ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*尊*

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: , -尊-
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[尊, zūn, ㄗㄨㄣ] to honor, to respect, to venerate
Radical: , Decomposition:   酋 [qiú, ㄑㄧㄡˊ]  寸 [cùn, ㄘㄨㄣˋ]
Etymology: [ideographic] A hand 寸 making an offering of wine 酋, Rank: 1134
[遵, zūn, ㄗㄨㄣ] to follow, to comply with; to honor
Radical: , Decomposition:   辶 [chuò, ㄔㄨㄛˋ]  尊 [zūn, ㄗㄨㄣ]
Etymology: [ideographic] To follow 辶 or honor 尊 someone; 尊 also provides the pronunciation, Rank: 1593
[蹲, dūn, ㄉㄨㄣ] to squat, to crouch
Radical: , Decomposition:   足 [, ㄗㄨˊ]  尊 [zūn, ㄗㄨㄣ]
Etymology: [pictophonetic] foot, Rank: 2497
[樽, zūn, ㄗㄨㄣ] goblet, jar, jug; lush, drunk
Radical: , Decomposition:   木 [, ㄇㄨˋ]  尊 [zūn, ㄗㄨㄣ]
Etymology: [ideographic] A hand 寸 raising a wooden 木 wine jar 酉; 尊 also provides the pronunciation, Rank: 4612
[鳟, zūn, ㄗㄨㄣ] barbel
Radical: , Decomposition:   鱼 [, ㄩˊ]  尊 [zūn, ㄗㄨㄣ]
Etymology: [pictophonetic] fish, Rank: 5271
[撙, zǔn, ㄗㄨㄣˇ] to cut down, to reduce, to regulate; to rein in spending
Radical: , Decomposition:   扌 [shǒu, ㄕㄡˇ]  尊 [zūn, ㄗㄨㄣ]
Etymology: [pictophonetic] hand, Rank: 6490
[鱒, zūn, ㄗㄨㄣ] barbel
Radical: , Decomposition:   魚 [, ㄩˊ]  尊 [zūn, ㄗㄨㄣ]
Etymology: [pictophonetic] fish

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[zūn zhòng, ㄗㄨㄣ ㄓㄨㄥˋ, ] esteem; respect; to honor; to value sth, #2,387 [Add to Longdo]
[zūn, ㄗㄨㄣ, ] to honor; to respect; (classifier for cannons and statues); ancient wine vessel, #4,451 [Add to Longdo]
[zūn yán, ㄗㄨㄣ ㄧㄢˊ, / ] dignity; sanctity; honor, #6,747 [Add to Longdo]
[zūn jìng, ㄗㄨㄣ ㄐㄧㄥˋ, ] respect; to revere, #7,080 [Add to Longdo]
[zì zūn, ㄗˋ ㄗㄨㄣ, ] self-respect; self-esteem; ego; pride, #10,717 [Add to Longdo]
[zūn guì, ㄗㄨㄣ ㄍㄨㄟˋ, / ] respected; respectable; honorable, #14,189 [Add to Longdo]
[zì zūn xīn, ㄗˋ ㄗㄨㄣ ㄒㄧㄣ, ] self-respect; self-esteem; ego, #16,190 [Add to Longdo]
[zūn chóng, ㄗㄨㄣ ㄔㄨㄥˊ, ] to revere; to admire; to honor; to venerate, #34,615 [Add to Longdo]
[zūn chēng, ㄗㄨㄣ ㄔㄥ, / ] to address sb deferentially; title; honorific, #35,658 [Add to Longdo]
[zūn jià, ㄗㄨㄣ ㄐㄧㄚˋ, / ] lit. your honored carriage; your highness; honored Sir (also sarcastic); you, #36,104 [Add to Longdo]
[lìng zūn, ㄌㄧㄥˋ ㄗㄨㄣ, ] (honorific) your father, #36,853 [Add to Longdo]
老爱幼[zūn lǎo ài yòu, ㄗㄨㄣ ㄌㄠˇ ㄞˋ ㄧㄡˋ, / ] (set phrase) respect the old and cherish the young, #51,664 [Add to Longdo]
[zūn bēi, ㄗㄨㄣ ㄅㄟ, ] seniors and juniors, #54,072 [Add to Longdo]
[zūn shī, ㄗㄨㄣ ㄕ, / ] revered master, #61,436 [Add to Longdo]
[zūn róng, ㄗㄨㄣ ㄖㄨㄥˊ, ] your face (usually mocking), #64,949 [Add to Longdo]
[zūn hào, ㄗㄨㄣ ㄏㄠˋ, / ] an honorific title; a form of address reserved for a queen, ancestor, emperor etc, #65,696 [Add to Longdo]
[zūn zhǎng, ㄗㄨㄣ ㄓㄤˇ, / ] one's superior; one's elders and betters, #75,389 [Add to Longdo]
[zūn fèng, ㄗㄨㄣ ㄈㄥˋ, ] worship; to revere; to venerate, #77,764 [Add to Longdo]
妄自[wàng zì zūn dà, ㄨㄤˋ ㄗˋ ㄗㄨㄣ ㄉㄚˋ, ] ridiculous self-importance (成语 saw); arrogance, #78,648 [Add to Longdo]
儒术[dú zūn rú shù, ㄉㄨˊ ㄗㄨㄣ ㄖㄨˊ ㄕㄨˋ, / ] Dismiss the hundred schools, revere only the Confucians (slogan of former Han dynasty), #87,717 [Add to Longdo]
[zūn yì, ㄗㄨㄣ ㄧˋ, ] (honorific) your respected opinion; What do you think, your majesty?, #144,968 [Add to Longdo]
[zūn gōng, ㄗㄨㄣ ㄍㄨㄥ, ] (honorific) your father, #165,599 [Add to Longdo]
敬老[jìng lǎo zūn xián, ㄐㄧㄥˋ ㄌㄠˇ ㄗㄨㄣ ㄒㄧㄢˊ, / ] to respect the wise and venerate the worthy (成语 saw); to honor the great and the good, #201,501 [Add to Longdo]
师爱徒[zūn shī ài tú, ㄗㄨㄣ ㄕ ㄞˋ ㄊㄨˊ, / ] title of a Daoist priest; revered master, #216,919 [Add to Longdo]
[zūn wēng, ㄗㄨㄣ ㄨㄥ, ] (honorific) your father, #229,621 [Add to Longdo]
[zūn táng, ㄗㄨㄣ ㄊㄤˊ, ] (honorific) your mother, #369,464 [Add to Longdo]
贤使能[zūn xián shǐ néng, ㄗㄨㄣ ㄒㄧㄢˊ ㄕˇ ㄋㄥˊ, 使 / 使] to respect talent and make use of ability (Mencius), #510,117 [Add to Longdo]
[shì zūn, ㄕˋ ㄗㄨㄣ, ] World Honored One; Revered One of the World (Buddha) [Add to Longdo]
令堂[lìng zūn lìng táng, ㄌㄧㄥˋ ㄗㄨㄣ ㄌㄧㄥˋ ㄊㄤˊ, ] (honorific) your parents [Add to Longdo]
[kě zūn jìng, ㄎㄜˇ ㄗㄨㄣ ㄐㄧㄥˋ, ] respectable [Add to Longdo]
命贱[wēi zūn mìng jiàn, ㄨㄟ ㄗㄨㄣ ㄇㄧㄥˋ ㄐㄧㄢˋ, / ] orders weightier than life [Add to Longdo]
[zūn jūn, ㄗㄨㄣ ㄐㄩㄣ, ] (honorific) your father [Add to Longdo]
[zūn mìng, ㄗㄨㄣ ㄇㄧㄥˋ, ] (honorific) your request [Add to Longdo]
[zūn shàng, ㄗㄨㄣ ㄕㄤˋ, ] to value highly; to hold up sth as a model [Add to Longdo]
师贵道[zūn shī guì dào, ㄗㄨㄣ ㄕ ㄍㄨㄟˋ ㄉㄠˋ, / ] to revere the master and his teaching [Add to Longdo]
[zūn cóng, ㄗㄨㄣ ㄘㄨㄥˊ, / ] to obey; to observe; to follow [Add to Longdo]
[zūn róng, ㄗㄨㄣ ㄖㄨㄥˊ, / ] honor and glory [Add to Longdo]
[zūn qīn, ㄗㄨㄣ ㄑㄧㄣ, / ] (honorific) your parent [Add to Longdo]
贤爱物[zūn xián ài wù, ㄗㄨㄣ ㄒㄧㄢˊ ㄞˋ ㄨˋ, / ] to honor the wise and love the people; respecting noble talent while protecting the common people [Add to Longdo]
[zūn yú, ㄗㄨㄣ ㄩˊ, / ] trout [Add to Longdo]
[nián zūn, ㄋㄧㄢˊ ㄗㄨㄣ, ] aged and respected; senior [Add to Longdo]
男性[nán xìng zūn chēng, ㄋㄢˊ ㄒㄧㄥˋ ㄗㄨㄣ ㄔㄥ, / ] esquire [Add to Longdo]
罢黜百家,独儒术[bà chù bǎi jiā, du2 zun1 ru2 shu4, ㄅㄚˋ ㄔㄨˋ ㄅㄞˇ ㄐㄧㄚ, dú zūn rú shù, ㄉㄨˊ ㄗㄨㄣ ㄖㄨˊ ㄕㄨˋ, / ] Dismiss the hundred schools, revere only the Confucians (slogan of former Han dynasty) [Add to Longdo]
识才[shí cái zūn xián, ㄕˊ ㄘㄞˊ ㄗㄨㄣ ㄒㄧㄢˊ, / ] to recognize talent and have great respect for it [Add to Longdo]
[Shì zūn, ㄕˋ ㄗㄨㄣ, / ] another name for Sakyamuni 釋迦牟尼佛|释迦牟尼佛, the historical Buddha [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
[そんけい, sonkei] 1.การเคารพ 2.การยกย่อง 3.การนับถือ
[じそんしん, jisonshin] ความหยิ่งในศักดิ์ศรี
[そんちょう, sonchou] (adj) ยอมรับ(ความคิด)

Japanese-English: EDICT Dictionary
伊弉諾;伊邪那岐命[いざなぎのみこと;いざなきのみこと, izanaginomikoto ; izanakinomikoto] (n) (See 伊弉冉) Izanagi; male deity who fathered Japan and the sun, moon, and storm gods [Add to Longdo]
伊弉冉;伊邪那美命[いざなみのみこと, izanaminomikoto] (n) (See 伊弉諾) Izanami; female deity who gave birth to Japan and the sun, moon, and storm gods [Add to Longdo]
民卑[かんそんみんぴ, kansonminpi] (n) respecting the authorities and denigrating ordinary citizens; statism [Add to Longdo]
貴ぶ(P);ぶ(P)[とうとぶ(P);たっとぶ(P), toutobu (P); tattobu (P)] (v5b,vt) to value; to prize; to esteem; to respect; (P) [Add to Longdo]
月夜見の[つくよみのみこと, tsukuyominomikoto] (n) Moon God; Tsukuyomi no Mikoto; brother of Amaterasu [Add to Longdo]
御本;ご本[ごほんぞん, gohonzon] (n) (1) (See 本) principal object of worship at a temple (usu. a buddha or bodhisattva); principal image; idol; (2) the man himself; the person at the heart of the matter [Add to Longdo]
皇子の;皇子の命[みこのみこと, mikonomikoto] (n) (arch) (hon) crown prince [Add to Longdo]
国常立[くにのとこたちのみこと, kuninotokotachinomikoto] (n) Kuninotokotachi no Mikoto (eternal god of the land) [Add to Longdo]
[さんぞんぶつ, sanzonbutsu] (n) image of the three honorable (honourable) ones [Add to Longdo]
[しそん, shison] (n) the Emperor [Add to Longdo]
[じそん, jison] (n) (hon) (obsc) Maitreya [Add to Longdo]
[じそん, jison] (n) self-respect; esteem; (P) [Add to Longdo]
[じそんしん, jisonshin] (n) self-respect; conceit [Add to Longdo]
釈迦三[しゃかさんぞん, shakasanzon] (n) (obsc) image of Gautama Buddha flanked by two attendants [Add to Longdo]
[しゃくそん, shakuson] (n) Sakyamuni (sage of the Sakyas) [Add to Longdo]
守り本[まもりほんぞん, mamorihonzon] (n) guardian deity [Add to Longdo]
[しょそん, shoson] (n) {Buddh} various buddhas, bodhisattvas, deities, etc. [Add to Longdo]
[じょそん, joson] (n) respect for women [Add to Longdo]
男卑[じょそんだんぴ, josondanpi] (n) placing women above men [Add to Longdo]
神を[かみをたっとぶ, kamiwotattobu] (exp,v5b) to revere God [Add to Longdo]
[せそん, seson] (n) World-Honored One (honorific name for Gautama Buddha) [Add to Longdo]
[そん, son] (n) (1) zun (ancient Chinese wine vessel, usu. made of bronze); (pref) (2) (arch) (hon) honorific prefix referring to the listener; (suf,ctr) (3) counter for buddhas [Add to Longdo]
;貴[とうと, touto] (n) (arch) (See い) value; preciousness; nobility [Add to Longdo]
;命[みこと, mikoto] (n) (1) (after the name of a god or a noble) Lord; Highness; (2) (arch) (derog) you [Add to Longdo]
い(P);貴い(P)[とうとい(P);たっとい(P), toutoi (P); tattoi (P)] (adj-i) precious; valuable; priceless; noble; exalted; sacred; (P) [Add to Longdo]
い油[たっといあぶら;とうといあぶら, tattoiabura ; toutoiabura] (n) anointing oil [Add to Longdo]
む;貴む[たっとむ, tattomu] (v5m) (See たっとぶ) to value; to prize; to honor; to respect [Add to Longdo]
[そんい, son'i] (n) your idea [Add to Longdo]
[せいえい;そんえい, seiei ; son'ei] (n) (pol) portrait [Add to Longdo]
王;皇;皇王[そんのう, sonnou] (n) reverence for the emperor; advocate of imperial rule [Add to Longdo]
王家[そんのうか, sonnouka] (n) Royalists [Add to Longdo]
王党[そんのうとう, sonnoutou] (n) Imperialists [Add to Longdo]
王討幕[そんのうとうばく, sonnoutoubaku] (n) reverence for the emperor and the overthrow of the shogunate [Add to Longdo]
[そんか, sonka] (n) Obediently yours [Add to Longdo]
[そんか, sonka] (n) your house [Add to Longdo]
[そんかん, sonkan] (n) (pol) someone's letter [Add to Longdo]
[そんがん, songan] (n) your countenance [Add to Longdo]
[そんき, sonki] (adj-na,n) noble (person) [Add to Longdo]
[そんくん, sonkun] (n) (pol) someone's father; one's companion [Add to Longdo]
[そんけい, sonkei] (pn,adj-no) (pol) an elder brother; elderly person [Add to Longdo]
[そんけい, sonkei] (n,vs) respect; esteem; reverence; honour; honor; (P) [Add to Longdo]
敬語[そんけいご, sonkeigo] (n) {ling} honorific language [Add to Longdo]
敬心[そんけいしん, sonkeishin] (n) respect [Add to Longdo]
[そんげん, songen] (adj-na,n) dignity; majesty; sanctity; (P) [Add to Longdo]
厳死[そんげんし, songenshi] (n) death with dignity; natural death (as opposed to extending one's life unnaturally with life support) [Add to Longdo]
[そんこう, sonkou] (pn,adj-no) (pol) you; your father [Add to Longdo]
皇王攘夷;皇攘夷;王攘夷[そんのうじょうい, sonnoujoui] (n) 19th century slogan advocating reverence for the Emperor and the expulsion of (barbarian) foreigners [Add to Longdo]
[そんごう, songou] (n) honorary title; title of honour; title of honor [Add to Longdo]
[そんし, sonshi] (n) holy master; guru [Add to Longdo]
[そんじゃ, sonja] (n) Buddhist saint; man of high repute; guest of honor; guest of honour [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
The two men understood one another perfectly, and had a mutual respect for each other's strong qualities.2人は完全に理解し合い、お互いの長所を重していた。
Who do you respect most in your life?あなたが人生で最も敬しているのは誰ですか。
Even your faults do not lessen my respect for you, and in friendship this is what counts.あなたの欠点でさえも私のあなたに対する敬の気持ちを減じはしないし、友情においてはこれが大切なことです。
You're respected by everybody.あなたはだれからも敬されている。
You used to look up to your father.あなたは父親を敬していました。
Do you look up to your parents?あなたは両親を敬していますか。
That woman is proud rather than vain.あの女性は見栄っ張りと言うよりもむしろ自心が強い。
In America elderly people are not given the same degree of respect they receive in many other countries.アメリカでは、老人は他の多くの国で受けているほど、敬を得ていない。
Anthony was esteemed by the Egyptians.アンソニーはエジプト人に敬された。
The English set a high value on freedom.イギリス人は自由をぶ国民である。
Yes, I know her. I look up to her.ええ、知ってます。私は彼女を敬してます。
The orchestra members respected Mr Smith as a conductor.オーケストラの団員たちはスミス氏を指揮者として敬した。
Earning our customers confidence and respect is this firm's objective.お客様の信頼と敬を得ることが当社の目標です。
Kate is looked up to by everybody.ケイトは皆に敬されている。
We cannot respect such a great man too much.このような偉大な人はいくら敬してもしすぎることはない。
People of this country do not respect their old traditions any longer.この国の人々はもはや自分達の古い伝統を重してはいない。
Do you know which deity this temple is dedicated to?この寺の本は何であるか知っていますか。
Please accept my condolences on the death of your father.父のご逝去に対し、謹んで哀悼の意を表します。
Your friendship means much to me.ご友情は私にはたいそういものです。
Mr Jones was looked upon as a great scholar.ジョーンズさんは偉大な学者として敬されています。
All the students respect their home room teacher.すべての学生が担任の先生を敬している。
You should regard the rights of all.すべての人々の権利を厳すべきだ。
All students looked up to their homeroom teacher.すべての生徒が担任の先生を敬していた。
Although I modified this extravagance later by including the beautiful life among the works of art that alone gave a meaning to life, it was still beauty that I valued.唯一、人生に意味を与えてくれるような芸術作品の中に美しい人生と言うものも含めて考える事によって、私は後にこの途方もない考えを修正したのだが、それでも私が重していたのはやはり美であった。
You cannot respect such a great man too much.そのような偉大な人はいかに敬してもしすぎることはない。
The memoir breathes the deepest respect for his father.その回想記は父に対する深い敬に満ち溢れている。
The candidate is the kind of person that we can look up to.その候補者は私達が敬できるような人です。
The statesman is worthy of respect.その政治家は敬に価する。
The politician spoke with an important air.その政治家は大な態度で話した。
The bank director was held in high regard.その頭取は敬を集めていた。
Since then she couldn't look up to her mother.それ以来、彼女は母親を敬することが出来なかった。
A lot of students look up to Mr Brown.たくさんの生徒がブラウン先生を敬している。
Even though he is learned, I can't respect him.たとえ学問はあっても、彼は敬できない。
Everybody respects Jeremy because he carries out all his responsibilities.だれもがジェレミーを敬しています。なぜなら彼は自分の責任をすべて果たすからです。
Every child needs someone to look up to and copy.どんな子供にも敬し見習うべき人が必要である。
Nora looks up to her mother.ノラは彼女の母を敬しています。
Peter showed due respect to his teacher.ピーターは先生に当然示すべき敬を示した。
Mr Brown is looked up to by all the students.ブラウン先生はすべての生徒に敬されている。
Artists are highly respected in France.フランスで芸術家は大変敬されている。
We should respect our parents.みな両親を敬しなければならない。
Everybody looks up to Henry.みんながヘンリーを敬している。
Mary is respected by everyone.メアリーは皆から敬されている。
Mary gazed at George in admiration.メアリーは敬の意味を込めてジョージを見つめた。
The Renaissance established the dignity of man.ルネサンスは人間の厳を確立した。
I have a respect for those who went before me.わたしはわたしに道をひらいてくれた人を敬する。
We respected him all the more.われわれは彼をますます敬した。
We should respect the old.われわれは老人を敬すべきである。
Nothing is as precious as love.愛よりい物はない。
I used to look up to him but not anymore.以前は彼を敬していたが、今はもう敬していない。
The British have a lot of respect for law and order.英国人は法と秩序を大いに重する。

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[とうとい, toutoi] wertvoll, teuer, edel, vornehm [Add to Longdo]
[とうとい, toutoi] wertvoll, teuer, edel, vornehm [Add to Longdo]
[とうとぶ, toutobu] hochschaetzen, verehren [Add to Longdo]
[とうとぶ, toutobu] hochschaetzen, verehren [Add to Longdo]
[そんげん, songen] Wuerde, Erhabenheit [Add to Longdo]
[そんだい, sondai] Hochmut, Stolz [Add to Longdo]
[そんけい, sonkei] Achtung, Respekt, Verehrung [Add to Longdo]
[そんしょう, sonshou] Ehrentitel [Add to Longdo]
[そんちょう, sonchou] hochschaetzen, hochachten [Add to Longdo]
[ほんぞん, honzon] Buddha, Idol, er_selbst, sie_selbst [Add to Longdo]
女卑[だんそんじょひ, dansonjohi] Diskriminierung_der_Frauen [Add to Longdo]
[じそん, jison] Selbstachtung [Add to Longdo]
[じそんしん, jisonshin] Selbstachtung [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top