ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*宛*

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: , -宛-
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[碗, wǎn, ㄨㄢˇ] bowl, small dish
Radical: , Decomposition:   石 [shí, ㄕˊ]  宛 [wǎn, ㄨㄢˇ]
Etymology: [pictophonetic] stone, Rank: 1939
[宛, wǎn, ㄨㄢˇ] to seem; as if; crooked
Radical: , Decomposition:   宀 [gài,mián, ㄍˋ]  夗 [yuàn, ㄩㄢˋ]
Etymology: [pictophonetic] roof, Rank: 2528
[腕, wàn, ㄨㄢˋ] wrist
Radical: , Decomposition:     宛 [wǎn, ㄨㄢˇ]
Etymology: [pictophonetic] flesh, Rank: 2581
[婉, wǎn, ㄨㄢˇ] amiable, graceful, tactful; restrained
Radical: , Decomposition:   女 [, ㄋㄩˇ]  宛 [wǎn, ㄨㄢˇ]
Etymology: [pictophonetic] woman, Rank: 2798
[惋, wǎn, ㄨㄢˇ] to regret, to be sorry
Radical: , Decomposition:   忄 [xīn, ㄒㄧㄣ]  宛 [wǎn, ㄨㄢˇ]
Etymology: [pictophonetic] heart, Rank: 3592
[蜿, wān, ㄨㄢ] to creep, to crawl
Radical: , Decomposition:   虫 [chóng, ㄔㄨㄥˊ]  宛 [wǎn, ㄨㄢˇ]
Etymology: [ideographic] Crooked 宛 like an insect 虫; 宛 also provides the pronunciation, Rank: 3914
[畹, wǎn, ㄨㄢˇ] a field of 20-30 mu
Radical: , Decomposition:   田 [tián, ㄊㄧㄢˊ]  宛 [wǎn, ㄨㄢˇ]
Etymology: [pictophonetic] field, Rank: 4207
[豌, wān, ㄨㄢ] peas
Radical: , Decomposition:   豆 [dòu, ㄉㄡˋ]  宛 [wǎn, ㄨㄢˇ]
Etymology: [pictophonetic] peas, Rank: 4215
[琬, wǎn, ㄨㄢˇ] fine jade; nobility
Radical: , Decomposition:   王 [wáng, ㄨㄤˊ]  宛 [wǎn, ㄨㄢˇ]
Etymology: [pictophonetic] jade, Rank: 4635
[剜, wān, ㄨㄢ] to cut; to cut out, to pick out, to scoop out
Radical: , Decomposition:   宛 [wǎn, ㄨㄢˇ]  刂 [dāo, ㄉㄠ]
Etymology: [pictophonetic] knife, Rank: 4671
[菀, wǎn, ㄨㄢˇ] luxuriant foliage
Radical: , Decomposition:   艹 [cǎo, ㄘㄠˇ]  宛 [wǎn, ㄨㄢˇ]
Etymology: [pictophonetic] grass, Rank: 5320
[箢, yuān, ㄩㄢ]
Radical: , Decomposition:   ⺮ [zhú, ㄓㄨˊ]  宛 [wǎn, ㄨㄢˇ]
Etymology: [pictophonetic] bamboo, Rank: 7450

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[wǎn rú, ㄨㄢˇ ㄖㄨˊ, ] just like, #14,119 [Add to Longdo]
立陶[Lì táo wǎn, ㄌㄧˋ ㄊㄠˊ ㄨㄢˇ, ] Lithuania; the Lithuanian republic, former Baltic Soviet republic, #23,694 [Add to Longdo]
[wǎn, ㄨㄢˇ, ] similar; winding; surname Wan, #27,909 [Add to Longdo]
[Qīng wǎn xiàn, ㄑㄧㄥ ㄨㄢˇ ㄒㄧㄢˋ, / ] Qingwan county in Baoding prefecture, Hebei [Add to Longdo]
立陶[Lì táo wǎn rén, ㄌㄧˋ ㄊㄠˊ ㄨㄢˇ ㄖㄣˊ, ] Lithuanian (person) [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
[あてな, atena] ชื่อ(และที่อยู่)ของผู้รับที่จ่าไว้หน้าซอง
[あてさき, atesaki] ที่อยู่ผู้รับที่จ่าไว้หน้าซอง

Japanese-English: EDICT Dictionary
あて先変更;て先変更;先変更[あてさきへんこう, atesakihenkou] (n) {comp} redirection [Add to Longdo]
あて先変更の発信者による禁止;て先変更の発信者による禁止[あてさきへんこうのはっしんしゃによるきんし, atesakihenkounohasshinshaniyorukinshi] (n) {comp} redirection disallowed originator [Add to Longdo]
(P);[あて, ate] (suf) (1) addressed to; (2) (uk) (also written as 当て, 充て) per; (P) [Add to Longdo]
[あてがい, ategai] (n) allotment; arrangement [Add to Longdo]
てがい扶持[あてがいぶち, ategaibuchi] (exp) discretionary allowance [Add to Longdo]
てがう;充てがう;がう[あてがう, ategau] (v5u,vt) (1) to allot; to allocate; (2) to supply with; to furnish; (3) to fit to; to fasten to; to apply to [Add to Longdo]
てる[あてる, ateru] (v1,vt) to address [Add to Longdo]
[さながら, sanagara] (adv) (uk) just like [Add to Longdo]
[あてしょ, atesho] (n) address [Add to Longdo]
先(P);て先;あて先[あてさき, atesaki] (n) address; destination; (P) [Add to Longdo]
先アドレス[あてさきアドレス, atesaki adoresu] (n) {comp} destination address [Add to Longdo]
[えんぜん, enzen] (adj-t,adv-to) as if; the very thing itself [Add to Longdo]
[えんてん, enten] (adj-t,adv-to) (1) moving smoothly; (2) (of eyebrows) shapely [Add to Longdo]
名(P);て名;あて名[あてな, atena] (n) (addressee's) name; (recipient's) name and address; (P) [Add to Longdo]
名書き[あてながき, atenagaki] (n) addressing (e.g. writing an address on an envelope) [Add to Longdo]
一つずつ;一つづつ;一つ[ひとつずつ(一つずつ;一つ宛);ひとつづつ(一つづつ;一つ宛), hitotsuzutsu ( hitotsu zutsu ; hitotsu ate ); hitotsudutsu ( hitotsu dutsu ; hitots] (adv,adj-no) (See ずつ) one by one; one each; one at a time [Add to Longdo]
恰も(P);[あたかも(P);あだかも, atakamo (P); adakamo] (adv) (1) (uk) (usu. as あたかものようだ, あたかものごとし, etc.) as if; as it were; as though; (2) (uk) right then; just then; at that moment; (P) [Add to Longdo]
[わたしあて;わたくしあて, watashiate ; watakushiate] (exp) my address [Add to Longdo]
手紙をてる[てがみをあてる, tegamiwoateru] (exp,v1) to address (direct) a letter to a person [Add to Longdo]
少し;少しづつ[すこしづつ, sukoshidutsu] (exp) little by little; a little for each; gradually [Add to Longdo]
当て字;て字;字;当字;あて字[あてじ, ateji] (n) kanji used as a phonetic symbol, instead of for the meaning; phonetic-equivalent character; substitute character [Add to Longdo]
二つ[ふたつあて;ふたつづつ, futatsuate ; futatsudutsu] (n) two pieces of; two pieces each [Add to Longdo]
二人;二人づつ;二人ずつ[ふたりづつ(二人宛;二人づつ);ふたりずつ(二人宛;二人ずつ), futaridutsu ( futari ate ; futari dutsu ); futarizutsu ( futari ate ; futari zutsu ] (adj-no) couple [Add to Longdo]
[なあて, naate] (n) (See 名) address (on an envelope) [Add to Longdo]
[なあてにん, naatenin] (n) addressee [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
I wonder if you received my e-mail on January 10, since I have not heard anything from you yet.あなたからご連絡がないので、1月10日付であなたに出した電子メールは着いたのだろうかと思っています。
Here is a letter for you.ここに君の手紙がある。 [M]
The address on this parcel is wrong.このこづつみは名がちがう。
Could you send it to this address?この先におくってもらえませんか。
This letter is addressed to you.この手紙はあなただ。
This letter is wrongly addressed.この手紙は名が違っている。
This letter is addressed to you.この手紙は君てです。 [M]
This parcel is dressed to you.この小包は君てだ。 [M]
This is my business address.これが私の会社の名です。
This letter is addressed to you.これはあなたての手紙です。
The letter was correctly addressed.その手紙の名は正しかった。
The letter was wrongly addressed.その手紙は名が間違っていた。
Having been wrongly addressed, the letter never reached him.名が違っていたので、その手紙は彼の所に届かなかった。
International postal rates differ according to destination.国際郵便料金は先によって異なる。
I addressed the letter to John.私は招待状の封筒の名書きをしました。
Are there any messages for me?に何か伝言がとどいていませんか。
Is there any mail for me?に手紙が来ていますか。
I'm afraid I have addressed the parcel wrongly.小包に間違った名を書いたような気がします。
The mailman left a letter for her.配達人が彼女の手紙を置いていった。
She addressed the letter to John.彼女は、ジョンに手紙を書いた。
I wrote down her address so that I wouldn't forget it.忘れてはいけないので彼女の名を書き留めた。
Please address your mail clearly and correctly.郵便の名ははっきり正確に。
A mailbag from a single sender addressed to one recipient, as the name suggests, is for delivering a bag of printed matter.同一差出人から同一受取人にてて郵袋という、文字通り袋に印刷物を入れて郵送します。

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
[あてさき, atesaki] destination [Add to Longdo]
先アドレス[あてさきアドレス, atesaki adoresu] destination address [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top