ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*孫*

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: , -孫-
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[遜, xùn, ㄒㄩㄣˋ] humble, modest; to yield
Radical: , Decomposition:   辶 [chuò, ㄔㄨㄛˋ]  孫 [sūn, ㄙㄨㄣ]
Etymology: [pictophonetic] walk, Rank: 8176
[孫, sūn, ㄙㄨㄣ] grandchild, descendent; surname
Radical: , Decomposition:   子 [zi, ㄗ˙]  系 [, ㄒㄧˋ]
Etymology: [ideographic] A chain 系 of descent 子
[猻, sūn, ㄙㄨㄣ] monkey
Radical: , Decomposition:   犭 [quǎn, ㄑㄩㄢˇ]  孫 [sūn, ㄙㄨㄣ]
Etymology: [pictophonetic] animal

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[sūn, ㄙㄨㄣ, / ] grandson; descendant; surname Sun, #4,744 [Add to Longdo]
孙子[Sūn zǐ, ㄙㄨㄣ ㄗˇ, / ] Sun Wu 武|孙武, famous general, strategist and Legalist philosopher, contemporary with Confucius 孔子 (551-479 BC), author of the Art of War 子兵法|孙武兵法, #7,510 [Add to Longdo]
孙子[sūn zi, ㄙㄨㄣ ㄗ˙, / ] grandson; son's son, #7,510 [Add to Longdo]
孙中山[Sūn Zhōng shān, ㄙㄨㄣ ㄓㄨㄥ ㄕㄢ, / ] Dr Sun Yat-sen (1866-1925), first president of the Republic of China and co-founder of the Kuomintang; same as 逸仙|孙逸仙, #11,439 [Add to Longdo]
子孙[zǐ sūn, ㄗˇ ㄙㄨㄣ, / ] offspring; posterity, #14,749 [Add to Longdo]
孙继海[Sūn Jì hǎi, ㄙㄨㄣ ㄐㄧˋ ㄏㄞˇ, / ] Sun Jihai, Chinese footballer, played for Manchester United, #15,461 [Add to Longdo]
孙女[sūn nǚ, ㄙㄨㄣ ㄋㄩˇ, / ] son's daughter; granddaughter, #16,362 [Add to Longdo]
孙悟空[Sūn Wù kōng, ㄙㄨㄣ ㄨˋ ㄎㄨㄥ, / ] Sun Wukong (name of a monkey with supernatural powers in the novel Journey to the West 西遊記|西游记), #16,601 [Add to Longdo]
长孙[zhǎng sūn, ㄓㄤˇ ㄙㄨㄣ, / ] eldest grandson; the eldest son of one's eldest son; two-character surname Zhangsun, #18,814 [Add to Longdo]
公孙[Gōng sūn, ㄍㄨㄥ ㄙㄨㄣ, / ] two-character surname Gongsun, #19,142 [Add to Longdo]
孙权[Sūn Quán, ㄙㄨㄣ ㄑㄩㄢˊ, / ] Sun Quan (reigned 222-252), southern warlord and king of state of Wu 吳|吴 in the Three Kingdoms period, #25,189 [Add to Longdo]
外孙[wài sūn, ㄨㄞˋ ㄙㄨㄣ, / ] daughter's son; grandson; descendant via the female line, #32,168 [Add to Longdo]
炎黄子孙[Yán huáng zǐ sūn, ㄧㄢˊ ㄏㄨㄤˊ ㄗˇ ㄙㄨㄣ, / ] descendants of the Fiery Emperor and Yellow Emperor; Chinese people, #36,002 [Add to Longdo]
外孙女[wài sūn nǚ, ㄨㄞˋ ㄙㄨㄣ ㄋㄩˇ, / ] daughter's daughter; granddaughter, #41,778 [Add to Longdo]
孙武[Sūn Wǔ, ㄙㄨㄣ ㄨˇ, / ] Sun Wu, famous general, strategist and Legalist philosopher, contemporary with Confucius 孔子 (551-479 BC), author of the Art of War 子兵法|孙武兵法; also known as Sun Tzu 子|孙武, #41,784 [Add to Longdo]
孙坚[Sūn Jiān, ㄙㄨㄣ ㄐㄧㄢ, / ] Sun Jian (155-191), famous general at end of Han dynasty, forerunner of the southern kingdom of Wu of the Three Kingdoms, #43,396 [Add to Longdo]
曾孙[zēng sūn, ㄗㄥ ㄙㄨㄣ, / ] great-grandson, #53,509 [Add to Longdo]
孙膑[Sūn Bìn, ㄙㄨㄣ ㄅㄧㄣˋ, / ] Sun Bin, #62,044 [Add to Longdo]
名落孙山[míng luò sūn shān, ㄇㄧㄥˊ ㄌㄨㄛˋ ㄙㄨㄣ ㄕㄢ, / ] (成语 saw) to fail in imperial exam, #69,090 [Add to Longdo]
子子孙孙[zǐ zǐ sūn sūn, ㄗˇ ㄗˇ ㄙㄨㄣ ㄙㄨㄣ, / ] one's posterity, #70,184 [Add to Longdo]
孙逸仙[Sūn Yì xiān, ㄙㄨㄣ ㄧˋ ㄒㄧㄢ, / ] Dr Sun Yat-sen (1866-1925), first president of the Republic of China and co-founder of the Kuomintang; same as 中山|孙中山, #72,116 [Add to Longdo]
侄孙[zhí sūn, ㄓˊ ㄙㄨㄣ, / ] grandnephew, #79,583 [Add to Longdo]
玄孙[xuán sūn, ㄒㄩㄢˊ ㄙㄨㄣ, / ] great-great-grandson, #85,324 [Add to Longdo]
孙吴[Sūn wú, ㄙㄨㄣ ㄨˊ, / ] (N) Sunwu (place in Heilongjiang), #85,816 [Add to Longdo]
孙传芳[Sūn Chuán fāng, ㄙㄨㄣ ㄔㄨㄢˊ ㄈㄤ, / ] Sun Chuanfang (1885-1935) one of the northern warlord, murdered in Tianjin in 1935, #86,588 [Add to Longdo]
重孙[chóng sūn, ㄔㄨㄥˊ ㄙㄨㄣ, / ] great-grandson, #98,060 [Add to Longdo]
亚马孙河[Yà mǎ sūn hé, ㄧㄚˋ ㄇㄚˇ ㄙㄨㄣ ㄏㄜˊ, / ] Amazon river, #101,221 [Add to Longdo]
曾孙女[zēng sūn nǚ, ㄗㄥ ㄙㄨㄣ ㄋㄩˇ, / ] great-granddaughter, #102,163 [Add to Longdo]
孙女婿[sūn nǚ xu, ㄙㄨㄣ ㄋㄩˇ ㄒㄩ˙, 婿 / 婿] son's daughter's husband; granddaughter's husband, #116,785 [Add to Longdo]
侄孙女[zhí sūn nǚ, ㄓˊ ㄙㄨㄣ ㄋㄩˇ, / ] grand niece, #151,999 [Add to Longdo]
重孙女[chóng sūn nǚ, ㄔㄨㄥˊ ㄙㄨㄣ ㄋㄩˇ, / ] great-granddaughter, #158,431 [Add to Longdo]
公孙起[Gōng sūn Qǐ, ㄍㄨㄥ ㄙㄨㄣ ㄑㄧˇ, / ] Gongsun Qi (-258 BC), famous general of Qin 秦國|秦国, the victor at 長平|长平 in 260 BC; same as Bai Qi 白起, #670,018 [Add to Longdo]
亚马孙[Yà mǎ sūn, ㄧㄚˋ ㄇㄚˇ ㄙㄨㄣ, / ] Amazon [Add to Longdo]
参孙[Cān sūn, ㄘㄢ ㄙㄨㄣ, / ] Samson (name); biblical hero around 1100 BC [Add to Longdo]
基底神经节孙损伤[jī dǐ shén jīng jié sūn sǔn shāng, ㄐㄧ ㄉㄧˇ ㄕㄣˊ ㄐㄧㄥ ㄐㄧㄝˊ ㄙㄨㄣ ㄙㄨㄣˇ ㄕㄤ, / ] basal ganglia lesions [Add to Longdo]
外孙女儿[wài sūn nǚ er, ㄨㄞˋ ㄙㄨㄣ ㄋㄩˇ ㄦ˙, / ] granddaughter (one's daughter's daughter) [Add to Longdo]
天孙娘娘[Tiān sūn Niáng niáng, ㄊㄧㄢ ㄙㄨㄣ ㄋㄧㄤˊ ㄋㄧㄤˊ, / ] Goddess of Fertility [Add to Longdo]
子孙娘娘[Zǐ sūn Niáng niáng, ㄗˇ ㄙㄨㄣ ㄋㄧㄤˊ ㄋㄧㄤˊ, / ] Goddess of Fertility [Add to Longdo]
孙女儿[sūn nǚ er, ㄙㄨㄣ ㄋㄩˇ ㄦ˙, / ] granddaughter (son's daughter) [Add to Longdo]
孙媳夫[sūn xí fu, ㄙㄨㄣ ㄒㄧˊ ㄈㄨ˙, / ] son's son's wife; grandson's wife [Add to Longdo]
孙子兵法[Sūn zǐ Bīng fǎ, ㄙㄨㄣ ㄗˇ ㄅㄧㄥ ㄈㄚˇ, / ] the Art of War by Sun Wu 武|孙武 [Add to Longdo]
子定理[Sūn zi dìng lǐ, ㄙㄨㄣ ㄗ˙ ㄉㄧㄥˋ ㄌㄧˇ, ] the Chinese remainder theorem [Add to Longdo]
孙武子[Sūn Wǔ zǐ, ㄙㄨㄣ ㄨˇ ㄗˇ, / ] Sun Wu, famous general, strategist and Legalist philosopher, contemporary with Confucius 孔子 (551-479 BC), author of the Art of War 子兵法|孙武兵法; also known as Sun Tzu 子|孙武 [Add to Longdo]
孙膑兵法[Sūn Bìn bīng fǎ, ㄙㄨㄣ ㄅㄧㄣˋ ㄅㄧㄥ ㄈㄚˇ, / ] the Art of War by Sun Wu 武|孙武; also written 子兵法|孙子兵法 [Add to Longdo]
承重孙[chéng zhòng sùn, ㄔㄥˊ ㄓㄨㄥˋ ㄙㄨㄣˋ, / ] eldest grandson (to sustain upper storeys of ancestor worship) [Add to Longdo]
汤姆孙[Tāng mǔ sūn, ㄊㄤ ㄇㄨˇ ㄙㄨㄣ, / ] Thompson or Thomson (name) [Add to Longdo]
长孙无忌[Zhǎng sūn Wú jì, ㄓㄤˇ ㄙㄨㄣ ㄨˊ ㄐㄧˋ, / ] Zhangsun Wuji (c. 594-659), politician and historian of early Tang [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
さん;御さん[おまごさん, omagosan] (n) (hon) grandchild [Add to Longdo]
[あいそん, aison] (n) one's beloved grandchild [Add to Longdo]
[うんそん, unson] (n) great-great-great-great-great-great-grandchild [Add to Longdo]
猿の腰掛け;胡[さるのこしかけ;サルノコシカケ, sarunokoshikake ; sarunokoshikake] (n) (uk) polypore (bracket fungus, esp. of family Polyporaceae) [Add to Longdo]
[おうそん, ouson] (n) royal grandson [Add to Longdo]
[がいそん;そとまご, gaison ; sotomago] (n) grandchild from a daughter married into another family [Add to Longdo]
銀杏;公樹;鴨脚樹[いちょう;こうそんじゅ(公孫樹);イチョウ, ichou ; kousonju ( ichou ); ichou] (n) (uk) ginkgo (Ginkgo biloba); gingko; maidenhair tree [Add to Longdo]
[げんそん;やしゃご, genson ; yashago] (n) great-great-grandchild [Add to Longdo]
皇御;皇;天[すめみま, sumemima] (n) (1) (arch) grandchild of Amaterasu (i.e. Ninigi no Mikoto); (2) descendant of Amaterasu; person of imperial lineage; emperor [Add to Longdo]
[こうそん, kouson] (n) imperial grandchild or descendant [Add to Longdo]
皇太[こうたいそん, koutaison] (n) eldest grandson of an Emperor in the line of descent [Add to Longdo]
[こんそん, konson] (n) great-great-great-great-grandchild [Add to Longdo]
子子;子々[ししそんそん, shishisonson] (n) one's descendants; one's offspring; posterity [Add to Longdo]
[しそん, shison] (n) descendants; posterity; offspring; (P) [Add to Longdo]
構造体[しそんこうぞうたい, shisonkouzoutai] (n) {comp} descendant structure [Add to Longdo]
[じそん, jison] (n) children and grandchildren; descendants [Add to Longdo]
[ういまご;はつまご, uimago ; hatsumago] (n) first grandchild [Add to Longdo]
;曽;ひ[ひまご;そうそん(曾孫;曽孫);ひいまご;ひこ(ok);ひひこ(ok);ひこまご(ok), himago ; souson ( hiimago ; hiimago ); hiimago ; hiko (ok); hihiko (ok); hikomago (] (n) great-grandchild [Add to Longdo]
[まご, mago] (n) grandchild; (P) [Add to Longdo]
さん[まごさん, magosan] (n) (See おさん) grandchild [Add to Longdo]
の手[まごのて, magonote] (n) (from 麻姑の手) (See 麻姑・1) backscratcher [Add to Longdo]
[まごいも, magoimo] (n) tertiary taro corm; taro cormlet [Add to Longdo]
引き[まごびき, magobiki] (n,vs) citation at second remove; second hand citation [Add to Longdo]
[まごきょく, magokyoku] (n) {comp} (computer) sub-node; sub-station [Add to Longdo]
[まごこ, magoko] (n) (1) (hon) Sun Tzu (Chinese military strategist, 544?-496 BCE); (2) (See 子の兵法) The Art of War (military text by Sun Tzu, 512 BC); (3) Sun Bin Bing Fa (military text by Sun Bin) [Add to Longdo]
[まごこ, magoko] (n) children and grandchildren; posterity; descendants [Add to Longdo]
子の兵法[そんしのへいほう, sonshinoheihou] (n) (See 子・そんし) The Art of War (military text by Sun Tzu, 512 BCE) [Add to Longdo]
請け[まごうけ, magouke] (n,vs) sub-sub contractor [Add to Longdo]
息子[まごむすこ, magomusuko] (n) grandson [Add to Longdo]
太郎虫[まごたろうむし, magotaroumushi] (n) (col) (See 蛇蜻蛉) hellgrammite (larva of dobsonfly species Protohermes grandis) [Add to Longdo]
弟子[まごでし, magodeshi] (n) disciples of one's disciples [Add to Longdo]
文主義[そんぶんしゅぎ, sonbunshugi] (n) (See 三民主義) (Sun Yat-sen's) Three Principles of the People [Add to Longdo]
[まごむすめ, magomusume] (n) granddaughter; (P) [Add to Longdo]
[ちゃくそん, chakuson] (n) eldest son's descendants [Add to Longdo]
[てんそん, tenson] (n) descendant of a god; heavenly grandson [Add to Longdo]
降臨[てんそんこうりん, tensonkourin] (n) the descent to earth of the grandson of the sun goddess [Add to Longdo]
[ないそん;うちまご, naison ; uchimago] (n) child of one's heir [Add to Longdo]
[まっそん, masson] (n) posterity [Add to Longdo]
[てっそん, tesson] (n) grandniece; grandnephew [Add to Longdo]
[らいそん, raison] (n) great-great-great-grandchild [Add to Longdo]
[れいそん, reison] (n) your grandchild [Add to Longdo]
[じょうそん, jouson] (n) great-great-great-great-great-grandchild [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
"There," said the granddaughter, "that's just the place."「ここだわ。ちょうどここがいい」と娘はいいました。 [F]
The natives of the North-West Pacific Coast of America were probably descendants of tribes from Asia..アメリカの太平洋北西海岸沿いに住む原住民は、おそらくアジアから移住した種族の子なのである。
Then one fine morning in spring along came the great-great-granddaughter of the man who built the Little House so well.ある春の天気のよい朝、この家を建てた人のになる人がとおりがかりました。
These legends should be handed down to our offspring.これらの伝説は私達の子に語り継がれるべきだ。
After that many live in special homes for the aged where their children and grandchildren can come to visit them.その後は、多くの者が老人ホームで暮らすが、そこには子供とかが訪ねていくことが出来る。
The old man is always accompanied by his grandson.その老人にはいつもが同伴している。
The old man was accompanied by his grandchild.その老人はをお供に従えていた。
The old lady smiled at her granddaughter.その老婦人は自分の娘に微笑みかけた。
This Little House shall never be sold for gold or silver and she will live to see our great-great-grandchildren living in her.どんなにたくさんのお金をくれると言っても、この家を売ることはできないぞ。私たちののそのまたの時まで、きっと立派に立っているだろう。 [M]
What will become of our offspring if a nuclear war breaks out.もし核戦争になったら、われわれの子はどうなるのでしょう。
The United States has long been known as a "melting pot" because most of its people are descended from immigrants.合衆国は長い間「るつぼ」として知られているが、それは国民のほとんどが移民の子だからである。
We want to leave our descendants a clean and green earth.にきれいな、緑の地球を残したい。
My grandchildren give me such a delight.たちは私に大きな喜びを与えてくれる。
Being with her grandson always makes her happy.と一緒にいると彼女はいつも楽しい。
It made Grandfather's day when his granddaughter gave him a picture she had drawn of him.娘が自分で描いたおじいさんの絵を贈ってくれた日はおじいさんにはうれしい一日だった。
He lived to see great grandchildren.彼はひいを見るまで生きた。
He is happiest when he is with his grandchildren.彼はと一緒のときが一番楽しそうだ。
He dotes on his grandson.彼はへの愛におぼれている。
He sat surrounded by his grandchildren.彼は達に囲まれて座っていました。
You know how crazy they are over their little bundle of joy.彼らがにどんなに夢中か知っているでしょ。
They speak well of their son.彼らはを誉めた。
She sat surround by her grandchildren.彼女は達に囲まれて座っていた。
She searched for her granddaughter who had been taken away.彼女は連れ去られた娘を探した。
An old man sat surrounded by his grandchildren.老人がたちに囲まれて座っていた。
When it comes to Chinese books that are overvalued world-wide I suppose it's Sun Tzu, isn't it.世界的に過大に評価された中国書といえば、『子』ですかね。

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
構造体[しそんこうぞうたい, shisonkouzoutai] descendant structure [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[てんそん, tenson] von_goettlicher_Abstammung [Add to Longdo]
[ちゃくそん, chakuson] legitimer_Enkel, (Kind_des_aeltesten_Sohnes) [Add to Longdo]
[しそん, shison] Nachkommen, Nachwelt [Add to Longdo]
[まご, mago] Enkel [Add to Longdo]
[まごむすめ, magomusume] Enkeltochter [Add to Longdo]
[ひまご, himago] Urenkel [Add to Longdo]
[ひまご, himago] Urenkel [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top