居 [, ㄐㄩ]
Etymology: [pictophonetic] tree, Rank: 6815
[鋸, jù, ㄐㄩˋ] a saw; to saw, to amputate
Radical: , Decomposition:   釒 [jīn, ㄐㄧㄣ]  居 [, ㄐㄩ]
Etymology: [pictophonetic] metal, Rank: 8099

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[jū mín, ㄐㄩ ㄇㄧㄣˊ, ] resident; inhabitant, #984 [Add to Longdo]
[jū rán, ㄐㄩ ㄖㄢˊ, ] unexpectedly; to one's surprise; go so far as to, #1,149 [Add to Longdo]
[jū, ㄐㄩ, ] reside, #1,832 [Add to Longdo]
[jū zhù, ㄐㄩ ㄓㄨˋ, ] to reside; to dwell; to live in a place; resident in, #2,806 [Add to Longdo]
[lín jū, ㄌㄧㄣˊ ㄐㄩ, / ] neighbor, #5,202 [Add to Longdo]
[wèi jū, ㄨㄟˋ ㄐㄩ, ] to be located at, #8,225 [Add to Longdo]
[jū shì, ㄐㄩ ㄕˋ, ] room; apartment, #11,375 [Add to Longdo]
[tóng jū, ㄊㄨㄥˊ ㄐㄩ, ] to live together, #12,121 [Add to Longdo]
[dìng jū, ㄉㄧㄥˋ ㄐㄩ, ] to settle; to fix a place to live, #14,373 [Add to Longdo]
民区[jū mín qū, ㄐㄩ ㄇㄧㄣˊ ㄑㄩ, / ] living area; ghetto, #15,366 [Add to Longdo]
[xīn jū, ㄒㄧㄣ ㄐㄩ, ] new residence; new home, #20,982 [Add to Longdo]
[jù jū, ㄐㄩˋ ㄐㄩ, ] inhabit a region (esp. an ethnic group); congregate, #23,381 [Add to Longdo]
[fēn jū, ㄈㄣ ㄐㄩ, ] to separate (married couple); to live apart (of husband and wife, family members), #23,669 [Add to Longdo]
[yuè jū, ㄩㄝˋ ㄐㄩ, / ] to vault, #23,770 [Add to Longdo]
[yǐn jū, ㄧㄣˇ ㄐㄩ, / ] to live in seclusion; a hermit, #23,811 [Add to Longdo]
[qǐ jū, ㄑㄧˇ ㄐㄩ, ] everyday life; regular pattern of life, #24,827 [Add to Longdo]
乐业[ān jū lè yè, ㄢ ㄐㄩ ㄌㄜˋ ㄧㄝˋ, / ] live and work in peace and contentment, #25,480 [Add to Longdo]
[yí jū, ㄧˊ ㄐㄩ, ] to move home, #25,554 [Add to Longdo]
[dìng jū diǎn, ㄉㄧㄥˋ ㄐㄩ ㄉㄧㄢˇ, / ] settlement, #26,038 [Add to Longdo]
[gù jū, ㄍㄨˋ ㄐㄩ, ] former residence, #26,182 [Add to Longdo]
[jū suǒ, ㄐㄩ ㄙㄨㄛˇ, ] residence, #27,392 [Add to Longdo]
[wō jū, ㄨㄛ ㄐㄩ, / ] snail's home; fig. humble abode, #29,403 [Add to Longdo]
后来[hòu lái jū shàng, ㄏㄡˋ ㄌㄞˊ ㄐㄩ ㄕㄤˋ, / ] lit. late-comer lives above (成语 saw); the up-and-coming youngster outstrips the older generation; the pupil surpasses the master, #29,673 [Add to Longdo]
[jū liú, ㄐㄩ ㄌㄧㄡˊ, ] residence; to reside, #31,539 [Add to Longdo]
[Bái Jū yì, ㄅㄞˊ ㄐㄩ ㄧˋ, ] Bai Juyi (772-846), Tang dynasty poet, #33,378 [Add to Longdo]
[lǚ jū, ㄌㄩˇ ㄐㄩ, ] to stay away from home; residence abroad; sojourn, #37,469 [Add to Longdo]
安思危[jū ān sī wēi, ㄐㄩ ㄢ ㄙ ㄨㄟ, ] vigilance in peace time (成语 saw); while living in peace, make provisions for war, #40,859 [Add to Longdo]
[qiān jū, ㄑㄧㄢ ㄐㄩ, / ] to move (from one residence to another), #41,940 [Add to Longdo]
[qǐ jū shì, ㄑㄧˇ ㄐㄩ ㄕˋ, ] living room, #42,372 [Add to Longdo]
[jū lǐ, ㄐㄩ ㄌㄧˇ, / ] curie (Ci), #42,794 [Add to Longdo]
住者[jū zhù zhe, ㄐㄩ ㄓㄨˋ ㄓㄜ˙, ] inhabitant, #45,843 [Add to Longdo]
[jū xīn, ㄐㄩ ㄒㄧㄣ, ] to harbor (evil) intentions; to be bent on; a tranquil heart or mind, #49,259 [Add to Longdo]
[qún jū, ㄑㄩㄣˊ ㄐㄩ, ] to live together (in a large group or flock), #49,451 [Add to Longdo]
[jì jū, ㄐㄧˋ ㄐㄩ, ] to live away from home, #49,595 [Add to Longdo]
[jū gōng, ㄐㄩ ㄍㄨㄥ, ] to claim credit for oneself, #52,710 [Add to Longdo]
[sǎn jū, ㄙㄢˇ ㄐㄩ, ] to live scattered, #53,934 [Add to Longdo]
[Xiān jū, ㄒㄧㄢ ㄐㄩ, ] (N) Xianju (place in Zhejiang), #59,236 [Add to Longdo]
[zá jū, ㄗㄚˊ ㄐㄩ, / ] cohabitation (of different populations or races); to coexist, #59,795 [Add to Longdo]
庸关[Jū yōng guān, ㄐㄩ ㄩㄥ ㄍㄨㄢ, / ] Juyongguan, #64,652 [Add to Longdo]
[xué jū, ㄒㄩㄝˊ ㄐㄩ, ] to live in a cave, #70,824 [Add to Longdo]
[dìng jū zhě, ㄉㄧㄥˋ ㄐㄩ ㄓㄜˇ, ] settler, #75,088 [Add to Longdo]
[kè jū, ㄎㄜˋ ㄐㄩ, ] expatriate; visitor, #75,853 [Add to Longdo]
[zǔ jū, ㄗㄨˇ ㄐㄩ, ] former residence; one's original home, #80,404 [Add to Longdo]
[jí jū, ㄐㄧˊ ㄐㄩ, ] community; living together, #94,221 [Add to Longdo]
[guǎ jū, ㄍㄨㄚˇ ㄐㄩ, ] to live as a widow, #103,787 [Add to Longdo]
[zhù jū, ㄓㄨˋ ㄐㄩ, ] to live; to reside, #104,598 [Add to Longdo]
[zhé jū, ㄓㄜˊ ㄐㄩ, / ] to live in seclusion, #109,683 [Add to Longdo]
[dú jū shí, ㄉㄨˊ ㄐㄩ ㄕˊ, / ] monazite, #215,811 [Add to Longdo]
[Xuē Jū zhèng, ㄒㄩㄝ ㄐㄩ ㄓㄥˋ, ] Xue Juzheng (912-981), Song historian and compiler of History of the Five Dynasties between Tang and Song 舊五代史|旧五代史, #219,361 [Add to Longdo]
[bǔ jū, ㄅㄨˇ ㄐㄩ, ] to choose a home, #259,235 [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
[こうきょ, koukyo] (n) พระราชวังที่ประทับของสมเด็จพระจักรพรรดิ (ในข่าวมักจะใช้ว่า พระราชวังอิมพีเรียล)

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
登録証[じゅうきょとうろくしょう, juukyotourokushou] (n) ทะเบียนบ้าน
[しばい, shibai] ละคร
[しきい, shikii] (n) ธรณีประตู
[しんきょ, shinkyo] (n) ที่อยู่อาศัยแห่งใหม่
眠り[いねむり, inemuri] สัปหงก
[とりい, torii] (n) ประตูศาลเจ้าชินโต, ประตูโทะรี

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
[おる, oru] TH: อยู่(เป็นรูปถ่อมตนใช้กับพฤติกรรมของผู้พูด)  EN: to be (hum)
[おる, oru] TH: มี  EN: to exist

Japanese-English: EDICT Dictionary
ずにはられない[ずにはいられない, zunihairarenai] (exp,adj-i) (uk) (See ないではいられない) (after neg. verb stem) feel compelled to; can't help but feel; can't help but do [Add to Longdo]
ないではられない[ないではいられない, naidehairarenai] (exp,adj-i) (uk) (See ずにはいられない) feel compelled to; can't help but feel; can't help but do [Add to Longdo]
[あんご, ango] (n,vs) easy life [Add to Longdo]
[あんご, ango] (n,vs) {Buddh} varsika (meditation retreat; usu. for 90 days starting on the 15th day of the 4th month of the lunisolar calendar) [Add to Longdo]
囲炉裏;炉裏;囲炉裡[いろり, irori] (n) sunken hearth; sunken fireplace [Add to Longdo]
威高;[いたか, itaka] (adj-na,n) (arch) (See 不遜,傲慢) arrogant [Add to Longdo]
一言[いちげんこじ;いちごんこじ, ichigenkoji ; ichigonkoji] (n) person who is ready to comment on every subject; ready critic [Add to Longdo]
一芝[ひとしばい, hitoshibai] (n) trick; act [Add to Longdo]
一人芝;独り芝[ひとりしばい, hitorishibai] (n,vs) one man show; performing solo; monodrama [Add to Longdo]
[いんきょ, inkyo] (n,vs) (1) retirement; (2) retired person; (P) [Add to Longdo]
仕事[いんきょしごと, inkyoshigoto] (n) post-retirement job; work done by a retired person where earning an income is not a primary concern [Add to Longdo]
;雲井(ateji)[くもい, kumoi] (n) (1) (arch) sky; (2) cloud; (3) distant place; high place; (4) imperial court [Add to Longdo]
[まどい, madoi] (n,vs) small gathering; happy circle [Add to Longdo]
猿芝[さるしばい, sarushibai] (n) monkey show [Add to Longdo]
仮住;仮住まい;仮住い;仮住[かりずまい, karizumai] (n,vs) temporary residence [Add to Longdo]
伽芝[とぎしばい, togishibai] (n) fairy play; pantomime [Add to Longdo]
夏安[げあんご, geango] (n) {Buddh} summer retreat where monks stay in the same place to study [Add to Longdo]
夏芝[なつしばい, natsushibai] (n) summer play [Add to Longdo]
[いえい;かきょ, iei ; kakyo] (n,vs) staying at home [Add to Longdo]
家庭内別[かていないべっきょ, kateinaibekkyo] (n) living apart in the same house; separate lives under the same roof [Add to Longdo]
[かきょ, kakyo] (n,vs) widowhood [Add to Longdo]
歌舞伎芝[かぶきしばい, kabukishibai] (n) kabuki play [Add to Longdo]
楽隠[らくいんきょ, rakuinkyo] (n,vs) comfortable retirement [Add to Longdo]
[かもい, kamoi] (n) lintel [Add to Longdo]
[かんきょ, kankyo] (n,vs) quiet and secluded life; quiet retreat; idle life [Add to Longdo]
奇貨可;奇貨くべし[きかおくべし, kikaokubeshi] (exp) You must seize every golden opportunity; Strike while the iron is hot; When you find a rare good buy, seize upon it for a future sale at a much higher price [Add to Longdo]
[ききょ, kikyo] (n,vs) behavior; behaviour; one's daily life [Add to Longdo]
挙動[ききょきょどう, kikyokyodou] (n) behavior; bearing; deportment; manners; demeanor [Add to Longdo]
動作[ききょどうさ, kikyodousa] (n) behavior; bearing; demeanor; one's daily life [Add to Longdo]
鬼のぬ間に洗濯[おにのいぬまにせんたく, oninoinumanisentaku] (exp) when the cat's away, the mice will play (lit [Add to Longdo]
戯け芝[おどけしばい, odokeshibai] (n) comedy; burlesque [Add to Longdo]
[みやい, miyai] (n,vs) shrine; imperial palace [Add to Longdo]
[きゅうきょ, kyuukyo] (n) former residence [Add to Longdo]
[きょ, kyo] (n-suf,n-pref,n) (1) (usu. used in compound words) (See る・いる・1) being (somewhere); (2) sitting [Add to Longdo]
[きょ, kyo] (n) residence [Add to Longdo]
たたまれない;た堪れない[いたたまれない, itatamarenai] (exp,adj-i) unable to stay (on); unable to endure being somewhere a second longer; feel like running away [Add to Longdo]
た堪らない;たたまらない[いたたまらない, itatamaranai] (exp,adj-i) (See たたまれない) unable to stay (on); unable to endure being somewhere a second longer; feel like running away [Add to Longdo]
づらい;辛い[いづらい, idurai] (adj-i) difficult to be (in a place); not feeling like staying [Add to Longdo]
ても立ってもいられない;ても立ってもられない[いてもたってもいられない, itemotattemoirarenai] (exp) (uk) unable to contain oneself; itching to do something; cannot sit still [Add to Longdo]
ながらにして[いながらにして, inagaranishite] (exp) from one's seat; without stirring [Add to Longdo]
もしない[いもしない, imoshinai] (adj-i) (1) (uk) (emphatic form of ない) invisible; unseen; (2) vague; mysterious; (3) imaginary [Add to Longdo]
り所[おりどころ, oridokoro] (n) (arch) whereabouts [Add to Longdo]
[おる, oru] (v1,vi) (1) (uk) (See 在る・1) to be (of animate objects); to exist; (2) to stay; (v1,aux-v) (3) (the い is sometimes dropped) (after the -te form of a verb) verb indicating continuing action or state (i.e. to be ..ing, to have been ..ing); (P) [Add to Longdo]
[おる, oru] (v5r,vi) (1) (uk) (hum) to be (animate); to be; to exist; (v5r,aux-v) (2) (after the -te form of a verb) verb indicating continuing action or state (i.e. to be ..ing); (3) (See やがる) (after -masu base of verb) indicates contempt or disdain for another's actions; (P) [Add to Longdo]
を構える[きょをかまえる, kyowokamaeru] (exp,v1) to take up one's residence [Add to Longdo]
グセ;[いグセ(居グセ);いぐせ(居曲), i guse ( kyo guse ); iguse ( kyo kyoku )] (n) (See 曲・くせ・1,仕手・2) aural highlight of a noh play in which the main actor remains seated [Add to Longdo]
[いま, ima] (n) living room (western style); (P) [Add to Longdo]
間兼食堂[いまけんしょくどう, imakenshokudou] (n) living room-cum-dining room [Add to Longdo]
間兼寝室[いまけんしんしつ, imakenshinshitsu] (n) living room and bedroom; bed-sitter [Add to Longdo]
[いそうろう, isourou] (n,vs) lodger who pays nothing for room and board; freeloader; sponger; (P) [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
What does "resident alien" mean?住外国人」とは、どういう意味ですか。
I lived more than a month in Nagoya.1か月あまり名古屋にたことがある。
Never again did she enter the house.2度と彼女はその家の敷をまたがなかった。
I will stay at home tomorrow.あしたは家にるつもりだ。
You were fortunate to be here.あなたがここにたのは幸いでした。
Your house has a very cozy atmosphere.あなたの家はとても心地のよい雰囲気ですね。
You were nodding off at times during my lecture.あなたは私の講義の間、ときおりうとうとと眠りをしていた。
I never see that play without crying.あの芝を見ると必ず涙が出てくる。
One Sunday morning George burst into the living room and said.ある日曜日の朝、ジョージは自宅の間に乱入するやいなやこう言った。
I don't talk to anyone who's that status-conscious.あんな敷が高い人、相手にしません。
I have neglected you so long that I feel a bit shy in visiting you.あんまりご無沙汰してしまって、どうも敷が高くなってしまいました。
You can stay here as long as you like.いたいだけここにてもいいですよ。
Some children play video games all the time.いつもテレビゲームをしている子どもがる。
Go and see if Mr Wilson is at home.ウィルソンさんが家にるかどうか、言って見ておいで。
Would you please stop singing so loudly? This is not a cheap (karaoke) joint.うちは、安手の酒屋じゃないんですからね、放歌高吟はお断り。
You can stay here as long as you keep quiet.おとなしくしているうちはここにてもよろしい。
Stop putting on an act.お芝するのは止めなさい。
Do you like the theater?お芝は好きですか。
It will take a long time to live down your disgrace.お前は長年月をかけて汚名をそそがねばならないだろう。
Shall I fetch your glasses from the living room, Dad?お父さん、めがねを間から取ってきましょうか。
Kim is living with Ken.キムはケンと同している。
Drive away and it's the same everywhere death row, everyone's a victim.ここから逃げたって同じ、死刑囚はどこにもるし誰もが犠牲者。
You may stay here if you want to.ここにたいのならいてもいいですよ。
Since you're here, you had better eat dinner.ここにるから夕食を食べたほうがよい。
I felt like a fish out of water at this firm.この会社はどうも心地が悪い。
This coffee shop is cozy.この喫茶店は心地がよい。
This play has no humor in it.この芝にはユーモアがない。
This drama consists of just two short scenes.この芝は2つの短い場面で構成されている。
Where is this play being performed?この芝はどこで上演していますか。
It's a pity for you to have to stay indoors in this weather.こんないい天気の日に、あなたは家の中になければならないなんてかわいそうだ。
Jane begged to see my new house.ジェーンは私の新を見たいと頼んだ。
Jack insisted on having a living room to himself.ジャックは間を自分だけのものにすると言い張った。
John stayed at home as he was told.ジョンは言われた通りに家にた。
The longer I stayed there, the more I like the place.そこにればるほどその土地が好きになる。
I'm very glad I wasn't there.そこに合わせないで本当によかった。
And led the way to a sitting room.そして間へと導いた。
I was at home then.その時私は家にました。
The latter half of the drama was a little dull.その芝の後半は少し退屈だった。
The play ran for six months.その芝は6ヶ月間上演された。
The play was a lot of fun.その芝はとても面白かった。
The play was a lot of fun. I wish you could have been there.その芝はとても面白かったよ。君もこれたらよかったのに。 [M]
The play begins at six this evening.その芝は今晩6時に始まります。
The play was only a partial success.その芝は部分的な成功しかおさめなかった。
I happened along when the car hit the boy.その車が男の子を撥ねた時、ちょうど合わせた。
The actress brought the whole silly play to life.その女優はつまらぬ芝を活気づけた。
No one happened to be by.その場には誰も合わせなかった。
Now, all heads turn toward the dean, who sits surrounded by a faint halo of light.その場に合わせた者は皆、かすかな後光に照らされる学部長に視線を向けた。
There were not many present.その場に合わせた人は多くはなかった。
The room had a nice cozy feel.その部屋は心地の良い感じがした。
It was the best play that I had ever seen.それはかつて見た最高の芝でした。

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
表示[じゅうきょひょうじ, juukyohyouji] displayed address [Add to Longdo]
表示番号[じゅうきょひょうじばんごう, juukyohyoujibangou] displayed address number [Add to Longdo]
[どうきょう, doukyou] coexistence, to coexist (vs) [Add to Longdo]
[しきい, shikii] threshold [Add to Longdo]
値ゲート[しきいちゲート, shikiichi ge-to] threshold gate, threshold element [Add to Longdo]
値演算[しきいちえんざん, shikiichienzan] threshold operation [Add to Longdo]
値関数[しきいちかんすう, shikiichikansuu] threshold function [Add to Longdo]
値素子[しきいちそし, shikiichisoshi] threshold gate, threshold element [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[じゅうきょ, juukyo] Wohnung [Add to Longdo]
[べっきょ, bekkyo] Trennung, getrennt_leben [Add to Longdo]
[どうきょ, doukyo] Zusammenleben [Add to Longdo]
住地[きょじゅうち, kyojuuchi] Wohnort, Wohnsitz [Add to Longdo]
[いそうろう, isourou] Schmarotzer, Parasit [Add to Longdo]
合わせる[いあわせる, iawaseru] zufaellig_anwesend_sein [Add to Longdo]
眠り[いねむり, inemuri] Schlaefchen (im Sitzen), Einnicken [Add to Longdo]
[いま, ima] Wohnzimmer [Add to Longdo]
間兼寝室[いまけんしんしつ, imakenshinshitsu] Wohnzimmer_und_Schlafzimmer [Add to Longdo]
[こうきょ, koukyo] kaiserliche_Residenz, kaiserlicher_Palast [Add to Longdo]
[けっきょじん, kekkyojin] Hoehlenbewohner [Add to Longdo]
[しばい, shibai] Schauspiel, Theater [Add to Longdo]
小屋[しばいごや, shibaigoya] Schauspielhaus, Theater [Add to Longdo]
[ながい, nagai] (zu) lange_bleiben [Add to Longdo]
[いんきょ, inkyo] Zurueckziehen_auf_das_Altenteil [Add to Longdo]
[とりい, torii] balkenfoermiges_Schreintor [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top