ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*導*

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: , -導-
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[導, dǎo, ㄉㄠˇ] to direct, to guide, to lead, to conduct
Radical: , Decomposition:   道 [dào, ㄉㄠˋ]  寸 [cùn, ㄘㄨㄣˋ]
Etymology: [ideographic] A hand 寸 pointing the way to someplace 道

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
领导[lǐng dǎo, ㄌㄧㄥˇ ㄉㄠˇ, / ] lead; leading; to lead; leadership; leader, #358 [Add to Longdo]
导致[dǎo zhì, ㄉㄠˇ ㄓˋ, / ] to lead to; to create; to cause; to bring about, #780 [Add to Longdo]
指导[zhǐ dǎo, ㄓˇ ㄉㄠˇ, / ] to guide; to give directions; to direct; to coach; guidance; tuition, #1,306 [Add to Longdo]
导演[dǎo yǎn, ㄉㄠˇ ㄧㄢˇ, / ] direct; director (film etc), #2,111 [Add to Longdo]
引导[yǐn dǎo, ㄧㄣˇ ㄉㄠˇ, / ] to guide; to lead; to conduct; introduction, #2,335 [Add to Longdo]
领导人[lǐng dǎo rén, ㄌㄧㄥˇ ㄉㄠˇ ㄖㄣˊ, / ] leader, #2,828 [Add to Longdo]
[dǎo, ㄉㄠˇ, / ] to transmit; to lead; to guide; to conduct; to direct, #3,215 [Add to Longdo]
导弹[dǎo dàn, ㄉㄠˇ ㄉㄢˋ, / ] guided missile; cruise missile; missile, #3,905 [Add to Longdo]
主导[zhǔ dǎo, ㄓㄨˇ ㄉㄠˇ, / ] to lead; to manage, #4,102 [Add to Longdo]
教导[jiào dǎo, ㄐㄧㄠˋ ㄉㄠˇ, / ] instruct; teach, #6,518 [Add to Longdo]
倡导[chàng dǎo, ㄔㄤˋ ㄉㄠˇ, / ] to advocate; to initiate; to propose; to be a proponent of (an idea or school of thought), #6,636 [Add to Longdo]
诱导[yòu dǎo, ㄧㄡˋ ㄉㄠˇ, / ] to guide; to lead; to induce; electrical induction; (medic.) revulsion, #7,526 [Add to Longdo]
导师[dǎo shī, ㄉㄠˇ ㄕ, / ] tutor; teacher; academic advisor, #7,882 [Add to Longdo]
导航[dǎo háng, ㄉㄠˇ ㄏㄤˊ, / ] navigation, #7,975 [Add to Longdo]
辅导[fǔ dǎo, ㄈㄨˇ ㄉㄠˇ, / ] to coach; to tutor; to give advice (in study), #8,369 [Add to Longdo]
导游[dǎo yóu, ㄉㄠˇ ㄧㄡˊ, / ] a tourist guide; to conduct a tour; a guidebook, #9,204 [Add to Longdo]
领导者[lǐng dào zhě, ㄌㄧㄥˇ ㄉㄠˋ ㄓㄜˇ, / ] leader, #10,493 [Add to Longdo]
导管[dǎo guǎn, ㄉㄠˇ ㄍㄨㄢˇ, / ] vascular (made up of vessels), #11,070 [Add to Longdo]
误导[wù dǎo, ㄨˋ ㄉㄠˇ, / ] to mislead; misleading, #11,104 [Add to Longdo]
传导[chuán dǎo, ㄔㄨㄢˊ ㄉㄠˇ, / ] conduct, #11,772 [Add to Longdo]
半导体[bàn dǎo tǐ, ㄅㄢˋ ㄉㄠˇ ㄊㄧˇ, / ] semiconductor, #12,360 [Add to Longdo]
疏导[shū dǎo, ㄕㄨ ㄉㄠˇ, / ] to dredge; to open up a path for; to remove obstructions; to clear the way; to enlighten; persuasion, #14,732 [Add to Longdo]
导入[dǎo rù, ㄉㄠˇ ㄖㄨˋ, / ] to introduce into; to channel; to lead; to guide into, #15,426 [Add to Longdo]
报导[bào dǎo, ㄅㄠˋ ㄉㄠˇ, / ] to cover (report) news; news reporting; story; article, #16,275 [Add to Longdo]
督导[dū dǎo, ㄉㄨ ㄉㄠˇ, / ] to direct; to oversee, #16,344 [Add to Longdo]
辅导员[fǔ dǎo yuán, ㄈㄨˇ ㄉㄠˇ ㄩㄢˊ, / ] a coach (teacher or trainer), #16,990 [Add to Longdo]
编导[biān dǎo, ㄅㄧㄢ ㄉㄠˇ, / ] to write and direct (a play, film etc); playwright-director; choreographer-director; scenarist-director, #18,097 [Add to Longdo]
指导员[zhǐ dǎo yuán, ㄓˇ ㄉㄠˇ ㄩㄢˊ, / ] intructor; coach; political instructor (in the PLA), #18,158 [Add to Longdo]
弹道导弹[dàn dào dǎo dàn, ㄉㄢˋ ㄉㄠˋ ㄉㄠˇ ㄉㄢˋ, / ] missile, #21,017 [Add to Longdo]
向导[xiàng dǎo, ㄒㄧㄤˋ ㄉㄠˇ, / ] guide, #22,148 [Add to Longdo]
先导[xiān dǎo, ㄒㄧㄢ ㄉㄠˇ, / ] guide; forerunner; pioneer, #22,253 [Add to Longdo]
开导[kāi dǎo, ㄎㄞ ㄉㄠˇ, / ] to enlighten, #23,701 [Add to Longdo]
导火索[dǎo huǒ suǒ, ㄉㄠˇ ㄏㄨㄛˇ ㄙㄨㄛˇ, / ] a fuse (for explosive), #25,695 [Add to Longdo]
推导[tuī dǎo, ㄊㄨㄟ ㄉㄠˇ, / ] derivation; to deduce, #25,871 [Add to Longdo]
制导[zhì dǎo, ㄓˋ ㄉㄠˇ, / ] to control (the course of sth); to guide (a missile), #26,506 [Add to Longdo]
导线[dǎo xiàn, ㄉㄠˇ ㄒㄧㄢˋ, 线 / ] electrical lead, #28,130 [Add to Longdo]
劝导[quàn dǎo, ㄑㄩㄢˋ ㄉㄠˇ, / ] to advise; to attempt to convince, #30,330 [Add to Longdo]
导出[dǎo chū, ㄉㄠˇ ㄔㄨ, / ] to derive; to get out a conclusion; to deduce; to export (computer data), #32,710 [Add to Longdo]
导引[dǎo yǐn, ㄉㄠˇ ㄧㄣˇ, / ] introduction, #34,798 [Add to Longdo]
导尿[dǎo niào, ㄉㄠˇ ㄋㄧㄠˋ, 尿 / 尿] urinary catheterization, #35,576 [Add to Longdo]
因势利导[yīn shì lì dǎo, ㄧㄣ ㄕˋ ㄌㄧˋ ㄉㄠˇ, / ] to take advantage of the new situation (成语 saw); to make the best of new opportunities, #36,136 [Add to Longdo]
导电[dǎo diàn, ㄉㄠˇ ㄉㄧㄢˋ, / ] to conduct electricity, #36,880 [Add to Longdo]
超导[chāo dǎo, ㄔㄠ ㄉㄠˇ, / ] superconductivity (phys.); superconducting, #39,345 [Add to Longdo]
导火线[dǎo huǒ xiàn, ㄉㄠˇ ㄏㄨㄛˇ ㄒㄧㄢˋ, 线 / ] a fuse (for explosives); fig. proximate cause; the last straw, #43,421 [Add to Longdo]
倡导者[chàng dǎo zhě, ㄔㄤˋ ㄉㄠˇ ㄓㄜˇ, / ] proponent; advocate; pioneer, #44,088 [Add to Longdo]
导数[dǎo shù, ㄉㄠˇ ㄕㄨˋ, / ] derivative, #45,446 [Add to Longdo]
转导[zhuǎn dǎo, ㄓㄨㄢˇ ㄉㄠˇ, / ] transduction, #46,714 [Add to Longdo]
导体[dǎo tǐ, ㄉㄠˇ ㄊㄧˇ, / ] electrical conductor, #46,750 [Add to Longdo]
主导性[zhǔ dǎo xìng, ㄓㄨˇ ㄉㄠˇ ㄒㄧㄥˋ, / ] leadership, #58,584 [Add to Longdo]
指导者[zhǐ dǎo zhě, ㄓˇ ㄉㄠˇ ㄓㄜˇ, / ] coach; mentor; counselor; instructor; director; guide; conductor, #65,231 [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
[みちびき, michibiki] (n) ชี้แนะ ชี้นำ การนำทาง
[どうにゅう, dounyuu] (vt) ติดตั้ง

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
[ほどう, hodou] ผู้นำทาง ผู้คุ้มครอง
[ほどう, dounyuu] การนำสิ่งใหม่ๆ เข้ามาใช้, การนำความรู้ใหม่เข้ามาเผยแพร่, การเกริ่นนำ
熱伝[ねつでんどうりつ, netsudendouritsu] (n) ค่าสัมประสิทธิ์การนำความร้อน
熱伝[ねつでんどうりつ, netsudendouritsu] (n) ค่าสัมประสิทธิ์การนำความร้อน
熱伝[ねつでんどうりつ, netsudendouritsu] (n) ค่าสัมประสิทธิ์การนำความร้อน
熱伝[ねつでんどうりつ, netsudendouritsu] (n) ค่าสัมประสิทธิ์การนำความร้อน
熱伝[ねつでんどうりつ, netsudendouritsu] (n) ค่าสัมประสิทธิ์การนำความร้อน
電性[どうでんせい, doudensei] n. คุณสมบัติหรืออำนาจในการนำกระแสไฟฟ้า,

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
[みちびく, michibiku] TH: ชี้นำ
[みちびく, michibiku] TH: นำไปสู่  EN: to lead to

Japanese-English: EDICT Dictionary
アモルファス半[アモルファスはんどうたい, amorufasu handoutai] (n) amorphous semiconductor [Add to Longdo]
ガリウム砒素半体;ガリウムひ素半[ガリウムひそはんどうたい, gariumu hisohandoutai] (n) gallium arsenide semiconductor [Add to Longdo]
プログラム誘[プログラムゆうどう, puroguramu yuudou] (n) program guidance; programme guidance [Add to Longdo]
ポリチオフェン誘[ポリチオフェンゆうどうたい, porichiofen yuudoutai] (n) polythiophene derivative [Add to Longdo]
異方電フィルム[いほうどうでんフィルム, ihoudouden firumu] (n) oriented conduction film [Add to Longdo]
異方電膜[いほうどうでんまく, ihoudoudenmaku] (n) oriented conduction film [Add to Longdo]
[いんどう, indou] (n) requiem; prayer for dead; dismissal [Add to Longdo]
を渡す[いんどうをわたす, indouwowatasu] (exp,v5s) (1) to perform the last rites over the deceased; (2) to give someone their final notice (e.g. when firing them); to give someone the final word [Add to Longdo]
化合物半[かごうぶつはんどうたい, kagoubutsuhandoutai] (n) compound semiconductor [Add to Longdo]
[かどう;けどう, kadou ; kedou] (n,vs) influencing (a person) for good [Add to Longdo]
外国語指助手[がいこくごしどうじょしゅ, gaikokugoshidoujoshu] (n) assistant language teacher; ALT [Add to Longdo]
外資[がいしどうにゅう, gaishidounyuu] (n) introduction of foreign capital [Add to Longdo]
学習指[がくしゅうしどう, gakushuushidou] (n) educational guidance [Add to Longdo]
学習指要領[がくしゅうしどうようりょう, gakushuushidouyouryou] (n) government course (curriculum) guidelines; (P) [Add to Longdo]
学生指[がくせいしどう, gakuseishidou] (n) student advising; student guidance [Add to Longdo]
完全[かんぜんどうたい, kanzendoutai] (n) perfect conductor [Add to Longdo]
官僚主[かんりょうしゅどう, kanryoushudou] (n,adj-no) initiative taken by bureaucrats in the drafting of government policies and bills (rather than by politicians) [Add to Longdo]
慣性誘[かんせいゆうどう, kanseiyuudou] (n,adj-no) inertial guidance [Add to Longdo]
技術[ぎじゅつどうにゅう, gijutsudounyuu] (n) technology import; introduction of foreign technology [Add to Longdo]
教え[おしえみちびく, oshiemichibiku] (v5k,vt) to enlighten [Add to Longdo]
[きょうどう, kyoudou] (n,vs) instruction; teaching [Add to Longdo]
極右指[きょくうしどうしゃ, kyokuushidousha] (n) far-right leader [Add to Longdo]
金属酸化物半[きんぞくさんかぶつはんどうたい, kinzokusankabutsuhandoutai] (n) {comp} metal oxide semiconductor; MOS [Add to Longdo]
金属酸化膜半[きんぞくさんかまくはんどうたい, kinzokusankamakuhandoutai] (n) {comp} Metal Oxide Semiconductor; MOS [Add to Longdo]
[くんどう, kundou] (n,vs) old word for licensed elementary school teacher; instruction; guiding [Add to Longdo]
形質[けいしつどうにゅう, keishitsudounyuu] (n) transduction [Add to Longdo]
個人指[こじんしどう, kojinshidou] (n) personal guidance; tutoring [Add to Longdo]
光伝;光電[こうでんどう;ひかりでんどう(光伝導), koudendou ; hikaridendou ( hikari dendou )] (n) photoconduction [Add to Longdo]
工業主型経済[こうぎょうしゅどうがたけいざい, kougyoushudougatakeizai] (n) industrial-led economy [Add to Longdo]
行政指[ぎょうせいしどう, gyouseishidou] (n) (See 行政機関) administrative guidance [Add to Longdo]
再び[ふたたびどうにゅう, futatabidounyuu] (n,vs) reintroduction [Add to Longdo]
最高指[さいこうしどうしゃ, saikoushidousha] (n) supreme leader; ultimate leader [Add to Longdo]
刺激伝[しげきでんどうけい, shigekidendoukei] (n) impulse conduction system (of the heart) [Add to Longdo]
[しどう, shidou] (n,vs) (1) leadership; guidance; coaching; (2) shido (disciplinary action for a minor infringement of the rules of judo); (P) [Add to Longdo]
の下に[しどうのもとに, shidounomotoni] (adv) under the guidance of; under the leadership of [Add to Longdo]
[しどういん, shidouin] (n) instructor; advisor; adviser [Add to Longdo]
監督[しどうかんとく, shidoukantoku] (n,vs) guidance and supervision [Add to Longdo]
原理[しどうげんり, shidougenri] (n) guiding principle [Add to Longdo]
[しどうしゃ, shidousha] (n) leader; guide; mentor; coach [Add to Longdo]
者として頂く[しどうしゃとしていただく, shidoushatoshiteitadaku] (v5k) to have (a person) as one's leader [Add to Longdo]
主事[しどうしゅじ, shidoushuji] (n) (governmental) supervisor of teachers [Add to Longdo]
[しどうひょう, shidouhyou] (n) (See 指) signpost; regulation sign [Add to Longdo]
[しどうぶ, shidoubu] (n) leadership [Add to Longdo]
要領[しどうようりょう, shidouyouryou] (n) government-approved curriculums; (educational) guidelines [Add to Longdo]
[しどうりょく, shidouryoku] (n) one's leadership (over the group); (lack) leadership qualities [Add to Longdo]
力不足[しどうちからぶそく, shidouchikarabusoku] (n) lack of leadership (esp. of a teacher) [Add to Longdo]
視覚障害者誘用ブロック[しかくしょうがいしゃゆうどうようブロック, shikakushougaishayuudouyou burokku] (n) (See 視覚障害者) guidance, warning tile blocks for the visually impaired [Add to Longdo]
動機[しどうどうき, shidoudouki] (n) (See ライトモチーフ) leitmotif; leitmotiv; leading motive [Add to Longdo]
[しゅどう, shudou] (n,vs) main leadership; (P) [Add to Longdo]
[しゅどうけん, shudouken] (n) hegemony; leadership; initiative; (P) [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
Hanson is wrong when he states international economic developments led to great migrations of labour in the seventeenth century.17世紀に国際経済論の発展が労働力の大移動をいたとハンセンが述べているが、これは誤りである。
There was a violent clash of opinions between the two leaders.2人の指者の間には激しい意見の衝突があった。
You must accept the king of Spain as your leader.あなたの指者としてスペイン王を受け入れなければならない。
People everywhere yearn for public leaders dedicated to world peace.あらゆる所の人々が世界平和に尽くす民衆の指者を切望している。
Ann is said to be their leader.アンは彼らの指者であると言われている。
Some companies are still debating whether to get Internet access.いまだにインターネットの入を検討している会社がある。
The guide will lead us to the famous park.ガイドさんが私たちを有名な公園へといてくれるだろう。
(Rev. Martin Luther) King led protests and demonstrations all over the country during the next few years.キング牧師は、それに続く数年間にわたって、アメリカ中で行われた抗議運動やデモを指した。
Kent is a born leader.ケントは生まれながらの指者です。
The coach steered his team to victory.コーチはチームを勝利にいた。
It always leads me hereここへとぼくをいてくれる。 [M]
From this we can derive the argument that major population shifts are not the result of economic change.このことから、大規模な人口移動は経済変化の結果ではないという議論をくことができる。
This team is trained by a good coach.このチームはよいコーチに指されている。
The result of this experiment leads to our presumption that element T determines the entire structure.この実験の結果、要素Tが構造全体を決定しているという推定がき出される。
Computers are being introduced into this company.コンピューターがこの会社に入されつつあります。
The jet plane landed following the instructions of the control tower.ジェット機は管制塔からの誘で着陸した。
She became Mother Teresa years later when she founded the Missionaries of Charity.そして、何年か後に慈善伝団を組織した際にマザー・テレサとなった。
And led the way to a sitting room.そして居間へといた。
For this design house it was an appropriate strategy to introduce even more radical colors into computer production.そのデザイン・ハウスにとって、コンピューター製造にさらに急進的な色彩を入することは適切な戦略であった。
The parade was led by an army band.そのパレードは軍楽隊に先された。
The company introduced Japanese methods into its business.その会社は経営に日本式のやり方を入した。
What the country needs most is wise leaders.その国が最も必要としているのは賢明な指者である。
Those who lived in the country could not speak out against their leaders.その国に住む人々は、指者に対して思い切って自分の意見を述べる事ができなかった。
The evil leader of the country was interested only in money.その国の悪い指者はお金にしか興味がなかった。
Introducing democratic ideas into that country will be a slow process.その国へ民主的な考えを入するには時間がかかるだろう。
The manner in which the new salesman made top sales level was an eye-opener to his supervisor.その新米のセールスマンが、トップの販売実績をあげたやり方は指員の目を見はらせた。
Speaking with reporters in Montreal, Canada, Walesa says the change of leadership in East Germany came about because the old guard leaders missed the train of history.モントリオールで報道人と会見したワレサ氏は、東ドイツ指部の交代は、旧体制の保守は指者らが歴史の流れに取り残されたために起きた、と述べました。
A member of the Jewish ruling council.ユダヤ人の指者であった。
A good coach trains this team.よいコーチがこのチームを指している。
Lincoln is admired because of his leadership.リンカーンはその指力のために立派だと見なされている。
Roy practiced very hard to get his ski instructor's license.ロイはスキーの指員の免許をとるためにとても一生懸命に練習しました。
What little guidance I had I owe to a young man.わずかながら私の受けた指を私は若者に負っている。
The driver advised us to fasten our seat belts.運転者はシートベルトをしめるように指された。
We need some formal instruction in literature.我々には文学の正式な指が必要だ。
Our public leaders are imaginative and often come up with new ideas.我々の社会の指者たちは創造力豊かでしばしば新しい考えを思いつく。
More than ever do we need goals or leading ideas that will give purpose to whatever we are doing.我々は、自分がしていることが何であろうとそれに目的を与えてくれるような目標あるいは指的な思想を、今までのいかなる時代にまして、必要としている。
We look up to him as our leader.我々は彼を指者として尊敬している。
The company is attempting to stagger work hours.会社は時差通勤を入しようとしています。
We need a new leader to pull our company together.会社を立て直すために新しい指者が必要だった。
You have been a great mentor to me.貴殿には、いろいろ御指いただきました。
The prosecutor asked me a leading question.検事は誘尋問をした。
Professor Goto directed my graduate work.後藤教授が大学院の研究を指してくださった。
The widespread application of administrative guidance is considered to be a uniquely Japanese practice in which bureaucrats exert authority, without any legal backing, telling the private sector what to do and what not to do.行政指が広範囲に用いられることは、日本特有のやり方だと考えられている。これにより、官僚は民間に対して、ああしろ、こうしろ、ああするな、こうするな、という強い権限を法律の裏づけなしに行使することができる。
The city took the initiative in the pollution suit.市当局は公害訴訟で主権をとった。
When their leader died, they placed his body in a large tomb.者が死んだ時、人々は彼の死体を大きな墓に安置した。
The leaders assembled in Paris for a meeting.者たちは会議のためにパリに集まった。
The leaders were out of touch with the people.者は国民と没交渉になっていた。
Our constitution was drawn up under American guidance.私たちの憲法はアメリカの指下に作成された。
My teacher's instructions are always to the point.私の先生の指はいつも要を得ている。
I look to him for direction in everything.私は何事にも彼の指を仰ぐ。

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
ガリウムひ素半[ガリウムひそはんどうたい, gariumu hisohandoutai] gallium arsenic semiconductor [Add to Longdo]
金属酸化膜半[ぞくさんかまくはんどうたい, zokusankamakuhandoutai] Metal Oxide Semiconductor, MOS [Add to Longdo]
相補型金属酸化膜半[そうほがたきんぞくさんかまくはんどうたい, souhogatakinzokusankamakuhandoutai] complementary metal-oxide semiconductor, CMOS [Add to Longdo]
[どうしゅつ, doushutsu] derivation [Add to Longdo]
通試験[どうつうしけん, doutsuushiken] continuity test [Add to Longdo]
[どうにゅう, dounyuu] installation (vs), [Add to Longdo]
入済み[どうにゅうすみ, dounyuusumi] already installed, already in place [Add to Longdo]
[はんどうたい, handoutai] semiconductor, solid-state (a-no) [Add to Longdo]
体ディスク[はんどうたいディスク, handoutai deisuku] semiconductor disk [Add to Longdo]
[みちびく, michibiku] derive [Add to Longdo]
方程式を[ほうていしきをみちびく, houteishikiwomichibiku] derive a formula [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[しゅどう, shudou] Fuehrung, Leitung [Add to Longdo]
[せんどう, sendou] Fuehrung, Leitung [Add to Longdo]
[はんどうたい, handoutai] Halbleiter [Add to Longdo]
[どうにゅう, dounyuu] Einfuehrung [Add to Longdo]
火線[どうかせん, doukasen] Zuendschnur, Anlass [Add to Longdo]
[しどう, shidou] Anleitung, Fuehrung, Training [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top