ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*少しずつ*

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: 少しずつ, -少しずつ-
Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
少しずつ[すこしずつ, sukoshizutsu] TH: ทีละเล็กทีละน้อย

Japanese-English: EDICT Dictionary
少しずつ[すこしずつ, sukoshizutsu] (adv) little by little [Add to Longdo]
少しずつ違う[すこしずつちがう, sukoshizutsuchigau] (exp,v5u) to differ a little (esp. of two or several versions) [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
I had to sip the coffee because it was too hot.コーヒーが熱すぎて少しずつ飲むほかなかった。
The news spread little by little.そのニュースは少しずつ広がりました。
The news spread little by little.そのニュースは少しずつ広まりました。
This plant grew little by little.その植物は少しずつ大きくなった。
Tom's Japanese is improving little by little.トムの日本語は少しずつ進歩している。
Learn a little at a time.一度に少しずつ学びなさい。
It's getting dark little by little outside.外は、少しずつ暗くなって行きます。
You can't master a foreign language in a short time; you have to study it step by step.外国語は短期間には習得できない。少しずつ勉強しなければならない。
The patient got better little by little.患者は少しずつよくなった。
Now she is gradually getting well.今では病気を少しずつよくなっています。
Day followed day, each one a little different from the once before...but the Little House stayed just the same.今日が過ぎると又次の日がきましたが昨日と今日はいつでも少しずつ違いました・・・ただ小さいおうちだけはいつもとおなじでした。
I am beginning to like Ken little by little.私は、ケンのことが少しずつ好きになってきている。
The truth of the matter gradually dawned on me.事の真相が少しずつわかってきた。
The truth of the matter is dawning on him.事の真相が彼に少しずつ飲み込めてきた。
It's a gradual thing.少しずつそうなったということですね。
Little by little our knowledge of English increases.少しずつ私たちの英語の知識は増えていくものです。
Gradually things began to look a little less black.少しずつ事態は好転してくるように思えました。
By inches the water shallows.少しずつ水が浅くなる。
The level of the river rose little by little.川の水位が少しずつ上がった。
Little by little, the buds on the rosebush in my garden begin to open.庭のバラの木のつぼみが少しずつ開き始める。
He edged himself into our conversation.彼はわたしたちの少しずつ話に割り込んできた。
He saved money little by little, so that he could build a new house.彼は少しずつお金をためたので、新居を立てることができた。
He is getting better bit by bit.彼は少しずつよくなっています。
He will get better little by little.彼は少しずつよくなるだろう。
He recovered little by little.彼は少しずつ回復した。
He has recovered little by little.彼は少しずつ回復してきた。
He dug the hole bit by bit.彼は少しずつ穴を掘った。
He puts aside a little money each month.彼は毎月少しずつお金を貯めている。
With her help my French improved little by little.彼女の助けで私のフランス語は少しずつ上達した。
Each week Mrs. Tanaka saves a little money for a rainy day.毎週田中さんは万一に備えて少しずつお金をためている。
Learn little by little every day.毎日少しずつ学びなさい。
Gradually the interest rate will increase.利率は少しずつ上昇するだろう。
Green leaves are coming out little by little.緑の葉が少しずつ出てきている。
Rust is gradually eating into the metal parts.錆が金属の部分を少しずつ侵食している。

Japanese-German: JDDICT Dictionary
少しずつ[すこしずつ, sukoshizutsu] nach_und_nach [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top